Képzőművészet

A jóllét kulcsa

Beszélgetés Chiharu Shiotával
Jónás Ágnes
2016. június 22. szerda

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.

Képzőművészet

Összfénykép

Nemzeti Szalon 2016: Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl
Thimár Attila
2016. június 16. csütörtök

Nem sokoldalú és sokszínű, hanem vegyes. Markáns, elmé­lyült port­rék; éle­tünk ele­ven, meg­szo­kott, mégis furcsa hét­köz­napja; kalan­dos látvá­nyok és izgal­mas színek, mér­tani szer­kesz­tésű épület­fotók, kifor­gatott hely­zetek, fanyar humor. Láto­mások, kemény imp­ressziók és képpé vált sok­féle gon­dolat.

Képzőművészet

Történetek végtelenje

Király András kiállítása a Viltin Galériában
Sipos Tünde
2016. június 14. kedd

„Bármikor tudnék sírni” – ezzel a mottó­val várja Király András kiállí­tása közön­ségét. Vajon mit tudnak nyúj­tani fest­ményei, amivel érzé­keny­séget vagy szomo­rúsá­got vált­hat­nak ki? Miért sírna a művész, meg­hatott­ságtól vagy fájdal­mában? Egyál­talán: ha tudna sírni, akkor miért nem teszi?

Képzőművészet

Nem vagy más világ!

Kelle Antal ArtFormer alkotói világáról
Mayer Erzsébet
2016. június 3. péntek

Kinek, minek tekint­hetjük Kelle Antalt, aki okle­veles gé­pész­mér­nök, elis­mert szob­rász, játék­ter­vező és -ké­szítő, a robot­techni­kák isme­rője és műve­lője, tudo­má­nyos foko­zattal ren­del­kező egye­temi oktató, akinek a mikro­mecha­niká­ról önálló kötete jelent meg, ezen túl konst­ruktőr, és jobb szó híján kom­muni­ká­ciós művé­szet­tera­peuta. Lefedi mind­ezt az art­for­mer titulus?

Képzőművészet

Műtermi viszonyok

Rafael Erik Benjámin kiállítása
Sipos Tünde
2016. május 27. péntek

Egy alkotó ember műterme mindig rejtély­nek számít. Milyen lehet az a titok­zatos hely, ahol a festék­anyag és a vászon össze­kapcso­lódik vala­milyen földön­túli szfé­rával, hogy mű­vészi pro­duk­tum szület­hessen belőle? Rafael Erik Ben­jámin bemu­tatja saját mű­ter­mét, de nem raj­zokon vagy fotó­kon keresz­tül, hanem falas­tól, min­de­nestől.

Képzőművészet

Müpa, avagy a belvárosi díszlet

Beszélgetés Réthey-Prikkel Tamással
Jónás Ágnes
2016. május 26. csütörtök

Müpa Budapest névre keresz­telt, nem­zet­közi­leg is egye­dül­álló, a Mű­vé­sze­tek Palo­tá­já­nak éle­tét doku­men­táló exklu­zív kiad­vány­ban kapott helyet Réthey-Prik­kel Tamás fo­tográ­fus, kép­ző­mű­vész fotó­esszéje. Inter­júnk­ban a Müpa-mun­ka gyü­möl­csé­ről, a sza­bad­úszó lét elő­nyei­ről és a retu­sált képek mögött meg­bújó mez­te­len való­ság­ról is beszél­gettünk.