Képzőművészet

Térélmények az Élménytérben

Leng Orsolya Átszűrve című kiállítása az Art&Me Galériában
Sipos Tünde
2015. augusztus 28. péntek

Kompozíciók, amelyeken való­ságos motívu­mokból való­szerűt­len tájak bonta­koznak ki. Síkok, ame­lyekbe ha oda­kép­zeled magad, kicsú­szik lábad alól a talaj. Utak, falak, lép­csők, amelyek vezet­nek a térben. Te sem tudod, hol vagy. A képek között szaba­don szár­nyalhat a fan­tázia. Fel­fedez­hető a tűz­helyen a fazék mellett akár a teli­hold is!

Képzőművészet

Hiánypótló kiállítás Erdélyről

Interjú Szücs Györggyel a Sors és jelkép című kiállításról
Kozák Zsuzska
2015. augusztus 19. szerda

Augusztus 23-ig még megtekint­hető a hetven év erdélyi magyar képző­művé­sze­tét fel­ölelő Sors és jel­kép című tárlat a Magyar Nem­zeti Galé­riában. Nem­rég jelent meg a gaz­dag, kézi­könyv­ként is ki­váló kiállí­tási kata­lógus, amely­nek kap­csán Szücs Györggyel, a kiál­lítás kurá­torá­val beszél­gettünk.

Képzőművészet

A bőröm az enyém

Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 21. kedd

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.

Képzőművészet

Emlékezés – szenzáció, de meddig?

ULAY: Irritáció // Irritation – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 6. hétfő

Közel negyvenéves a történet, öndoku­mentációt, önle­írást látunk. Ulay egy eto­lógus lett, aki most krimit mutat, bűn­ügyet gön­gyölít fel mint tanú, sőt koro­na­tanú. Senki sem lép közbe, senki sem aka­dályoz­za meg, hogy doku­mentál­hassa, mi tör­tént, hogyan történt.

Képzőművészet

Utazás téren, időn, művészeten át

Az AWAY FROM című kiállításról
Sipos Tünde
2015. július 2. csütörtök

A Latarka Galéria AWAY FROM című kiállí­tását bátran nevez­hetjük a nyár leg­üdítőbb cso­portos kortárs tárla­tának. A bemu­tatót a Lengyel Inté­zet alag­sorá­ban az utazás toposza hívta életre. A szintén képző­művész kurá­torok célja egy vibráló vizu­ális tér meg­alko­tása volt, ahová a kiállí­tók uta­zásról, megisme­résről és élmé­nyekről beszá­moló műveit válasz­tották ki.

Képzőművészet

Közösséget formáló misszió

A debreceni MODEM első kilenc éve
Sütő Róbert
2015. június 26. péntek

Nem túlzás kijelenteni, hogy a deb­receni MODEM Modern és Kor­társ Művé­szeti Köz­pont eddigi műkö­désének kilenc éve alatt megre­for­málta az em­berek kiállító és kul­turális köz­pontok­ról kiala­kított képét. Ám tavaly nyár óta köztu­dott, hogy a művé­szeti intéz­mény működé­sében önkor­mány­zati döntés révén jelen­tős válto­zások követ­keznek – melyek azóta el is kez­dődtek.