„napról napra meg kell tanulni írni”

beszélgetés Nyerges Gábor Ádámmal
2015. március 5.

Nyerges Gábor Ádám első verses­kötete meg­jele­nése­kor még csak huszon­egy éves volt, két év múlva jelent meg Szám­vetés­forgó címmel a má­sodik könyve, de hozzá köt­hetők Pet­rence Sándor versei is. 2013-ban kis­re­génnyel jelent­kezett (Sziránó), a tavalyi év végén pedig új köte­tének kiadá­sához a remény­beli olvasók segít­ségét kérte.

< |||| > 1 2 3
Film

Tavaszi remekmű

Máriássy Félix: Budapesti tavasz
Benke Attila
2015. március 2. hétfő

A magyar háborús film ritka, mint a fehér holló, még rit­kább köztük a ki­váló – már csak ezért is ezért érde­mes be­sze­rezni a MaNDA által fel­újí­tott Buda­pesti ta­vaszt, Mári­ássy Félix klasszi­kus remek­művét. DVD-aján­lónk­kal a II. világ­há­ború magyar­or­szági har­cainak 70 évvel ez­előtti lezá­rulá­sára, az el­hunyt és túl­élő hét­köz­napi hő­sökre is emlé­kezünk.

Irodalom

Mint nem holt nyelv

Izsó Zita: Színről színre
Lapis József
2015. február 27. péntek

Izsó Zita költé­szetének szá­momra leg­fon­tosabb tapasz­talata az, ahogyan a költői nyelv ára­mában a világ és annak jelen­ségei egé­szen ide­gen­ként terem­tődnek meg. Úgy ide­gen­ként, hogy az delejez, kérdé­seim vannak hozzá. A szitu­ációk nem (teljesen) isme­retle­nek, mégis újra és újra rácso­dálko­zunk arra, hogy egy mon­dat, egy hason­lat mire kész­teti elménk műkö­dését.

Zene

„A kortárs zene az irodalmunk”

Interjú Lukács Miklóssal
Ayhan Gökhan
2015. február 27. péntek

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.

Film

Csajkor az olasz vidéken

Alice Rohrwacher: Csodák
Csiger Ádám
2015. február 26. csütörtök

A tavalyi Cannes-i Filmfesz­tiválon a zsűri nagy­díját elnyert Csodák egy­szerre mesébe illő és elé­gikus fel­növés­törté­net, ugyan­akkor az olasz neo­realiz­must idéző művész­mozi is.

Irodalom

Egyetlen képből bomlott ki a regény

Beszélgetés Totth Benedekkel
Ménesi Gábor
2015. február 25. szerda

Az olvasók legalább egy évti­zede talál­koz­hatnak Totth Bene­dek nevé­vel fordí­tásai kap­csán. Aldous Huxley, Cormac McCarthy, Ian M. Banks, David Walliams, Nick McDonell, Hunter S. Thompson – csak néhány név azok közül, akiknek köny­veit magyar nyelvre ültette át. Most azon­ban saját regénnyel állt elő, melynek címe Holt­verseny.

Film

Macskaember, giganyúl, rókatündér

Ujj Mészáros Károly: Liza, a rókatündér
Szabó Adrienn
2015. február 24. kedd

A nyomozó után sokat kellett várni, hogy újabb igénye­sen szóra­koz­tató magyar filmre ülhes­sen be a közön­ség. Ujj Mé­száros Károly groteszk hu­morú mági­kus meséje, a Liza, a róka­tündér nem­csak vicces, de a thriller szál­nak köszön­hetően feszült is.

Zene

A bel canto megdicsőülése

Kolonits Klára első szólócédéjéről
Péter Zoltán
2015. február 23. hétfő

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.

Képzőművészet

Reagáló művészet

Interjú Birkás Ákossal
Sütő Róbert
2015. február 20. péntek

Birkás Ákos jó néhány évti­zedes mű­vészi pályája tudatos, éles fordu­latok lán­co­lata. Első debre­ceni kiállítá­sának a MODEM Modern és Kortárs Művé­szeti Köz­pont adott otthont. A Festő dolga című tár­latán kala­uzolt körbe ben­nünket, mesélve fordu­latok­ról, alka­tokról, körül­mé­nyekről.

Film

Hőskomplexus

Clint Eastwood: Amerikai mesterlövész
Szabó Adrienn
2015. február 19. csütörtök

Clint Eastwood Oscar-váro­má­nyos háborús filmjé­ben az ame­rikai hadi­ten­geré­szet mester­lövé­szének, Chris Kyle-nak állít emlé­ket, miköz­ben vissza­térő témáját, a magá­nyos hős míto­szát aktua­lizálja. A film sokat ígér, de keve­set nyújt.

Irodalom

„…természetessé válik”

Beszélgetés Dragomán György Máglya című regényéről
Antal Nikolett­, Hansági Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, Szekeres Dóra
2015. február 18. szerda

„Iszonyú rizikót vállalt Drago­mán ezzel a könyvvel. Megint gyerek az elbe­szélő, mint A fehér királyban, a törté­net, a hely­szín és a cselek­mény törté­nelmi hát­tere nagyon hasonló, közel van idő­ben is. Az a kérdés, hogy a nagyon hasonló törté­net és elbe­szélő tud-e új be­széd­mód­dal elő­állni, újat mon­dani.”