Képzőművészet

Démoni furcsaságok

Győrffy László kiállítása a Várfok Galériában
Sipos Tünde
2015. október 1. csütörtök

Ha festményben szeret­nénk látni a gonosz­ságot, a pusz­tulást vagy mindazt, ami éme­lyítő érzést okoz, érde­mes felke­resni a Várfok Galé­riában Győrffy László Bal­hüvely­kem bizse­reg, gonosz lélek közeleg című kiállítását.

Képzőművészet

Színekkel a világban

3B – Kiállítás a Flux Galériában
Sipos Tünde
2015. szeptember 25. péntek

Hat absztrakt-expresszi­onista művész érke­zett a Flux Galé­riába a nagy­világ három távoli, ám sok szem­pont­ból hasonló váro­sából. Buenos Aires forga­taga, Barce­lona len­dülete és Buda­pest nyüzs­gése ötvö­ződik a 3B című kiállí­tásban.

Képzőművészet

Borzongás a Kiscelli kastélyban

A Holttest az utazókosárban – A Mágnás Elza-rejtély című kiállításról
Kozák Zsuzska
2015. szeptember 23. szerda

Egy óbudai luxusprostituált meg­gyilkolá­sának és a tette­sek elka­pá­sának száz­éves törté­netét követ­hetjük nyomon a Kis­celli Múze­umban októ­ber 11-ig. A törté­net szeptem­berben a mozik­ban is meg­eleve­nedik Szász Attila Fél­világ című film­jében, amelyet az idei Mont­real World Film­fes­tival verseny­program­jába is beválo­gattak.

Képzőművészet

Térélmények az Élménytérben

Leng Orsolya Átszűrve című kiállítása az Art&Me Galériában
Sipos Tünde
2015. augusztus 28. péntek

Kompozíciók, amelyeken való­ságos motívu­mokból való­szerűt­len tájak bonta­koznak ki. Síkok, ame­lyekbe ha oda­kép­zeled magad, kicsú­szik lábad alól a talaj. Utak, falak, lép­csők, amelyek vezet­nek a térben. Te sem tudod, hol vagy. A képek között szaba­don szár­nyalhat a fan­tázia. Fel­fedez­hető a tűz­helyen a fazék mellett akár a teli­hold is!

Képzőművészet

Hiánypótló kiállítás Erdélyről

Interjú Szücs Györggyel a Sors és jelkép című kiállításról
Kozák Zsuzska
2015. augusztus 19. szerda

Augusztus 23-ig még megtekint­hető a hetven év erdélyi magyar képző­művé­sze­tét fel­ölelő Sors és jel­kép című tárlat a Magyar Nem­zeti Galé­riában. Nem­rég jelent meg a gaz­dag, kézi­könyv­ként is ki­váló kiállí­tási kata­lógus, amely­nek kap­csán Szücs Györggyel, a kiál­lítás kurá­torá­val beszél­gettünk.

Képzőművészet

A bőröm az enyém

Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 21. kedd

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.