Képzőművészet

„Erdő, amiben járok”

Interjú Herbert Aniko vizuális művésszel
Jónás Ágnes
2016. február 5. péntek

„Hatunk egymásra, ha akarjuk, ha nem. […] Ugyan­azt a leve­gőt léle­gez­zük és fújjuk ki. […] Ha meg­hal az egyi­künk, akkor miért nem érez­zük még­sem? Mi ez a közöny és érzé­keny­ség, ami ben­nünk munkál ebben az össze­zárt térben?” Herbert Aniko vizu­ális mű­vésszel a február 3-án nyílt Erdő, ami­ben járok névre keresz­telt tárla­táról beszél­gettünk.

Képzőművészet

„Talán van, talán nincs”

Beszélgetés Martin Henrik képzőművésszel
Ványa Zsófia
2016. január 27. szerda

Asztrometria címen nyílt meg Martin Henrik kiállí­tása. A cím nem fiktív, valós tudo­mány­ág hú­zódik az elne­vezés mögött. Laiku­sok­nak ez a bizony­talan­ság, a fikció terepe. A művész az isme­ret­lenbe kala­uzol minket, bár­merre is kell elin­dul­nunk: kifelé, a világ­űrbe, vagy befelé, önma­gunkba.

Képzőművészet

Hálózati konfiguráció

Tárgyeset 2. – Kiállítás az Esernyős Galériában
Kosinsky Richárd
2016. január 26. kedd

Az Esernyős Galériában meg­ren­dezett Tárgy­eset 2. kiállí­tás­nak egyre na­gyobb tétje van. A végén még for­dul a kocka, és újra lesz fes­té­szet – és akkor a tárgy­művé­szet­nek kell iga­zolnia magát. Batykó Róbert kurá­lásá­ban ez sikerül.

Képzőművészet

Esztétikai blöff

Kokesch Ádám: BACKUP – Biztonsági mentés
Sipos Tünde
2016. január 20. szerda

Az óbudai Zichy-kastély romantikus han­gulatú udva­rán keresz­tül­ha­ladva barokk szob­rok kísé­reté­ben lép­cső­sor vezet el min­ket a modern képző­művé­szet vona­lakig csupa­szított, mér­tani szigo­rú­ságú miliő­jébe. A Kassák Lajos mun­kás­ságát bemu­tató élet­mű-ki­állí­tás szom­széd­ságá­ban a konst­rukti­vizmus égisze alatt Kokesch Ádám hasonló gon­dolat­me­netre ala­po­zott tárgy­soro­zatát mu­tatják be.

Képzőművészet

Agylapteregetés

Agylap és Puha képek – Könyv Kata kiállítása a Tolnay Szalonban
Tóth Béla István
2016. január 8. péntek

Könyv Kata a fiatal képző­művész nemze­dék méltán figye­lemre méltó alakja, akit első­sor­ban mint festőt tart szá­mon a szakma, noha grafi­kusi minő­ségé­ben is karak­teres alko­tások fűződ­nek a nevé­hez. Leg­újabb kiállí­tásán ezt az oldalát ismer­hetjük meg tüze­teseb­ben.

Képzőművészet

Brutalitás és életigenlés

Interjú Makai Mira Dalmával
Kozák Zsuzska
2015. december 29. kedd

A friss Esterházy Művészeti Díjas képző­művésszel színes inspi­ráció­ról, néme­tes könnyed­ségről és konzol­játé­kokról beszél­gettünk.