×

Így írj progresszív rockzenét!
Steven Wilson: The Raven That Refused to Sing
Nyéki Gábor 2013.06.13

Talán még annak sem cseng­het teljesen isme­ret­lenül Steven Wilson neve, aki nem követi kitün­tetett figye­lemmel a prog­resszív rock­zene világát. A zenész évtize­dekig vezette az angol Porcupine Tree együt­tesét, az utóbbi idő­ben pedig bátran kísérle­tezgető, több stílust is fel­vonul­tató szóló­albumai­val került a figyelem közép­pontjába. Wilson nyáron Európába is elláto­gat karrier­jének soron követ­kező állo­mását jelző idei leme­zével, amit több helyen már most az év leg­jobb­jai között tarta­nak számon.
Tovább

Végre az eredeti Hunyadi!
A Operaház új Hunyadi László felvétele
Péter Zoltán 2013.06.07

Az Operaház 2012-ben kiadta a Hunyadi László ere­deti, Erkel által kiala­kított végső válto­zatának első cédé­felvé­telét. A zenei meg­való­sítás minden profiz­musa elle­nére nem sikerült kifo­gásta­lanra, azon­ban a fel­vétel minden hibája elle­nére jelen­tős lépés Erkel opera­művé­szeté­nek újra­értéke­lésében.
Tovább

Óriási, mert egyszerű a képlet
Óriás: Tűz, víz, repülő
Nyéki Gábor 2013.06.03

Az Óriás a világért sem sze­retne lassí­tani: a tavaly­előtti Gon­dala­pos EP és a tavaly rög­zített Live@SSR stúdió­koncert-­album után a zene­kar immá­ron a harmadik nagy­lemezé­vel jelent­kezett. A Tűz, víz, repülő rövid­sége elle­nére is igényes anyag lett, az utóbbi idők lendü­letének a lenyo­mata: egy erő­teljes, elejétől a végéig élet­tel teli album­ról van szó.
Tovább

Erőszak és erotika az Operában
Richard Strauss: Ariadné Naxosban, premier
Péter Zoltán 2013.05.23

A Magyar Állami Operaház negy­ven év után újra műsorra tűzte Richard Strauss ritkán ját­szott operá­ját, az Ariadné Naxosban-t. Anger Ferenc ren­dező a halál és az ero­tika felől köze­lített az anyag­hoz: az elő­adás első fele az erő­szak­ban, a máso­dik a szexu­ális uta­lások soka­ságá­ban bővel­kedik, nagy mérték­ben meg­osz­tóvá téve a dara­bot, ami zenei telje­sít­mény­ben még így is igazi élményt nyújt.
Tovább

A hunok már a kapuban vannak
Verdi: Attila – ősbemutató
Péter Zoltán 2013.05.18

Verdi születésének kétszá­zadik évfor­dulója alkal­mából a Művé­szetek Palo­tája és a Sanghaji Nagy­színház közös produk­ciójában egy ritkán játszott Verdi-operát hall­hatott a buda­pesti közön­ség: az Attilát. A rende­zés sajnos nem sikere­dett túl fan­tázia­dúsra, azonban a zenei kivite­lezés profiz­musa minde­nért kárpó­tolt.
Tovább

Esti mesék hangosan suttogva
Tales of Evening: Hajléktalan lélek
Fejes János 2013.04.20

A női énekkel dolgozó gótikus metal vilá­gát szo­kás úgy defi­niálni, mint a fém­zenék egyik leg­könnyeb­ben befo­gad­ható fajtá­ját; a tor­zítat­lan ének­hang lágy­sága azon­ban közel sem egyenlő a se­kélyes­séggel. A pár éve alakult nagy­kani­zsai Tales of Evening debü­táló nagy­leme­zén remekül érzé­kelteti a könnyű­zenei gótika árnyas­ságá­ban rejlő mély­séget.
Tovább

Kérlelhetetlen ellenszegülés
Bornholm: Inexorable Defiance
Fejes János 2013.03.04

Ha bárki úgy gondolná, hogy a múlt egy már lezárt dolog, akkor nagyon téved: a black metal biz­tosít minket róla, hogy velünk él, és formál minket. Mind a stílus, mind jeles magyar képvi­selője, a buda­pesti Bornholm él és virul. Fegyver­csörgés­től és harci indu­lóktól sem mentes új korong­juk, az Inexorable Defiance ellen­áll az idő vas­fogának.
Tovább

Laci, te tudod
Frozen Steak: We're gonna need a bigger boat.
Bornemissza Ádám 2013.01.18

A Frozen Steak bátran nyúlt réges-régi dalokhoz, amik olyan egyéni ízt kaptak kezeik között, hogy a lemez bátran sorol­ható a honi blues­albumok legérde­kesebb­jei közé. Izgal­mas karcos­sága a vájt­fülűek kedven­cévé teheti, de ehhez be kell száll­nunk abba a nagyobb hajóba.
Tovább

Zenévé formált energia
Mumford & Sons: Babel
Varró Annamária 2012.10.25

A Mumford & Sons magasra tette a mércét 2009-es Sigh No More című leme­zével. Az addig szinte isme­retlen brit banda karri­erje egyik pilla­natról a másikra bein­dult, és két év alatt a csúcsra jutottak. De mi a titkuk? Hiszen sem zenéjük, sem ők maguk nem nevez­hetők trendinek, mégis zsúfo­lásig telt koncert­jeiken szinte az őrü­letig fokoz­zák a hangu­latot.
Tovább

Zenei modernség és hagyomány
Szabó Balázs Band: Átjárók
Nagy Zoltán 2011.09.24

Az Átjárók végeredményben megszünteti a műfaji határokat a folk és a funk, a zene és a költészet között, ahogy erre a matt fekete borítón látható, vízen lebegő esernyőket ábrázoló fénykép is rámutat. Az Alízótai álmodozók zeneileg kiforrottabb, mint az együttes első lemeze, és kimondottan vonzóvá teszi a CD-formát a Pilinszky-versek megzenésítése.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben