„szökési és visszatérési kísérletek”

Beszélgetés Krusovszky Dénessel
2015. szeptember 4.

„napról napra nehezebbnek érzem a dolgok elen­gedé­sét, de annyira még­sem vagyok öreg még, hogy ebbe bele tudjak nyu­godni. […] Néha a leg­várat­lanabb hely­zet­ben egy­szer csak meg­érzem egy régi kirán­dulá­son leta­posott nedves fű illatát a gyerek­korom­ból, és akkor ezzel vala­mit mégis kez­de­nem kell…”

< |||| > 1 2 3
Színház

Álom színházi kivitelben

Egressy Zoltán: Halál Hotel
Gera Márton
2015. szeptember 1. kedd

Van egy bizonyos hotel, ahová halni járnak az emberek. És hopp, itt törté­nik egy gyil­kos­ság. Jön a nyo­mozó, megyünk végig a gyanú­sította­kon, nagy­jából úgy, mintha Agatha Christie-t olvas­nánk. Csak azért még­sem őt olvas­suk: a Halál Hotel krimi­komé­dia, és éppen a humor hiányzik az elő­adásból.

Film

Tarol az iparosmunka

Baldvin Zophoníasson: Akváriumban élni
Bobák Zsombor
2015. augusztus 31. hétfő

Baldvin Zophoníasson második egész estés munkája minden jelen­tősebb izlandi filmes díjat besö­pört, a sziget­ország mozi­pénz­tárai­nál pedig olyan holly­woodi nagy­ágyú­kat hagyott maga mögött, mint DiCaprio kokain­éhes Wall Street-i farkasa. Rejtély, mi szólí­totta meg az izlandi közön­séget ilyen sike­resen: az Akvá­rium­ban élni tisztes­séges iparos­munka, semmi több.

Képzőművészet

Térélmények az Élménytérben

Leng Orsolya Átszűrve című kiállítása az Art&Me Galériában
Sipos Tünde
2015. augusztus 28. péntek

Kompozíciók, amelyeken való­ságos motívu­mokból való­szerűt­len tájak bonta­koznak ki. Síkok, ame­lyekbe ha oda­kép­zeled magad, kicsú­szik lábad alól a talaj. Utak, falak, lép­csők, amelyek vezet­nek a térben. Te sem tudod, hol vagy. A képek között szaba­don szár­nyalhat a fan­tázia. Fel­fedez­hető a tűz­helyen a fazék mellett akár a teli­hold is!

Színház

Élnünk kell

Nyomorultak a Szegedi Szabadtérin
Tóth Tünde
2015. augusztus 28. péntek

Victor Hugo kultikus és számos feldol­gozást megért regé­nyéből a Claude-Michel Schön­berg által meg­zené­sített, ma már világ­szerte ismert musicalt harminc éve állí­tották szín­padra Lon­don­ban, és mind­össze két évvel később már sor került a Sza­bad­téri bemu­tatójára. A nyomo­rultak idei szegedi elő­adását felcsi­gázott érdek­lődés­sel várta a közön­ség.

Irodalom

Mindenki a maga kis világát hozza

Beszélgetés Szabó Imola Juliannával
Szarka Károly
2015. augusztus 27. csütörtök

„Én sokkal nagyobb idióta­ságokra vagyok képes, mint a gyere­keim. Egy játszó­térről már ki is tiltot­tak minket a fér­jem­mel, mert lecsúsz­tunk a csúsz­dán, és ez ott nem szokás. Pró­bálom megtar­tani ezt a nyitott­ságot, miköz­ben muszáj fele­lős­ség­telje­sen gondol­kodnom.”

Zene

Istenért a „Sátán zenéjével”

Vallás és mitológia a metal zenében III.
Fejes János
2015. augusztus 26. szerda

Az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan és mi ellen küzd az egész metal színtér. Nem szabad azon­ban szem elől tévesz­tenünk azt sem, hogy a láza­dás nem fel­tétlen nihi­lista rom­bo­lási kényszer. Minden eset­ben azt lát­hattuk eddig, hogy a küz­delem célja vala­mi­féle jobb, szaba­dabb világ elkép­zelése, illetve felidé­zése.

Film

Nincs mit mondani

Paul Andrew Williams: Az Eichmann Show
Gera Márton
2015. augusztus 25. kedd

Jó filmnek kell lennie Az Eichmann Show-nak, gondolnánk, de rá kell jönnünk, hogy nem sokkal több, mint tisztességesen elmondott történelmi lecke.

Színház

Tükör és relációjel

Beszélgetés Dömötör Andrással
Jónás Ágnes
2015. augusztus 24. hétfő

Dömötör András is a legen­dás Máté Gábor–Horvai István-osz­tály­ból indult útjára, azóta rendez Berlin­ben, és tanít egye­temen is. A Ju­rányi­ban július végén mu­tatták be az ő nevét viselő elő­adást az AlkalMáté Trupp elő­adá­sában. Arról beszél­gettünk, mennyit változ­tatott rajta az el­múlt tizen­két év, hogyan látja önma­gát.

Zene

„A Sátán zenéje”

Vallás és mitológia a metal zenében II.
Fejes János
2015. augusztus 19. szerda

Miután az első cikkben megismer­kedtünk némi­leg a metal zene törté­netével és a hozzá tartozó legfon­tosabb fogal­makkal, most elme­rülünk a dalszö­vegek kao­tikus név alatt ismert típu­sában, azok között is első­sorban a vallási és mito­lógiai tartal­makkal operáló altí­pust vesszük köze­lebbről szem­ügyre.

Képzőművészet

Hiánypótló kiállítás Erdélyről

Interjú Szücs Györggyel a Sors és jelkép című kiállításról
Kozák Zsuzska
2015. augusztus 19. szerda

Augusztus 23-ig még megtekint­hető a hetven év erdélyi magyar képző­művé­sze­tét fel­ölelő Sors és jel­kép című tárlat a Magyar Nem­zeti Galé­riában. Nem­rég jelent meg a gaz­dag, kézi­könyv­ként is ki­váló kiállí­tási kata­lógus, amely­nek kap­csán Szücs Györggyel, a kiál­lítás kurá­torá­val beszél­gettünk.