×

Komolyan humoros
Interjú Zomborácz Virággal, az Utóélet rendezőjével
Csufor Lilla 2014.09.29

A magyar filmdráma kifeje­zést hallva a néző több­nyire borús atmosz­férájú, lassú tem­pójú, minima­lista filmre gon­dol. Zom­borácz Virág első nagy­játék­filmje üdítő kivé­tel a hazai pa­lettán: a drá­mát erősen átszí­nezi a gro­teszk komi­kum, a (feke­te) humor. A fiatal ren­de­zőnőt kér­deztük, aki jelen­legi filmes mun­kái mellett egy, a humort sem nélkü­löző B terv­vel is ren­delkezik.
Tovább

Apám szelleme
Zomborácz Virág: Utóélet
Csufor Lilla 2014.09.16

Az Utóélet a szó minden értel­mében szelle­mes film, melyben a halála után az élők közt „ragadt” lel­készt neuro­tikus fia pró­bálja meg átse­gíteni a végső nyuga­lomba, miköz­ben szinte észre­vétle­nül fel­nőtté érik. Zombo­rácz Virág első nagy­játék­filmje ere­deti hang­ütésű debü­tálás.
Tovább

Párizs letépi láncát
Volker Schlöndorff: Az utolsó éjszaka Párizsban
Csufor Lilla 2014.09.02

Hitler egyik tábor­noka és egy svéd diplo­mata vív morális és intel­lek­tuális pár­bajt Párizs terve­zett meg­semmi­síté­sének elő­esté­jén Volker Schlön­dorff fordu­latos és ele­gáns humorú film­jében.
Tovább

Szórakozz és tiltakozz!
Lukas Moodysson: Mi vagyunk a legjobbak!
Csufor Lilla 2014.06.24

A svéd rendező, Lukas Moodysson új mun­kája gyöngy­szem a coming-of-age filmek között. Ez a vidám és szóra­koz­tató, játé­kos, láza­dó szellem­mel átita­tott mozi az örök tiné­dzser néző­höz szól, aki a lelke mélyén dacol a társa­dalmi nor­mákkal.
Tovább

Légüres terek
Csobánka Zsuzsa: Majdnem Auschwitz
Csufor Lilla 2014.04.14

„A távolodás biztos közel­ség is, ha jól figyel az ember” – Cso­bánka Zsuzsa az érzel­mek ten­gerébe veti olva­sóját, s hogy kijutunk-e végül a partra, csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk érzé­kenyek a szö­vegre. De ha kijutunk a ful­lasz­tó híná­rosból, elmond­hatjuk: ez már Majd­nem Auschwitz volt.
Tovább

Öregasszonyok höngörgőznek
Interjú Sós Ágnessel
Csufor Lilla 2014.03.27

Sós Ágnes Szerelem­patak című doku­mentum­filmjének híre tele­víziós bemu­ta­tása óta szájról szájra terjed. A falusi öregek szerel­mi éle­tének derűs meg­jelení­tése ki­ugró fesz­tivál­sikere­ket ara­tott, és a szak­ma figyel­mét is felkel­tette. A rende­zőt a film elkészí­téséről, kon­cep­ciójáról, forga­tás közben szer­zett élmé­nyeiről kérdeztük.
Tovább

Paetzke, a német–magyar koprodukció
Hans-Henning Paetzke: Szemfényvesztők
Csufor Lilla 2013.10.02

A Szemfényvesztők egy német anya­nyelvű, Magyar­országra emig­rált író fiktív meséje. A törté­nelmi vonat­kozások, poli­tikai sze­mélyek és értel­misé­giek meg­idézett alakjai teszik izgal­massá a kötetet, mely­ben Mészöly Miklós, Ottlik Géza vagy Petri György nevé­vel is talál­kozunk. Valóság és fikció kettő­sével játszik a könyv cím­oldalán lát­ható kép is, amely a regény főhő­sének portré­jaként felté­telezi annak valós voltát. De mi köze is van ennek az arc­nak a magya­rokhoz?
Tovább

Ész és Szív viadala
Claude Miller: Tékozló szív
Csufor Lilla 2013.09.05

„Az emberek többségének előzé­kenyen kihagy az emlé­kezete, és ez teszi lehe­tővé, hogy béké­ben élje­nek.” Ha a filmre adap­tált regény szer­zője, Francois Mauriac sorai szerint él­hetne Claude Miller film­jének té­kozló szívű fő­szerep­lője, akár boldog is lehet­ne. Bovaryné vs. Mrs. Dalloway?
Tovább

Kaotikus család Toszkánából
Paolo Virzi: Toszkán szépség
Csufor Lilla 2013.07.18

Paolo Virzit (Piero világa, Az első csókom nyara, Előt­ted az élet), a Toszkán szépség íróját és rende­zőjét 2010-ben Európai Film­díjra jelölték a leg­jobb ren­dező kate­góriá­ban, majd 2011-ben filmje Oscar-díjért indul­hatott. Július­tól végre nálunk is lát­ható a nagy­remé­nyű alkotás, ami harminc év család­törté­netét öleli fel, és nincs híján a szép zenék­nek, tájak­nak, szerep­lőknek és érzel­meknek sem.
Tovább

Szellemes tajtékokon
Michel Gondry: Tajtékos napok
Csufor Lilla 2013.05.30

„Szeretnék szerelmes szenni – mondta Colin. – Sze­retnél szerel­mes szenni. Ő item sze­retne szerel­mes szenni. Mi, ti, szeret­nénk, szeret­nétek szintén szerel­mesek szenni…” – szerel­met fúj a fahé­jas szél Boris Vian regé­nyében, Michel Gondry pedig valóban szür­reális képe­ket álmo­dott hozzá új film­jében.
Tovább

Sorsfordítás mindenekfelett
Fernando Meirelles: 360
Csufor Lilla 2013.04.28

Íme még egy adap­táció Arthur Schnitzler keserű Körtáncából: a botrá­nyok övezte, szexu­alitás­sal telített, modo­ros „komédia” mindig jó alap­anyag­gal szolgál­hat a fel­dolgo­zások számára. Újab­ban Fernando Meirelles (Isten városa, Az elszánt diplo­mata, Vakság) aktua­lizálta a színda­rabot Peter Morgan (A királynő, Frost/Nixon, A másik Boleyn lány) segít­ségé­vel. A fordí­tásra sem szoruló 360 a magyar mozikba is meg­érkezett.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben