×

Nagyasszonyok
Phyllida Lloyd: A Vaslady
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.23

Margaret Thatcher életét kíván­ta be­mutatni, de nem csupán a politi­kusét, hanem a szelle­mileg leépülő, idős asszo­nyét is. Komoly vállal­kozás az ilyen, érzé­keny alko­tói munkát kíván, és nagy­szerű színé­szeket. És jött is Meryl Streep, úgy, ahogy szokott: ragyo­góan és csodála­tosan. Jött, hogy el­vigye a hátán az egész filmet.
Tovább

Egy hawaii történet
Alexander Payne: Utódok
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.20

Mindenképp bizta­tó és jó érzés látni, hogy szinte bár­hová nézünk, bárhová megyünk, minden­hol akad olyan emberi lény, aki körbe­néz, érti zaka­toló korát, és való­ban törődik a másikkal. Megnyug­tató tudni, hogy a zajos és önző termé­kek között olykor elő­bújik egy-egy alkotó, saját csön­des, értel­mes művével. Hálás vagyok Alexan­der Payne-nek, hogy rendre képes valódi embe­reket mutatni, olyan történe­tekből filmet ren­dezni, melyek nem földön­kívüliek­ről, hanem rólunk szólnak.
Tovább

Guruló természetesség
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne: Srác a biciklivel
Varga Viktor 2012.02.20

A színészek, de az egész film ter­mé­szetes­ségét hiva­tott erő­síteni a kézi­kamera, a rend­kívül ritkán fel­hangzó zene és a törté­net tapint­ható valódi­sága, továb­bá a társa­dalmi prob­lémák bele­dolgo­zása a törté­netbe. A meg­élhe­tésért és a jobb életért fiát elha­gyó apa, a gyermek­bűnö­zés, az árva­házak világa (ami mérsé­kelten ugyan, de szintén átüt a filmen) mind valós szoci­ális küz­delmek.
Tovább

„Ahogy üt és ahogy őt ütik...”
Richard Crane: Karamazov testvérek
Tóth Kata 2012.02.20

Vér, izzadság, könnyek, indu­latok, fájdal­mak, ölelé­sek, ütések, meg­bántá­sok és meg­báná­sok, humor. Minden, ami éle­tünk és termé­szetünk része.
Tovább

A műfajok és a kaktuszember
Térey János: Protokoll
Rédai Gergely 2012.02.20

A mű körülbelül két évet ele­venít meg életé­ből, melynek íve­lése a zárkó­zott, de megbíz­ható karrie­rista léttől egy­fajta élet­közepi-válság kicsa­pongá­sain keresz­tül vezet vissza a szürke és magá­nyos egy­hangú­ságba, ahol ismét önma­gára talál (ekkor már mint nagy­követ), csak épp még job­ban elide­gene­dett, és még inkább egye­dül van, mint ele­inte.
Tovább

Ismerős tetoválások
David Fincher: A tetovált lány
Szövényi-Lux Balázs 2012.02.17

A legfőbb kérdés, hogy megérte-e. Aztán meg az, hogy érde­mes-e meg­nézni. Hogy kapunk-e valamit. Hogy egy ere­deti filmet nézünk, vagy egy átla­gos krimit. Fel­tesszük ezeket a kérdé­seket, mert A tetovált lány című regény nemzet­közi sikernek és elismert­ségnek örvend, és pár éve már készült belőle film­adaptá­ció szülő­hazá­jában, Svéd­ország­ban. Most a sajá­tos látás­módú és tehet­séges David Fincher kezei közé került az anyag, hogy ismét mozgó­képet vará­zsoljon belőle – holly­woodi keretek között.
Tovább

Az ördög szekerén
Alekszandr Szokurov: Faust
Schalk Endre Kornél 2012.02.17

Alekszandr Szokurov Faustja láto­más erejű képek ára­dása. Mintha vala­kinek a tudat­alattija szólna hozzánk egy nehe­zen ért­hető, szimbó­lumok­kal zsúfolt nyelven. A rendező a szoká­sos film­drama­turgiai eszkö­zök – törté­net, jelle­mek, konflik­tusok helyett a szinte tapint­ható, (rém)álom­szerű atmosz­férára kon­centrál.
Tovább

A fejlődés természete
Gazdag László: A fejlődés természete
Pataky Adrienn 2012.02.13

„Minden önmaga története” – tehát min­den jelen­séget törté­neti­ségében érde­mes és kell vizs­gálni. Esze­rint minden dolog­ról látnunk kell, honnan jön és milyen irányba halad, hogy igazán megis­merjük jelleg­zetes­ségeit – mégis el kell ismer­nünk, hogy lehe­tetlen vállal­kozás a világ fejlő­dését négy­száz oldalba sűríteni.
Tovább

Hattyúdal
Thomas Mann: A varázshegy
Palkovics Beáta 2012.02.13

A darabban túl sok a jelenet­váltás, a dialó­gusoknak és viták­nak pedig nincsen súlya. A szana­tóriu­mot irá­nyító Behrens dok­tor alak­ja érde­kes és szóra­kozta­tó, de az elő­adás leg­kiemelke­dőbb szerep­lője a Mynheer Peeperkornt ala­kító Gáspár Sándor. Amint meg­jelenik a szín­padon Madame Chauchat bom­lott elmé­jű szerető­jeként, a néző azon­nal fel­kapja a fejét, és Albin úr pisz­tollyal való látvá­nyos mutat­ványa után elő­ször ismét való­di befo­gadóvá válik.
Tovább

Játszótéri pofonok a felnőtteknek
Roman Polanski: Az öldöklés istene
Varga Viktor 2012.02.13

A kérdés, hogy felkiáltó­jel, figyelmez­tetés lehet-e Az öldöklés istene, vagy élünk tovább mobil­csörgések és ölre menő szánal­mas viták, érdek­telen­ségek, személyes­kedések és kompro­misszum­hiányok között. Lehet, hogy mindez elkerül­hetetlen, és csak jó egy pilla­natra kívülről nézve magunkat...
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben