A 3D nagykorúsága

A 3D mozi történetéről 4. rész – Térhódítás a jövőben
2015. július 7.

A 3D több zsánerben ma már szinte szab­vány­nak számít Holly­wood­ban. Miköz­ben a kortárs 3D alig ad hozzá a film­élmény­hez, a fősod­ron kívül szü­let­nek izgal­mas kísér­letek is.

< |||| > 1 2 3
Irodalom

Lejárt a metaversek kora

Lehóczky Ágnes: Palimpszeszt
Benedek Leila
2015. július 3. péntek

Lehóczky Ágnes költő, műfordító két nyelven is alkot. Három angol nyelvű verses­kötete (a Buda­pest to Babel 2009-ben, a Re­mem­ber című 2012-ben, a Carillon­neur pedig tavaly) jelent meg, és idén (a 2000-es Iksze­dik stáció és a 2002-es Meda­lion után) a har­madik magyar nyelvű kötet, a Palimp­szeszt is elké­szült a Magyar Napló gondo­zásában.

Képzőművészet

Utazás téren, időn, művészeten át

Az AWAY FROM című kiállításról
Sipos Tünde
2015. július 2. csütörtök

A Latarka Galéria AWAY FROM című kiállí­tását bátran nevez­hetjük a nyár leg­üdítőbb cso­portos kortárs tárla­tának. A bemu­tatót a Lengyel Inté­zet alag­sorá­ban az utazás toposza hívta életre. A szintén képző­művész kurá­torok célja egy vibráló vizu­ális tér meg­alko­tása volt, ahová a kiállí­tók uta­zásról, megisme­résről és élmé­nyekről beszá­moló műveit válasz­tották ki.

Irodalom

Z, mint Marci

Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők
Argejó Éva
2015. július 1. szerda

„Bár menőnek lenni minden kamasz titkos álma, Marcitól meg­tud­hatjuk: menő­nek lenni nem menő, sokkal inkább ciki – de kipró­bálni azért érde­mes.”

Film

A térmélység úttörői

A 3D mozi történetéről 3. rész − A térhatású film hatalomátvétele
Csiger Ádám
2015. június 30. kedd

A 3D napjainkra blikkfangból szinte már holly­woodi szab­vánnyá vált, hisz a stúdiók térha­tású látvány­fil­mekbe fektet­nek a leg­szíve­sebben. A 3D forra­dal­mában kulcs­szere­pe van néhány pionír rende­zőnek is.

Film

Önéletrajzi horror

Asia Argento: Lány macskával
Csiger Ádám
2015. június 29. hétfő

Az igazi horror az, ha az ember apja egy világ­sztár horror­ren­dező. Dario Argento lánya, Asia leg­alábbis emellett érvel új film­jében, a maga hu­moros módján.

Képzőművészet

Közösséget formáló misszió

A debreceni MODEM első kilenc éve
Sütő Róbert
2015. június 26. péntek

Nem túlzás kijelenteni, hogy a deb­receni MODEM Modern és Kor­társ Művé­szeti Köz­pont eddigi műkö­désének kilenc éve alatt megre­for­málta az em­berek kiállító és kul­turális köz­pontok­ról kiala­kított képét. Ám tavaly nyár óta köztu­dott, hogy a művé­szeti intéz­mény működé­sében önkor­mány­zati döntés révén jelen­tős válto­zások követ­keznek – melyek azóta el is kez­dődtek.

Irodalom

Kinőttem az alanyi verseket

Interjú Horváth László Imrével
Benedek Leila
2015. június 26. péntek

Horváth László Imre A hajó, ami nőket szállí­tott című új köte­tének versei azon túl, hogy szerel­mes versek, leg­alább annyira város-versek, Pest-versek, mesélő versek is. Lírá­ról, prózá­ról, szere­lemről és a város­ról kérdez­tük hát Horváth László Imrét az idén, a Mag­vető kiadó gondo­zásában meg­jelent új kötete nyomán.

Zene

És elindult a lavina…

Interjú Lindsey Stirling amerikai hegedűvirtuózzal és táncossal
Schranez Rebeka
2015. június 25. csütörtök

Lindsey tehetségére az Americas Got Talenten figyel­tek fel. Több műfaj­ban is játszik, a hip­hopon át a komoly­zenéig. Saját szerze­mények mellett feldol­gozá­sokat is készít. Mond­hatni, hogy Liszt Ferenc mun­kás­sága inspi­rálta őt, hogy hege­dülni kezdjen. Klip­jeivel, elő­adá­sával mindig heves érzelmi reak­ciókat vált ki a közön­ségből.

Film

Vesszen az IKEA!

Gunnar Vikene: Jön Harold!
Jónás Ágnes
2015. június 25. csütörtök

Ridegen álltam ellen ennek a film­nek, épp olyan ridegen, mint amilyen ellen­állásra kész­tet min­den, ami­nek köze van a hideg­hez, a vaco­gáshoz. A skan­dináv alko­tások talán éppen ezért nem is tar­toz­tak a ked­ven­ceim közé. Eddig. Mert­hogy a Jön Harold! jó film. Nagyon jó!

Irodalom

Az idő metaforái

Gerevich András: Tizenhat naplemente
Nagypál István
2015. június 24. szerda

A Tizenhat nap­lemente versei fele­más érzést kelte­nek. A korábbi, egy­séges köte­tekhez képest Gere­vich sok­kal szét­tartób­bat ad közre. Úgy tűnik, sze­retne elmoz­dulni a korábbi könyvei vilá­gától, de nem tudja össze­fogni, nem tudja össze­ren­dezni az újon­nan szüle­tett ver­seket.