×

„Nincsenek műfaji korlátaink”
Interjú Fábián Juli jazzénekesnővel
Schranez Rebeka 2015.10.15

Fábián Juli 2007 óta számos zenei for­má­ció tagja volt, tehet­ségét pedig külön­böző díjakkal is elis­merték. Négy éve dol­gozik együtt Zoo­hackerrel, akivel júni­usban jelen­tették meg első stúdió­albu­mukat Shine címmel. Meg­hatá­rozó zenei élmé­nyeiről, karrierje indu­lásáról, kreati­vitásról és az önazo­nosság megtalá­lásáról beszél­gettünk vele.
Tovább

„Elsősorban zenész vagyok”
Interjú Koós-Hutás Áron jazztrombitással
Schranez Rebeka 2015.09.30

Koós-Hutás Áron napjaink egyik legis­mertebb jazz­trom­bitása. 2008-ban meg­nyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trom­bita Tehet­ség­kutatót, tavaly pedig ő kép­viselte hazán­kat az I. világ­háború 100. évfor­dulójára rende­zett nemzet­közi meg­emlé­kezésen. Nemrég meg­jelent albuma után (E.T. Project) novem­berben lesz hall­ható új lemeze.
Tovább

A filozófus utcazenész
Interjú Dub Fx-szel, a világhírű utcazenésszel
Schranez Rebeka 2015.08.06

Dub Fx utcazenész­ként indult, és érzelem­gazdag szá­maival, gyakran filozo­fikus mélysé­gekig is eljutva máig meg­őrizte erős szo­ciális érzé­keny­ségét. Haza­járó­nak számít a magyar feszti­válokon, leg­utóbb az EFOTT-on lát­hattuk. Beszél­gettünk arról, hogy miért fontos egy elő­adónak sokolda­lúnak lenni, vala­mint hogy világ­hírű­ként miért zenél akár az utcán is.
Tovább

És elindult a lavina…
Interjú Lindsey Stirling amerikai hegedűvirtuózzal és táncossal
Schranez Rebeka 2015.06.25

Lindsey tehetségére az America’s Got Talenten figyel­tek fel. Több műfaj­ban is játszik, a hip­hopon át a komoly­zenéig. Saját szerze­mények mellett feldol­gozá­sokat is készít. Mond­hatni, hogy Liszt Ferenc mun­kás­sága inspi­rálta őt, hogy hege­dülni kezdjen. Klip­jeivel, elő­adá­sával mindig heves érzelmi reak­ciókat vált ki a közön­ségből.
Tovább

Rockabilly lángoló bőgővel
Interjú a Naked Truckers nagybőgősével, Szilágyi Mihállyal
Schranez Rebeka 2015.06.17

2009 óta meghatá­rozó szereplői a rocka­billy zenének itthon és külföl­dön egy­aránt. Két leme­zük jelent meg eddig, és a Jump című klipjük tavaly elnyerte a Berlin Music Awards fődíját. Beszél­gettünk a rocka­billy vadsá­gáról, népsze­rűsé­géről, a kül­földi ban­dák­kal való együtt­műkö­dés fontos­ságá­ról és a kínke­serves e-mailek­ről.
Tovább

„Egy kicsit színházat játszunk”
Interjú a Tap Factory tagjaival
Schranez Rebeka 2015.05.21

A két éve folyama­tosan tur­nézó, főként euró­paiak­ból álló táncos, zenés, akro­batikus látvány­ele­meket bemu­tató csapat már­cius­ban elláto­gatott Buda­pestre is. Az elő­adás produ­cere Patriece Marques volt, aki David Copper­fieldnek és a Stomp­pal is együtt dol­gozott. A csa­pat­tal egyedi­ségéről, a felké­szülés­ről és a showké­szítés rejtel­meiről beszél­gettünk
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben