×

A szív közepe
Jana Dobreva: Homokpuzzle
Kovács Natália 2012.04.15

A modern ember magá­nyos­sága látszik eze­ken a nőkön, akik­nek kapcso­latai a rossz kommu­niká­ción sik­lottak félre. Olyan emberek ők, akik kény­szere­sen igye­kez­nek meg­felelni korunk társa­dalmi normái­nak, s közben – észre nem véve, hogy a másik szereti őket – meg­gyűlö­lik ön­magu­kat.
Tovább

Sorsvetés
Inversedance: Eszter
Kovács Natália 2012.04.15

A sors forgandó­ságának, mintegy jobbra fordulá­sának ünne­pe a zsidó purim, amely hagyo­mány erede­téről szól az ószövet­ség­beli Eszter könyve. Elmeséli a per­zsáktól üldö­zött zsidó­ság sorsát, s azt, hogyan vívták ki végül szabad­ságukat a szép és nemes lelkű Eszter révén. Ezen a törté­neten alap­szik az Inverse­dance leg­újabb elő­adása, melyet már­cius 20-án mutat­tak be a Nemzeti Tánc­színházban.
Tovább

Platón csettintene
Iron Maiden: En vivo!
Bornemissza Ádám 2012.04.15

Bólogas­sunk a fejünk­kel feszí­tett mimi­kával, és dör­mögjük, éne­keljük, ordít­suk a dalo­kat bele a fene nagy modern világ­ba, hadd hallja, hogy válto­zás nélkül is elkép­zelhe­tő az élet! Platón csettin­tene, ha hal­laná, és talán elő is venné a jegyzet­füze­tét, hogy a leg­inkább válto­zatla­nok, így a leg­inkább léte­zők közé oda­csilla­gozza az Iron Maident is.
Tovább

A gyerekeket szeretjük, ugye?
Maiwenn Le Besco: Polisse
Szövényi-Lux Balázs 2012.04.12

Igen, látha­tóan kényes témák kerül­nek itt elő – és ez iga­zán örven­detes. Nagy szük­ség van azokra az alko­tások­ra, melyek korunk ége­tő kérdé­seit járják körül és mutat­ják meg a gya­nútlan nagy­közön­ségnek.
Tovább

A grandiózus cirkuszi musical
Nightwish: Imaginaerum
Fejes János 2012.04.12

Divatos és egyben meg­lehető­sen elkop­tatott meg­oldás 2007 óta azzal kez­deni egy Nightwish-kritikát, hogy a szerző összegzi a zene­kar törté­netét és sike­reit a Tarja Turunen kilépé­sét meg­előző idők­ből, majd azzal le­zárni, hogy jó az új album, de az előző pacsir­tával jobban szóltak. Előbbi­től szeret­nék eltekin­teni, a máso­dikat pedig meg­cáfolni.
Tovább

A harc spiritualitása
Gavin O’Connor: Warrior – A végső menet
Rédai Gergely 2012.04.09

Persze a Warriort nézve is ingat­hatjuk a fejün­ket a hatás­vadász ele­meken és recept sze­rinti klisé­ken: a poszt­traumás stressz-szindró­mában szen­vedő vete­rán alko­holis­tától a szét­hullott család sors­szerű össze­találko­zásán át az exhar­cos nagy újra­kezdé­séig és a test­vér­pár véres küz­del­méig. Mégis: ebben az eset­ben elég jól elta­lált ará­nyok­kal talál­kozunk.
Tovább

Szellemidézés
Valcz Péter: Áldja meg az Isten, Mr. Vonnegut
Kovács Natália 2012.04.09

Vékes Csaba az öt éve elhunyt Kurt Vonne­gutot ala­kítot­ta, amint egy éppen íródó törté­netbe ve­zeti be az össze­gyűlte­ket. A színész meg­jele­nésén, s a meg­idézett humo­ron és műve­ken túl­menő­en is átha­totta Vonne­gut szel­leme ezt a szom­bat estét.
Tovább

Akárki élete
Kövesdi László: …hogy mi az a majomtőr?
Kovács Natália 2012.04.09

A közép­pontban egy negy­venes éveit tapo­só férfi áll, aki újra­értel­mezi, újra­érté­keli addigi életét. Az adott kor­osztály szá­mára bizo­nyosan isme­rős az élmény, így könnyen a szerep­lővel érez­het. Ezért nem is vélet­len, hogy a neve Akárki. Ő tény­leg bárki lehet­ne, egy közü­lünk. Nem elvará­zsolt királyfi vagy becsa­pott trón­örökös, csak egy ember­élet drámá­jának fősze­replője. Ahogy mind­nyájan azok vagyunk. Minden­napi élmé­nyekkel, problé­mákkal, egy telje­sen hétköz­napi figura szabad­idő­ruhában mesél éle­téről.
Tovább

A réz is lehet fekete fém
Sear Bliss: Eternal Recurrence
Fejes János 2012.04.09

A közel húsz éve munkál­kodó zene­kar már nemcsak itthon, ha­nem Nyugat-Euró­pában is mér­hető sike­reket ért el, amelynek hátte­rében két ténye­ző áll: egy­részt az urak letagad­hatat­lan zenei kvali­tásai, vala­mint a réz­fúvós hang­szerek alkal­mazása.
Tovább

„Élünk, és meghalunk ezen a napon”
Joe Carnahan: Fehér pokol
Szegheő Csaba 2012.03.30

Egy ponton túl a jeges vadon a kita­szí­tott­ság, a remény­telen­ség, a halál­félelem össze­tett alle­góriá­jává alakul, hőse­ink pedig már nem a faggyal és a farka­sokkal kénysze­rülnek meg­küzdeni, hanem saját, belső démo­naikkal mennek ölre.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben