×

„A kortárs zene az irodalmunk”
Interjú Lukács Miklóssal
Ayhan Gökhan 2015.02.27

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.
Tovább

A bel canto megdicsőülése
Kolonits Klára első szólócédéjéről
Péter Zoltán 2015.02.23

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.
Tovább

A női lélek útjai
A kékszakállú herceg New York-i bemutatója a MÜPA élő közvetítésében
Péter Zoltán 2015.02.22

Idén februárban A kéksza­kállú herceg vára hu­szonöt éves szünet után tért vissza a New York-i Metro­politan Opera szín­padára. Nem csoda hát, ha nagy érdek­lődést övezte a Varsó­ból átvett új Bar­tók-pro­duk­ciót Ameri­kában és az jelen­tős sajtó­vissz­han­got kapott. Sze­ren­csére a magyar opera­rajon­gók is képet kap­hat­tak az elő­adás­ról, ugyanis a Met élőben közve­títette a darab február 14-i elő­adását.
Tovább

Budapesszimizmus
Sunwharf – Budapessimism (EP, 2014)
Fejes János 2015.02.17

A magyar underground minden évben újabb és újabb meg­lepeté­sekkel szolgál, erre kiváló példa a buda­pesti Sunwharf is, amely debü­táló EP-je, a tavaly decem­berben meg­jelent Buda­pessimism az év debüt­anyaga is lehetne. Őszinte, könnyed, mégis súlyos, igazi rock­zene, amit a down és a southern rock kedve­lőinek bűn lenne kihagyni.
Tovább

Tócsában a tenger
Cirkusz-KA: Tavak és tengerek
Papp Máté 2015.02.15

A Cirkusz-KA második nagy­lemeze magas színvo­nalú és kiér­lelt zenei anyag, amely az első, Kötél­tánc­tangó című album forma­váltó, szín­játszó játékos­sága után úgymond tartja a már meg­ugrott szintet, ezzel együtt éppen azzal lep meg, hogy nem vállal­kozik külö­nösebb újításra. Inkább tovább tágítja a különös deren­gésű dal­költe­mények elmo­sódó, távolba vesző hori­zontját – lepo­rolva a korábbi számok kép­zelet­beli cirkusz­porondját is.
Tovább

A Zene közel hoz!
Interjú Urbán Marcellal
Keresztes Szilvia 2015.02.10

2014 szeptem­berében nyitotta meg kapuit Hűvös­völgy­ben a Budai Magán­Zene­iskola. A BMZ aktív zené­lési lehető­séget bizto­sít minden kor­osz­tály szá­mára, külö­nös figyel­met szen­telve a leg­kiseb­bek, az 5–10 éve­sek zenei neve­lésé­nek, hang­szer­okta­tá­sának.
Tovább

A szürke fejezet
Slipknot, .5: The Gray Chapter
Fejes János 2015.01.28

Ha egy zenekar kreatív alakja éle­tét veszti, az könnye­dén a banda végét is jelent­heti. Paul Gray 2010-es halá­lából erőt me­rítve az iowai Slipknot igyekszik leróni kegye­letét régi zenész­társuk előtt, új albu­mukat neki ajánlva. A kérdés csupán az, képe­sek-e régi fekete fényük­ben újra fel­emel­kedni.
Tovább

A teremtés csodája
Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában
Péter Zoltán 2015.01.12

Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.
Tovább

Virágzene
Meszecsinka: Kinyílok
Papp Máté 2014.12.29

A Meszecsinka világzenéje nem csak a szójáték miatt nevez­hető „virág­zenének”, hiszen dalaik olyan kinyíló zenei vilá­gokat bon­tanak ki, amelyek a szél­rózsa minden irányából hozzák magukkal a külön­böző népek jellemző ízeit, illatait, de amelyek mégis egy közös magból szök­kentek szárba.
Tovább

Még magasabban
Middlemist Red: Supersonic Overdrive
Nyéki Gábor 2014.12.23

Első kislemezt övező zajos siker, megnyert tehetség­kutatók, egyre maga­bizto­sabb koncert­szerep­lések – mos­tanra szinte közhely leírni, hogy a Middle­mist Red az egyik leg­gyor­sabban fejlődő, legígé­rete­sebb gitár­zene­kar ide­haza. Jó hír, hogy to­vábbra sincs meg­állás: első albu­muk még tovább emeli azt a bizo­nyos lécet.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben