×

„A slammer van, meg a pucér szíve”
Slam poetry, Interjú Kemény Zsófival
Murzsa Tímea 2013 // 09. 26

„A slamnek van kocká­zata: igenis bátor­ság kell hozzá, hogy az ember oda­álljon a szín­padra, és a bátor­ság szexi.” – Kemény Zsófi oda­csap! Bátor vallo­más slamről, iroda­lomról, politi­káról és a család­ról, ahol az író csúcs­teljesít­ménye a másfél kilós regény.
Tovább

Tartalékevangélium Legszélről
Kemény István: A királynál
Pataky Adrienn 2013 // 09. 19

A Kemény-líra hétköz­napi szavak­ból teremti meg mági­kus világát, mondat­egysé­gei első látásra egysze­rűnek tűnnek, ezért több­szöri olva­sást, mélyebb értel­mezést kíván­nak meg. Sűrítési techni­kája, szintak­tikailag rontott mon­datai sajá­tos stílust hoznak létre új köte­tében is, melyben a hit­vesi szere­lem és a haza mind egyéni, mind poli­tikai konstel­lációban terí­tékre kerül.
Tovább

Mindenes füzet a színházról
Zsigmond Andrea: Mi kritika még? Színek és ének
Rédai Gergely 2013 // 09. 09

A Mi kritika még? újszerű egy­veleg a szín­házról való beszéd, véle­mény­formá­lás módo­zatairól és az erdélyi szín­játszás­ról. Nyelve­zeté­ben és műfa­jában egy­aránt eklek­tikus, rajzok­tól kezdve szakmai érté­kelé­seken át Facebook-kommen­tekig sok minden meg­talál­ható benne.
Tovább

Dal a madártani egyletről
Márton Evelin: Papírszív
Murzsa Tímea 2013 // 09. 02

A Papírszív egy folya­mato­san höm­pölygő gon­dolat­halmaz: utó­pia is, meg nem is, szerel­mes tör­ténet is, meg nem is. Bár Márton Evelin saját novel­lájából szüle­tett sci-fi-szerű keret­törté­nete nagyon ígé­retes, mégis sok üres­járat maradt a szöveg­ben.
Tovább

Vénülő lábnyom
Tomas Tranströmer: Boltívek végtelenje – Válogatott versek
Stummer Krisztián 2013 // 08. 26

Az életmű: kétszáz oldal. Korántsem elég, de pótol vala­mit, ami eddig nem volt, ami­hez talán kellett 2011 iro­dalmi Nobel-díja. Tomas Tranströmer svéd költő versei végre magyarul is olvas­hatók a Szép­halom Könyv­műhely válo­gatá­sában.
Tovább

Magozni a végtelen nyári estéken
Dimény Lóránt: Tizenegy
Wéber Anikó 2013 // 08. 15

A Grund: szopóka és gyümöl­csös török rágó, nyári fű, a vissza­járó lelkek, a rókák és az ötszáz éves ember, a foci és a mago­zás, az idő fanyar súlya. Dimény Lóránt első regé­nyének közép­pontjá­ban egy foci­csapat és annak össze­tartó ereje­ként a Grund áll. Egy ízekkel, szagok­kal, hiedel­mekkel meg­ragad­ható hely, mely a nosz­talgia és az önref­lexió terepe egy csíksze­redai szerző tollá­ból.
Tovább

Magyar anyák könyve
Kőrösi Zoltán: Magyarka
Vukov Barbara 2013 // 08. 08

Magyarka? Ki is ő? Romlás­nak indult, hajdan erős magyar, nő. Család, törté­nelem, asszony­életek, sors­szerű­ség, prosti­túció, lecsúszás, szoc­reál örömök; magyar helyzet­érté­kelés. Kőrösi Zoltán leg­újabb regénye a modern rea­lista próza szelle­mében ötvözi mind­ezeket.
Tovább

Ébren álmodni, finnül
Antti Leikas: EvickÉlj
Nagy Zoltán 2013 // 07. 23

Napjaink társadalmi beteg­sége a mono­tónia, hiába gyor­sult fel és tágult ki életünk a térben és az idő­ben. Antti Leikas szerint a moto­rikus minden­napok­ból kive­zető úthoz egy kérdést bizto­san fel kell tennünk: merünk-e ébren álmodni?
Tovább

Kéjekbe menekülő élet
Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a Halálcsillag
Bodnár Zsuzsa 2013 // 07. 16

A pesti celebvilág, a belvá­rosi rom­kocs­mák, no meg egy készülő wes­tern-regény sze­replői kava­rognak Cserna-Szabó új művé­ben: egymást és a boldog­ságot kergetve. A kötet alakjai azonban oly­annyira karika­turiszti­kusan eltúl­zott figurák, „kaland­jaik” pedig annyira képte­lenek, hogy az olvasó joggal gyanak­szik, mindez csak álca és körítés.
Tovább

Lesz-e a lámpáéból napfény?
Potozky László: Nappá lett lámpafény
Kovács Bea 2013 // 05. 28

Potozky László csíksze­redai szüle­tésű fiatal író máso­dik novellás­kötetét olvasva felmerül a kérdés, hogy elég­séges-e a műfaj­ismeret, a formai preci­zitás és kidolgo­zottság ahhoz, hogy a mű meg­szó­lítsa az olvasót: olvasói igen és nem között, avagy lesz-e a lám­páé­ból napfény?
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs februári száma

Bővebben

A lapszám letöltése pdf-ben