Fekete duende

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
2015. július 29.

Nehéz olyan darabról írni, amelynek üze­netét leg­sikere­seb­ben a zene, a tánc és a csend­ben zajló indu­latok képe­sek át­adni. A Ber­narda Alba házát tény­leg érezni kell, a darab – noha szá­mos gondo­latot vet fel – legin­kább mégis hangu­latot, érzést, erőt ad. Erőt az élet­hez, bátor­ságot a halál­hoz. Vigyá­zat, a darab éget, mérgez, újjászül!

< |||| > 1 2 3
Irodalom

„rocksztár akartam lenni”

Beszélgetés Orcsik Rolanddal
Benedek Leila
2015. július 24. péntek

„a költészethez nem kell feltét­lenül érteni a konden­záto­rokhoz, és hosszú haj nélkül is szület­het jó vers” (Bene­dek Leila beszél­getése Orcsik Roland­dal)

Film

Mennyei agymenés

Hiroyuki Tanaka: Tokió felett az ég
Csiger Ádám
2015. július 23. csütörtök

A veterán japán író-rendező, Hiroyuki „Sabu” Tanaka új munkája, a Tokió felett az ég egy imádnivalóan őrült romkom, ami túl extrém ahhoz, hogy közönségfilmként sikere legyen.

Irodalom

Játékos vidámság

Kiss Judit Ágnes: Szörnyszomszéd
Kolozsi Orsolya
2015. július 22. szerda

A weöresi hagyomá­nyokat foly­tató kötet nagy erénye könnyed­ségében és vidám­ságában rejlik – nem akar didak­tikus, nagy témá­kat eről­tetni a gyere­kekre, s ha mégis komo­lyabb terepre téved, akkor azt nagyon fino­man, minden­féle direkt­ség nélkül teszi. Fülbe­mászó, ritmu­sos kis versei az esti fel­olva­sások, mondó­ká­zások ked­ven­ceivé vál­hatnak.

Képzőművészet

A bőröm az enyém

Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Deák Csillag, Kölüs Lajos
2015. július 21. kedd

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.

Film

Fel kéne akasztani?

Jafar Panahi: Taxi Teherán
Szövényi-Lux Balázs
2015. július 20. hétfő

A Berlinben Arany Medvét nyert Taxi Teherán olyan mozi, mely többet ér minden magas­röptű tole­rancia­beszéd­nél. Tömeg helyett arcokat, stig­mák helyett sor­sokat és vágya­kat mutat. Mind­ezt egyet­len taxi­ból szem­lélve, amolyan reality show formá­jában. Isten hozta Irán min­den­nap­jaiban!

Színház

Több mint buli

Beszélgetés Balázs Annával és Gottfried Júliával
Jónás Ágnes
2015. július 17. péntek

A Bánkitó Fesztivál immár hete­dik éve igyek­szik a main­stream köz­életi, kultu­rális szcéna mellett meg­terem­teni egy olyan füg­getlen köze­get, ahol min­denki megél­heti saját és mások sok­olda­lúsá­gát. Egy hely, ahol nincs hier­archia, nincs leosz­tott szerep, nin­csenek köte­lező körök. Csak nyi­tott­ság és egye­nesség.

Irodalom

A gépek monománt játszanak

Tóth Kinga: All Machine
Nagypál István
2015. július 17. péntek

Tóth Kinga második kötete, az All Machine vers­for­máiban nem válto­zott az előző köny­véhez képest, de jóval erő­telje­sebb hangon szólal meg. Ez a kafkai hang a Duchamp-féle kifor­dított tárgy­értel­me­zéssel, vala­mint a cyber­punk vizu­alitás­sal párosul, és ennek vég­ered­ménye egy disz­tópikus világkép.

Színház

Seggbe rúgni Sondheimet

A Thália Színház Félúton a Fórum felé című előadásáról
Gera Márton
2015. július 16. csütörtök

Ha a Félúton a Fórum felé a második felvo­nással kez­dőd­ne, nem lenne semmi gond. Így sincs külö­nöseb­ben, sőt már az is egy meg­lepe­tés, hogy Stephen Sond­heimet ját­szanak itthon. Vala­miért hajla­mos azt gon­dolni a közön­ség, hogy a mu­sical rette­nete­sen bárgyú dolog, Sond­heim pedig komoly dol­gokról is akar be­szélni a zene segít­ségé­vel, szóval meg­eheti a fene.

Film

Se hideg, se meleg

Takács Mária: Meleg férfiak, hideg diktatúrák
Bobák Zsombor
2015. július 15. szerda

Takács Mária állami támogatás nélkül készí­tette el Meleg férfiak, hideg dikta­túrák című doku­mentum­filmjét, ami egy­szerre igyek­szik bemu­tatni a rend­szer­váltás előtti magyar meleg közös­ség életét, és próbál párhu­zamo­kat vonni a jelen­nel. Az erő­feszí­tés dicsé­retes, a vég­ered­mény azon­ban felemás.

Irodalom

Irodalmi csavargások

Zólya Andrea Csilla: Szabadcsavar
Bodnár Zsuzsa
2015. július 14. kedd

A kötetben a népszerű(bb) szerzőkről és alko­tá­saik­ról szóló írá­sok mellett szá­mos kritika sze­repel alig vagy ke­vésbé ismert írókról, illetve mű­veikről. A Szabad­csavar negyven kriti­kájának szerzője bizton­ságosan mozog az iro­dalom leg­külön­bö­zőbb tájain, s képes olva­sóit is rá­ven­ni az iro­dalmi csavar­gásra.