A szürke fejezet

Slipknot, .5: The Gray Chapter
2015. január 28.

Ha egy zenekar kreatív alakja éle­tét veszti, az könnye­dén a banda végét is jelent­heti. Paul Gray 2010-es halá­lából erőt me­rítve az iowai Slipknot igyekszik leróni kegye­letét régi zenész­társuk előtt, új albu­mukat neki ajánlva. A kérdés csupán az, képe­sek-e régi fekete fényük­ben újra fel­emel­kedni.

< |||| > 1 2 3
Film

Maria passiója

Dietrich Brüggemann: Keresztút
Benke Attila
2015. január 21. szerda

Nem kell lőni vagy robban­tani ahhoz, hogy a vallási fana­tizmus vissza­fordít­hatat­lan káro­kat okoz­zon, elég, ha fej­lődő szemé­lyiségű kama­szokat hálóz be egy szekta vagy fele­kezet − mint Diet­rich Brüg­ge­mann felka­varó drámá­jában. A felka­varó jelző ezúttal nem kriti­kusi túlzás: a Keresztút elké­pesz­tően erős ha­tású és nagyon fon­tos film.

Színház

Ezeregy haszid meséje

Kárpáti Péter: Negyedik kapu
Antal Klaudia
2015. január 20. kedd

A mesemondás ideje soha nem jár le, min­den­kinek – legyen az illető hét- vagy épp het­ven­hét éves – szük­sége van me­sére. A mese fej­leszti a kép­zelő­erőn­ket és a sze­mé­lyisé­gün­ket, segít az em­beri kap­csola­tok, konflik­tusok meg­érté­sében és nem utol­sósorban mene­déket nyújt az olykor sivár és prob­lémás hét­köz­napok elől. Ennek az igaz­ság­nak Kár­páti Péter író-dra­ma­turg a minden­tudója.

Irodalom

„valami nagyon nincs rendben”

Beszélgetés Balaskó Ákossal
Ayhan Gökhan
2015. január 19. hétfő

Balaskó Ákos kapta 2013-ban a Petri-díjat. Az elisme­résnek köszön­hetően jelent meg nem­rég első verses­kötete a Mag­vető kiadó gondo­zásában. A civil­ben a szá­mítás­tech­nika terü­letén dol­gozó fiatal költő­vel beszél­gettünk Petri György­ről, a költé­szet miben­lété­ről és a kötet han­gulatáról.

Film

A levitézlett szupersztár ereje

Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje)
Csiger Ádám
2015. január 16. péntek

Az első két Batman-mozi sztárja, Michael Keaton játssza a főszerepet, és Birdman a címe, de ahogy arról az alcím is árulkodik, filmünk korántsem a legújabb hollywoodi szuperhősös képregény-adaptáció…

Színház

Nem a dekorációra

Szentivánéji álom a Nemzetiben
Horányi Anna
2015. január 15. csütörtök

Álom és valóság – persze, ez itt a kérdés. Hogy Oberon játsza­dozni kezd Titániával, de a varázs­latos álom, amellyel tré­fából bebur­kolja kedve­sét, valósá­gosan hatni kezd szerel­mére, és magával rántja őt.

Film

Szavakba fojtva

Nuri Bilge Ceylan: Téli álom
Szabó Ádám
2015. január 14. szerda

Ürességet hangsúlyozó képek, ero­dáló­dó sze­mély­közi viszo­nyok. Török­or­szág leg­na­gyobb szer­ző-ren­de­zője, Nuri Bilge Ceylan rendre csen­des ele­gan­ciá­val szem­léli a festői kör­nye­zet mö­gött lap­pan­gó kis­szerű­séget. Tavaly a cannes-i sereg­szem­lén a leg­jobb film­nek járó Arany Pál­má­val díjaz­ták új mun­káját: a Téli álom zseni­ális be­tető­zése a ren­dező film­jein végig­vo­nuló témák­nak.

Irodalom

A megtörhető Keménység

Tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról
Eőri Brigitta
2015. január 13. kedd

Kemény Zsigmond közírói munkás­sága és politikai publi­ciszti­kája is érde­kes és új szem­pon­tokat adhat az élet­mű tanul­mányo­zá­sá­hoz. Habár csak egy angol nyelvű munka szere­pel a kötet­ben, a tanul­mányok együt­tesen bizo­nyítják, hogy Kemény művé­szete nem­zet­közi szín­vonalú.

Zene

A teremtés csodája

Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában
Péter Zoltán
2015. január 12. hétfő

Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.

Irodalom

Fehér elefánt a porcelánboltban

Turi Tímea: A dolgok, amikről nem beszélünk
Molnár Illés
2015. január 9. péntek

Turi Tímea második kötete ígé­retet hordoz a címé­ben: a kibe­szélet­len, sebként fel­nyíló emlékek feldol­gozá­sát a közép­kor óta hang­ta­lanná lett médiu­mon, az olva­sáson keresz­tül. A belső beszéd meg­hitt­sége egyben zavar­ba ejtő­vé is teszi az erről való direkt, tárgyi­asító gondol­kodást, azaz a kriti­kai ref­lexiót.

Irodalom

A megfigyelő és a megfigyelt

Beszélgetés Bárány Tiborral
Ménesi Gábor
2015. január 6. kedd

Bárány Tibor filozófia szakon végzett, s a kritika­írás mellett köte­lezte el magát. Írá­sait rend­szere­sen olvas­hatjuk iro­dalmi lapok­ban. Első önálló könyve kap­csán arról kér­dez­zük, milyen kap­cso­lat­ban áll egy­más­sal a művé­szet­filo­zófus és művé­szet­kriti­kus, de az is szóba kerül, tehe­tünk-e érték­alapon különb­séget a magas- és tömeg­kul­túra alko­tásai között.