×

Helyben járás holdvilágnál
Budapesti utas és holdvilág – Felolvasószínházi előadás a PIM-ben Szerb Antal művei alapján
Bodnár Zsuzsa 2015.07.15

A legnépszerűbb Szerb Antal-regény s a mára kissé elfeledett Budapesti kalauz marslakók számára összekapcsolása nem indokolatlan: mindkettőben fontos szerepe van a valós tájakhoz és helyekhez kapcsolható lelki bolyongásnak, képzelet és emlékezet fiktív tájainak. Beszámoló és kritika a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesti utas és holdvilág című felolvasószínházi előadásáról.
Tovább

Irodalmi csavargások
Zólya Andrea Csilla: Szabadcsavar
Bodnár Zsuzsa 2015.07.14

A kötetben a népszerű(bb) szerzőkről és alko­tá­saik­ról szóló írá­sok mellett szá­mos kritika sze­repel alig vagy ke­vésbé ismert írókról, illetve mű­veikről. A Szabad­csavar negyven kriti­kájának szerzője bizton­ságosan mozog az iro­dalom leg­külön­bö­zőbb tájain, s képes olva­sóit is rá­ven­ni az iro­dalmi csavar­gásra.
Tovább

A jelenre állított mutató
Sándor Iván: A kő visszahull
Bodnár Zsuzsa 2015.03.17

Sándor Iván nemcsak a múlt meg­érté­sének fontos­ságát hang­sú­lyozza, hanem a köz­élet sze­replői és a szel­lem em­berei közti meg­értés szük­séges­ségét is. A „másik” emberre, a „másik” igaz­sá­gára való nyi­tott­ság, az egy­más meg­értése mint a pár­be­széd­képes­ség alap­felté­tele újra és újra meg­jelenik a nap­lóban.
Tovább

Aimé Billion mitikus utazása
Beszélgetés Kun Árpáddal, a Boldog Észak írójával
Bodnár Zsuzsa 2014.08.25

A lírikusként öt verses­kötetet megje­lentető Kun Árpád először a kilenc­venes évek közepén jelent­kezett prózával, hogy aztán a tavaly ősszel meg­jelent Boldog Észak című nagy­regé­nyével bizo­nyítsa: próza­írónak éppoly kitűnő, mint költő­nek. Inter­júnkban a könyv kapcsán és azt közép­pontba állítva a külön­böző életek, élet­utak érté­keiről is szó esik.
Tovább

Irodalmi termál
Interjú Szálinger Balázs főszerkesztővel
Bodnár Zsuzsa 2014.07.03

Nemigen fordul elő, hogy egy vidéki iro­dalmi folyó­irat vala­melyik szá­má­ból utó­lag plusz példá­nyokat kell­jen nyom­tatni a nagy érdek­lődés miatt, a HÉVÍZ ese­tében mégis ez tör­tént. A lap szüle­tésé­ről, a sike­rek titká­ról és későbbi ter­veikről a főszer­kesz­tővel, Szálin­ger Ba­lázzsal beszél­gettünk.
Tovább

Erdély és Svájc között
Interjú Szávai Géza íróval
Bodnár Zsuzsa 2014.04.30

Szávai Géza ezred­fordulón írt „szokatlan”, „szép” esszé­regé­nye, a Székely Jeru­zsálem tavaly már ötö­dik kia­dás­ban került az olva­sók elé, idén pedig nem­zet­közi elis­merés­ben is része­sült. A szer­ző­vel többek közt egyé­nek és közös­ségek szabad­ság­vágyá­ról, euró­pai identi­tásunk­ról, vala­mint az írók és az iro­da­lom jelen­kori szere­péről, lehető­ségei­ről beszél­gettünk.
Tovább

A régi hűs verandán
Az Anyám tyúkja az Örkényben
Bodnár Zsuzsa 2014.04.18

Már az is nagyszerű, hogy az Örkény Színház egész társu­lata látható ugyan­abban az elő­adás­ban; az Anyám tyúkja azon­ban ettől függet­lenül is ünnep színész­nek, néző­nek egy­aránt. Szó sincs persze valami­féle köte­lező áhítattal teli ünne­pélyes­ségről.
Tovább

MIKERÁMIA: Az anyag bűvöletében
Beszélgetés Maholányi Gabriella és Illés László keramikusművésszel
Bodnár Zsuzsa 2014.01.16

Kézbe simuló apró csészék, karcsú buté­liák, öblös kerámia­tálak közt látha­tóan jól érzik magukat a hang­szerük­kel eggyé váló agyag­figurák, a mosolygó vagy épp tűnődő arcú szobrok. Inter­júnk a MIKE­RÁMIA-műhely alko­tóival készült arról, hogy mi minden lehet kerá­mia, és mit kell tudnia egy kera­mikusnak.
Tovább

Gyerekirodalom a rasszizmus ellen
Beszámoló és interjú a Katitzi-kiállításról
Bodnár Zsuzsa 2013.11.13

Lehet-e könyvsikert elérni egy olyan regény­soro­zattal, amely­nek főhőse roma lány? A kérdés egyál­talán nem elmé­leti: Katica, a cigány kis­lány ugyanis száz­ezrek ked­venc iro­dalmi hőse lett – no nem Magyar­orszá­gon, hanem Svéd­ország­ban. A példát­lan sikerű regény­sorozat s a törté­netből készült filmes és szín­házi feldol­gozások doku­men­tumai most egy buda­pesti kiállí­táson is meg­tekint­hetők.
Tovább

Kéjekbe menekülő élet
Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a Halálcsillag
Bodnár Zsuzsa 2013.07.16

A pesti celebvilág, a belvá­rosi rom­kocs­mák, no meg egy készülő wes­tern-regény sze­replői kava­rognak Cserna-Szabó új művé­ben: egymást és a boldog­ságot kergetve. A kötet alakjai azonban oly­annyira karika­turiszti­kusan eltúl­zott figurák, „kaland­jaik” pedig annyira képte­lenek, hogy az olvasó joggal gyanak­szik, mindez csak álca és körítés.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben