Ábránd és valóság

Kertész Erzsi: Dalia és Dália
2014. december 17.

A népmesei hagyomá­nyokból bontakozik ki Kertész Erzsi modern kön­tösbe bújta­tott törté­nete, amely­ben semmi sem úgy vég­ződik, ahogy elő lenne írva, és amely­ben a sze­replők a nép­mesék­ben meg­szokott módon visel­kednek mind­addig, amíg el nem kez­denek érezni és gondol­kodni, és saját vágyaik szerint csele­kedni.

< |||| > 1 2 3 4
Film

Gerillafilm a háborúról

Füle Zoltán: Drága Elza!
Csiger Ádám
2014. december 5. péntek

A Drága Elza! alighanem az első magyar második világ­hábo­rús füg­getlen film. A cím alapján pati­nás törté­nelmi eposzt várnánk, ám Füle Zoltán debüt-mozija leg­fel­jebb a kis büdzséjű B-kate­góriás akció­filmek mező­nyében ütő­képes, és ott is sereg­hajtó.

Zene

„Az álom fala mögött”

Wall of Sleep: No Quarter Given
Fejes János
2014. december 3. szerda

Sopron egyik legismertebb under­ground zene­kara, a Wall of Sleep négy év hall­gatás után vissza­tért, hogy sajá­tosan magyar ízű doom/stoner zené­jével örven­dez­tesse meg rajon­góit, és foly­tassák azt a sort, amelyet 2001-ben meg­kezdtek.

Irodalom

A Betűember a szavadba vág!

Beszélgetés Bajtai Andrással
Ayhan Gökhan
2014. december 1. hétfő

Bajtai András az egyik legtehet­ségesebb fiatal magyar költő. Várat­lan képeivel, zavar­ba ejtően szim­bolikus ver­seivel hamar a költé­szete hatása alá kerül az olvasó. Leg­újabb könyve, a Kere­kebb napok néhány hó­napja jelent meg a Kal­ligram Kiadó­nál. Ayhan Gökhan az új kötetről, s a minden­napok­ban buj­káló költé­szetről beszél­getett Bajtai Andrással.

Képzőművészet

Ősz a Ludwigban

Tolvaly Ernő retrospektív kiállítás a Ludwig Múzeumban
Horányi Anna
2014. november 26. szerda

Vörös és mélynarancs, fabarna és szürkés őszi tájat idéző színei nem az elmúlás kez­detét jut­tatják eszünkbe, hanem az utolsó „színre-lépést”, a még inten­zív, opti­mizmust sugárzó erőt; ezzel az ősz olyan arcát mutatja fel Tolvaly Ernő tárlata, amely segít át- vagy túlélni az évszak más, szürkébb, kilátás­tala­nabb idő­szakait is.

Zene

Szenvedélyek a tükörarénában

Az Erkel Színház új Carmen előadásáról
Péter Zoltán
2014. november 25. kedd

Október végétől a francia opera­irodalom legnép­szerűbb darabját, a Carment is lát­hatják és hall­hatják az opera­rajon­gók immáron új rende­zésben az Erkel Szín­házban. A premiert nagy vára­kozás előzte meg, hiszen Bizet ope­rája hosszú évti­zedek óta állandó része a Magyar Állami Opera­ház reper­toár­jának, sajnos azon­ban ellent­mon­dásos pro­dukció született.

Irodalom

Adalékok Kosztolányi életrajzához

Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett
Albert Sándor
2014. november 19. szerda

Bíró-Balogh Tamás érde­kes, eddig nem ismert doku­men­tu­mokkal, részle­tekkel egé­szíti ki a maga korá­ban és azóta is nagy nép­szerű­ség­nek örven­dő 20. századi magyar költő­óriás élet­rajzát. Gondo­san szer­kesz­tett, infor­máció­gaz­dag kötete nem­csak a szak­embe­rek vagy a kuta­tók szá­mára hasz­nos forrás­anyag, de az átlag (bele)ol­vasó szá­mára is érde­kes, tanul­ságos olvas­mány lehet.

Film

Gulyás Django a Hortobágyon

Hajdu Szabolcs: Délibáb
Benke Attila
2014. november 18. kedd

Nagyon vártuk már, hogy elké­szül­jön Hajdu Szabolcs wes­tern­struktú­rára épít­kező társa­dalmi drá­mája, a Délibáb, ám saj­nos jóval keve­sebbet kapunk annál, mint amennyit az elő­zete­sek alap­ján látni szeret­tünk volna.

Film

Oltalmazó ég

Christopher Nolan: Csillagok között
Szabó Ádám
2014. november 17. hétfő

Időfelbontáson nyugvó, a moder­niz­mus előtt tisz­telgő bűn­filmjei után Chris­topher Nolan egyre inkább a térre, a lát­ványra orien­tálódó poszt­modern szto­rikat válasz­tott. Új mega­mozija valahol a koráb­biak metszés­pontjá­ban helyez­kedik el: őrzi az elve­szett idő hálás szer­zői témáját, ugyan­akkor a gran­diózus tér­ábrá­zolás mellett is kitart.

Zene

Meg kell találni a középutat

Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Burkus Boglárka, Péter Zoltán
2014. november 14. péntek

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.

Irodalom

Soha nem járt hetedikbe

Szép Ernő-konferencia a PIM-ben
Szarka Károly
2014. november 12. szerda

Nem telik meg a Petőfi Iro­dalmi Múzeum „vörös” kis­terme a Szép Ernő szüle­tésé­nek száz­harmin­cadik évfor­dulója alkal­mából tartott konfe­ren­ciára. Bár Szép Ernő a Nyugat­ban publi­kált, nem tarto­zik a leg­népsze­rűbb nyuga­tosok közé. Élet­művé­ről álta­lában azt tartják, hogy nem nagy, nem jelen­tős, de minden­képpen szeret­hető. Szarka Károly tudó­sítását olvas­hatják a konfe­ren­ciáról.