„Nem elkallódni küzdelem”

Interjú Kovács Antallal
2015. március 31.

A 16 éve működő Romano Drom zene­kar a magyar­országi roma kul­túra pro­minens kép­vise­lője. Hatodik, Colors című új nagy­leme­zük 2015 márciu­sában került fel a World Music Charts Europe nemzet­közi világ­zenei toplis­tára. A zene­kar ala­pító­jával és zene­szerző­jével, Kovács Antal­lal beszél­gettünk.

< |||| > 1 2 3
Irodalom

Bolyongás a gépezetben

Lakatos István: Óraverzum
Gláser Diána
2015. március 26. csütörtök

Lakatos István második regénye a fül­szö­veg­beli állítás elle­nére sem gyer­mek­könyv. Ahogy a szerző az Óra­verzu­mot és az azt körül­ölelő világot ábrá­zolja, az feled­hetet­len társa­dalom­kritika, amely saját uni­ver­zu­mun­kat képezi le, kidol­gozott törté­nelem­mel, hagyo­mányok­kal, világ­kép­pel és mik­rosz­kopi­kus jellem­rajzok­kal.

Film

Almodóvar bőrébe bújva

François Ozon: Az új barátnő
Szabó Adrienn
2015. március 25. szerda

A posztmodern film­rendezők gyakran játszanak szere­pet, azaz más alkotók iden­titását veszik fel. A francia François Ozon pályája töké­le­tesen pél­dázza ezt: ragyogó ízlés­sel választja ki, mikor melyik rende­zőtől merít inspi­rációt. Az új barátnő ese­tében a testi szen­ve­dély és a meg­zabo­lázha­tatlan vágy spanyol króni­kását, Almo­dóvart kopí­rozza.

Zene

Hendrix és a konzervatórium

A Roundabout zenekarról
Nyéki Gábor
2015. március 24. kedd

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.

Irodalom

„Magukban álló formák”

Takács Nándor: Kolónia
Nyerges Gábor Ádám
2015. március 23. hétfő

Bár hathatna elidege­nítően is a ver­sek­ből kiraj­zolni vágyott össz­kép kiraj­zolha­tatlan­sága, még­sem így munkál. Takács Nándor versei ugyanis hatá­rozottan szólnak vala­miről, erős érzel­meket és han­gula­tokat közve­títe­nek biztos kezű ver­selni tudás­sal, a figyel­met lan­kadni nem hagyó reto­rikával.

Irodalom

Exkluzivitás és popkultúra

Interjú a Prae új főszerkesztőjével, L. Varga Péterrel
Pataky Adrienn
2015. március 20. péntek

Megújult a Prae folyóirat, új főszer­kesz­tője L. Varga Péter lett, akit a leg­utóbbi lap­szá­mokról (Popkult- és Kittler-szám) és a lap jövő­jéről kér­deztem.

Film

„Filmeken keresztül lehet a legjobban vitatkozni”

Interjú Rudolf Péterrel
Csiger Ádám
2015. március 19. csütörtök

Rudolf Péter Kossuth­kifli című hat­részes soro­zatá­nak nyitó epi­zódja március 15-én debü­tált a Dunán. A Fehér Béla azonos című regé­nyén ala­puló széria az 1848–49-es forra­dalom nap­jaiban ját­szódik. A ren­dező-pro­ducer­rel az adap­táció kérdé­seiről, az alkotói szabad­ságról és magáról a forra­dalom­ról beszél­gettünk.

Irodalom

Régi, kopott, fekete-fehér tragédiák

Vincze Ferenc: Desertum
Wéber Anikó
2015. március 19. csütörtök

„Vannak törté­netek, ami­ket el kell me­sélni”, olvas­hat­juk Vincze Fe­renc De­ser­tum című köny­vé­ben. Nagy­apák régi, kopott, feke­te-fehér tör­té­netei, ame­lye­ket át­sző a há­ború és a nem­ze­tek tra­gé­diája. Mára azon­ban nem a bor­zal­makon van a hang­súly. A múlt kiüre­se­dett meséi helyett a felej­tés, a gene­rá­ciók közti kap­cso­lat és az em­lé­kek át­örö­kíté­se kerül a közép­pontba.

Zene

Az igazat is, ne csak a valódit

Fischer Iván és a BFZ Varázsfuvola-előadásáról
Péter Zoltán
2015. március 18. szerda

A Don Giovanni és a Figaro házas­sága hazai és nem­zet­közi sike­re után Fischer Iván ismét Mo­zart-ope­rát vett elő: ezút­tal a mes­ter utol­só szín­padi művét, A varázs­fuvolát ren­dezte és diri­gálta a Művé­szetek Palo­tájá­ban. Az elő­adást nagy nem­zet­közi érdek­lődés kísérte, a pro­duk­ciót már bemu­tatá­sa előtt több kül­földi város­ba is ven­dég­sze­rep­lésre hívták.

Irodalom

A jelenre állított mutató

Sándor Iván: A kő visszahull
Bodnár Zsuzsa
2015. március 17. kedd

Sándor Iván nemcsak a múlt meg­érté­sének fontos­ságát hang­sú­lyozza, hanem a köz­élet sze­replői és a szel­lem em­berei közti meg­értés szük­séges­ségét is. A „másik” emberre, a „másik” igaz­sá­gára való nyi­tott­ság, az egy­más meg­értése mint a pár­be­széd­képes­ség alap­felté­tele újra és újra meg­jelenik a nap­lóban.

Zene

Fiatalság, bolondság – mértékkel

Rising stars-koncertsorozat a Müpában
Hekler Melinda
2015. március 16. hétfő

A Rising Stars elneve­zésű koncert­sorozat kere­té­ben már­cius 5-én este négy fiatal zenész láto­gatott ha­zánkba, hogy be­mu­tat­koz­has­son a magyar közön­ség előtt a MÜPA szín­ház­termé­ben. Az Euró­pai Hang­ver­seny­ter­mek Szö­vet­sége által szer­ve­zett prog­ram Európa neves kon­cert­termei­ben bizto­sít fellé­pési lehető­séget a kivé­teles tehet­ségű fiatal zené­szek szá­mára.