Amikor a mézédes hang nem elég

Elina Garanča és a Budapesti Fiharmónia Társaság Zenekarának koncertje
2015. május 1.

Nagy várakozás előzte meg Elina Garanča első magyar­országi kon­certjét, amely az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál egyik leg­ran­go­sabb ese­mé­nyé­nek számított.

< |||| > 1 2 3
Film

Animáció nem (csak) gyerekeknek

A magyar animáció gyöngyszemei 1.
Benke Attila
2015. április 29. szerda

A hatvanas-hetvenes évek magyar film­művé­szete nem­csak az élő­sze­rep­lős alko­tások miatt kima­gasló, az újhul­lámos moder­nisták­kal együtt az ani­máció fene­gyere­kei is ren­geteg remek (rövid)­filmet tettek le az asz­talra. A leg­job­bakat a MaNDA-nak köszön­hetően most kiváló minő­ség­ben csodál­hatjuk meg DVD-n.

Színház

Szélmalomharc a Szkénében

Interjú Mucsi Zoltánnal és Rába Rolanddal
Jónás Ágnes
2015. április 28. kedd

Április 29-én, a Néző­mű­vészeti Kft. és a Szkéné Szín­ház közös elő­adá­sában lesz látható Cer­vantes regé­nyéből, Benyhe János fordí­tásá­nak és Parti Nagy Lajos átira­tának fel­hasz­nálá­sával a Don Quijote. A szél­mal­mok és a világ gonosz­sága, igaz­ság­talan­sága ellen sajá­tos mód­szer­rel har­coló Mucsi Zol­tán­nal, a darab fő­sze­rep­lőjé­vel és Rába Roland­dal, a rende­zővel beszél­gettünk.

Zene

Szerelem háború idején

Mohácsi János új Aida-rendezéséről
Péter Zoltán
2015. április 27. hétfő

A Carmen és a Nabucco után ápri­lis­ban ismét egy nép­szerű klasszi­kust tekint­hettek meg új rende­zésben az opera­rajon­gók az Erkel Szín­ház­ban. Ezúttal Nagy Viktor lát­vá­nyos, húsz évig műso­ron tartott Aida-ren­de­zését cse­rélte le az Opera­ház veze­tő­sége Mohácsi János tavaly nyáron a Mis­kolci Nem­zet­közi Opera­feszti­válon bemu­tatko­zott pro­duk­ciójára.

Színház

Tőmondatok

Beszélgetés a Nincstelenek szereplőivel
Vass Norbert
2015. április 24. péntek

A Színház- és Filmmű­vészeti Egye­tem negyed­éves szín­mű­vész osz­tálya ősszel mu­tatta be Borbély Szilárd Nincs­tele­nek című regé­nyéből készült elő­adá­sát. Pro­hászka Fanni­val, Böröndi Bencé­vel és Som­hegyi Györggyel a hús-vér figu­rákról, a szikár nyelv sok­színű­ségé­ről és a „prím­ségről” is beszél­gettünk.

Film

Két szék között a popcornba

Lámpagyújtogatók
Rédai Gergely
2015. április 23. csütörtök

A Lámpagyújto­gatókat a meg­lehe­tősen körül­határol­ha­tatlan kul­túr-sci-fi cím­kével rek­lámoz­zák, maga a ren­dező a sajtó­vetí­tés előtt leg­inkább szo­ciális moti­vá­ciós film­ként hivat­kozott rá. Száza­dos Miklós filmje való­jában egy társa­dalom­kritikus science fiction paró­diával kere­tezett kreatív (ál)doku­mentum­film. A műfaji egy­veleg­ben nem­csak finom­han­go­lási prob­lémák mutat­koznak, a szer­kezet egé­szé­ben recseg-ropog.

Irodalom

Múltban keresett identitás

interjú Tinkó Mátéval
Szarka Károly
2015. április 22. szerda

2014-ben jelent meg Tinkó Máté első verses­kötete Amíg a dolgok rende­ződnek címmel. A versek egy homá­lyos család­törté­net pilla­nat­képeit villant­ják fel, a költői én a múlt­ban keres iden­titást. Hogy rende­ződnek-e valaha a dolgok, azt szándé­kosan nem kérdez­tem meg, beszél­gettünk viszont sok minden másról. (Szarka Károly interjúja)

Irodalom

Egy újabb évad a pokolban

Kötter Tamás: Dögkeselyűk
Pucher Bálint
2015. április 21. kedd

Kötter második kötete vállaltan folytatásnak készült, és így hasonló igénnyel érdemes olvasni, mint egy sorozat új évadát megnézni. A Dögkeselyűk méltó, bizonyos szempontból érettebb folytatása a Rablóhalaknak, de mégiscsak folytatás, ami sokkal kevesebb meglepetést tartogat.

Film

„Már értem, hogy mi, cigányok miért nem érjük el a céljainkat”

Interjú Almási Tamás dokumentumfilm-rendezővel
Dér Asia
2015. április 21. kedd

Almási Tamás leg­újabb doku­men­tum­film­jében, a Titiában egy cigány­telep­ről érke­zett fiú fejlő­dését követi nyomon Snét­berger Ferenc zenei tehet­ség­kutató tábo­rában. A kér­dés nagyon aktu­ális: ki tud-e törni egy fiatal cigány srác hátrá­nyos hely­zeté­ből?

Zene

Irány északra!

Anez: Listen Closely
Nyéki Gábor
2015. április 20. hétfő

A kísérletező, elektro­nikus zené­ben utazó ANEZ duó­jának leg­utóbbi nagy­lemeze még 2014 októ­beré­ben érke­zett meg a közön­séghez. A Listen Closelynak azon­ban kifeje­zetten jót tesz az idő, így újra­hall­gat­ván érde­mes róla számot adni.

Színház

Keltető a Katonában

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Kiss Bernadett
2015. április 17. péntek

Mások is leírták már, hogy ez a darab jó. De ennél érde­kesebb, hogy vajon miért játszik ma a Katona klasszi­kus Kurázsi mamát, illetve az, hogy a néző­téren két közép­iskolai osztály is bent ül.