×

With or without U2
Huszonöt éves a U2 Joshua Tree lemeze
Nagy Zoltán 2012.03.30

A U2 koráb­ban is meg­kerül­hetet­len banda volt, de ezzel a lemez­zel vég­érvé­nyesen és örökre a világ máso­dik leg­jobb zene­kara lett. Az ama­tőr báj már a múlt, itt került iga­zán he­lyére min­den egyes hang, min­den egyes csend.
Tovább

Skáldok elektromos gitárral
Týr: The Lay Of Thrym
Fejes János 2012.03.26

Muzsikájuk sajá­tosan értel­mezi újra a viking metal fogal­mát: nem black, death, heavy/power vagy thrash metalra építik rá a nép­zenei ele­meket (és hang­szereket), vala­mint a témát körül­járó dalszöve­geket, hanem egy szo­kásos prog­resszív metal csapat felállá­sával játszanak népi dalla­mokat, mindezt sok csorda­vokállal, renge­teg mitikus témával, kiemel­kedő minős­éggel és megszóla­lással.
Tovább

Világbéke lazacokkal
Lasse Hallström: Lazacfogás Jemenben
Szövényi-Lux Balázs 2012.03.26

Lehet, hogy már vacso­ráz­tunk, hogy már nem vagyunk éhe­sek, de egy kis lazac bizto­san nem árt meg. Jól­esik, és kész. Ahogy jól­esik olykor egy olyan film is, mely könnyű íze­ket tartogat, nem ter­heli meg a gyom­rot, és bár szük­ség nincs rá, de – nem baj, nem válik a kárunkra.
Tovább

Testvérek harca
Ulrich Hub: Náthán gyermekei
Gláser Diána 2012.03.26

Lessing Bölcs Náthán című drá­mája minden idő­ben aktu­ális, mivel vallási tole­ran­ciára, mások tiszte­letére, meg­becsü­lé­sére nevel, ezek pedig napja­inkban is idő­szerű kérdé­sek. Ezt vilá­gítja meg Ulrich Hub német író külön­leges ifjú­sági átdol­gozása és művé­nek magyar feldol­gozása a Nem­zeti Szín­ház szín­padán.
Tovább

Emlékmorzsák álomképben
Muta Imago: Madeleine
Kovács Natália 2012.03.23

Madeleine élmé­nyében oszto­zunk. Rém­álom­ban, amely az övé, s amely­be ezúttal mi is be­bocsá­tást nyerünk. A fent emlí­tett prousti vonat­kozás utal­hat arra, hogy ebbe a Madeleine-be bele­kóstolva saját emlé­keink árjába keve­redünk. Vagy talán csak arra, hogy töre­dékes emlék­képeket látunk, melyek mögött egy teljes törté­net rejtezik.
Tovább

Nem mondjuk el senkinek
Rajko Grlić: Családban marad
Gláser Diána 2012.03.23

A vígjáték szórakoz­tatá­sának egyet­len alapja a szexu­a­litás. Mi ez, ha nem az emberi nem kigú­nyolá­sa, le­nézése? Persze nem a puszta meg­jele­nítés jelenti a fő prob­lémát, hanem az arány­talan tömény­ség, a tény, hogy a humor, mint olyan kizá­rólag erre a témára korlá­tozó­dik. Még az erő­sebb ideg­zetű­eknek is bizo­nyára lehan­goló ez a, mond­hatni, válasz­tékos paráz­naság.
Tovább

A valóság határán
Tennessee Williams: A kétszereplős darab
Gláser Diána 2012.03.19

Kell-e a műnek a befe­jezés, el­vég­re az élet maga is nyitott, meg­vála­szolat­lan kérdé­sek hal­maza. Vala­hol Buda­pest rejtett zugá­ban, szoc­reál hangu­latú kultúr­ház szín­padán komoly filo­zófiai gondol­kodás­ra ne­velik a fiata­labb közön­séget Tennessee Williams „színház a szín­házban” világának külön­leges meg­terem­tésével.
Tovább

Nincs kecmec
Megadeth: TH1RT3EN (13)
Bornemissza Ádám 2012.03.19

Nagy baj nem érhet ben­nün­ket, amíg a Mega­deth az, ami. Egy fűrész­torkú front­ember, két dara­bos, csut­kára tekert gitár, egy strapa­bíró dob és egy masszív basszus. És egy sor olyan dal, amit lehe­tetlen gri­masz nélkül végig­hall­gatni, de néhány, akár­csak stilizált nyak­mozdí­tást minden­képp elő­csal a leg­öre­gebb és leg­inkább meg­nyugo­dott rocker­ből is. Az ifjabba­kat pedig briliáns lég­gitár­figurák­ra ösz­tökéli.
Tovább

A pillantások dinamikája
Steve McQueen: A szégyentelen
Almási Ramóna 2012.03.19

Nézni valakit, egyre csak nézni, meg­igézni, fe­szült­té tenni, boldog­gá és fel­ajzot­tá. Pilla­natok alatt alkot­ni, közben pedig vissza­gon­dolni. Sóhaj­tani megannyi nagyot. Rend­hagyó állapo­tából kihoz­ni az el­szédült vágya­kat. Figye­lemmel kísér, reak­ciókra vár eme csodás brandoni szempár.
Tovább

Savba mártott versek
G. István László: Választóvíz
Eőri Brigitta 2012.03.19

A cím a salét­rom­sav kímé­letlen anya­gára utal, amely az ötvö­zetek­től el­választ­ja és kinyer­hető­vé teszi az ara­nyat: elvont síkon ért­hetjük úgy, hogy a válasz­tóvíz az olvasó fejé­ben kell legyen ahhoz, hogy el­vá­lassza a szavak salak­ját azok lénye­gétől – s határt vonjon idé­zett és idé­ző között.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben