Képzőművészet

Állandósult változások

#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
Fazekas Ildikó
2016. augusztus 16. kedd

Hiába fejeződött be a fel­újí­tás, ha mó­dom­ban áll, még mindig elke­rülöm. Az új Széll Kál­mán tér még nem elég meg­nyug­tató szá­momra, hogy fel­sza­ba­dul­tan tud­jam hasz­nálni. Meg­könnyeb­bülés, hogy a Kis­celli Mú­zeum meg­köze­líté­séhez elke­rül­hetem – mi­köz­ben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér

Képzőművészet

A látvány zsarnoksága

5 kiállításon keresztül
Kozák Zsuzska
2016. július 21. csütörtök

Látásunk éppúgy szoká­sok­hoz kötött, mint a reg­geli kávé elké­szítése. Hogyan zökken­hetünk ki a rutinból, amikor egy mű­alko­tást nézünk? Külön­féle meg­oldá­sok lehet­sé­gesek – ezúttal ötöt vizs­gá­lunk öt aktu­ális kiállí­táson.

Képzőművészet

Artworker 1: Műtárgyak, mérőszalagok, mókusok

Perényi Roland dolgozószobájának akkurátus feltárása
Kozák Zsuzska
2016. július 13. szerda

Egy valaha szebb időket látott park pere­mén épült az a legen­dák övezte kas­tély, amely­ben ma a Kis­celli Mú­zeum mű­ködik. Az intéz­mény fiatal igaz­gatója, a múzeo­lógia némi­leg dohos disz­ciplí­nájába friss leve­gőt ára­mol­tató Pe­rényi Ro­land volt a házi­gaz­dánk, aki nem félt ki­tárni dol­go­zó­szo­bája ajta­ját a Kor­társ Online előtt.

Képzőművészet

Talán limbó?

Limbo Fever – Kiállítás a Horizont Galériában
Ványa Zsófia
2016. július 8. péntek

A tavaly debütáló Hori­zont Galé­ria első cso­por­tos kiállí­tása, a Limbo Fever címet viselő válo­gatás öt mű­vész­től mutat be alko­tá­sokat: Erdélyi Gábor, Keresz­tesi Botond, Kiss Adrian, Kollár Zsófia Anna és Kristóf Gábor az utóbbi hetek­ben, hóna­pokban készí­tett műveit tekint­hetik meg a láto­gatók a július 20-án záró tárlaton.

Képzőművészet

Hangzó csipkeerdő

Beszélgetés Szirmay Zsanett iparművésszel
Ványa Zsófia
2016. június 27. hétfő

Szirmay Zsanett textil­ter­vező Sound­weaving pro­jektje 2014-ben indult, azóta meg­is­merte a hazai és a kül­földi design­világ egy­aránt. Kísérl­etező szel­lem és ter­vezői szem­lélet, nőies finom­ság és mér­nöki racio­nalitás, vizu­ali­tás és auditi­vitás, vala­mint külön­böző mű­fajok integ­rálód­nak és békül­nek ki egy­más­sal a pro­jektben.

Képzőművészet

A jóllét kulcsa

Beszélgetés Chiharu Shiotával
Jónás Ágnes
2016. június 22. szerda

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.