Álmatlan álmok egy szál gitárra

Apey: Foxes
2016. augusztus 29.

Apey új lemeze jó ideje vára­tott már magára, de az idén nyáron végre meg­érke­zett Áron András szóló­projekt­jének követ­kező darabja, a Foxes. A közön­ség pedig örül­het, hiszen egy újabb nagy­szerű dal­szerző albu­mát hall­gat­hatja.

< |||| > 1 2 3
Irodalom

Útravaló a világosság felé

Thimár Attila: Időszilánk
Dominka Ede Harald
2016. augusztus 24. szerda

Thimár Attila 2007-es Lélek­könyv című haiku­köte­téhez ha­sonló az idén meg­jelent Idő­szilánk. A har­minc­hat apró méretű – de annál jelen­tőség­telje­sebb meg­látá­sokat tar­tal­mazó, illetve olva­sóját arra sar­kalló – költe­mé­nyé­ben olyan idő­pilla­natok csil­lan­nak meg, ame­lyek a szerző kon­temp­latív látás­mód­jának köszön­he­tően nem marad­nak az ész­re­vét­len­ség ho­má­lyá­ban.

Zene

Operajátszásunk hőskora

Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
Péter Zoltán
2016. augusztus 23. kedd

Tallián Tibor érdekes és magá­val ra­gadó kö­tete be­pil­lan­tást en­ged a ma­gyar opera­ját­szás tör­té­ne­té­nek hős­ko­rába, mi­köz­ben re­konst­ruálja az első euró­pai hír­névre szert tett magyar opera­éne­kes­nő pá­lyá­já­nak ala­ku­lását. Be­mu­tatja a kora­beli euró­pai opera­élet színét és fonák­ját is a pri­ma­donna­hábo­rúk­kal, vala­mint a közön­ség és opera, illetve a kritika és mű­vé­szek nem mindig fel­hőt­len viszo­nyával.

Film

A Római Birodalom visszavág

Timur Bekmambetov: Ben Hur
Csiger Ádám
2016. augusztus 22. hétfő

Sok remake és reboot készül nap­jaink­ban, de a leg­na­gyobb klasszi­ku­sok­hoz, ami­lyen az Arany­polgár vagy a Casa­blanca, ritkán mer­nek hozzá­nyúlni. Az új Ben Hurból azt is meg­tud­juk, miért.

Irodalom

A beszédfolyam partján

Szép versek 2016
Artzt Tímea
2016. augusztus 19. péntek

Ha végignézek a Szép versek 2016 anto­ló­gián, melyet hét napja for­ga­tok, akkor Szegő János fele­lős­sé­gére gon­do­lok. Hét napja ülök Türel­mes hor­gászként – hogy Lackfi János vers­címét idéz­zem – a líra­válo­gatás­sal a ke­zem­ben, és halá­szom a kincseket.

Film

Szerelemzene

John Carney: Sing Street
Szövényi-Lux Balázs
2016. augusztus 18. csütörtök

Augusztus közepére érke­zett meg a mo­zikba a nyári film­sze­zon meg­men­tője egy sze­rel­mes ka­masz­fiú és ama­tőr zene­kara kísé­re­té­ben. A Sing Street John Carney talán leg­jobb zenés filmje.

Zene

„A világ… nem tudom, kié”

Beszélgetés Henri Gonzóval
Varga Viktor
2016. augusztus 17. szerda

Adott egy nagyon fiatal együt­tes jungle, indie, punk, garage, tro­pical és minden­féle ele­mek­kel a zené­jükben: ez a Fran Palermo. Sokan isme­rik őket, sokan majd meg fogják. A ban­dá­nak pedig van egy zenei agya, aki a rock­sztár­attitű­döt csúcsra járatva töret­lenül rója a front­em­berek útját. Az arcát­lanul tehet­séges Henri Gonzó­val beszél­gettünk.

Képzőművészet

Állandósult változások

#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
Fazekas Ildikó
2016. augusztus 16. kedd

Hiába fejeződött be a fel­újí­tás, ha mó­dom­ban áll, még mindig elke­rülöm. Az új Széll Kál­mán tér még nem elég meg­nyug­tató szá­momra, hogy fel­sza­ba­dul­tan tud­jam hasz­nálni. Meg­könnyeb­bülés, hogy a Kis­celli Mú­zeum meg­köze­líté­séhez elke­rül­hetem – mi­köz­ben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér

Irodalom

Barangolás az Újhold berkeiben

„…mi szépség volt s csoda”: Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések
Gyarmathy Hedvig
2016. augusztus 15. hétfő

A „…mi szépség volt s csoda” című kötet szer­kesz­tői arra vállal­koztak, hogy a Petőfi Iro­dalmi Múzeum kéz­irat­tárá­ban fel­lel­hető újhol­das hagya­tékok­ból eddig még kiadat­lan szöveg­közlé­se­ket, vala­mint a hagya­tékokra épülő tanul­má­nyokat adjanak közre.

Színház

Kalandozás Hétrétországban

Beszélgetés Sülyi Péterrel
Jónás Ágnes
2016. augusztus 12. péntek

Az augusztus 12-én kez­dődő tíz­napos Hétrét­ország program­soro­zaton negy­ven udvar­ház várja nyitott kapuk­kal a vendé­geket, Őri­szent­péte­ren, a Malom Láto­gató­köz­pont­ban pedig kon­cer­teket, művé­szeti prog­ra­mokat, szín­házi elő­adá­sokat, film­vetí­tése­ket tar­tanak. A köz­tivál meg­álmo­dójá­val és alapí­tójával, Sülyi Péter­rel beszél­gettünk.

Film

Bazi nagy spanyol parti

Álex de la Iglesia: Micsoda spanyol éjszaka!
Bajnóczi Mónika
2016. augusztus 11. csütörtök

A hazájában sztárként körül­rajon­gott Álex de la Igle­sia új víg­játé­ká­ban egy tévé­stúdió kulisszái mögé pillant­hatunk be, ahol a fer­ge­te­ges szil­vesz­teri műsor fel­vé­telét szak­mai fél­té­keny­ség, csa­ládi viszá­lyok és meg­magya­ráz­hatat­lan bal­ese­tek zavar­ják meg.