Légüres terek

Csobánka Zsuzsa: Majdnem Auschwitz
2014. április 14.

„A távolodás biztos közel­ség is, ha jól figyel az ember” – Cso­bánka Zsuzsa az érzel­mek ten­gerébe veti olva­sóját, s hogy kijutunk-e végül a partra, csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk érzé­kenyek a szö­vegre. De ha kijutunk a ful­lasz­tó híná­rosból, elmond­hatjuk: ez már Majd­nem Auschwitz volt.

< |||| > 1 2 3 4
Film

Amerikai nyomor

David Gordon Green: Joe
Benke Attila
2014. április 16. szerda

A kortárs amerikai filmek többsége csupán a kert­városi idill árny­oldalá­nak bemuta­tásáig merész­kedik, az Egye­sült Álla­mok rög­valósá­gát, munká­sainak sivár éle­tét csak nagy ritkán mutat­ják be olyan rea­lista alko­tások, mint a Joe.

Film

Dosztojevszkij Orwell-módra

Richard Ayoade: A hasonmás
Ballabás Sándor Dániel
2014. április 15. kedd

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.

Irodalom

Kilátás a Bárkáról

Interjú Elek Tiborral
Murzsa Tímea
2014. április 7. hétfő

A Kortárs Online áprilisi KorTÁRSa a Bárka. Elek Tibor­ral, a Bárka főszer­kesztő­jével beszél­gettünk nyom­tatott és online sajtó viszo­nyáról, az iro­dalmi szféra piac­jelle­géről, és arról, hogyan is kép­zeljük el a Bárka bel­sejét, a kapi­tány és a tenge­részek viszo­nyát.

Irodalom

Regényhősök szorításában

Nagypál István: A fiúkról
Hegedűs Linda
2014. április 4. péntek

Újabb kontextusba helyezni korábbi tör­téne­teket, pár­beszéd­re hívni már meg­terem­tett regény­alako­kat, és vers­nyelvbe sűrí­teni az epi­kus for­mákat: nagy lehe­tősé­gekkel kecseg­tető vállal­kozás. E cél olvas­ható ki Nagypál István első, A fiúkról című verses­köte­téből, mely három német fejlő­dés­regény főhő­sét és törté­netét idézi meg, s az őket meg­szólító lírai én szó­lama mentén fűzi kötet­be.

Film

Özönvíz újratöltve

Darren Aronofsky: Noé
Csiger Ádám
2014. április 3. csütörtök

A Noé kétségtelenül Darren Aronofsky leg­kom­mer­szebb mozija, de a holly­woodi szuper­produk­ciók sorá­ból kiemel­kedik. Lerí róla, hogy a pályá­ját füg­getlen színek­ben kezdő szer­zői filmes ren­dezte: élesen meg­osztja a közön­séget és a kritiku­sokat.

Zene

Zaccos fekete leves

A Svoid To Never Return című lemezéről
Fejes János
2014. április 3. csütörtök

A mai magyar black metal élet ugyan­azon folya­mato­kon megy át, mint a külföldi: az öreg zene­karok vagy fel­támad­nak, vagy vég­leg elbuk­nak, a fiata­lok között pedig az unal­mas és ere­deti csa­patok állan­dó ver­senye zajlik az élet­ben mara­dásért. A miskolci Svoid de­bütá­lása e küz­delem sűrű­jébe csöp­pent bele, egye­lőre K.O. nélkül.

Színház

Hamlet-alkaton innen és túl

Interjú Polgár Csabával
Barna Zsú
2014. április 2. szerda

Polgár Csaba megkapta a maga orosz­lánját: az Örkény­ben ő ját­szotta Peer Gynt szere­pét, és most a Hamlet cím­szerep­lője is. Már csak az a prob­léma, hogy színész­ként egye­lőre többen kíván­csiak rá, mint ren­dező­ként. Persze ezzel csak vicce­lődik, hiszen ez legyen a leg­nagyobb gond. Hogy miről beszél­get­tünk? Pél­dául arról, hogy bizto­san nem csi­nálna szín­házat tizen­hat éves nyúl­tenyész­tőknek.

Zene

A női lélek kálváriája

A Jenufa a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán
2014. április 1. kedd

A Magyar Állami Opera­ház hat év után ismét műsorra tűzte a nagy cseh opera­kompo­nista, Leoš Janáček Jenufa című ope­ráját. A konzer­vatí­vabb ízlésű magyar közön­ség ezúttal sem muta­tott nagy érdek­lődést a darab iránt, ám mind­ezek elle­nére a Jenufa egy igazán katar­tikus törté­net egy fiatal nő bol­dog­ság­kere­sé­séről.

Film

Döglött dán ügyek

Mikkel Norgaard: Nyomtalanul
Szegheő Csaba
2014. március 28. péntek

Gondolhatnánk, hogy az „egy kapta­fára készült holly­woodi filmek” között kelle­mes szín­folt a nagy sikerű könyv­ből készí­tett Nyomta­lanul című dán thriller. Tény, hogy akarva-aka­rat­lanul látvá­nyosan eltér a holly­woodi mintá­tól, de kér­dé­ses, hogy a minő­ség végül elvér­zik-e az újítás oltárán.

Zene

Szeretet-szútra

Juhász Gábor Trió: Making a Change – Love Supreme
Papp Máté
2014. március 25. kedd

„Ihletettség – Érzékenység – Lelke­sedés” – a három kulcs­szó John Coltrane Zsoltár című írá­sában, amelyet a Love Supreme című mini dzsessz­mise szavak nélkül szó­laltat meg. A Juhász Gábor Trió tag­jainak ihletett­sége, érzé­keny­sége és lelke­se­dése hatja át új leme­züket, amely nem csupán a zene­szerző szelle­me előtt tisz­teleg; újra is mondja a szótlan imát.