×

Test által homályosan
Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját
Pataky Adrienn 2012.08.05

Van, aki szokatlan család­regény­nek nevezi, van, aki európai meg­bocsá­tás-törté­netnek; Marcel Proust fő­művét éppúgy meg­idézi, mint Bartis Attila Nyugalmát – a Belém az ujját mégis egyedi és karak­teres mű, ami a nőies­ség termé­szetes hangján keresz­tül nyilvá­nul meg. Cso­bánka Zsuzsa első regé­nye sodróan szenve­délyes könyv, s a társas lét legfon­tosabb, sokszor meg sem fogal­maz­ható kérdé­seit tükrözi – a test által, homá­lyosan.
Tovább

A kínai házhoz jön!
Sebastián Borensztein: Kínai, elvitelre
Tímár Dalma 2012.08.05

Mire számít­son az ember egy olyan film­nél, aminek első jele­netében egy tehén hull alá az égből? A kínai férfi felirato­zatlan hado­válá­sáról már ne is beszél­jünk. Ebben a „bábeli zűrza­varban” azon­ban mégis megéri várni!
Tovább

Életünk színe és fonákja
ATF: Abrak a dobra
Varró Annamária 2012.08.05

A szó legjobb értel­mében véve kísérle­tező és bátor lemez ez, amely egy­szerre követi és meg is újítja a hazai hip-hop eddig meg­szokott világát. Hiszen ott van benne a lázadás, a válto­zás és a változ­tatás iránti vágy, kímélet­lenül, mégis lírai igénnyel megírt szöve­gekkel rámu­tatva éle­tünk színére és fonák­jára: ter­mészet­felet­tire, elcse­szett példa­tárakra, csókra kész Szókra­tészokra.
Tovább

Látványos nekirugaszkodás
Christopher Nolan: A sötét lovag – Felemelkedés
Rédai Gergely 2012.08.05

Fordulatokban és kiélezett helyze­tekben nincs hiány, de a Felemel­kedésen érződik az erőteljes neki­rugasz­kodás. A lenyű­göző látvány­világot, az izgal­mas akció­jele­neteket még nem nehez­ményez­nénk, de a túl­zsúfolt­ság árt az új alko­tásnak. Mégis szeret­hető a befe­jezés: talán csak azt vethet­nénk a ren­dező szemére, hogy koráb­ban túl ma­gasra tette a lécet.
Tovább

A pókjelmezes fiú
Marc Webb: A csodálatos pókember
Szövényi-Lux Balázs 2012.07.30

Ha meghalljuk, hogy egy újabb film készül a hős csodá­latos törté­netei­ről, mindjárt arra gondol­hatunk, hogy az Álom­gyár anyagi gon­dokkal és ötlet­telen­séggel küzd, és így kíván biztos forrá­sokhoz jutni. Ám mikor egy széria újra­indul, vagyis új színésszel és rende­zővel elölről kezdik a törté­net elmesé­lését, akkor érde­mes fel­tenni a kérdést: talán nem volt elég jó az előző verzió?
Tovább

Lélekrajz tövisekkel
Michael R. Roskam: Bikanyak
Szegheő Zoltán Antal 2012.07.26

A Bikanyak történet egy súlyosan sérült, ugyan­akkor rom­lott férfiról. A film sokkol, és folya­matosan feszült­séget teremt, ami helyen­ként képes gátolni a műfaji elemek és a realiz­mus érde­kében tett erő­feszí­tések hatá­sát. Nehéz film, ami nagyon komo­lyan veszi ön­magát.
Tovább

Tücskök és lidércek
Maszkura és a Tücsökraj: Sztárzseni
Varró Annamária 2012.07.18

Mi történik akkor, amikor egy vala­mikori rapper (és mulatós zenész) össze­szedi cókmók­ját, nekivág a nagy­világ­nak, majd pár év múlva négy fiatal zenésszel ban­dát alapít, fel­vesz egy hatal­mas cilindert, és tangó­harmo­nikát ragad magá­hoz? Nos, az ered­mény a Maszkura és a Tücsök­raj nevű for­máció, akik idén jelen­tették meg harmadik nagyleme­züket Sztárzseni címmel.
Tovább

Amire mindenki vágyik!
Nick Ormerod, Declan Donnellan: Bel Ami – A szépfiú
Mészáros Csaba 2012.07.18

A renge­teg közeli képnek köszön­hetően fojtott erotika és sejtel­messég árad a filmből, ahol a sze­replők arca, kacér­sága és játékos­sága mind fenn­tartja a vára­kozást és végig nem hagyja nyu­godni a nézőt. Julien Sorel óta tudni lehet, hogy az ilyen kosztü­mös karrie­rista törté­neteknek mi lesz a vég­kimene­tele, mégis élmény nézni.
Tovább

It's Only Rock 'n Roll
50 éves a Rolling Stones
Bornemissza Ádám 2012.07.14

Ötven évet egy­azon munka­helyen eltölteni manap­ság már inkább szánan­dó, mint­sem tiszte­letre méltó fegyver­tény. Együtt meg­öreged­ni, elhasz­nálódni a kollé­gákkal, kézbe venni a munka­eszközt fél évszá­zadon át – nem sokan sóhaj­tanának vágya­kozva. És ha azt mondom, hogy a cég neve Rolling Stones? Nos, így már más a leányzó – mit leányzó, renge­teg leányzó – fek­vése!
Tovább

50 centes mozi
Mike Gunther: Felültetve
Szegheő Csaba 2012.07.14

Bármilyen szem­üvegen keresz­tül pró­báljuk is nézni az alko­tást, hangya­bolyként go­molygó mellé­fogások kusza renge­tegével talál­kozunk, legyen szó a mini­málisan elvár­ható erede­tiség kérdé­séről, a tör­ténet­mesé­lési techni­kákról, drama­turgiáról vagy karak­ter­ábrá­zolásról. Kérdés, hogy ezek­nek az egzakt dolgok­nak mennyi jelen­tősége van, ha valaki leül meg­nézni egy filmet.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben