×

Nukleáris szemiotika és barangolás a mémesben
Interjú a Kortárs ösztöndíjasaival
Pataky Adrienn 2016.11.15

A pályázatról és készülő munkájukról kérdeztük a Kortárs tudományos ösztöndíjának két idei nyertesét, Nagy Dánielt és Weiner Sennyey Tibort. Interjúnkból – amellett, hogy megtudjuk, mit tekintenek kulturális értéknek – az is kiderül, mi az az atompapság vagy mi a kulturális mém.
Tovább

Arcképekben megrajzolt önéletrajz
Gergely Ágnes: Oklahoma ezüstje
Pataky Adrienn 2015.12.28

Gergely Ágnes két éve megje­lent memo­ár­jának folyta­tása­ként értel­mez­hető a huszon­négy portrét tartal­mazó Okla­homa ezüstje, amely­ben többek között Weöres Sán­dorhoz, Nemes Nagy Ágnes­hez vagy Pilinsz­kyhez fű­ződő viszo­nyáról, talál­kozá­saik egy-egy moz­zana­táról vall a szerző.
Tovább

A versfordítás jutalomfalat
Interjú a Versum-díj nyertesével, Fenyvesi Orsolyával
Pataky Adrienn 2015.12.21

Decemberben átadták az első Versum-díjat, amelyet Fenyvesi Orsolya nyert el egy Anne Sexton-vers fordí­tásával. A költő-műfor­dító díja­zottal beszél­gettünk.
Tovább

Dráma az oktatásban
Konferencia a drámaoktatásról és a színházi nevelésről
Pataky Adrienn 2015.09.28

A drámaoktatás helyzete a köz­neve­lésben és a szín­házi nevelés a köz­neve­lés ered­ményes­ségéért című ese­mény egy négy hóna­pos pro­jektet záró konfe­rencia és szak­mai bemu­tató volt, egy átfogó kuta­tás a magyar­országi dráma­peda­gógia jelenlegi hely­zetéről.
Tovább

Huncut rókusságok
Weöres Sándor: Priapos
Pataky Adrienn 2015.04.29

Weöres Sándor Priapos című könyve kelet­kezése után fél évszá­zadig nem került ki­adás­ra, ám nem is a nagy­közön­ségnek, hanem a fele­ségnek, Károlyi Amy­nak készül­tek ezek az ero­tikus versek. Most elő­ször jelen­tek meg nyom­tatott betűk­kel, a Helikon kiadá­sában.
Tovább

Maszkos városokban
Interjú Deres Kornéliával
Pataky Adrienn 2015.03.30

Deres Kornélia számára, akit ver­seiről és „civil mun­ká­járól” kér­dez­tem, for­duló­pont volt a 2006-os és 2011-es év, és úgy tűnik, a 2015-ös ha­sonló újdon­ságokat hoz(ott) költé­szete és egye­temi kar­rierje terén. (Pataky Adrienn interjúja.)
Tovább

Exkluzivitás és popkultúra
Interjú a Prae új főszerkesztőjével, L. Varga Péterrel
Pataky Adrienn 2015.03.20

Megújult a Prae folyóirat, új főszer­kesz­tője L. Varga Péter lett, akit a leg­utóbbi lap­szá­mokról (Popkult- és Kittler-szám) és a lap jövő­jéről kér­deztem.
Tovább

A Kerekasztal Tükörvárosban járt
A Kerekasztal első folyamatdrámára épülő előadása
Pataky Adrienn 2015.03.13

A Kerek­asztal elké­szítette hazánk első olyan komplex színházi neve­lési előadását, amely a folya­mat­drámára épül, ez a Mikó Csaba regé­nyének törté­netén alapuló Tükör­város.
Tovább

Az internet ambróziái összekötnek
Interjú Sütő Csaba Andrással
Pataky Adrienn 2014.12.22

Sütő Csaba András a NYME oktatója, a FISZ és a Magyar Író­szövet­ség tagja, a győri Her­maion Iro­dalmi Társa­ság ala­pító­ja, költő és kriti­kus, s mind­emel­lett az Amb­roozia folyó­irat fele­lős szer­kesz­tője, egy­ben műbírá­lato­kért fele­lős rovat­veze­tője. Az online kultu­rális felü­letek szer­kesz­tőivel készí­tett interjú­soro­zatunk e részé­ben vele beszél­gettünk a négy­éves Ambrooziáról.
Tovább

Vizuális környezettudatosság
Interjú az Apertúra szerkesztőjével, Füzi Izabellával
Pataky Adrienn 2014.09.23

Füzi Izabella a csaknem tízéves Aper­túra ala­pító szer­kesz­tője, az Aper­túra Maga­zin és az Aper­túra Köny­vek szer­kesz­tője. A SZTE Elmé­let és Inter­pre­táció dok­tori isko­lájá­ban szer­zett dok­tori foko­zatot, jelen­leg az SZTE do­cense, a Film­elmé­let és film­törté­net prog­ram veze­tője, illetve a Vizu­ális kul­túra­tudo­mány mester­szak koor­diná­tora. Füzi Iza­bel­lával az Aper­túrá­ról beszél­gettünk.
Tovább

KO VERSes felhívás SZEPTEMBER
„folytasd a mesét!"
Pataky Adrienn 2014.09.03

Első őszi témánk a tanév­kezdést meg­könnyí­tendő: „foly­tasd a mesét!” Olyan verseket várunk, amelyek Ottlik Géza nyomán ott kez­dődnek, ahol más mesék véget érnek. Ugor­junk fejest a fikció erde­jébe!
Tovább

KO VERSes felhívás AUGUSZTUS
„hullámzás”
Pataky Adrienn 2014.07.25

Lorca egyik esszé­jében azt írja, Anda­lúziában a „réten mély folyó­meder­ben lassan tova­gördülő hullá­mot »vízi ökör­nek« hívják, hogy ezzel is jelez­zék méretét, lendü­letét és erejét”. A Kortárs Online VERSes rovata ezzel az ihlettel ismét új témával várja a szerző­ket és olva­sókat: az augusz­tus a hullám­zásé.
Tovább

Új huzatok régi paplanokra
Sajó László Magyar versek
Pataky Adrienn 2014.07.11

Sajó László húsz éve írja a Magyar verseket, amely magyar köl­tők át/meg/új­ra­írá­sait tartalmazza „meta­fizikai lép­tékben undo­rodva”. Van, akinek az élet­rajza, van, akinek a sorai íród­nak át, ám ezek sok­szor csak forma­gyakor­latok marad­nak, s nem töl­tőd­nek fel plusz tarta­lommal.
Tovább

KO VERSes felhívás JÚLIUSra
„gyümölcsös”
Pataky Adrienn 2014.06.30

A Kortárs Online VERSes rovata ismét friss, nyári témával várja a szerzőket és olvasókat: szeretnénk, ha a július is meghozná a maga gyümölcseit.
Tovább

Szereplővé válni tét nélkül?
Beszámoló a Mai mesék című konferenciáról
Pataky Adrienn 2014.05.13

Mitől kell inkább félte­nünk a gyere­keket, a tapasz­talat­tól vagy az isme­retlen­től? A kér­désre talán egy­értel­műnek tűn­het a válasz, ám sok szülő mégis úgy véli: jobb, ha a gye­reke nem tud bizo­nyos dol­gokról, hiszen az ő gye­reke úgy­sem fog olyan hely­zetbe kerülni, hogy… Biz­tosan? A Mai mesék kon­feren­cia ezt a kér­dést is körbe­járta.
Tovább

Az író, aki nemcsak 12 nő volt
Interjú Forgách Andrással
Pataky Adrienn 2014.02.27

Forgách András ír, fordít, rajzol, ren­dez és tanít. Nem­rég jelent meg új regé­nye, a 12 nő vol­tam a Libri Kiadó gondo­zásá­ban, s idén mutat­ták be leg­újabb darab­ját Szorul a hurok címmel, amely­nek Nádas Péter re­génye volt a kiin­duló­pontja. Ezek­ről és egyéb mun­kái­ról, az alko­tás folya­matá­ról, illetve a Petri Györggyel való barát­ságáról beszél­gettünk vele.
Tovább

