×

A gyerekkönyv, ami beszippantja az olvasót
Domonyi Rita: Tündérbodár
Wéber Anikó 2014 // 06. 20

A Tündérbodárt 2013 leg­vicce­sebb gyerek­köny­vének kiál­tották ki. A Bárká­tól kezdve, a Mese­utcán, a Literán és Prae.hu-n át az Élet és Iroda­lomig mind­egyik fóru­mon mél­tat­ták a művet, a FISZ Kriti­kus­tusán azon­ban jóval több nega­tív kriti­kát kapott. Jogo­san merül fel a kér­dés: akkor most jó könyv, vagy sem? Izgal­mas vagy unal­mas? Bra­vúros vagy eről­tetett?
Tovább

„Csak a szabad szó képes repülni”
Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Varga Viktor 2014 // 06. 16

2014. április 24-én Sofi Oksanen meg­kapta a Buda­pest Nagy­díjat a Buda­pesti Nem­zet­közi Könyv­fesz­tivál kere­tein belül. Meg­tisztel­tetés mindkét rész­ről, hiszen elis­merni egy nagy tehet­ségű írót ugyan­akkora öröm, mint meg­kapni egy rangos díjat. Rangos díjból Sofi Oksanen­nek pedig szeren­csére van ren­geteg, tehát van miért örülnie, van miért örül­nünk. Magyar­orszá­gon április­ban jelent meg negye­dik regé­nye, a Mikor eltűn­tek a galam­bok.
Tovább

Aki nem akarja ismerni a múltját, annak újra át kell élnie azt
Beszámoló a Libri Kiadó gálájáról
Pataky Adrienn 2014 // 06. 12

A Libri gáláján tizenkét Dunajcsik Mátyás által szerkesztett szépirodalmi kötet került bemutatásra, Alföldi Róbert prózai és Lovasi András zenei közreműködésével. Megalakult a Dunajcsik Mátyás lehetőség, Bilbó most Izlandon próbál szerencsét.
Tovább

Séta a monográfia erdejében
Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond
Vukov Barbara 2014 // 06. 06

Szilágyi Zsófia regényesen olvas­mányos mono­grá­fiája sok, sok­szor tabut döntő témát érint a Móricz-élet­mű újra­olva­sása során. A szerző-narrá­tor az érdek­lődést fenn­tartva nyitja és zárja gyakorta kusza feje­zeteit. A könyv így a Móricz-élet­mű mel­lett egyben a mono­gráfia műfa­jának újra­értel­mezé­sére tett kísér­letnek is tekint­hető.
Tovább

Örök kérdések gyerekszemszögből
Krusovszky Dénes: Mindenhol ott vagyok
Wéber Anikó 2014 // 05. 20

Az élet nagy kérdé­seiről: iden­titás­kere­sésről, ma­gány­ról, öreg­ség­ről, halál­ról mesél Kru­sovszky Dénes első gyerek­vers­köte­tében. Olyan té­mákról, melyek­ről nehéz köz­hely­mente­sen, őszin­tén írni. Neki mégis sike­rül. Ver­seiben egy kisfiú élmé­nyein keresz­tül fedez­zük fel a vilá­got.
Tovább

A kreatív gondolatok lapja
Interjú a Szkholion szerkesztőségével
Farkas Evelin 2014 // 05. 16

Egyetemi és PhD-hallga­tók publi­kálnak egy egye­temi szer­kesztő­ségű lap­ban, ami szá­mukra mégis a kortárs kultu­rális és tudo­mányos élet kapu­ját jelenti. Fel­tétel a kreatív gondol­kodás és a szak­mai meg­szóla­lás­mód – a Szkholion folyó­irat szer­kesztő­ségé­vel a lap elvei­ről, vizu­ális meg­jelené­séről és ter­vei­ről beszél­gettünk.
Tovább

Szereplővé válni tét nélkül?
Beszámoló a Mai mesék című konferenciáról
Pataky Adrienn 2014 // 05. 13

Mitől kell inkább félte­nünk a gyere­keket, a tapasz­talat­tól vagy az isme­retlen­től? A kér­désre talán egy­értel­műnek tűn­het a válasz, ám sok szülő mégis úgy véli: jobb, ha a gye­reke nem tud bizo­nyos dol­gokról, hiszen az ő gye­reke úgy­sem fog olyan hely­zetbe kerülni, hogy… Biz­tosan? A Mai mesék kon­feren­cia ezt a kér­dést is körbe­járta.
Tovább

Flamingókkal a hamutálban
INTERJÚ KOMOR ZOLTÁNNAL
Nagypál István 2014 // 05. 12

A debreceni születésű, Nyíregyházán élő Komor Zoltán fiatal kora ellenére már több, hivatalos amerikai publikációval rendelkezik. Művei a bizarro-ban (avagy bizarr szürrealizmus műfaja) íródtak, amely egyre népszerűbb a tengerentúlon. A legújabb könyve, a Flamingos in the Ashtray kapcsán beszélgettem vele, amely az amerikai Burning Bulb kiadónál jelent meg idén.
Tovább

Egyszemélyes Sprachinsel
Interjú Korpa Tamással
Varró Annamária 2014 // 05. 12

Korpa Tamás a fiatal kortárs költő­nemze­dék figye­lemre méltó alk­otója: versei nyelvi és képi össze­tett­sége, első köte­tének átgon­dolt, ponto­san meg­szer­kesz­tett egy­ségei rögtön felkel­tették a kriti­kusok és a pálya­tár­sak figyel­mét. Köte­tének fogad­tatá­sáról, bécsi nap­jairól, írásról és olva­sás­ról beszél­gettünk vele első­köte­tes szer­ző­ket bemu­tató soro­zatunk­ban.
Tovább

’56: másképp
Ferdinandy György: Mélyebbre
Gláser Diána 2014 // 05. 05

A Mélyebbre című kötet Ferdi­nandy György eddigi eszkö­zeit és élmény­világát meg­sokszo­rozva alkot naiv világ­képet az 1956-os forra­dalom utáni emberi kapcso­latok­ról, lelki folya­ma­tokról. Szinte mik­roszko­piku­san figyeli azokat az apró pszi­chikai rezdü­lése­ket, amiket a törté­nészek át­ugra­nak.
Tovább

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben