A nincstelenség hazája

Csender Levente: Egyszer majd el kell mondani
2016. február 9.

Csender Levente leg­újabb köte­tének közép­pont­jában a kisebb­ségben élők kilá­tás­talan hely­zete áll – sze­met vakí­tóan éles képet tár elénk a rend­szer­vál­tás alatti és utáni Romá­niáról.

< |||| > 1 2 3
Zene

„Megremegteti a gyomrokat”

Interjú Premecz Mátyással
Soós Tamás
2016. február 6. szombat

Hogyan csábít el egy jazz-zon­go­ristát a Ham­mond-orgona? Mibe rokkan bele a ham­mon­dosok háta, és miért nem tud­nak soha hátra­dőlni? Pre­mecz Má­tyással, a Ham­mond szak­értő­jével, a Kéknyúl zene­kar orgo­nistá­jával beszél­gettünk.

Képzőművészet

„Erdő, amiben járok”

Interjú Herbert Aniko vizuális művésszel
Jónás Ágnes
2016. február 5. péntek

„Hatunk egymásra, ha akarjuk, ha nem. […] Ugyan­azt a leve­gőt léle­gez­zük és fújjuk ki. […] Ha meg­hal az egyi­künk, akkor miért nem érez­zük még­sem? Mi ez a közöny és érzé­keny­ség, ami ben­nünk munkál ebben az össze­zárt térben?” Herbert Aniko vizu­ális mű­vésszel a február 3-án nyílt Erdő, ami­ben járok névre keresz­telt tárla­táról beszél­gettünk.

Zene

MENT makrohangolva

Beszélgetés Gyányi Marcellel
Jónás Ágnes
2016. február 4. csütörtök

Második alkalommal ren­dezik meg Szlo­vé­niá­ban a feb­ruár 3–6-ig tartó MENT fesz­tivált, ami a Bécs–Po­zsony Waves­hez hason­lóan egy olyan zenei show­case-t kínál, amely egyre jelen­tő­sebb szere­pet tölt be a tér­ség zene­ipa­rában. A fesz­ti­válra idén meg­hí­vást kapott makro­hang is.

Film

A szobahasonlat

Lenny Abrahamson: A szoba
Rédai Gergely
2016. február 3. szerda

A szoba című film­ben annyi­szor hangzik el a „valódi–nem valódi, igazi–nem igazi” dilem­mája, hogy ha másért nem is, ezért biz­tosan fel­me­rül a néző­ben a kérdés: meg­tör­tént mindez? A mozi­ban nem talál­ko­zunk az „igaz tör­té­ne­ten ala­pul” szlo­gen­nel, de erre nincs is szük­sé­günk ahhoz, hogy tud­juk, a (rém)tör­ténet, ha nem is szó sze­rinti érte­lem­ben valós, de iga­zabb, mint akár egy tanú­val­lo­más.

Irodalom

Behúzódni egy kapualjba

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy – Beszélgetések Mándy Ivánról
Murzsa Tímea
2016. február 2. kedd

Darvasi Ferenc interjú­köte­téből egy új, eddig isme­retlen vagy csak darab­jaiban ismert Mándy-kép bon­ta­kozik ki. Húsz interjú, húsz­fajta meg­köze­lítés a szer­zőről, akit sze­ret­nek Buda­pest író­jának nevezni. A Köztünk vagy be­tekin­tést ad a kávé­házak apró zugaiba, de Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Kék­golyó utcai ott­ho­nába is.

Film

Az erkölcstelenség új napja

Makk Károly: Egy erkölcsös éjszaka
Benke Attila
2016. február 1. hétfő

A MaNDA ismét egy régi klasszi­kust újított fel, Makk Károly Egy erköl­csös éjszaka című alko­tását. A film erénye – a szá­zad­for­duló hite­les kor­rajza mellett –, hogy a het­ve­nes évek leg­jobb magyar szí­né­szei tűn­nek fel benne.

Zene

Elfogadtam, hogy outsider típus vagyok

Beszélgetés Szatmári Julival
Jónás Ágnes
2016. január 29. péntek

Több mint egy évvel ezelőtt készí­tett inter­júnk­ban lelke­sen mesélt kar­rier­jének kez­detei­ről, új album­ról azon­ban csak dió­héj­ban nyilat­kozott. Mi vál­tozott azóta? Feb­ruárra kész az új lemez, zene­karát pedig idő­köz­ben a Cseh Tamás Prog­ram támo­gatott­jai közé válasz­tották.

Film

Szépen csillog, de fájóan üres

Tom Hooper: A dán lány
Bobák Zsombor
2016. január 28. csütörtök

A 2010-es Oscar-gálán taroló Tom Hooper új film­jéhez meg­nyert két fel­ka­pott szí­nészt, és bele­csa­pott a gender­őrü­letbe. Einar Wegener át­ala­kulá­sa való­ban mozi­vászo­nért kiáltó tör­ténet, de A dán lány gyenge, eti­kát­lan film: a transz­nemű­ség témája olcsó esz­közzé lesz a szé­pel­gés és a néző meg­ríkatá­sának oltárán.

Képzőművészet

„Talán van, talán nincs”

Beszélgetés Martin Henrik képzőművésszel
Ványa Zsófia
2016. január 27. szerda

Asztrometria címen nyílt meg Martin Henrik kiállí­tása. A cím nem fiktív, valós tudo­mány­ág hú­zódik az elne­vezés mögött. Laiku­sok­nak ez a bizony­talan­ság, a fikció terepe. A művész az isme­ret­lenbe kala­uzol minket, bár­merre is kell elin­dul­nunk: kifelé, a világ­űrbe, vagy befelé, önma­gunkba.

Képzőművészet

Hálózati konfiguráció

Tárgyeset 2. – Kiállítás az Esernyős Galériában
Kosinsky Richárd
2016. január 26. kedd

Az Esernyős Galériában meg­ren­dezett Tárgy­eset 2. kiállí­tás­nak egyre na­gyobb tétje van. A végén még for­dul a kocka, és újra lesz fes­té­szet – és akkor a tárgy­művé­szet­nek kell iga­zolnia magát. Batykó Róbert kurá­lásá­ban ez sikerül.