A félsiker útján

John Edginton: Genesis – A siker útján
2015. május 26.

A Genesis – A siker útján című doku­men­tum­film első­ként enged be­pillan­tást a zene­kar törté­ne­tébe úgy, hogy a klasszi­kus fel­llás összes tagja közre­műkö­dik a produk­cióban. John Edginton ren­dező válo­gatott archív anya­gok, interjú­részletek, video­klipek segéd­letével mu­tatja be, hogyan jutott el a legen­dás együt­tes a kezde­tektől a világ­hírnévig.

< |||| > 1 2 3
Képzőművészet

Műalkotás minden otthonba

Egy (Má)mai művésztelep
Sipos Tünde
2015. május 20. szerda

A képzőművészek számára a jól ismert alko­tó­fázi­sokon kívül jelen­tős pozí­ciót fog­lal el egy-egy művész­telep. A híres alkotó­telepek hagyo­mányai ma már a művé­szettör­ténet részei. Egy kis érdek­lődés­sel ma is szá­mos ilyen ösz­tönző hely és kezde­ménye­zés talál­ható. Ezek érde­kessé­gét és jelen­tőségét a Bala­ton partján megren­dezett Mámai Művész­telep pél­dáján ke­resz­tül mu­tatjuk be.

Zene

Lecke őszinteségből

Fókuszban a Néhai Bárány
Nyéki Gábor
2015. május 19. kedd

Igencsak sűrű nyár elé néz a keszt­helyi alapítású, főként garázs­rockban utazó Néhai Bárány: a zene­karral többek között a Fishing on Orfűn, az A38 Tető­tera­szon és a Sziget feszti­válon is talál­koz­hatunk majd. Az együt­tes közben egyre népsze­rűbbé válik a közön­ség köré­ben is, jól bizo­nyítja ezt a 2015-ös A Számon elért győ­zelme is

Film

Fuss a szerelemért!

Malgorzata Szumowska: Az Ő nevében
Legáth Zsolt
2015. május 18. hétfő

Kell-e egy homoszexuális pap törté­netét széle­sebb közön­ségnek is bemu­tatni két évvel azután, hogy a film a 2013-as buda­pesti meleg­film­feszti­válon már lát­ható volt? Ha nem vagyunk álszen­tek a témá­val kap­cso­latban, akkor nem. Ha álszen­tek vagyunk, akkor igen. És mi azok vagyunk, ál­szentek.

Zene

Újra kísértenek az Ördögök

Interjú Tövisházi Ambrussal
Jónás Ágnes
2015. május 15. péntek

Visszatérő jubileumi kon­certre készül az Amorf Ördö­gök. Hogy kinek az ötlete volt a „feltá­madás”, zenei átok vagy áldás-e az inter­net, lehet-e sikert aratni halan­dzsa-japán dal­szö­veg­gel, arról a Liza, a róka­tündér című film zene­szer­zőjét, az Amorf Ördö­gök szel­lemi mo­torját, Tövis­házi Ambrust kér­deztük.

Film

Amikor csak a képek beszélnek

Interjú Ragályi Elemérrel
Jónás Ágnes
2015. május 14. csütörtök

Már vetítik a mozik a tavalyi Karlovy Vary-i film­feszti­vál fő­díjas film­jét, a Kuko­rica­szi­getet, amely­nek képei Ragályi Ele­mér mun­káját dicsérik. A világ­hírű opera­tőrrel a film­ről és szak­májá­nak átala­kulá­sáról beszél­gettünk.

Színház

A boldogság az álmokban van

Operettszínház: Én és a kisöcsém
Módis Dóra
2015. május 13. szerda

Az operett könnyed, vidám, humo­ros műfaja segít ben­nün­ket a hosszú tél után újra szerel­mesnek lenni – nem fel­tét­lenül vala­kibe vagy vala­mibe: szerel­mesnek lenni ma­gába az életbe. Erről az élet­szere­tetről és sze­relem­kere­sésről szól az Én és a kis­öcsém, ame­lyet idén ta­vasszal a Buda­pesti Operett­színház tűzött műso­rára. Bár a darab számos megle­petést tarto­gat, üze­nete örök.

Irodalom

„A beszélőim akaratosak, ha nem is agresszívek”

Beszélgetés Kerber Balázzsal
Borsik Miklós
2015. május 12. kedd

Kerber Balázs (1990) első verses­kötete tavaly látott nap­világot Alszom rend­szer­telenül címmel a Prae.hu-nál JAK-fü­zet­ként, Balajthy Ágnes és Borsik Miklós gondo­zásá­ban. Az aláb­biakban szerző és szer­kesztő beszél­getése olvas­ható a Kerber-köl­té­szet főbb tenden­ciáiról, lehet­séges elága­zásairól.

Film

„Egyre többen érzik, hogy tenniük kell valamit”

Interjú Donáth Péterrel (magyarhangya)
Soós Tamás
2015. május 11. hétfő

Az OTP-vel művész­filme­ket finan­szíroz­tatna, Andy Vajná­val forgal­mazást támo­gat­tatna, a poli­tikai pár­tok­nál pedig dik­ta­túra­elle­nes film­mel házal. Donáth Péter évek óta a közös­ségi film­for­gal­ma­zás kiala­kítá­sán dol­gozik a magyar­hangya kötelé­kében, ami a nagy cégek által hanya­golt, értékes filme­ket pró­bálja eljut­tatni a ma­gyar közön­séghez. Fil­mek­ről, a jövő modell­jeiről és megszál­lott­ságról beszél­gettünk vele.

Film

Szétesik a poénzáporban

Árpa Attila: Argo 2
Benke Attila
2015. május 8. péntek

Nagyszabású betörés, golyó- és poénzápor, őrült karakterek, tipikus kortárs magyar humor – ezek jellemezték Árpa Attila jó tíz évvel ezelőtti közönségkedvenc sikerfilmjét, az Argót, amelynek debütáló második részében a biztos recept nem változott, csupán a színvonal emelkedett.

Irodalom

Kövér Aphroditék és Döglött kutyák

Hévíz Irodalmi Antológia 2012–2014
Artzt Tímea
2015. május 7. csütörtök

A folyóirat és az antológia nem a szak­mához, hanem az olva­sók­hoz szól, ezt mu­tatja a búvár­szem­üve­ges férfiak­kal nyíló és fürdő­ruhás nőkkel záruló borító. Az anto­lógia szöveg­világát a játé­kos­ság jellemzi, vala­mint az, hogy a magas- és a pop­kultú­rát nem választja szét erő­szakosan.