×

Rómeó és Júlia harca Ádámért
Valérie Donzelli: Szemünk fénye
Szegheő Zoltán Antal 2012.04.23

A Szemünk fényében azt kísér­hetjük figye­lemmel, hogy Roméo és Juliette miként küz­denek nemcsak Adam életé­ért, hanem egymás­hoz fűző­dő köte­lékük élet­ben tartá­sáért. A filmnek sikerül elke­rülnie az érzel­mes téma­válasz­tásból faka­dó hibá­kat, így az emberi éle­tért vívott harc méltó és kife­jező ábrá­zolá­sának tekint­hető a jelen­korban.
Tovább

Das Licht Hinter Deiner Stirn
A homlokod mögött a fény
Sebők Melinda 2012.04.23

Jakatics-Szabó Vero­nika nem értel­mezi Rónai-Balázs Zoltán verseit, hanem szinte minden egyes sort szó szerint próbál meg­raj­zolni: a liba­bőrös háza­kat, az aszfalt ösvé­nyein robo­gó ember­sort, a napi robo­tot, az utca árnyait és fényét, az egye­düllét kávé­ízű könnyű­ségét. E verskép­regényben az iro­dalom és a képző­művé­szet rend­hagyó talál­kozá­sának lehe­tünk tanúi.
Tovább

Az ember helye
Természetes Vészek Kollektíva: Végtelenbe zárva
Kovács Natália 2012.04.23

Nem lehetne ponto­san meg­mon­dani, hogy ki az a nő, aki az üveg­dobozban tartóz­kodik. Egyedül rab­sága az, ami biztos­nak tűnik. Már a cím is erre utal, s erre enged követ­kez­tetni bezárt­ságá­nak látvá­nya is. Ijesztő sze­meivel olykor felénk, nézők felé tekint, egy darabig értet­len­kedik, tapo­gató­zik az üve­gen, de kép­telen át­törni azt.
Tovább

Nincs csoki
Roger Donaldson: A bosszú jogán
Szegheő Csaba 2012.04.15

Mert A bosszú jogán kelle­mes kis akció­film, ami küsz­ködik ugyan kisebb-nagyobb hibák­kal, és élve­zetes darab is lehet­ne, ha a kezde­tekkor nem tette volna önma­gának túl magas­ra a lécet. Így viszont jókora hiány­érzet­tel távozunk a vetítő­terem­ből, halkan mor­molva az una­lomig kopta­tott frázist: ebből a film­ből sokkal töb­bet is ki lehe­tett volna hozni.
Tovább

A megbocsátás fénylő párája
Lynne Ramsay: Beszélnünk kell Kevinről
Mészáros Csaba 2012.04.15

Nagy értéke a filmnek, hogy olyan kérdé­seket mer fel­tenni, mint: Lehet-e gyű­lölni a saját gyerme­künket? Őt hibáz­tatni egész félre­siklott életün­kért? És hogy lehe­tünk-e fele­lősek gyil­kossá válá­sáért? Evá­nak ezek­kel kell meg­birkóz­nia.
Tovább

A szív közepe
Jana Dobreva: Homokpuzzle
Kovács Natália 2012.04.15

A modern ember magá­nyos­sága látszik eze­ken a nőkön, akik­nek kapcso­latai a rossz kommu­niká­ción sik­lottak félre. Olyan emberek ők, akik kény­szere­sen igye­kez­nek meg­felelni korunk társa­dalmi normái­nak, s közben – észre nem véve, hogy a másik szereti őket – meg­gyűlö­lik ön­magu­kat.
Tovább

Sorsvetés
Inversedance: Eszter
Kovács Natália 2012.04.15

A sors forgandó­ságának, mintegy jobbra fordulá­sának ünne­pe a zsidó purim, amely hagyo­mány erede­téről szól az ószövet­ség­beli Eszter könyve. Elmeséli a per­zsáktól üldö­zött zsidó­ság sorsát, s azt, hogyan vívták ki végül szabad­ságukat a szép és nemes lelkű Eszter révén. Ezen a törté­neten alap­szik az Inverse­dance leg­újabb elő­adása, melyet már­cius 20-án mutat­tak be a Nemzeti Tánc­színházban.
Tovább

Platón csettintene
Iron Maiden: En vivo!
Bornemissza Ádám 2012.04.15

Bólogas­sunk a fejünk­kel feszí­tett mimi­kával, és dör­mögjük, éne­keljük, ordít­suk a dalo­kat bele a fene nagy modern világ­ba, hadd hallja, hogy válto­zás nélkül is elkép­zelhe­tő az élet! Platón csettin­tene, ha hal­laná, és talán elő is venné a jegyzet­füze­tét, hogy a leg­inkább válto­zatla­nok, így a leg­inkább léte­zők közé oda­csilla­gozza az Iron Maident is.
Tovább

A gyerekeket szeretjük, ugye?
Maiwenn Le Besco: Polisse
Szövényi-Lux Balázs 2012.04.12

Igen, látha­tóan kényes témák kerül­nek itt elő – és ez iga­zán örven­detes. Nagy szük­ség van azokra az alko­tások­ra, melyek korunk ége­tő kérdé­seit járják körül és mutat­ják meg a gya­nútlan nagy­közön­ségnek.
Tovább

A grandiózus cirkuszi musical
Nightwish: Imaginaerum
Fejes János 2012.04.12

Divatos és egyben meg­lehető­sen elkop­tatott meg­oldás 2007 óta azzal kez­deni egy Nightwish-kritikát, hogy a szerző összegzi a zene­kar törté­netét és sike­reit a Tarja Turunen kilépé­sét meg­előző idők­ből, majd azzal le­zárni, hogy jó az új album, de az előző pacsir­tával jobban szóltak. Előbbi­től szeret­nék eltekin­teni, a máso­dikat pedig meg­cáfolni.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben