Útravaló a világosság felé

Thimár Attila: Időszilánk
2016. augusztus 24.

Thimár Attila 2007-es Lélek­könyv című haiku­köte­téhez ha­sonló az idén meg­jelent Idő­szilánk. A har­minc­hat apró méretű – de annál jelen­tőség­telje­sebb meg­látá­sokat tar­tal­mazó, illetve olva­sóját arra sar­kalló – költe­mé­nyé­ben olyan idő­pilla­natok csil­lan­nak meg, ame­lyek a szerző kon­temp­latív látás­mód­jának köszön­he­tően nem marad­nak az ész­re­vét­len­ség ho­má­lyá­ban.

< |||| > 1 2 3
Irodalom

A beszédfolyam partján

Szép versek 2016
Artzt Tímea
2016. augusztus 19. péntek

Ha végignézek a Szép versek 2016 anto­ló­gián, melyet hét napja for­ga­tok, akkor Szegő János fele­lős­sé­gére gon­do­lok. Hét napja ülök Türel­mes hor­gászként – hogy Lackfi János vers­címét idéz­zem – a líra­válo­gatás­sal a ke­zem­ben, és halá­szom a kincseket.

Film

Szerelemzene

John Carney: Sing Street
Szövényi-Lux Balázs
2016. augusztus 18. csütörtök

Augusztus közepére érke­zett meg a mo­zikba a nyári film­sze­zon meg­men­tője egy sze­rel­mes ka­masz­fiú és ama­tőr zene­kara kísé­re­té­ben. A Sing Street John Carney talán leg­jobb zenés filmje.

Zene

„A világ… nem tudom, kié”

Beszélgetés Henri Gonzóval
Varga Viktor
2016. augusztus 17. szerda

Adott egy nagyon fiatal együt­tes jungle, indie, punk, garage, tro­pical és minden­féle ele­mek­kel a zené­jükben: ez a Fran Palermo. Sokan isme­rik őket, sokan majd meg fogják. A ban­dá­nak pedig van egy zenei agya, aki a rock­sztár­attitű­döt csúcsra járatva töret­lenül rója a front­em­berek útját. Az arcát­lanul tehet­séges Henri Gonzó­val beszél­gettünk.

Képzőművészet

Állandósult változások

#moszkvatér – A Széll Kálmán tér története a Kiscelli Múzeumban
Fazekas Ildikó
2016. augusztus 16. kedd

Hiába fejeződött be a fel­újí­tás, ha mó­dom­ban áll, még mindig elke­rülöm. Az új Széll Kál­mán tér még nem elég meg­nyug­tató szá­momra, hogy fel­sza­ba­dul­tan tud­jam hasz­nálni. Meg­könnyeb­bülés, hogy a Kis­celli Mú­zeum meg­köze­líté­séhez elke­rül­hetem – mi­köz­ben épp emiatt megyek oda. #moszkvatér

Irodalom

Barangolás az Újhold berkeiben

„…mi szépség volt s csoda”: Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések
Gyarmathy Hedvig
2016. augusztus 15. hétfő

A „…mi szépség volt s csoda” című kötet szer­kesz­tői arra vállal­koztak, hogy a Petőfi Iro­dalmi Múzeum kéz­irat­tárá­ban fel­lel­hető újhol­das hagya­tékok­ból eddig még kiadat­lan szöveg­közlé­se­ket, vala­mint a hagya­tékokra épülő tanul­má­nyokat adjanak közre.

Színház

Kalandozás Hétrétországban

Beszélgetés Sülyi Péterrel
Jónás Ágnes
2016. augusztus 12. péntek

Az augusztus 12-én kez­dődő tíz­napos Hétrét­ország program­soro­zaton negy­ven udvar­ház várja nyitott kapuk­kal a vendé­geket, Őri­szent­péte­ren, a Malom Láto­gató­köz­pont­ban pedig kon­cer­teket, művé­szeti prog­ra­mokat, szín­házi elő­adá­sokat, film­vetí­tése­ket tar­tanak. A köz­tivál meg­álmo­dójá­val és alapí­tójával, Sülyi Péter­rel beszél­gettünk.

Film

Bazi nagy spanyol parti

Álex de la Iglesia: Micsoda spanyol éjszaka!
Bajnóczi Mónika
2016. augusztus 11. csütörtök

A hazájában sztárként körül­rajon­gott Álex de la Igle­sia új víg­játé­ká­ban egy tévé­stúdió kulisszái mögé pillant­hatunk be, ahol a fer­ge­te­ges szil­vesz­teri műsor fel­vé­telét szak­mai fél­té­keny­ség, csa­ládi viszá­lyok és meg­magya­ráz­hatat­lan bal­ese­tek zavar­ják meg.

Zene

A kultúraháló metszéspontjában

Interjú Dejcsics Konrád bencés szerzetessel
Király-Szombathy Zita
2016. augusztus 10. szerda

Augusztus utolsó hét­végé­jén ad ott­hont a pan­non­halmi bencés mo­nos­tor az Arcus Tem­porum mű­vé­szeti feszti­vál­nak, amely a közös­ség élmé­nyét ígéri finom ízek­kel, illa­tok­kal, elmé­lyült imád­ság­gal, le­nyű­göző lát­vánnyal, egyedi hang­élmé­nyekkel. Dej­csics Kon­rád ben­cés szer­ze­tes­sel, kultu­rális igaz­gató­val beszél­gettünk.

Irodalom

„Mindegy, hol állunk, miféle ponton”

Bán Zsófia: Turul és dínó
Argejó Éva
2016. augusztus 9. kedd

Fájdalmas, mind­máig kibe­szé­let­len témák­kal fog­lal­ko­zik a szerző – olyan nem­zeti trau­mákkal, ame­lyek jele­nünkbe is bele­égve hatás­sal bírnak éle­tünkre. Ilyen Trianon, a Horthy-kor­szak, de min­denek fölött a holo­kauszt témája. Az utóbbi tíz év írásait kötetbe gyűjtve Bán Zsófia ezt a fájó hiányt járja körbe regé­nyek, kora­beli újsá­gok, képek, filmek és instal­lációk elem­zésével.

Színház

Szegény Árcsibáld!

Lázár Helga: Gyásztánc
Tóth Tünde
2016. augusztus 8. hétfő

A darab A szörnye­teg kis­asszony című magyar nép­mese alap­ján, modern­kori kön­tös­ben fesze­geti az iden­titás­kere­sés, az auto­nómia, a csa­ládi kötött­ségek és köte­lékek, az egyén pers­pektí­váinak, illetve ennek nemi eleve elren­delt­sé­gének kér­dé­seit – mind­ezt keve­sebb mint fél óra alatt.