Képzőművészet

A közös emlékezés felelőssége

Széttépett esztendők (1938-1944) - kiállítás Budapest Főváros Levéltárában
Bodnár Zsuzsa
2014. június 16. hétfő

Hogyan élték át a budapestiek a zsidótörvények nyomában járó kirekesztést és üldöztetést? Mi történt a négy fal között a csillagos házakba való költöztetést követően? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a Budapest Főváros Levéltárában múlt héten nyílt, soha nem látott dokumentumokat is bemutató kiállítás.

Képzőművészet

Redők és eredők

Hantai-kiállítás Budapesten
Horányi Anna
2014. június 16. hétfő

Furcsa összevisszaságban ugyan, de ízelítőt kap­hatunk a művész szinte minden fontos korsza­kából, nem utolsó­sorban pedig lehető­ségünk nyílik szembe­sülni egy-egy fontos művel, amelyek vagy emlé­keztet­nek korábbi Hantai-élmé­nyeinkre, vagy fel­hív­nak és meg­hív­nak minket arra, hogy további kiállí­tások, tanul­mányok, albu­mok segít­ségé­vel merül­jünk bele a festő­művész vilá­gába.

Képzőművészet

Amit tudni akartál a fotókról

de sose merted megkérdezni
Thimár Attila
2014. május 28. szerda

A Mai Manó Ház immár rendsze­resen köte­lező prog­ram­mal örven­dez­teti a közön­séget, olyan kiállí­tást nyitva meg, amelyet nem lehet ki­hagyni. Howard Green­berg gyűjte­ménye és Marc Riboud kiállí­tása után most a Magnum ügy­nök­ség képei­ből nyílt tárlat, ráadá­sul pár­huza­mosan a Robert Capa Köz­pont­ban rende­zett szin­tén Magnum-anya­gos kiállí­tással.

Képzőművészet

A csodálatos fényhalász

Bálint Endre életmű-kiállítása
Horányi Anna
2014. május 6. kedd

Ki gondolná, hogy egy elejtett ciga­retta­csikk egy élet döntő momen­tumává válhat? Első párizsi útján Bálint Endre megáll, és le­hajol az utcán heve­rő ciga­retta­vég után, majd a szem­közti kira­katban meg­pil­lantja Braque és Picasso képeit, és elha­tá­rozza, hogy festő lesz. Ma már úgy tűnik, az egyik leg­jelen­tősebb modern magyar festő­művész.

Képzőművészet

Toleranciaséták a Nyóckerben

Interjú a Budapest Beyond Sightseeing csapatával
Wéber Anikó
2014. április 10. csütörtök

Szánkban a Negro és a házi krémes ízével a reform­kor skanzen­jében sétál­tunk, majd meg­láto­gattunk egy roma muzsi­kus csalá­dot, ahol elhúz­ták a nótán­kat. Mindezt a Buda­pest Beyond Sight­seeing sétá­jának kere­tében. A csapat leg­főbb célja, hogy változ­tasson a Nyócker negatív meg­íté­lésén.

Képzőművészet

Ruhák meséből

Interjú Kürti Andreával
Széplaki Berta
2014. március 21. péntek

Kürti Andrea gyerek­ruhákat tervez, mese­könyvet illusztrál, táskákat és kiegé­szítőket, illetve díszle­tet is készít. Munkái­hoz a mesék adják az inspi­rációt. Erről, a terve­zésről, gyere­kekről és divatról kérdez­tük e-mailes inter­júnkban.