Gorkij a színfalak előtt

Spiró György: Diavolina
2016. június 29.

Spiró György legújabb kis­regé­nyé­nek elbe­szé­lője Boszika, ola­szul Dia­volina. Nem egy női ördög, sokkal inkább egy hűsé­ges társ, aki kíséri és ápolja a világ­hírű írót éle­tének utolsó tíz évé­ben, ami­kor Gorkij a léleg­zet­véte­lért küzd.

< |||| > 1 2 3
Zene

A denevér röpte

Jazzékiel a Müpában
Vass Norbert
2016. június 24. péntek

Jakab Péter flipper­golyóként pattog a hang­sze­rek erő­teré­ben. Min­denkit szem­mel tart, figyel, jelez, az összes apró nüanszra rezo­nál. Ő visz káoszt a mérték­tartó dzsesszbe, azzal teremt izgal­mas kako­fóniát néha, hogy akusz­tikusan nem bírja, nem bír­hatja ezt az öntör­vényű­ségé­től kohe­rens bluest. De éppen ilyen a Jazzékiel. Tea­gőzbe hají­tott ma­réknyi tengeri só, víz alatt vett levegő.

Film

Tükör által közhelyesen

Mads Matthiesen: A modell
Bajnóczi Mónika
2016. június 23. csütörtök

A Teddy mackó rendező­jének új film­jében egy fel­tö­rekvő cím­lap­lány járja végig az önmeg­való­sítás rögös útját a divat fővá­ro­sának kifu­tóin. Mads Matthiesen mesé­jében szen­vedély, intrika, árulás, de leg­főképp klisék szövik át a mo­dellek vilá­gát – a fel­szí­nes karak­terek nem­igen tudnak újat mondani.

Képzőművészet

A jóllét kulcsa

Beszélgetés Chiharu Shiotával
Jónás Ágnes
2016. június 22. szerda

Május 12. és október 16. között tekint­hető meg Chiharu Shiota japán képző­művész Emlék­eső című kiál­lítása a Szent­end­rei Kép­tár­ban és a Kmetty Múze­um­ban. A 2015-ös Velen­cei Bien­nále közön­ségét is meg­hó­dító mű­vész Ber­lin­ből adott inter­jújá­ban el­árulta, hogy hon­nan ered kul­csok iránti szere­tete, vala­mint hogy mi a kap­cso­lat az egyéni emlé­kezet és a fonal­ren­geteg között.

Zene

Az újrakezdés lehetetlensége

Thomas Adès Viharjának budapesti premierje
Péter Zoltán
2016. június 21. kedd

A Magyar Állami Operaház Shakespeare400+ Fesztivál­jának nagy újdon­sága Thomas Adès Vihar opera­adap­táció­jának hazai bemu­tatója volt. A darab­bal pár éve a Met-es közve­títések jóvol­tából már talál­koz­hatott a buda­pesti közön­ség, most azon­ban egy jól sike­rült élő elő­adás keretei között is meg­ismer­ked­het­tünk az utóbbi évek egyik leg­sike­resebb kortárs operájával.

Irodalom

Családtörténetünk darabkái

Grecsó Krisztián: Jelmezbál
Kis Petronella
2016. június 20. hétfő

Grecsó Krisztán legújabb regénye popu­láris témái­val nagy nép­szerű­séget vívott ki ma­gának. Az iro­dalmi klisé­ként egy­síkú­vá vált kérdés­köröket azon­ban még a remekbe szabott szer­kezet sem igazán képes fel­oldani.

Film

Boldogságkutatók

May el-Toukhy: Egy szó, mint száz: szerelem!
Jónás Ágnes
2016. június 17. péntek

Mikor leszünk végre bol­dogok, mikor jön el a szere­lem, s ha eljön, meddig marad velünk? – kérdezi May el-Toukhy Egy szó mint száz: szere­lem! című film­jében. A dán Bodil-gálán a leg­jobb for­gató­könyv díjával jutal­ma­zott alko­tás hét­köz­napi prob­lé­mákat sorol a kihűlt házas­ság­tól a meg­csa­lásig, az emberi gyen­ge­ség­től az őszin­teség kínjáig.

Képzőművészet

Összfénykép

Nemzeti Szalon 2016: Képek és pixelek – Fotóművészet és azon túl
Thimár Attila
2016. június 16. csütörtök

Nem sokoldalú és sokszínű, hanem vegyes. Markáns, elmé­lyült port­rék; éle­tünk ele­ven, meg­szo­kott, mégis furcsa hét­köz­napja; kalan­dos látvá­nyok és izgal­mas színek, mér­tani szer­kesz­tésű épület­fotók, kifor­gatott hely­zetek, fanyar humor. Láto­mások, kemény imp­ressziók és képpé vált sok­féle gon­dolat.

Film

Szemérmetlen szépség

Barbato–Bailey: Mapplethorpe: Look at the Pictures
Bajnóczi Mónika
2016. június 15. szerda

Robert Mapplethorpe, a botrá­nyairól elhíre­sült ame­rikai fotós idén lenne het­ven­éves. Hogy ki is volt való­jában, és hogyan legiti­málta a fotográ­fiában az explicit ábrá­zolást, arra az évfor­duló apro­póján készült Mapple­thorpe: Look at the Pictures doku­men­tum­film próbál választ adni.

Képzőművészet

Történetek végtelenje

Király András kiállítása a Viltin Galériában
Sipos Tünde
2016. június 14. kedd

„Bármikor tudnék sírni” – ezzel a mottó­val várja Király András kiállí­tása közön­ségét. Vajon mit tudnak nyúj­tani fest­ményei, amivel érzé­keny­séget vagy szomo­rúsá­got vált­hat­nak ki? Miért sírna a művész, meg­hatott­ságtól vagy fájdal­mában? Egyál­talán: ha tudna sírni, akkor miért nem teszi?

Zene

Virtuóz vallomások

Beszélgetés Kökény Tamással, Holozsai Eszterrel és Kesselyák Gergellyel
Jónás Ágnes
2016. június 13. hétfő

Kökény Tamás nagybőgős nyerte a Virtuózok klasszi­kus zenei tehet­ség­ku­tató ver­seny máso­dik év­adá­nak fő­díját. Első­nek őt, majd a kicsik kor­csoport­jának győz­tesét, Holo­zsai Esztert kaptuk dikta­fon­végre, a Virtu­ózok zsűri­tagját, Kes­se­lyák Ger­gelyt pedig a fina­listák össz­telje­sít­mé­nyé­ről, sze­mé­lyes élmé­nyei­ről és a gyer­mek­kor­ban meg­kez­dett zenei neve­lés hasz­nos­sá­gá­ról fag­gattuk.