×

Akarsz-e játszani?
Alex van Warmerdam: Borgman
Kovács Patrik 2014.05.07

Nehéz lenne pontosan meg­hatá­rozni, mi is a Borgman, e nagy vihart kavart szer­zői filmes ámok­futás. Főhaj­tás a poszt­modern nihiliz­mus oltára előtt, vagy mag­vas his­tória az elfaj­zott nyugati kor­szellem­ről? Annyi bizo­nyos, hogy Alex van War­mer­dam darabja közös töpren­gésre invitál.
Tovább

Realista, művészi, távoli
Mariana Rondón: Göndör fürtök
Szövényi-Lux Balázs 2014.04.29

Göndör hajú, latin kisfiú. Nyomor­negyed, színes szemét­tömbök. Hideg képek. Spa­nyol nyelv. Meg egy jó adag művészi rea­lizmus. Kérdés, műkö­dik-e a dráma.
Tovább

Amerikai nyomor?
Az amerikai rögvalóság filmen, I. rész
Benke Attila 2014.04.24

Amerika mint „a lehetőségek földje” ivódott a köztudatba. E mítoszt erősítette Hollywood is, jóllehet, időről időre érkeznek olyan művek az Álomgyáron innen és túl, mint az Érik a gyümölcs vagy a legújabb, Nicolas Cage főszereplésével készült Joe, melyek felébresztenek az „amerikai álomból”. Alább az amerikai alsó osztályok kevéssé ismert világát bemutató amerikai realista filmekről lesz szó.
Tovább

Tízezer nap történelem
Kósa Ferenc: Tízezer nap, MaNDA DVD
Benke Attila 2014.04.24

Kósa Ferenc Tízezer nap című filmjét fél évszá­zaddal ezelőtt többek között azért til­tották be, mert 1956 októ­beré­nek ese­mé­nyeit forra­dalom­nak neve­zik benne. Ennél azért jóval többet nyújt néző­jének: a (magyar) törté­nelem műkö­dési mecha­nizmu­sát mu­tatja be.
Tovább

A fény áll nyerésre
Nic Pizzolatto: True Detective
Kovács Patrik 2014.04.20

Tavaly, amikor lezárult minden idők egyik legjobb sorozata, a Breaking Bad, a nagyérdemű közönség még csak nem is hitt benne, hogy a közeljövőben bármikor készülhet egy olyan széria, mely állhatná az összehasonlítást az AMC modern klasszikusával. Az HBO gondozásában készült True Detective azonban jött, látott és porba döngölte ezeket az elvárásokat.
Tovább

Kultúrvámpírok
Jim Jarmusch: Halhatatlan szeretők
Legáth Zsolt 2014.04.18

Ritkán látunk vámpírokat annyira embe­rinek, mint Jim Jarmusch leg­újabb filmjében. Az ame­rikai kult­ren­dező vérivó lényei inkább szen­vedély­bete­gek, sem­mint vér­szom­jas fene­vadak.
Tovább

Amerikai nyomor
David Gordon Green: Joe
Benke Attila 2014.04.16

A kortárs amerikai filmek többsége csupán a kert­városi idill árny­oldalá­nak bemuta­tásáig merész­kedik, az Egye­sült Álla­mok rög­valósá­gát, munká­sainak sivár éle­tét csak nagy ritkán mutat­ják be olyan rea­lista alko­tások, mint a Joe.
Tovább

Dosztojevszkij Orwell-módra
Richard Ayoade: A hasonmás
Ballabás Sándor Dániel 2014.04.15

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.
Tovább

A tavasz ünnepei
Rameau opera ritkaság a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Péter Zoltán 2014.04.13

Igazi opera­ritka­sággal ért véget az idei Buda­pesti Tavaszi Fesz­tivál: Jean-Philipp Rameau 1753 óta elő­adat­lan ope­rájának, a Polüm­nia ünne­peinek koncert­szerű megszó­laltatá­sával. A világ­sztá­rokkal meg­való­sult modern kori bemu­tató nagy­sikerű zárása volt az idei feszti­válnak és egyben méltó meg­emlé­kezés Rameau halá­lának 250. évfor­duló­járól.
Tovább

Variációk az összeomlásra
A bűn érintése a Titanicon
Szabó Ádám 2014.04.09

Jia Zhangke filmje hasonlót művel Kíná­val, amit az Heli Mexikó­val. Lénye­ges diffe­renci­ájuk a néző­pont­juk­ból ered. A bűn érin­tése cicomá­zatlan kor- és kórkép Ázsia nagy szoci­ális olvasztó­tége­lyéről, nemcsak az otta­niaknak.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben