×

Az év legértelmetlenebb filmje
Richard Shepard: Dom Hemingway
Szövényi-Lux Balázs 2013.12.17

A Dom Hemingway mesteri módon elron­tott tákol­mány. Nem az év leg­rosszabb, de a leg­értel­metle­nebb filmje: otromba szö­vegek, isme­rős bűnö­zők, drogok, meden­cék, sehova sem tartó törté­net. Ezt még a halo­vány morális tar­talom és a nagy­szerű Jude Law sem menti.
Tovább

Van élet a munka után?
Gabriela Pichler: Enni, inni, meghalni
Soós Tamás 2013.12.13

A Kelet-Európa fölé feszülő szürke hori­zont alatt könnyű a skan­dináv álla­mok jóléti kapita­lizmusáról álmokat ker­getni, ám a filme­sek gondos­kodnak róla, hogy lehúzzák a földre ezeket az ábránd­képeket. Az Enni, inni, meg­halni nyers, kere­setlen képso­rokban ecseteli a munka­nélküli­ség kínjait és a mun­kával elmúla­tott élet bana­litásá­nak tragé­diáját.
Tovább

Fejbeveréssel kúrált melegség
Orosz Dénes: Coming out
Soós Tamás 2013.12.04

A Poligamy rendezőjé­nek új romkom­jában a homo­szexua­litás mulandó állapot: felül­írhatja a sors meg az agyráz­kódás. De a Coming out akkor sem lenne jó vígjáték, ha a mele­gekről alko­tott elkép­zelé­sei nem lenné­nek ennyire „fele-másak”.
Tovább

A Tarr-képlet
Kovács András Bálint: A kör bezárul – Tarr Béla filmjei
Legáth Zsolt 2013.11.28

Kovács András Bálint monográ­fiája a „legjelen­tősebb és nemzet­közileg leg­ismer­tebb kortárs magyar film­ren­dező, Tarr Béla munkás­ságá­ról szól”. Ez nem az elem­zés végén levont követ­kezte­tés, hanem Kovács köny­vének leg­első mondata. Nemcsak eszté­tikai érték­ítélet, hanem meg­süve­gelen­dően bátor kiállás is egy ide­haza oly sokat kárhoz­tatott film­ren­dező mellett.
Tovább

Hit, remény, country
Felix Van Groeningen: Alabama és Monroe
Madlena Judit 2013.11.20

A belga Felix Van Groeningen új film­jében egy fiatal, bohém pár szerel­mét kis­lányuk beteg­sége keseríti meg. A hatá­sosság és a hatás­vadá­szat határ­mezsgyé­jén járó, súlyos témát vászonra festő melo­dráma egyben a hit és a halál utáni élet kér­dését is fesze­geti, country aláfes­téssel.
Tovább

Deneuve, az öregkor szépe
Emmanuelle Bercot: Bettie-mobil
Soós Tamás 2013.11.13

A Bettie-mobil Catherine Deneuve pár­harca az örege­déssel. Bájos, könnyed és szelle­mes road movie, amely végül oda lyukad ki, mint minden Deneuve-film: a színész­nő elegan­ciájához, érett alakítá­sához és hatvan felett is sugárzó szép­ségéhez.
Tovább

Szűzből kurva
François Ozon: Fiatal és gyönyörű
Szövényi-Lux Balázs 2013.11.12

Valaki távcsővel figyeli, ahogy egy szép kamasz­lány félmez­telenre vet­kőzik a strandon. A távcső mögött egy fiatal fiú − és mi, nézők is, akik szé­künkbe süppedve szem­ügyre vehet­jük, hogyan lesz a kis tündér­ből elegáns prosti­tuált.
Tovább

Pi élete Izlandon
Baltasar Kormákur: Dermesztő mélység
Soós Tamás 2013.11.07

Itt az izlandi Pi élete, amiben halász hősünk nem tigris, hanem sirályok társa­ságá­ban lebeg az óceánon. 3D-giccs helyett rideg melan­kólia, meta­forikus mély­réte­gek helyett nyílt­szívű mesélő­kedv jellemzi a cso­dával hatá­ros túl­élés törté­netét.
Tovább

Egy álomgyári kapitány
Paul Greengrass: Phillips kapitány
Kovács Patrik 2013.11.05

A Phillips kapitány nincs híján poten­ciális siker­ténye­zőknek: egy hírne­ves ren­dező és egy nagy sztár közös mun­kája, és a még mindig kelen­dő „igaz törté­net alap­ján” címke is ott lóg rajta. Ennek elle­nére Greengrass filmje bátor­talan túsz­dráma, amelyet java­részt óvatos stúdió­érdekek diktáltak.
Tovább

Isteni elsőfilmes
Interjú Bodzsár Márk rendezővel
Ballabás Sándor Dániel 2013.10.30

Valóban „férfimozi” az Isteni műszak, és való­ban Bodzsár Márk a magyar Taran­tino? Milyen városi legen­dák keltek szárnyra a film­mel kapcso­latban, és miért szereti a lengyel közön­ség? Bodzsár Márk első­filmes rende­zővel beszél­gettünk, aki idő­közben a luxem­burgi CinÉast nemzet­közi zsűri­jének közön­ség­díját is magá­énak tud­hatja.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben