Képzőművészet

Műalkotás minden otthonba

Egy (Má)mai művésztelep
Sipos Tünde
2015. május 20. szerda

A képzőművészek számára a jól ismert alko­tó­fázi­sokon kívül jelen­tős pozí­ciót fog­lal el egy-egy művész­telep. A híres alkotó­telepek hagyo­mányai ma már a művé­szettör­ténet részei. Egy kis érdek­lődés­sel ma is szá­mos ilyen ösz­tönző hely és kezde­ménye­zés talál­ható. Ezek érde­kessé­gét és jelen­tőségét a Bala­ton partján megren­dezett Mámai Művész­telep pél­dáján ke­resz­tül mu­tatjuk be.

Képzőművészet

A kutya vacsorája, Torjay-módra

Altorjay Gábor: WELT OHNE HERZ
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. április 10. péntek

Elementáris szabad és felsza­badult gesztus jel­lem­zi a mű­veket. Új para­dig­mát alkot, a lét­mód más­sá­gát ke­resve. Üveg­fal mö­gött cso­dál­hat­juk meg a kol­bász­ból font kerí­tést, mint­ha sző­nyeg­po­ro­lón lógna, el­verik a port rajta, egyik olda­lán már le­rágva. A kutya vacso­rája. Fel­ve­tődik, hogy Altor­jay Gábor ma milyen hap­pe­nin­get csi­nál­hat­na Szent­jóby­val a Mű­csar­nok­ban.

Képzőművészet

Normaszegők

Mester és tanítvány: Gaál József és Rózsa Luca
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. április 2. csütörtök

A két művész másként opti­mista és kétel­kedő. Mind­ketten pesszi­mistának tűnnek, valami­féle táv­latba helye­zett vilá­got és hori­zontot keres­nek. Rózsa Lucá­nak még lehet­nek illúziói, talán vannak is. Gaál grafikái kegyet­lenek és őszinték.

Képzőművészet

Mély VÍZIÓ, nem csak jó úszóknak!

Finisszázs után. Bondor Csilla VÍZIÓ című tárlatáról
Silye Szilvia
2015. március 12. csütörtök

Medencében vagyunk, a víz­felszín fölöt­tünk, de még nyir­ko­sak sem leszünk. Meg­érint­jük a vizet, és a kezünk száraz marad. Szem­lé­lünk egy tár­gyat, s azon­nal elve­szítjük addig jól mű­ködő tér­érzé­künket.

Képzőművészet

Teátrálitás portréra hangolva

Erwin Olaf: Körhinta
Sütő Róbert
2015. március 3. kedd

A holland sztárfoto­gráfus és kísér­leti filmes, Erwin Olaf forma­bontó stílu­sának láto­ga­tókra gyako­rolt lehen­gerlő hatá­sáról tett tanú­bizony­ságot a művész első át­fogó magyar­országi kiállí­tása a debre­ceni MODEM-ben 2014. október 26. – 2015. február 1. között.

Képzőművészet

Reagáló művészet

Interjú Birkás Ákossal
Sütő Róbert
2015. február 20. péntek

Birkás Ákos jó néhány évti­zedes mű­vészi pályája tudatos, éles fordu­latok lán­co­lata. Első debre­ceni kiállítá­sának a MODEM Modern és Kortárs Művé­szeti Köz­pont adott otthont. A Festő dolga című tár­latán kala­uzolt körbe ben­nünket, mesélve fordu­latok­ról, alka­tokról, körül­mé­nyekről.