Képzőművészet

Toleranciaséták a Nyóckerben

Interjú a Budapest Beyond Sightseeing csapatával
Wéber Anikó
2014. április 10. csütörtök

Szánkban a Negro és a házi krémes ízével a reform­kor skanzen­jében sétál­tunk, majd meg­láto­gattunk egy roma muzsi­kus csalá­dot, ahol elhúz­ták a nótán­kat. Mindezt a Buda­pest Beyond Sight­seeing sétá­jának kere­tében. A csapat leg­főbb célja, hogy változ­tasson a Nyócker negatív meg­íté­lésén.

Képzőművészet

Ruhák meséből

Interjú Kürti Andreával
Széplaki Berta
2014. március 21. péntek

Kürti Andrea gyerek­ruhákat tervez, mese­könyvet illusztrál, táskákat és kiegé­szítőket, illetve díszle­tet is készít. Munkái­hoz a mesék adják az inspi­rációt. Erről, a terve­zésről, gyere­kekről és divatról kérdez­tük e-mailes inter­júnkban.

Képzőművészet

Tűzfalakon éledő Budapest

Beszélgetés Jankovits Barnabással, a Neopaint Works alapítójával
Hegedűs Linda
2014. február 6. csütörtök

A Neopaint Works egyre több buda­pesti hely­színen teszi le név­jegyét: mára már a negye­dik, egykor omla­dozó belvá­rosi tűzfal vált Buda­pest művészi memen­tójává. A Neopaint Works ala­pítója arra is vála­szolt, hogy milyen lenne a Neo­paint Buda­pestje, vagy hogy a street art mennyire kap és kap­hatna helyet a város­kép fejlesz­tésében.

Képzőművészet

MIKERÁMIA: Az anyag bűvöletében

Beszélgetés Maholányi Gabriella és Illés László keramikusművésszel
Bodnár Zsuzsa
2014. január 16. csütörtök

Kézbe simuló apró csészék, karcsú buté­liák, öblös kerámia­tálak közt látha­tóan jól érzik magukat a hang­szerük­kel eggyé váló agyag­figurák, a mosolygó vagy épp tűnődő arcú szobrok. Inter­júnk a MIKE­RÁMIA-műhely alko­tóival készült arról, hogy mi minden lehet kerá­mia, és mit kell tudnia egy kera­mikusnak.

Képzőművészet

Bábok, árnyak és káprázatok között

Interjú a Manufaktor Műterem alkotóival: Ötvös Enikővel és Garami Richárddal
Wéber Anikó
2013. november 25. hétfő

Van egy Síp utcai műhely, ahol a báboké és a káprá­zatoké a fő­szerep. A Magyar­orszá­gon egye­dülálló műte­remben saját terve­zésű mari­onett­bábokat, papír- és árny­színhá­zakat, művész­könyve­ket és árnyjá­tékokat készít egy alkotó­pár: Ötvös Enikő és Garami Richárd. Ők meséltek nekünk az alkotá­saikról, a bábo­zás törté­neté­ről és hazai jele­néről.

Képzőművészet

A fényképezés sötét erotikája

Interjú Dorkó Dániel fotóssal
Paulina Mercédesz
2013. november 21. csütörtök

A Capa-emlék­évben, a világ­hírű fotós­ról elne­vezett múzeum nyitá­sát köve­tően érde­mes felten­nünk a kérdést, hogy hol tart most a hazai kortárs fotó­művé­szet. Dorkó Dániel szabad­úszó fotós­sal erről, vala­mint a fotó­zás eroti­kájáról, az alko­tás szabad­ságáról és megélhe­tési kérdé­sekről beszél­gettünk készülő új anyaga kapcsán.