Képzőművészet

Művészet a lemezborítókon

Capa Központ: Total Records
Fülöp Luca
2016. szeptember 20. kedd

2015-ben, a Rencontres d’Arles Fotó­feszti­válon lát­hatta elő­ször a közön­ség a fotó­törté­neti kiállí­tást, ami a lemez­borítók, a pop­kul­túra és a fotó­mű­vé­szet kap­cso­latát mu­tatja be. Több mint négy­száz borító kapott helyet a Capa Köz­pont falain, ahol olyan ne­vek­kel talál­koz­hatunk, mint David Bowie vagy Miles Davis, és ahol a vizu­ális élmény mellé termé­sze­tesen zenei is jár.

Képzőművészet

A pozitív előkép nélküli mű

Vallomásos interjú Veres Balázs szobrásszal
Kozák Zsuzska
2016. szeptember 13. kedd

Építészeti és design alap­anyég­ként jól ismerjük a betont. Hogy szob­rá­szati fel­hasz­ná­lása milyen sok­ol­dalú lehet, azt viszont a leg­több profi képző­művész sem tudja. Ennek orvos­lására ala­pult idén a Sziget­monos­tori Művész­telep, amelynek vezetője alkotó­ként maga is a beton híve.

Képzőművészet

Idő, mérték

In progress // Folyamatban – Pólya Zsombor a Platán Galériában
Fazekas Ildikó
2016. szeptember 7. szerda

Folyamatok portréja – így foglalta össze a meg­nyitó­szö­ve­gé­ben Sugár János a Platán Galé­ria évad­nyitó kiállí­tását, ahol Pólya Zsombor Roman Opałká­nak ajánlott munkái éppúgy az idő meg­fog­hatat­lan­sá­gával, leleple­zésé­vel, tet­ten­éré­sével, értel­mezhe­tővé dara­bolá­sával fog­lal­koz­nak, mint a lengyel művész egytől a vég­telen felé növekvő és közben kifakuló szám­sorai.

Képzőművészet

Vagány profizmus

Bringológia – Kerékpáruniverzum az Iparművészeti Múzeumban
Sipos Tünde
2016. augusztus 31. szerda

A bicikli közösség­formáló eszköz, ráadásul trendi, mivel az egyre ötle­tesebb design meg­oldá­sok mellett számos techni­kai fej­lesz­tés és appli­kációk sora is társul már ehhez az élet­for­mához. Az Ipar­mű­vé­szeti Mú­zeum rész­le­tesen be­mu­tatja a leg­újabb és leg­izgal­ma­sabb két kerékre alkal­mazott fejlesz­téseket.

Képzőművészet

Újabb üzenet Szirakúzából

Interjú Trapp Dominikával
Ványa Zsófia
2016. augusztus 26. péntek

A Trapéz Galéria szeptember közepéig ad otthont Trapp Dominika különleges hangulatú kiállításának. Hol van az ember helye a drasztikus változásokat megélő világban? Hol a művészé? És hol a művészeté?

Képzőművészet

Állandósult változások

#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
Fazekas Ildikó
2016. augusztus 16. kedd

Hiába fejeződött be a fel­újí­tás, ha mó­dom­ban áll, még mindig elke­rülöm. Az új Széll Kál­mán tér még nem elég meg­nyug­tató szá­momra, hogy fel­sza­ba­dul­tan tud­jam hasz­nálni. Meg­könnyeb­bülés, hogy a Kis­celli Mú­zeum meg­köze­líté­séhez elke­rül­hetem – mi­köz­ben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér