Képzőművészet

A bőröm az enyém

Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 21. kedd

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.

Képzőművészet

Emlékezés – szenzáció, de meddig?

ULAY: Irritáció // Irritation – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 6. hétfő

Közel negyvenéves a történet, öndoku­mentációt, önle­írást látunk. Ulay egy eto­lógus lett, aki most krimit mutat, bűn­ügyet gön­gyölít fel mint tanú, sőt koro­na­tanú. Senki sem lép közbe, senki sem aka­dályoz­za meg, hogy doku­mentál­hassa, mi tör­tént, hogyan történt.

Képzőművészet

Utazás téren, időn, művészeten át

Az AWAY FROM című kiállításról
Sipos Tünde
2015. július 2. csütörtök

A Latarka Galéria AWAY FROM című kiállí­tását bátran nevez­hetjük a nyár leg­üdítőbb cso­portos kortárs tárla­tának. A bemu­tatót a Lengyel Inté­zet alag­sorá­ban az utazás toposza hívta életre. A szintén képző­művész kurá­torok célja egy vibráló vizu­ális tér meg­alko­tása volt, ahová a kiállí­tók uta­zásról, megisme­résről és élmé­nyekről beszá­moló műveit válasz­tották ki.

Képzőművészet

Közösséget formáló misszió

A debreceni MODEM első kilenc éve
Sütő Róbert
2015. június 26. péntek

Nem túlzás kijelenteni, hogy a deb­receni MODEM Modern és Kor­társ Művé­szeti Köz­pont eddigi műkö­désének kilenc éve alatt megre­for­málta az em­berek kiállító és kul­turális köz­pontok­ról kiala­kított képét. Ám tavaly nyár óta köztu­dott, hogy a művé­szeti intéz­mény működé­sében önkor­mány­zati döntés révén jelen­tős válto­zások követ­keznek – melyek azóta el is kez­dődtek.

Képzőművészet

Bunkermozi kísértetekkel

Az OFF-Biennále „Küldj egy jelet lentről...” című kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. június 18. csütörtök

Többszörös jeleket érzé­kelünk és foga­dunk be a kiállí­táson. Az érzék­területek összekapcsolódása egyes jele­ket fel­erősít, má­sokat gyen­gít, attól füg­gően, hogy emlé­keink felidé­zése milyen helye­ket és esemé­nyeket köt össze.

Képzőművészet

Modern képes krónika

Véget ért a 33. Sajtófotó kiállítás
Sütő Róbert
2015. június 4. csütörtök

A Robert Capa Kortárs Foto­gráfiai Köz­pont­ban már­cius 20-án nyílt meg a 33. Magyar Sajtó­fotó Kiál­lítás a nagy­közön­ség szá­mára. A több mint 700 négy­zet­mé­teren, iga­zán auten­tikus helyen beren­dezett exhi­bíció min­den igényt kielé­gítő válo­ga­tássá tömö­rítette a 2014-es évet.