Van élet a Marson!

Ridley Scott: Mentőexpedíció
2015. október 5.

A Mentőexpedíció az Apolló 13 felemelő hangu­latát idézi, miközben a Szám­kive­tett humo­rát keveri a Minden oda­van izgal­maival. Ridley Scott ismét meg­rázta magát!

< |||| > 1 2 3
Képzőművészet

Démoni furcsaságok

Győrffy László kiállítása a Várfok Galériában
Sipos Tünde
2015. október 1. csütörtök

Ha festményben szeret­nénk látni a gonosz­ságot, a pusz­tulást vagy mindazt, ami éme­lyítő érzést okoz, érde­mes felke­resni a Várfok Galé­riában Győrffy László Bal­hüvely­kem bizse­reg, gonosz lélek közeleg című kiállítását.

Zene

„Elsősorban zenész vagyok”

Interjú Koós-Hutás Áron jazztrombitással
Schranez Rebeka
2015. szeptember 30. szerda

Koós-Hutás Áron napjaink egyik legis­mertebb jazz­trom­bitása. 2008-ban meg­nyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trom­bita Tehet­ség­kutatót, tavaly pedig ő kép­viselte hazán­kat az I. világ­háború 100. évfor­dulójára rende­zett nemzet­közi meg­emlé­kezésen. Nemrég meg­jelent albuma után (E.T. Project) novem­berben lesz hall­ható új lemeze.

Film

Valami Vadnyugat

Sergio Leone: Volt egyszer egy Vadnyugat
Gera Márton
2015. szeptember 29. kedd

Mestermű. De valójában miért is? Miért érde­kesek nekünk ezek a bőr­csiz­más fickók? Miért leszünk liba­bőrö­sek, ha meg­halljuk a betét­dalt? Miért kerül­het az 1968-ban készült Volt egy­szer egy Vad­nyugat újra mozi­vá­szonra ma, 2015-ben?

Színház

Dráma az oktatásban

Konferencia a drámaoktatásról és a színházi nevelésről
Pataky Adrienn
2015. szeptember 28. hétfő

A drámaoktatás helyzete a köz­neve­lésben és a szín­házi nevelés a köz­neve­lés ered­ményes­ségéért című ese­mény egy négy hóna­pos pro­jektet záró konfe­rencia és szak­mai bemu­tató volt, egy átfogó kuta­tás a magyar­országi dráma­peda­gógia jelenlegi hely­zetéről.

Képzőművészet

Színekkel a világban

3B – Kiállítás a Flux Galériában
Sipos Tünde
2015. szeptember 25. péntek

Hat absztrakt-expresszi­onista művész érke­zett a Flux Galé­riába a nagy­világ három távoli, ám sok szem­pont­ból hasonló váro­sából. Buenos Aires forga­taga, Barce­lona len­dülete és Buda­pest nyüzs­gése ötvö­ződik a 3B című kiállí­tásban.

Zene

„Pozitívan beszélünk a halálról”

Interjú Mat McNerneyvel (Grave Pleasures, Hexvessel)
Soós Tamás
2015. szeptember 25. péntek

Bár a Joy Division-féle poszt-punk mellett a Sisters of Mercy-féle goth rockot ültet­ték át a 21. szá­zadba, voltak annyira punkok, hogy egy sike­res debüt­lemez és egy tag­csere után nevet vált­sanak. A pálya­futását Beast­milkként kezdő, majd Grave Plea­sures­ként folytató zen­ekar szep­tember 4-én adta ki második lemezét, 28-án pedig az A38 Hajón is fellép – Mat McNerney énekest kérdeztük.

Film

Hollywoodi hegycsúcs

Baltasar Kormákur: Everest
Szabó Ádám
2015. szeptember 24. csütörtök

Noha az izlandi sztárrendező, Baltasar Kor­mákur már előző film­jében is ember és ter­mészet örök ellen­tétét vizio­nálta, új, nagy­stúdiós kaland­jából hiányzik az, ami euró­pai társ­mo­ziját a köze­pes fölé emelte.

Képzőművészet

Borzongás a Kiscelli kastélyban

A Holttest az utazókosárban – A Mágnás Elza-rejtély című kiállításról
Kozák Zsuzska
2015. szeptember 23. szerda

Egy óbudai luxusprostituált meg­gyilkolá­sának és a tette­sek elka­pá­sának száz­éves törté­netét követ­hetjük nyomon a Kis­celli Múze­umban októ­ber 11-ig. A törté­net szeptem­berben a mozik­ban is meg­eleve­nedik Szász Attila Fél­világ című film­jében, amelyet az idei Mont­real World Film­fes­tival verseny­program­jába is beválo­gattak.

Irodalom

Terek játéka

Papp-Zakor Ilka: Angyalvacsora
Stermeczky Zsolt Gábor
2015. szeptember 22. kedd

Papp-Zakor Ilka első novellás­kötete – bár egyér­tel­műen erős mesélő­kedv hajtja – nem riad vissza sem az egy­értel­műen fikciós, sem a való­szerű ele­mektől. Ahogyan erős elbe­szélői karak­tereit sem tartják vissza külső körül­mények attól, hogy időn­ként elidőz­zenek saját dol­gaikon.

Film

Indul a nagyi a másvilágra

Bille August: Csendes szív
Soós Tamás
2015. szeptember 21. hétfő

A dánok is hozzá­szólnak az euta­názia dráma­hagyo­má­nyá­hoz Bille August nem hibát­lan, de szeret­hető film­jében, a Csen­des szív­ben.