Remekmű az elnyomásról

Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
2014. október 23.

Végre elérhetővé vált a MaNDA kiadá­sában minden idők egyik leg­jobb magyar filmje a zsarnok­ságról, az elnyo­másról és az áru­lásról: Az ötödik pecsét Fábri Zoltán­tól.

< |||| > 1 2 3 4
Film

Ha az iPhone fontosabb a gyereknél

Ruben Östlund: Lavina
Soós Tamás
2014. október 14. kedd

Svédország legnagyobb rendező­remény­sége, Ruben Östlund meg­vizs­gálja, mi tör­ténik egy házas­sággal, ha egy sarok­helyzet felmu­tatja a hitves­társak valódi énjét, és egyál­talán: fel­mutat­hatja-e egy sarok­helyzet az ember valódi énjét?

Zene

„…hogy minél jobb zenész legyek”

Beszélgetés Devich Gergely csellóművésszel
Ayhan Gökhan
2014. október 13. hétfő

A mindössze tizenhat éves Devich Gergely cselló­művész kor­osztá­lya egyik leg­kiemel­ke­dőbb tehet­sége. A Zene­akadé­mia elő­ké­szítő tago­zatán Mező László növen­déke. Tehet­ségét mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy leg­utóbb az Ifjú Zené­szek Euro­víziós Ver­se­nyén Köln­ben a har­madik helyen végzett.

Irodalom

Szerelem, fogantatás, születés, gyász

Kiss Judit Ágnes: Négyszög
Varró Annamária
2014. október 10. péntek

Az élet egy olyan boksz­meccs, ahol a me­netek közt sosincs szünet? Ahol üté­seket kapunk és adunk? Csupán a túl­élni aka­rás az, ami ösz­tönöz ben­nünket? Szere­lem, fogan­tatás, szüle­tés, gyász: a Négy­szög hívó­szavai. Kiss Judit Ágnes kötete, miköz­ben kriti­kusan járja körül a klasszi­kus és sema­tikus női szere­peket, a női látás­mód kímé­let­lenül őszinte esszen­ciájával szolgál.

Film

Énünk által homályosan

David Fincher: Holtodiglan
Szabó Ádám
2014. október 8. szerda

Fincher új filmje nem­csak egy házas­ság bestiá­lisan kegyet­len lélek­tani anató­miája, hanem gen­der-kér­dés­kö­rökre fel­húzott vallo­más is énünk vise­lé­séről, a bel- és kül­világ riasztó szim­bió­zisáról.

Film

Német karóra, afgán idő

Feo Aladag: Világok között
Legáth Zsolt
2014. október 8. szerda

Dema­góg háborús propa­ganda­mozi a német hon­pol­gárok feltü­zelé­sére, vagy úttörő vállal­kozás arra, hogy a német film végre szembe­nézzen Német­ország afga­nisz­táni szerep­válla­lásá­nak követ­kez­mé­nyei­vel? A Világok között meg­osztó film, amely súlyos társa­dalmi kérdé­sekkel foglal­kozik, ezért nagyobb a rá irá­nyuló figye­lem, mint amek­korát pusz­tán eszté­tikai kvali­tásai alap­ján meg­érde­melne.

Irodalom

„Mesefüggő gyerek voltam”

Beszélgetés Mán-Várhegyi Rékával
Varró Annamária
2014. október 8. szerda

A mesefüggő gyerek­ből mára író lett. Mán-Vár­hegyi Réka első köte­te, a Bol­dog­talan­ság az Auró­ra-tele­pen elnyer­te a JAK­ken­dő-díjat. Törté­netei olyan embe­rekről szólnak, akik­ről ő maga is szíve­sen olvas. Többek között az írói moti­váció­ról, a tör­ténet­veze­tés nehéz­ségei­ről és az ember szemé­lyisé­gét alap­jaiban meg­hatá­rozó ténye­zőkről beszél­gettünk vele.

Színház

Átrium: kísérlet, ami felelősség

Interjú Magács Lászlóval
Antal Klaudia
2014. október 7. kedd

Novemberben ünnepli máso­dik szüle­tés­nap­ját a MERLiN utód­jának tar­tott Átrium Film-Szín­ház. Ennek apro­póján beszél­gettünk a színház igaz­gató­jával, Magács Lász­ló­val a MER­LiN­es időkről, az Átrium szüle­tésé­ről, a profil­váltás szüksé­gessé­géről, az új műsor­poli­tika ki­ala­kít­ásá­ról és az idei évad ter­veiről.

Irodalom

„Azoknak, akik vigyáznak rájuk”

Szilasi László: A harmadik híd
Murzsa Tímea
2014. október 6. hétfő

Szilasi László új kötete nem egy­szerű regény, hanem egyben tár­sa­dalmi tett is. Le lehet­-e vet­kőzni azt az olva­sói menta­litást, amely a társa­dalmi érzé­keny­ségű műve­ket rög­tön a szocio­gráfia műfa­jában he­lyezi el? Lehet­-e más he­lyett be­szélni – hite­lesen? Eze­ket a kérdé­seket is fe­sze­geti A har­madik híd, mely elő­hoz­za a lát­hatat­lan­ság­ból a haj­lék­tala­nokat.

Zene

Hatásvadászok

Real Lies 9 című lemezéről
Nyéki Gábor
2014. október 6. hétfő

Hosszas beharan­gozás után idén végre meg­érke­zett a közön­séghez a szegedi illető­ségű, eddig job­bára grunge és stoner műfaj­ban mozgó Real Lies első nagy­lemeze. Az egy­sze­rűen csak 9 címre keresz­telt korong jócskán eltávo­lodik az előz­mények­től, de ha­son­lóan igé­nyes zenét rejt ma­gában.

Színház

Egy régi új korszak

Interjú Vajdai Vilmossal
Antal Klaudia
2014. október 2. csütörtök

1986 óta a Katona József Szín­ház Társu­latá­nak tagja, a több­ség azon­ban a rossz szín­ház atyja­ként, a TÁP Szín­ház ve­zető­je­ként ismeri Vaj­dai Vil­most, aki a kilenc­ve­nes évek ele­jén a Tilos az Á under­ground szóra­kozó­he­lyen alapí­totta meg a szín­há­zát, és most oda, a gyöke­rekhez, a kocs­mák under­ground vilá­gához kíván újra vissza­térni.