Operaritkaságok a fővárosban

Armel Operafesztivál, 2014
2014. szeptember 22.

2014. október 9–17-ig im­máron hete­dik alka­lom­mal ren­dezik meg az Armel Opera­fesz­tivált. Kortárs opera­szerzők művei mellett igazi ritka­sá­gokat is talál a prog­ramban az opera­kedvelő közön­ség. Aján­lónkban sorra vesszük a fesz­tivál prog­ramját, min­denki válo­gas­son kedve szerint!

< |||| > 1 2 3 4
Irodalom

Vigasztalan és vigasztaló

Ayhan Gökhan: János és János
Nagypál István
2014. szeptember 15. hétfő

Ayhan Gökhan legutóbbi kötete, a János és János egy­szerre vigasz­taló és vigasz­talan könyv. Egy elvesz­tett gyermek allegó­riája, aki a maga útját a keresz­tény hiten keresz­tül pró­bálja meg­ta­lálni és elfo­gadni.

Film

Isten és a holokauszt

Pawel Pawlikowski: Ida
Soós Tamás
2014. szeptember 12. péntek

Mit tartogat az ötvenes évek kom­mu­nista Lengyel­országa a lecsú­szott párt­funkcio­nárius­nak, és mit a naiv apáca­növen­déknek? A Ros­sellini- és Dreyer-filme­ket idéző, régi vágású művész­film az iden­titás, a vallás és a világ­égés kérdé­seit járja körbe – pergő tem­póban, feke­te-fe­hérre stili­zált képek­ben.

Film

Az amerikai álom csapdája

Diego Quemada-Díez: Az ígéret földje
Csiger Ádám
2014. szeptember 11. csütörtök

Különleges double feature-re vált­ha­tunk jegyet honi művész­mozik­ban: a Heli után meg­érke­zett a ta­valyi cannes-i fesz­tivál máso­dik díj­nyer­tes mexi­kói filmje, Az ígé­ret földje. A sok­ko­lóan explicit Helivel ellen­tétben Diego Quemada-Díez debü­táló mun­kája sokat bíz a néző kép­zele­tére, de hatá­sában nem marad alul pár­darab­jával szem­ben.

Színház

Magyartanári missziók

A Magyartanárok Egyesülete projektjeiről
Barna Zsú
2014. szeptember 10. szerda

A tanárok élete csupa játék és mese: egy nap csak öt-hat órát dol­goz­nak, az egész nya­ruk sza­bad. Ez per­sze nem igaz, és a Magyar­taná­rok Egye­süle­te ahol tud, segít: online elér­hető háttér­anya­gokat, segéd­leteket állít össze kor­társ magyar művek­hez, illetve már szín­házi elő­adá­sok­hoz is. Hudáky Rita közép­iskolai tanár­ral, az egye­sület választ­mányi tag­jával beszél­gettünk a kezde­ménye­zésről.

Film

Megáll az idő „light”

Kovácsi János: Cha-cha-cha
Benke Attila
2014. szeptember 9. kedd

Rock ’n’ roll, twist, tánc­iskola, mez­telen nős golyós­toll, bom­bázó tini­lányok – nem volt rossz kamasz­nak lenni a hat­vanas évek­ben, állítja a MaNDA friss DVD-kiad­ványá­nak filmje, a Cha-cha-cha.

Irodalom

Menedékház a Havason

Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése
Szentpály Miklós
2014. szeptember 8. hétfő

Áprily Lajos és Reményik Sándor két homlok­egye­nest külön­böző költői alkat: míg előb­bire a játé­kos­ság, zenei­ség volt jel­lemző, utóbbi a gon­dolati lírában alko­tott nagyot. Bár habi­tusuk a hét­köz­napi élet­ben is külön­bözött, a leg­inkább egy jól meg­kom­ponált levél­re­gényre hason­lító, bő húsz éven át tartó leve­lezé­sük mégis azt mu­tatja, komoly, el­mé­lyült barát­ságban álltak egy­mással.

Film

Pokoljárás Mexikóban

Amat Escalante: Heli
Benke Attila
2014. szeptember 4. csütörtök

Amat Escalante új bűn­drámája csen­des kiáltás − vagy inkább olyan, mint egy süket­néma sikolya. Az Heli arról a Mexi­kóról tudó­sít, ahol tom­bol a pokol.

Film

Geekz: filmesblog lazán, szívvel

Interjú Rusznyák Csabával, a Geekz főszerkesztőjével
Soós Tamás
2014. szeptember 2. kedd

Lezser és szakmai cikkeivel a hazai filmes/kép­regé­nyes újság­írás egyik sarok­pontja a Geekz, amely rajon­gással, de igé­nyesen szól a kortárs popu­láris kultú­ráról. Az oldal főszer­kesztő­jével, Rusznyák Csabá­val Geekz-tör­ténet­ről és hobbi-szak­újság­írásról, mozi­gyilkos Holly­wood­ról és a 444-re való elköl­tözés­ről beszél­gettünk.

Film

Párizs letépi láncát

Volker Schlöndorff: Az utolsó éjszaka Párizsban
Csufor Lilla
2014. szeptember 2. kedd

Hitler egyik tábor­noka és egy svéd diplo­mata vív morális és intel­lek­tuális pár­bajt Párizs terve­zett meg­semmi­síté­sének elő­esté­jén Volker Schlön­dorff fordu­latos és ele­gáns humorú film­jében.

Zene

Mária Terézia és a garázsrock

A Gustave Tiger és a Piresian Beach lemezeiről
Nyéki Gábor
2014. szeptember 1. hétfő

Szezonnyitó az iskolatáska mellé: az idei év elején két olyan zene­kar is jelent­kezett külön lemez­zel, akikre korábbi anya­gaik alapján külön kíván­csiak lehet­tünk. A Gustav Tiger hatá­rokat fesze­gető négyese mellett Németh Zsófia egysze­mélyes pro­jektje, a Piresian Beach is ugyan­csak erős lemez­zel jött ki.