Színes, összhangzattani metszet
Térey János: Moll
Pataky Adrienn 2014.02.14

A Moll egy a vers határait fesze­gető, hetero­gén kötet. S nemcsak műfa­jilag az, keve­rednek benne a köz­életi és magán­életi versek, a külön­böző korok, zenei, képi uta­lások és nyelvi szintek. Össze­ér benne a kultúra, a mito­lógia, a popkul­túra és a 21. szá­zadi realitás.
Tovább

Tartalékevangélium Legszélről
Kemény István: A királynál
Pataky Adrienn 2013.09.19

A Kemény-líra hétköz­napi szavak­ból teremti meg mági­kus világát, mondat­egysé­gei első látásra egysze­rűnek tűnnek, ezért több­szöri olva­sást, mélyebb értel­mezést kíván­nak meg. Sűrítési techni­kája, szintak­tikailag rontott mon­datai sajá­tos stílust hoznak létre új köte­tében is, melyben a hit­vesi szere­lem és a haza mind egyéni, mind poli­tikai konstel­lációban terí­tékre kerül.
Tovább

A benzinfejűek viszontagságairól
Lackfi János: Milyenek a magyarok?
Pataky Adrienn 2013.04.01

Lackfi János könyve egy jól meg­szer­kesz­tett sztereo­típia-gyűjte­mény – mond­hatnánk. De mi a jó ebben? Mi ebben az iro­dalom? Való­ban tekint­hetjük magyar­ság­rajznak? És egyál­talán: kinek szól ez a kötet?
Tovább

Elképzelt beteg
Szöllősi Mátyás: Állapotok
Pataky Adrienn 2012.08.17

Szöllősi Mátyás második kötete nagy vonalakban az első könyv, az Aktív kór­terem költői atti­tűdjét követi: szerke­zete és témái hason­lóak, egyes szöve­gek tovább is élnek az Állapotokban. Test és lélek beteg­sége, tompa félel­me, a folyto­nosság, de a változ(tat)ni vágyás igénye is jellemzi a verse­ket, amiket mint egy makacs kór – szerelem, hiány­érzet, vállalt magány? – diag­nózisa­ként is olvas­hatunk.
Tovább

Test által homályosan
Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját
Pataky Adrienn 2012.08.05

Van, aki szokatlan család­regény­nek nevezi, van, aki európai meg­bocsá­tás-törté­netnek; Marcel Proust fő­művét éppúgy meg­idézi, mint Bartis Attila Nyugalmát – a Belém az ujját mégis egyedi és karak­teres mű, ami a nőies­ség termé­szetes hangján keresz­tül nyilvá­nul meg. Cso­bánka Zsuzsa első regé­nye sodróan szenve­délyes könyv, s a társas lét legfon­tosabb, sokszor meg sem fogal­maz­ható kérdé­seit tükrözi – a test által, homá­lyosan.
Tovább

A fejlődés természete
Gazdag László: A fejlődés természete
Pataky Adrienn 2012.02.13

„Minden önmaga története” – tehát min­den jelen­séget törté­neti­ségében érde­mes és kell vizs­gálni. Esze­rint minden dolog­ról látnunk kell, honnan jön és milyen irányba halad, hogy igazán megis­merjük jelleg­zetes­ségeit – mégis el kell ismer­nünk, hogy lehe­tetlen vállal­kozás a világ fejlő­dését négy­száz oldalba sűríteni.
Tovább

A magyar mentalitás lenyomata
Spiró György: Kémjelentés
Pataky Adrienn 2011.10.27

Az ember néha szükségét érzi annak, hogy a teljes fikció felől nyisson kicsit a valóság felé – erről beszélt Spiró György az idei Ünnepi Könyvhéten új kötete kapcsán. A Kémjelentés közelebb visz minket a magyar valósághoz, az elmúlt évtizedek egy-egy apró részletét meg­jelenítő harmincegy novella által létrejövő be­nyomás­halmaz korrajzként is megállja a helyét.
Tovább

Szövegtest testrészekből
Tóth Krisztina: Pixel
Pataky Adrienn 2011.09.23

Tóth Krisztina könyvhétre kiadott új kötete, a Pixel már akkor népszerű volt, amikor még meg sem jelent: olvashattunk róla beharangozókat, és megismerhettünk belőle részleteket, mind az interneten, mind a felolvasóesteken. A kötet harminc rövid fejezete testrészekként áll össze egésszé, bonyolult kapcsolati összefüggésekkel.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben