×

Új út az irodalmi kikötőből
Interjú Korányi Mátyással
Wéber Anikó 2014.02.13

A több mint 13 éve működő dokk.hu janu­ártól inaktív. „Az alapok meg­maradnak, de felnő az oldal!” – mondja a fejlesz­tés alatt álló iro­dalmi kikö­tőről Korányi Mátyás, aki 2010 óta a portál főszer­kesztője. Őt kérdeztük a változ­tatások okáról, céljáról, és arról, milyen lesz az új oldal. Mitől búcsú­zunk, és mit köszön­tünk majd az újra­indulással?
Tovább

Prózapoétikát a gyereknek?
Kathrin Schärer: Johanna a vonaton
Vukov Barbara 2014.02.04

Hogyan és mikor születik meg egy törté­net? Ki írja a mesét: az író, a raj­zoló? Eset­leg a sze­replő vagy maga az olvasó? Kathrin Schärer óvodás kor­osztály­tól ajánl­ható gyerek­könyve sok humorral fűsze­rezve járja körbe az alkotás elmé­leti kér­déseit.
Tovább

A csillárról is, profán-mód
A Hadik Irodalmi Szalon évadnyitó estje
Kiss Bernadett 2014.01.28

Mi köti össze Erdős Virágot, Rutkai Borit és Kollár-Klemencz Lászlót? Hogyan függnek össze éle­tükben a külön­féle művé­szeti ágak? Mire jó az elő­regiszt­ráció? A Hadik Iro­dalmi Szalon évad­nyitója több kér­désre is választ kere­sett, ám nem mind­egyikre talált. Viszont a csillár­ról is lógtunk a Profán Zsoltár estje alatt.
Tovább

A hagyomány és a megújulás lehetőségei
Interjú Vaderna Gáborral
Farkas Evelin 2014.01.22

Gyülekeznek-e sötét fellegek a tudo­mány egén a digi­tális át­állás­sal? Mit nyer­het az iro­dalom­tör­ténet, illetve a magyar kultúra a bevált hagyo­mányok fenn­tartá­sával, és hol van lehe­tőség a meg­úju­lásra? Mi ebben a mun­kában a közép­iskolai és az egye­temi oktatók fele­lős­sége? Vaderna Gábort, az Iro­dalom­törté­net szer­kesz­tőjét kér­deztük.
Tovább

Betyárregény a 21. században
Halász Margit: Vidróczki-kódex
Wéber Anikó 2014.01.10

Kritika, melyben megismer­kedhe­tünk Vidróczky Márton kereszt­fiával, aki kiválasz­tottként be­utazza Euró­pát, és jó pár „tüzes cziczát” ma­gáévá tesz. Szó esik a regény elbe­szélői stílu­sáról, miszti­kusról és reális­ról, iró­niáról és humor­ról. Emle­getjük Mikszáthot és Krúdyt. Végül arra is fény derül, milyen erős­ségei és gyen­geségei lehet­nek a regény­nek.
Tovább

Mindent a gyerekirodalomról!
Interjú gyermekirodalmi fórumokkal
Wéber Anikó 2013.12.18

Valamennyi gyermek­irodalmi oldalnak megvan a sajátos, egyedi profilja, így kölcsö­nösen kiegé­szít­hetik egymást – derült ki a gyermek­iro­dalmi fóru­mokkal készí­tett inter­júnkból. A Csoda­ceruza, a Könyv­mutat­ványo­sok, a Papír­hajó, és a Prae.hu szer­kesz­tőit kér­deztük a gyermek­iro­dalom ala­kulá­sáról, akik a kará­csony közeled­tével könyve­ket is aján­lottak a fa alá.
Tovább

Tovább a Vörös Postakocsin
Interjú Onder Csabával
Farkas Evelin 2013.12.12

A 2007-ben indult A Vörös Posta­kocsi a kezde­tektől magas színvo­nalú szöve­gekkel van jelen a kultu­rális folyó­iratok, illetve mostanra már az online felü­letek között is: így vissza­fogottan, ám annál nagyobb nyoma­tékkal szerepel a kultu­rális életben. A Vörös Posta­kocsi Online jelen­legi helyze­téről Onder Csaba főszer­kesztő­vel beszél­gettünk.
Tovább

Az elbeszélés nehézségei
Dés Mihály: Pesti barokk
Kovács Bea 2013.12.06

Az olasz eredetű barokk szó amúgy nyaka­tekert okos­kodást jelent, és Dés regé­nye nem áll távol ettől. Regé­nyében nincsen meg­felelő arány a címben felve­tett két fogalom között: jobb lett volna több Pest, és keve­sebb barokk…
Tovább

Kacsák a megfagyott vízben
Dés Mihály: Pesti barokk
Stummer Krisztián 2013.12.05

Pesti és barokk: az élet­útjának felén járó Holden Caulfield vallo­másai arról, milyen a szabad­ság illúzió­jának súlya alatt ten­gődni egy olyan országban, amely elzár élet­fogy­tiglan, ahol a két­ségbe­esés ironikus nem­törő­döm­ségbe fordul át, s az indulásra készült­ség elle­nére nem tör­ténik semmi. Az útra kész állapot állan­dósul, a test öreg­szik, miköz­ben a hang meg­marad egy kamasz álmo­dozá­sának szintjén.
Tovább

Gyerekirodalom a rasszizmus ellen
Beszámoló és interjú a Katitzi-kiállításról
Bodnár Zsuzsa 2013.11.13

Lehet-e könyvsikert elérni egy olyan regény­soro­zattal, amely­nek főhőse roma lány? A kérdés egyál­talán nem elmé­leti: Katica, a cigány kis­lány ugyanis száz­ezrek ked­venc iro­dalmi hőse lett – no nem Magyar­orszá­gon, hanem Svéd­ország­ban. A példát­lan sikerű regény­sorozat s a törté­netből készült filmes és szín­házi feldol­gozások doku­men­tumai most egy buda­pesti kiállí­táson is meg­tekint­hetők.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben