Képzőművészet

Kalocsai minta és világító banner

Beszélgetés Aranyos Sándorral
Jónás Ágnes
2016. május 4. szerda

Ideje leszámolni a sztereo­típiával, misze­rint a muzeo­lógus a régi tár­gyak között mo­lyoló csoda­bogár. Aranyos Sándor nép­rajz­kutató-muzeo­lógus szerint a hagyo­mányos kul­túra egyes ele­meit csak úgy lehet a társa­dalom szá­mára befo­gad­ha­tóvá tenni, ha azo­kat nap­jaink digi­tális-info­grafi­kus vilá­gába ültetjük át.

Képzőművészet

Fekete, fehér, igen, nem

Párhuzamos tárgyak – Boros Mátyás és Heim Péter kiállítása
Fazekas Ildikó
2016. április 27. szerda

Mi a közös két párhu­zamos dolog­ban? A köztük lévő távol­ság. A pár­huza­mos­ság felté­telezi, hogy leg­alább azo­nos sík­ban vannak, de nem érint­kez­nek, sőt távol­ságuk mér­hető minő­ség. Állító­lag ez a távol­ság a végte­lenben meg­szű­nik. Boros Mátyás és Heim Péter kiállí­tása Párhu­zamos tárgyak címmel nyílt meg az A.P.A. Galériában.

Képzőművészet

Budapestnek Fotóutcája is van

Fotóutca Fesztivál a Nagymező utcában
Sipos Tünde
2016. április 22. péntek

Az Andrássy út két oldala április 22–24. között fotó­univer­zummá vál­tozik a Capa Köz­pont és a Mai Manó ház ölelé­sében. A kiállító­házak­ban és a Nagy­mező utcá­ban a szabad­téri sza­ka­szon extrém konté­nerek­ben, szín­pado­kon klasszi­kus és inno­vatív formá­ban min­den a fotó­zás és a fotó­művé­szet körül forog majd. A Fotó­utca Fesz­tivál­ról Boro­nyák Vivien programmanagerrel beszélgettünk.

Képzőművészet

Gruppo Tökmag és Sárkány Lee

Egy amatőr képregény metamorfózisa
Ványa Zsófia
2016. április 13. szerda

A Gruppo Tökmag művész­csoport 2010-ben talált rá egy A5-ös füzetbe rajzolt képre­gényre, amelyet a szer­zője, Sárkány István sajá­tos képi és fo­galmi világ­gal, egy ható­ságo­kon és szuper­hősö­kön, Pécsen és Hong Kon­gon átíve­lő törté­net­tel töl­tött meg. A mű­vész­cso­port tagjait, Kovács Budha Tamást és Tábori Andrást a projekt rész­le­teiről kér­deztük.

Képzőművészet

Változatok egy formára

Perlaki Márton kiállítása a Capa Központban
Sipos Tünde
2016. március 31. csütörtök

Perlaki Márton fotó­soro­zatá­ból Sár­vári Zita kurá­tor közre­műkö­dé­sével válo­gat­tak egy szűkí­tett kereszt­met­szetű bemu­tatót. A fotó­mű­vész a Capa Köz­pont Projekt Room ter­mei­ben mun­kás­ságá­nak egy telje­sen új olda­lát mutatja be.

Képzőművészet

Elemi szálak és szövetek

Regős Anna textilművész alkotói világáról
Mayer Erzsébet
2016. március 28. hétfő

Regős Anna textilművész szemé­lyi­sége, alkotói élet­műve tisz­te­letre és elis­me­résre méltó. Hatá­rozott jellem, letisz­tult egyé­niség, meg­úju­lásra kész, s mindez képezi gaz­dag alko­tói pályá­jának fede­zetét. Már­pedig akit az Isten textil­mű­vész­nek szán, abból textil­mű­vész is válik.