A neorealisták atyja

Szőts István: Ének a búzamezőkről
2015. november 26.

Szőts István Ének a búza­mezők­ről című filmjét a Rákosi-kor­szak­ban betil­tották, a mű sokáig doboz­ban hevert – eszté­tikai érvénye azon­ban az idő előre­halad­tával sem csor­bult. A MaNDA kezde­ménye­zé­sére az idén resta­urálták a ren­dező 1947-ben befe­jezett klasszi­kusát, amely már DVD-n is elér­hető.

< |||| > 1 2 3
Képzőművészet

Közelebb a kultúrához

Interjú Kappelmayer Zitával, a Closer to Budapest moderátorával
Schalk Endre Kornél
2015. november 23. hétfő

A Kortárs Online nemcsak kritikákkal, inter­júk­kal ref­lektál a hazai kultu­rális életre, hanem szá­mos kultu­rális ese­mény szer­vezője is. Érde­kes kez­demé­nyezés a nem­rég indult Closer to Buda­pest angol nyelvű beszél­getés­soro­zat, mely­nek mode­ráto­rát, Kappel­mayer Zitát kér­dez­tük az eddigi tapasz­tala­tokról és a ter­vekről.

Zene

„Nem vágyom a túlvilági életre”

Interjú Upor Andrással
Soós Tamás
2015. november 20. péntek

Upor András is egy szál gitárral és egy őserejű hang­gal játssza elgon­dol­kodtató, de fülbe­mászó dalait, akár­csak barátja, Zanzinger, akivel idén egy kiadót is beüze­meltek. Októ­berben már a Lone Waltz Recordsnál jött ki András első lemeze, a delta blues és az ame­rikai folk­zene hatásait mutató Let the Song Work On You.

Színház

Nem volt a Szása

Szása i Szása – Ősbemutató a Szegedi Nemzeti Színházban
Tóth Tünde
2015. november 19. csütörtök

Hogyan lehet gondol­kodni és be­szélni a rend­szer­válto­zásról? A Merő Béla rende­zé­sében Szege­den szín­padra állí­tott Szása i Szása sugal­lata sze­rint bősé­ges ön­kriti­kával, öniró­niával és egy hatá­rozott állí­tással, amely­nek értel­mében a dikta­tórikus hata­lom így vagy úgy, de be­da­rálja az egyént.

Film

A történelem ismétli önmagát

Michel Hazanavicius: A keresés
Csiger Ádám
2015. november 18. szerda

A némafilmes író-ren­dezője, Michel Haza­navi­cius új mozija csaló­dást okoz, de csak a nagy áttö­réshez képest. Épp­oly szer­zői és figye­lemre­méltó munka, mint az Oscar-díjas világ­siker.

Zene

Tiszta zene

A Steve Gadd Band koncertje a Müpában
Thimár Attila
2015. november 17. kedd

Steve Gadd dobolása nemcsak technikai tudása miatt különleges, hanem kiemelkedő muzikalitása miatt is. Mindig alkalmazkodik a zenéhez, az adott számhoz, de mégis olyan egyéni, hogy nem lehet utánozni, s rögtön felismerni, hogy ő játszik. Steve Gadd olyan élő zenészlegenda, akinek budapesti megtestesülése már önmagában megéri a koncertet.

Film

Valaki mindig szétrombolta

Fekete Ibolya: Anyám és más futóbolondok a családból
Jónás Ágnes
2015. november 16. hétfő

Hol volt, hol nem volt –­ kezdőd­hetne a film, ha törté­nete nem a való­ságot dol­gozná fel. A több­szörös díj­nyer­tes Bolse Vita és a Chico után Fekete Ibolya egy kvázi-önélet­rajzi családi legen­dárium­mal tért vissza a mo­zikba. A szo­mor­kásan szóra­koz­tató film fóku­szában egy anya áll, aki 20. századi törté­nel­münk­től űzve huszon­hétszer költö­zött.

Színház

Kocsmaszínház Rejtő-módra

Beszélgetés Kárpáti Péterrel
Jónás Ágnes
2015. november 13. péntek

Az öldöklő tejcsarnok a Rejtő-kora­beli kávé­házi miliőt vegyíti a mai rom­kocs­mák hangu­latával, amely szerény pro­duk­ciós támo­gatása mellett rend­hagyó és egy­ben modell­teremtő módon közös­ségi finan­szíro­zás­sal készül. A törté­netet novem­ber 11-én, Rejtő Jenő szü­le­tésé­nek 110. év­for­du­lóján mutat­ták be. A darab rende­zőjével, Kár­páti Péter­rel beszél­gettünk.

Film

Túl a trash-határon

Peter Greenaway: Eisenstein Mexikóban
Benke Attila
2015. november 12. csütörtök

Jóllehet megszok­hattuk, hogy Peter Greenaway, az „angol film­mű­vészet Godard-ja” sokkoló művész­fil­mek­kel áll elő, az Eisenstein Mexikóban túllép a jó ízlés határán.

Film

A holtak élnek

Sam Mendes: Spectre – A Fantom visszatér
Szabó Ádám
2015. november 11. szerda

Miután a 007-es is megkapta a saját ere­det­törté­netét (Casino Royale), majd ez az új irány­vonal nem vált be (A Quan­tum csendje), a széria gör­csösen pró­bálja imi­tálni a dicső ’60-as éveket. Az ered­mény nem túl rózsás.

Zene

Ha a népmeséknek filmzenéje lenne

Deti Picasso: Motherland
Theisz Gábor
2015. november 10. kedd

Öt év után megjelent a Deti Picasso új lemeze, a Mother­land. Az örmény szárma­zású etno-artrock zene­kar meg­újult formá­ban és lelkese­déssel járatja be velünk az anya­ország nép­dalai­nak saját­ságos világát. Az album meg­hallga­tása­kor, ahogy azt elvár­hattuk az 1999 óta létező együt­testől, külön­leges élmény­ben volt részünk.