×

A pókjelmezes fiú
Marc Webb: A csodálatos pókember
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.30

Ha meghalljuk, hogy egy újabb film készül a hős csodá­latos törté­netei­ről, mindjárt arra gondol­hatunk, hogy az Álom­gyár anyagi gon­dokkal és ötlet­telen­séggel küzd, és így kíván biztos forrá­sokhoz jutni. Ám mikor egy széria újra­indul, vagyis új színésszel és rende­zővel elölről kezdik a törté­net elmesé­lését, akkor érde­mes fel­tenni a kérdést: talán nem volt elég jó az előző verzió?
Tovább

Lélekrajz tövisekkel
Michael R. Roskam: Bikanyak
Szegheő Zoltán Antal 2012.07.26

A Bikanyak történet egy súlyosan sérült, ugyan­akkor rom­lott férfiról. A film sokkol, és folya­matosan feszült­séget teremt, ami helyen­ként képes gátolni a műfaji elemek és a realiz­mus érde­kében tett erő­feszí­tések hatá­sát. Nehéz film, ami nagyon komo­lyan veszi ön­magát.
Tovább

Tücskök és lidércek
Maszkura és a Tücsökraj: Sztárzseni
Varró Annamária 2012.07.18

Mi történik akkor, amikor egy vala­mikori rapper (és mulatós zenész) össze­szedi cókmók­ját, nekivág a nagy­világ­nak, majd pár év múlva négy fiatal zenésszel ban­dát alapít, fel­vesz egy hatal­mas cilindert, és tangó­harmo­nikát ragad magá­hoz? Nos, az ered­mény a Maszkura és a Tücsök­raj nevű for­máció, akik idén jelen­tették meg harmadik nagyleme­züket Sztárzseni címmel.
Tovább

Amire mindenki vágyik!
Nick Ormerod, Declan Donnellan: Bel Ami – A szépfiú
Mészáros Csaba 2012.07.18

A renge­teg közeli képnek köszön­hetően fojtott erotika és sejtel­messég árad a filmből, ahol a sze­replők arca, kacér­sága és játékos­sága mind fenn­tartja a vára­kozást és végig nem hagyja nyu­godni a nézőt. Julien Sorel óta tudni lehet, hogy az ilyen kosztü­mös karrie­rista törté­neteknek mi lesz a vég­kimene­tele, mégis élmény nézni.
Tovább

It's Only Rock 'n Roll
50 éves a Rolling Stones
Bornemissza Ádám 2012.07.14

Ötven évet egy­azon munka­helyen eltölteni manap­ság már inkább szánan­dó, mint­sem tiszte­letre méltó fegyver­tény. Együtt meg­öreged­ni, elhasz­nálódni a kollé­gákkal, kézbe venni a munka­eszközt fél évszá­zadon át – nem sokan sóhaj­tanának vágya­kozva. És ha azt mondom, hogy a cég neve Rolling Stones? Nos, így már más a leányzó – mit leányzó, renge­teg leányzó – fek­vése!
Tovább

50 centes mozi
Mike Gunther: Felültetve
Szegheő Csaba 2012.07.14

Bármilyen szem­üvegen keresz­tül pró­báljuk is nézni az alko­tást, hangya­bolyként go­molygó mellé­fogások kusza renge­tegével talál­kozunk, legyen szó a mini­málisan elvár­ható erede­tiség kérdé­séről, a tör­ténet­mesé­lési techni­kákról, drama­turgiáról vagy karak­ter­ábrá­zolásról. Kérdés, hogy ezek­nek az egzakt dolgok­nak mennyi jelen­tősége van, ha valaki leül meg­nézni egy filmet.
Tovább

A komikus halála
Mihail Bulgakov: Képmutatók cselszövése
Kovács Natália 2012.07.14

Művészet és hata­lom: egyik sem lehet meg a másik nélkül, hiszen a művész­nek támo­gatóra, a hata­lomnak pedig megerő­sítésre van szüksége. E roppant ambivalens, örökké felold­hatat­lannak látszó ellent­mondá­son alapuló viszonyt ragadja meg és mutatja be Bulgakov a Moliére Tartuffe-je körül kirob­bant botrány törté­netén keresztül.
Tovább

Testvéri szeretet?
Ursula Meier: Nővér
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.14

A szerzői voná­sok nélküli film még lehet jó, de nagyon ritkán válik em­léke­zetes­sé és igazán csodál­hatóvá. A kom­mersz művész­film remek minta­darabja az új francia alkotás, a Nővér.
Tovább

Ízes thriller
Morten Tyldum: Fejvadászok
Szegheő Csaba 2012.07.10

Műfaji filmek­ben Holly­wood a legjobb, Európa pedig a stílus­filmek terén szorítja maga mögé a világ filmgyár­tását. Bizto­san kijelent­hető, hogy a Fej­vadászok szoros kapcso­latot ápol az ame­rikai műfaji fil­mekkel – a néző mégis egy pilla­nat alatt ki­szúrja, hogy ez az alko­tás kizárt, hogy ame­rikai legyen. Miért?
Tovább

Vihar a csend után
Anathema: Weather Systems
Nagy Zoltán 2012.07.05

Vincent Cavanagh hangját jól támo­gatják Lee Douglas vokál­betétei, és amely egész harmo­nizál a hang­szeres alappal. A Weather Systems számai­ban is meg­jelennek a prózai beté­tek, beve­zetők (például az Internal Landscape-ben), amelyek szintén jól mutatják, hogy az Anathema dalai többek puszta zenénél: az élet érzelmi oldalának és az eszté­tikai érte­lemben vett szépnek művészi kifeje­zései.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben