Ősz a Ludwigban

Tolvaly Ernő retrospektív kiállítás a Ludwig Múzeumban
2014. november 26.

Vörös és mélynarancs, fabarna és szürkés őszi tájat idéző színei nem az elmúlás kez­detét jut­tatják eszünkbe, hanem az utolsó „színre-lépést”, a még inten­zív, opti­mizmust sugárzó erőt; ezzel az ősz olyan arcát mutatja fel Tolvaly Ernő tárlata, amely segít át- vagy túlélni az évszak más, szürkébb, kilátás­tala­nabb idő­szakait is.

< |||| > 1 2 3 4
Film

Oltalmazó ég

Christopher Nolan: Csillagok között
Szabó Ádám
2014. november 17. hétfő

Időfelbontáson nyugvó, a moder­niz­mus előtt tisz­telgő bűn­filmjei után Chris­topher Nolan egyre inkább a térre, a lát­ványra orien­tálódó poszt­modern szto­rikat válasz­tott. Új mega­mozija valahol a koráb­biak metszés­pontjá­ban helyez­kedik el: őrzi az elve­szett idő hálás szer­zői témáját, ugyan­akkor a gran­diózus tér­ábrá­zolás mellett is kitart.

Zene

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Irodalom

Soha nem járt hetedikbe

Szép Ernő-konferencia a PIM-ben
Szarka Károly
2014. november 12. szerda

Nem telik meg a Petőfi Iro­dalmi Múzeum „vörös” kis­terme a Szép Ernő szüle­tésé­nek száz­harmin­cadik évfor­dulója alkal­mából tartott konfe­ren­ciára. Bár Szép Ernő a Nyugat­ban publi­kált, nem tarto­zik a leg­népsze­rűbb nyuga­tosok közé. Élet­művé­ről álta­lában azt tartják, hogy nem nagy, nem jelen­tős, de minden­képpen szeret­hető. Szarka Károly tudó­sítását olvas­hatják a konfe­ren­ciáról.

Film

A sorompók felemelkednek

Michael R. Roskam: Piszkos pénz
Szabó Ádám
2014. november 11. kedd

A belga rendező otthon forgatott masz­kulin szo­rongás­filmje, a Bika­nyak az elve­szett férfias­ságra ál­dozta ide­jét. Roskam holly­woodi belé­pője az ellen­kező utat járja be: a fér­fias­ság újjá­éle­désé­nek szen­tel több mint 100 percet. Bivaly­erős színészi ala­kítá­sokkal támo­gatott, ame­rikai zsáner­mozihoz képest igen vissza­fogott geng­szter­film ez, amely­ben ha el is halvá­nyul a rende­zői kéz­jegy, nem tűnik el.

Film

A fiú, aki ott sem volt

Reisz Gábor: VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan
Soós Tamás
2014. november 5. szerda

Ez az a magyar film, amire már régóta vártunk. A VAN… friss, okos és humoros, az utóbbi idők talán legfon­tosabb magyar nagy­játék­filmje.

Irodalom

Ahol bármi megtörténhet

Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ legrövidebb meséi
Gláser Diána
2014. november 5. szerda

A világ legrövidebb meséi valóban élő anyag­nak mutatják az iro­dal­mat. Az elhasz­nált sémák újra­gondo­lásá­nak köszön­hető­en a törté­netek egy­fajta újdon­sült, ámde hite­les mesei köze­get terem­tenek, jelez­vén, hogy a klasszi­kus mesei világ a saját tulaj­donunk. A bank­rabló bele­szeret az ügy­inté­zőbe, Csipke­rózsika kiáb­rándul a szere­lem mai felfo­gásá­ból, a béka és a király­lány soha­sem talál­koznak.

Zene

Koncepció- és sallangmentesen

Dope Calypso: Farewell to the Fairy, Goodbye to the Ghost
Nyéki Gábor
2014. november 4. kedd

Zsigerből jövő, dögös riffek, csorda­vokál, igazi piszkos gitár­hangzás – a Dope Calypso szemé­lyében a honi garázs­punk újabb képvi­selőit köszönt­hetjük, első leme­züknek pedig a műfaj erő­sebb dobá­sai között a helye.

Film

Keleten a helyzet változatlan

Andrej Zvjagincev: Leviatán
Benke Attila
2014. november 3. hétfő

Egy ország társa­dalma olyan, mint a veze­tői, állítja Andrjez Zvja­gincev szug­gesztív drá­mája, a Levia­tán, mely „Orosz­ország anyácska” korrigál­hatatlan problé­máiról, korrup­cióról, bürokrá­ciáról, egyház és állam egész­ség­telen kapcso­latáról, (pénz)dik­tatú­ráról és a veze­tők által kizsi­gerelt, csaló­dott és neuro­tikus népről beszél.

Film

Diploma után

Interjú Reisz Gáborral
Benke Attila
2014. október 31. péntek

Régóta vártunk olyan filmre, mint a VAN valami furcsa és meg­magyaráz­hatatlan, ami a friss­diplo­mások elhelyez­kedési problé­máival foglal­kozik őszin­tén, kompro­misszu­mok nélkül, de humo­rosan. Reisz Gábor ren­dezőt első film­jének kelet­kezé­séről és a fia­talok útkere­séséről kér­deztük.

Irodalom

Megannyi kis halál

Krusovszky Dénes: A fiúk országa
Hegedűs Linda
2014. október 31. péntek

Krusovszky Dénes első novella­gyűjte­ményét. A fiúk orszá­gát a fel­nőt­tek dön­téseit elszen­vedő kis­kama­szok lakják, fiatal fel­nőttek, akikkel a fér­fivá válás pilla­natá­ban talál­kozunk, s pár­kap­cso­lat­ban vagy házas­ságban élő, egzisz­ten­ciális kérdé­sek­kel vívódó fel­nőttek. Már a címből kiolvas­ható a kötet­kompo­zíciót alkotó viszony­rend­szer leg­fonto­sabb jegye: nem a férfiak, a fiúk orszá­gában járunk.