×

Fülledt csetepaté
Az Arch Enemy War Eternal című lemezéről
Fejes János 2014.08.13

Az Arch Enemy igazi metal nagy­hata­lom Euró­pában a mai napig. Némi­leg felfris­sült felál­lással igyek­szik most új kor­szakot nyitni Michael Amott és gár­dája, amihez min­den fel­tétel adott: a kérdés csak az, tud-e a zene­kar élni velük.
Tovább

Pályakezdés: pipa!
A Middlemist Red debütálásáról
Nyéki Gábor 2014.07.30

A Middlemist Red kitűnően rajtolt: négy­számos EP-jüket széles körű kritikai elis­merés övezte, majd az Index.hu dalver­senyén sike­rült ismét bizo­nyítani. A zene­kart a Deezer stream szolgál­tatója a négy legígére­tesebb csapat közé jelölte, és a közön­ség­szava­zás alapján a leg­tehet­sége­sebb induló ban­dának kiál­totta ki.
Tovább

Könnyeden súlyos életművön át
Michael Tanner Wagner-monográfiájáról
Péter Zoltán 2014.07.21

Az Európa Könyvkiadó Életek és művek soroza­tának leg­újabb kötete újabb mono­gráfiá­val gyara­pította a Wagner­ről szóló magyar nyelvű szak­irodal­mat. Tanner szóra­koz­tató elbe­szélő stílusa, köz­ért­hető zenei elem­zései és magya­rázatai min­denki szá­mára ha­szon­nal for­gat­ható köny­vet ered­mé­nyeztek. A kötet remek bevezető Wagner művé­szeté­nek univer­zumába!
Tovább

Hello, nyár!
The Somersault Boy: How To Do A Somersault
Nyéki Gábor 2014.07.09

Hosszas felvezetés és több eltolt pre­mier után végül idén május­ban meg­érke­zett a hazai The Somer­sault Boy első nagy­lemeze, a How To Do A Somer­sault. Alig fél órá­ban tíz fel­vételt kap­tunk, még­sem lehet hiány­érze­tünk: elisme­résre mél­tóan egy­séges pop-punk lemez, a hazai szín­tér egyik kiváló anya­ga szüle­tett meg.
Tovább

Barbárság & diktatúra
Íphigeneia Tauriszban
Péter Zoltán 2014.07.02

A Magyar Állami Operaház külön­leges premi­errel zárta ide évad­ját: az Íphige­neia Tau­riszbancímű opera be­muta­tóját nagy vára­kozás előzte meg, hiszen ez volt Alföldi Róbert első opera­házi rende­zése. Ám hiába Alföldi ren­de­zésé­nek minden erénye, a halvá­nyan sike­rült zenei meg­való­sítás miatt a ma­gával raga­dó elő­adás ezút­tal elma­radt.
Tovább

Hatástalan hipnózis
Mayhem: Esoteric Warfare
Fejes János 2014.06.23

A norvég Mayhem, minden idők egyik leg­kultiku­sabb black metal ban­dája, hét hosszú év kiha­gyása után újra nagy­lemez­zel jelent­kezik. Az Esoteric Warfare címre „keresz­telt” album a Mayhem új kor­szakát nyit­hatja meg, hiszen ez az első olyan anya­guk, amelyen már a köz­ponti agy, Blas­phemer nélkül dol­goztak. Az ered­mény min­den­kép­pen hipno­tikusnak mond­ható.
Tovább

Át a kőtengeren
Dresch Mihály – Lukács Miklós: Labirintus / Dresch Quartet: Kapu és kert
Papp Máté 2014.06.18

A zene „időtlen oltalma” járja át Dresch Mihály lemzeit, aki nem csupán világzenei kalandozásra hívja a zene időutazóit. Messzebbre, mélyebbre hatol, még akkor is, ha az út így rögösebbé válik.
Tovább

A Nő, tizennégyszer
Palya Bea: A Nő
Varró Annamária 2014.06.10

Én, te és ő: ez mind a Nő, így nagy­betű­vel. A leány, az anya, az öreg­asszony, az énekes, a művész, a dol­gozó, a meg­vert nő, a nős­tény és a sze­rető. Palya Bea tizen­négy dal­ban idézi meg a női­séget, minden örö­mével és bána­tával együtt. Teret és időt kitá­gítva dalol lányok­ról és asszo­nyokról, ösztö­neinkről, tes­tünk­ről és lel­künk­ről. Rólunk, nekünk, értünk.
Tovább

Csak egy tánc a sok közül
A Salome a Strauss fesztiválon
Péter Zoltán 2014.06.04

Richard Strauss születésének 150. évfor­dulója alkal­mából, közel ötéves pihen­tetés után lát­hattuk ismét a Salomét a Magyar Állami Opera­házban. Szikora János 1989-es, a sze­cesszió deka­dens hangu­latát árasztó rende­zése a maga monu­men­tális képi meg­jele­níté­sével ma is lenyű­göző. Azon­ban a rende­zés számos eleme kiürese­dett az évek múl­tával, s úgy látszik, az opera főbb szere­peire se igen talál ideális jelöl­teket a dal­színház.
Tovább

A császárné árnyéka
Az árnyék nélküli asszony premierje
Péter Zoltán 2014.06.04

Richard Strauss születé­sének 150. évfor­duló­jára két­hetes feszti­vállal emlé­kezik meg a Magyar Állami Opera­ház. A fesztivál ideje alatt össze­sen hat Strauss-opera elő­adá­sát tekint­hetik meg az érdek­lődők: Salome, Elektra, A rózsa­lovag, Ara­bella, Ariadné Naxos­ban és az évad új produk­ciója­ként Az árnyék nélküli asszony elő­adásait.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben