×

Bach zenéje és ami mögötte van
Dukay Barnabás és Ábrahám Márta: Részletek az örökkévalóságból
Péter Zoltán 2017 // 11. 07

Izgalmas elemzésre vállalkozik kötetében Dukay Barnabás és Ábrahám Márta, hiszen egy agyonjátszott Bach-darab újfajta, az előadói tradíciókat megkerülő értelmezését igyekszik megalkotni. Az eredmény pedig egy nemzetközi viszonylatban is újszerűnek számító, lebilincselő értekezés lett.
Tovább

Nemzetiopera-kísérlet
Erkel Ferenc Bánk bánja megújítva
Péter Zoltán 2017 // 10. 05

Erkel Ferenc Bánk bánjának új köntösbe öltöztetésével indult a Magyar Állami Operaház idei évada. Nemzeti operánk felújítását nagy várakozás előzte meg, de sajnos sem az énekesek teljesítménye, sem a rendezés, sem pedig az opera új változata nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Tovább

Sztárparádé Budapesten
Világhírű operasztárok a fővárosban a következő évadban
Péter Zoltán 2017 // 08. 10

Az operavilág több nemzetközi hírű sztárja is fellép Budapesten a 2017/2018-as színházi évadban. Az elkövetkezendő kilenc hónap a régizene szerelmeseinek éppúgy tartogat szenzációsnak ígérkező előadásokat, mint a romantikus opera vagy a Mozart-művek rajongóinak. #KINEHAGYD
Tovább

A világot jelentő deszkák
Rufus Wainwright operája Pécsett
Péter Zoltán 2017 // 07. 04

A Pannon Filharmonikusok idén első alkalommal indult saját produkcióval az Armel Operaversenyen. A június 25-én a Kodály Központban tartott bemutató nagy közönségsikert aratott, egy kortárs darabbal kapcsolatban pedig nem is kívánhatunk ennél többet.
Tovább

Írhatta volna Meyerbeer is
A Rienzi koncertszerű előadása a Budapesti Wagner-napokon
Péter Zoltán 2017 // 06. 22

Két éve A bolygó hollandi bemutatásával teljessé vált a mester ismert darabjait felvonultató Budapesti Wagner-napok repertoárja. Az idei évadban azonban a nagy zenedrámák mellett egy kuriózumnak számító bemutatóra, a Rienzi koncertszerű előadására is sor került a fesztiválon.
Tovább

Kamaraelőadás a díszletraktárban
Énekkari Művészek Minifesztiválja az Erkel Színház Kamraraktárában
Péter Zoltán 2017 // 05. 17

Farka Ferenc A bűvös szekrény című vígoperája hetvenöt évvel az ősbemutató után, az Operaház szokásos évadvégi fesztiválja alkalmából tért vissza a budapesti operaszínpadra, pontosabban: az Erkel Színház díszletraktárába.
Tovább

Könnyed esti kalózkodás
A Magyar Állami Operaház legújabb balettbemutatójáról
Péter Zoltán 2017 // 04. 27

Adolphe Adam A kalózának bemutatásával nagy adósságát törlesztette a Magyar Nemzeti Balett – a premier azonban nem volt minden tekintetben kifogástalan előadás.
Tovább

Négy fal között
Kortárs egyfelvonásos operák a Zeneakadémián
Péter Zoltán 2017 // 04. 04

Márciusban folytatódott a Magyar Állami Operaház néhány éve útjára indított LateNight sorozata, amelyen ezúttal kortárs magyar egyfelvonásosok izgalmas előadásai kerültek terítékre.
Tovább

Ördögűzés
Eötvös-bemutató a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2017 // 02. 27

Tizenhét évvel a Három nővér színrevitele után ismét Eötvös Péter-opera bemutatására vállalkozott a Magyar Állami Operaház. A kortárs opera kedvelői számára minden bizonnyal az évad bemutatója volt A szerelemről és más démonokról budapesti debütálása.
Tovább

Operajátszás mesterfokon
A Lammermoori Lucia felújítása az Erkel Színházban
Péter Zoltán 2016 // 12. 13

Gaetano Donizetti Lammermoori Luciája tizenhárom év után tért vissza Budapestre egy kivételesen jól sikerült előadás keretei között, amelyet minden operarajongónak látnia kell.
Tovább

Mindig szabadon
A Traviata felújítása a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2016 // 10. 21

A Magyar Állami Operaház ismét egy népszerű Verdi-opera felújításával nyitotta meg évadát. Az Anger Ferenc rendezte új Traviata átgondolt színpadi megvalósítása minden pátosztól megfosztotta a történetét: ezúttal az érzelgős végkifejlet elmaradt.
Tovább

Operajátszásunk hőskora
Tallián Tibor: Schodel Rozáliaés a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
Péter Zoltán 2016 // 08. 23

Tallián Tibornak a 2015-ben a Balassi Kiadónál megjelent, érdekes és magával ragadó akadémiai doktori disszertációja bepillantást enged a magyar operajátszás történetének hőskorába, miközben rekonstruálja az első európai hírnévre szert tett magyar operaénekesnő pályájának alakulását. Bemutatja a korabeli európai operaélet színét és fonákját is a primadonnaháborúkkal, valamint a közönség és opera, illetve a kritika és művészek nem mindig felhőtlen viszonyával.
Tovább

Az újrakezdés lehetetlensége
Thomas Adès Viharjának budapesti premierje
Péter Zoltán 2016 // 06. 21

A Magyar Állami Operaház Shakespeare400+ Fesztivál­jának nagy újdon­sága Thomas Adès Vihar opera­adap­táció­jának hazai bemu­tatója volt. A darab­bal pár éve a Met-es közve­títések jóvol­tából már talál­koz­hatott a buda­pesti közön­ség, most azon­ban egy jól sike­rült élő elő­adás keretei között is meg­ismer­ked­het­tünk az utóbbi évek egyik leg­sike­resebb kortárs operájával.
Tovább

Az intellektuális nyitottságért
Beszélgetés Horváth Zsolttal, a PFZ igazgatójával
Péter Zoltán 2016 // 06. 06

Május 15-én volt Eötvös Péter Senza sangue című operá­jának bemu­tatója Avignon­ban, ahol az egy­fel­vo­ná­sos művet Bartók Béla A kék­sza­kállú her­ceg vára című alko­tá­sá­nak pár­darab­ja­ként állí­tották szín­padra. Az Alföldi Róbert ren­dezte pro­duk­ció hazai pre­mier­jére jú­nius 27-én a Nem­zeti Szín­ház­ban kerül sor a Pan­non Fil­har­mo­niku­sok közre­műkö­dé­sével. Horváth Zsolt­tal, az együt­tes igaz­gató­jával a pár­elő­adás­ról, a kor­társ­opera-fogyasz­tásról, illetve egy provo­katív dis­kurzus szük­séges­ségé­ről is be­szél­gettünk.
Tovább

Szerelem a nagyvárosban
Új Bohémélet-rendezés az Erkel Színházban
Péter Zoltán 2016 // 04. 04

Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán Bohém­élet-rende­zése az 1937-es pre­mier óta mit sem veszí­tett vará­zsából, ugyan­akkor joggal merül­hetett fel a közön­ség és a szak­ma részé­ről is az igény a darab újbóli szín­padra állítá­sára. Így az Andrássy úton futó régi ren­dezés mellé egy új pro­duk­ció is szín­padra került az Erkel Szín­ház­ban Bohém­élet 2.0 címmel.
Tovább

Házassági tortúra
A Don Pasquale felújítása az Erkel Színházban
Péter Zoltán 2016 // 01. 13

Két évvel ezelőtt Donizetti népszerű víg­ope­rájával, a Don Pasqualéval indí­totta ismét útjára a Magyar Állami Opera­ház Gör­dülő Opera soro­zatát: miután a Káel Csaba ren­dezte pro­duk­ció több vidéki szín­ház­ban is bemu­tatko­zott, janu­árban a buda­pesti közön­ség is megis­merked­hetett vele.
Tovább

A látvány üressége
A Diótörő felújítása az Operaházban
Péter Zoltán 2015 // 12. 24

Hat és fél évtized után novem­ber végén újra Dió­törő-pre­miert tartottak a Magyar Állami Opera­házban. Vaszilij Vajo­nen és Oláh Gusztáv díszle­teiben megko­pott, de fél év­szá­zad után is élve­zetes mese­játékát Soly­mosi Tamás és Wayne Eagling egy deko­ratívabb, részle­teiben azon­ban sok­szor átgon­dolat­lan új pro­duk­cióra cserélte.
Tovább

Elveszett illúziók
Werther-bemutató az Operaházban
Péter Zoltán 2015 // 11. 25

A májusi Faust-bemutató után most a Werther opera­válto­zata is meg­érke­zett a Magyar Állami Opera­ház szín­padára. Massenet operá­jának dalla­mai negyed­száza­dos szünet után csen­dültek fel ismét Buda­pesten egy szép, szenti­mentális elő­adás keretei között.
Tovább

Lenin a boncasztalon
Vivaldi-bemutató az Operaházban
Péter Zoltán 2015 // 07. 06

Az évad végének nagy feladat­ként ismét egy 18. szá­zadi ope­rát tűzött műso­rára a Magyar Állami Opera­ház: Anto­nio Vivaldi Farnace című darab­ját. A remekbe szabott zenei meg­való­sítás azon­ban fele­másra sike­rült rende­zéssel társult.
Tovább

A kéjenc, a takarítónő és az ördög
Gounod Faustjának operaházi felújításáról
Péter Zoltán 2015 // 05. 28

Charles Gounod Faustja évtize­dekig az egyik legnép­szerűbb, legtöb­bet játszott opera volt. Az Opera­házban is ez volt az első darab, amelyet pár nappal az 1884-es meg­nyitó után teljes terje­delmé­ben bemu­tattak. A Faust ezután egé­szen 2004-ig az alap­reper­toár részét ké­pezte. A kérdés csak az: meg­érte-e ismét elő­venni?
Tovább

Szerelem háború idején
Mohácsi János új Aida-rendezéséről
Péter Zoltán 2015 // 04. 27

A Carmen és a Nabucco után ápri­lis­ban ismét egy nép­szerű klasszi­kust tekint­hettek meg új rende­zésben az opera­rajon­gók az Erkel Szín­ház­ban. Ezúttal Nagy Viktor lát­vá­nyos, húsz évig műso­ron tartott Aida-ren­de­zését cse­rélte le az Opera­ház veze­tő­sége Mohácsi János tavaly nyáron a Mis­kolci Nem­zet­közi Opera­feszti­válon bemu­tatko­zott pro­duk­ciójára.
Tovább

Az igazat is, ne csak a valódit
Fischer Iván és a BFZ Varázsfuvola-előadásáról
Péter Zoltán 2015 // 03. 18

A Don Giovanni és a Figaro házas­sága hazai és nem­zet­közi sike­re után Fischer Iván ismét Mo­zart-ope­rát vett elő: ezút­tal a mes­ter utol­só szín­padi művét, A varázs­fuvolát ren­dezte és diri­gálta a Művé­szetek Palo­tájá­ban. Az elő­adást nagy nem­zet­közi érdek­lődés kísérte, a pro­duk­ciót már bemu­tatá­sa előtt több kül­földi város­ba is ven­dég­sze­rep­lésre hívták.
Tovább

A tánc ezernyi arca
A Magyar Nemzeti Balett Manon-bemutatójáról
Péter Zoltán 2015 // 03. 10

Kenneth MacMillan Manon-balettjét a műfaj törté­neté­nek egyik leg­jelen­tősebb alkotá­saként tartják számon. Hosszú hazai mel­lő­zött­ség után idei évad­jának első balett­premi­erjével azon­ban ezt a művet is be­emelte a reper­toár­jába a Magyar Nem­zeti Balett tár­sulata.
Tovább

A bel canto megdicsőülése
Kolonits Klára első szólócédéjéről
Péter Zoltán 2015 // 02. 23

Kolonits Klára az utóbbi évek magyar opera­életé­nek egyik leg­tehet­sége­sebb kolo­ratúr­szop­ránja 2014-ben végre saját szóló­cédé­vel lép­hetett az opera­ked­velő közön­ség elé. A Bel Canto Re­loaded pedig aligha­nem az utóbbi évek egyik leg­szín­vona­lasabb magyar kiad­ványa lett.
Tovább

A női lélek útjai
A kékszakállú herceg New York-i bemutatója a MÜPA élő közvetítésében
Péter Zoltán 2015 // 02. 22

Idén februárban A kéksza­kállú herceg vára hu­szonöt éves szünet után tért vissza a New York-i Metro­politan Opera szín­padára. Nem csoda hát, ha nagy érdek­lődést övezte a Varsó­ból átvett új Bar­tók-pro­duk­ciót Ameri­kában és az jelen­tős sajtó­vissz­han­got kapott. Sze­ren­csére a magyar opera­rajon­gók is képet kap­hat­tak az elő­adás­ról, ugyanis a Met élőben közve­títette a darab február 14-i elő­adását.
Tovább

A teremtés csodája
Újévi hangverseny a Művészetek Palotájában
Péter Zoltán 2015 // 01. 12

Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a Művé­szetek Palo­tája Joseph Haydn A terem­tés című orató­riumá­val kö­szönti az új­évet. Az orató­rium elő­adá­sait éve­ken át Fischer Ádám vezé­nyelte, aki idén janu­árban, néhány év szünet után tért vissza az Oszt­rák–Magyar Haydn Zenekar élén, hogy újra bemu­tassa az év első nap­ján a te­rem­tés cso­dáját.
Tovább

1514 az operaszínpadon
Az Erkel Színház Dózsa György előadásáról
Péter Zoltán 2014 // 11. 27

A Hunyadi Lászlón és a Bánk bánon kívül Erkel Ferenc többi ope­ráját csak ünnepi alkal­makkor szokás előadni, idén ilyen ünnepi alka­lom volt a Dózsa György vezette paraszt­felkelés 500. évfor­dulója, amelynek kapcsán ismét hall­hattuk koncert­szerűen a Dózsa Györgyöt az Erkel Szín­házban.
Tovább

Szenvedélyek a tükörarénában
Az Erkel Színház új Carmen előadásáról
Péter Zoltán 2014 // 11. 25

Október végétől a francia opera­irodalom legnép­szerűbb darabját, a Carment is lát­hatják és hall­hatják az opera­rajon­gók immáron új rende­zésben az Erkel Szín­házban. A premiert nagy vára­kozás előzte meg, hiszen Bizet ope­rája hosszú évti­zedek óta állandó része a Magyar Állami Opera­ház reper­toár­jának, sajnos azon­ban ellent­mon­dásos pro­dukció született.
Tovább

Meg kell találni a középutat
Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Péter Zoltán 2014 // 11. 14

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.
Tovább

Őrületes koloratúrák
Donizeti Lammermoori Luciájának Erkel Színház-beli előadásáról
Péter Zoltán 2014 // 10. 28

Az 1930-as években az idén száz éve szüle­tett Fricsay Ferenc emelte vissza a Lam­mer­moori Luciát az Opera­ház reperto­árjába. A darab ekkor vált – több évti­zedes szü­net után – kvázi állandó részé­vé az Opera­ház és az Erkel Szín­ház reperto­árjának egészen a 2000-es évek elejéig, mikor is levet­ték a műsor­ról. Az idei évad­ban azon­ban egyet­len koncert­szerű elő­adás ere­jéig vissza­tért a darab az Erkel Szín­házba, még­hozzá egy igazi világ­sztárral, Edita Grube­rovával a cím­szerep­ben.
Tovább

Se íze, se bűze
A Jiří Menzel-féle Cosi fan tutte előadásról
Péter Zoltán 2014 // 10. 18

A Magyar Állami Opera­ház Jiří Men­zel ren­dezte Mozart-opera­előadá­sát nagy vára­kozás előzte meg, a magá­val ragadó élmény azon­ban elma­radt. Menzelt nem érin­tette meg különö­sebben a darab: egy lapos és köz­he­lyes elő­adást állí­tott az Opera­ház színpa­dára, s még az éne­kesek tel­jesít­ménye se kárpó­tolta mara­dékta­lanul a hallga­tóságot.
Tovább

A véletlenszerűségek színháza
Az Armel Operaverseny Figaro előadásáról
Péter Zoltán 2014 // 10. 13

Az Armel Operaverseny második elő­adá­sára októ­ber 10-én került a Zene­akadé­mia Solti György Ter­mében. A kis­számú érdek­lődő mellett leza­jlott elő­adás alkal­mával egy érde­kes és elgon­dolkod­tató dara­bot ismer­hetett meg a közön­ség, remek éne­kesek­kel, hatá­sos rende­zésben.
Tovább

Az indiai karmester közel-keleti zenekara
Zubin Mehta és az Izraeli Filharmonikus Zenekar koncertjéről
Péter Zoltán 2014 // 09. 27

Idén szeptem­berben húsz év után lépett fel ismét Buda­pesten az Izraeli Filhar­mo­nikus Zene­kar, újfent örö­kös zene­igaz­gató­juk, Zubin Mehta veze­tésé­vel. Az együt­tes har­madik alka­lom­mal is be­bizo­nyítot­ta a magyar közön­ségnek, hogy átszel­lemült, izzó játé­kával méltán tart igényt ma­gának a világ egyik leg­jobb zene­kara címre.
Tovább

Szürreális játszadozások
Az Erkel Színház évadnyitó premierjéről
Péter Zoltán 2014 // 09. 19

Az Erkel Színház egy igazi operakülönlegességgel nyitotta meg évadját: egy közel hetven éve nem játszott könnyed vígopera, A tenor felújításával. Dohnányi Ernő csillogó hangszereléssel, szélesen áradó dallamvilággal és sok-sok humorral megalkotott operáját ezúttal Almási-Tóth András szürreális rendezésében láthatja a közönség.
Tovább

A magyar csodatenor
Z. Tóth Antal Ilosfalvy-könyvéről
Péter Zoltán 2014 // 09. 18

A német sajtó által az „Ungarische Wunder­tenor” jelző­vel ellá­tott Ilos­falvy Róbert a 20. század egyik leg­sok­olda­lúbb és leg­hosszabb kar­riert be­futó opera­éne­kese volt. Z. Tóth Antal mo­nográ­fiája színes, me­sélő kedv­vel mu­tatja be a rend­kívüli művész éle­tét a gyer­mek­évek­től egé­szen pá­lyája alko­nyáig, az olvas­ni­valót CD-mel­lék­lettel kiegé­szítve.
Tovább

Kritikacsokor
Ókovács Szilveszter kötetéről
Péter Zoltán 2014 // 08. 29

Ókovács Szilveszter közel tíz évig írt rend­sze­resen zene­kritiká­kat külön­böző online sajtó­felületek számára. Ezen írásai most a Helikon Kiadó jóvol­tából kötetbe ren­dezve is hozzá­férhe­tővé váltak az érdek­lődők számára. A Magyar Állami Opera­ház főigaz­gató­jának kritika­kötetét kor­rekt­ség, élve­zetes stílus s nem utolsó­sorban széles körű zenei érdek­lődés jellemzi.
Tovább

Parasztlázadás tánccal körítve
A Székely Dózsa György tánckrónikáról
Péter Zoltán 2014 // 08. 28

A Budapesti Nyári Fesztivál egyik utolsó elő­adása­ként, a Magyar Nem­zeti Tánc­együttes Székely Dózsa György című produk­cióját is lát­hattuk a Margit­szigeti Szabad­téri Szín­padon. A látvá­nyos tánc­jele­netek, muta­tós díszlet­elemek, kora­beli jel­mezek inkább kínál­tak egy­más­hoz kap­csoló­dó epi­zódo­kat, mint egy igazi, drámai sod­rású elő­adást: s még a lovak is elma­radtak.
Tovább

Egy sokszínű koloratúra
Interjú Kolonits Klára operaénekessel
Péter Zoltán 2014 // 08. 20

Az a jó, ha valaki meg­találja a saját közön­ségét, úgy, hogy az érdek nélküli és őszinte kap­csolat, amibe az opera „biznisz” része nem tud bele­szólni, és éppen ezért rend­kívüli módon meg­becsü­löm – mondja Kolonits Klára, aki a Magyar Állami Opera­ház magán­énekese a 2013/2014-es évadban. Az erede­tileg kar­veze­tőnek készülő, mindig derűs opera­énekes­sel beszél­gettünk.
Tovább

Könnyeden súlyos életművön át
Michael Tanner Wagner-monográfiájáról
Péter Zoltán 2014 // 07. 21

Az Európa Könyvkiadó Életek és művek soroza­tának leg­újabb kötete újabb mono­gráfiá­val gyara­pította a Wagner­ről szóló magyar nyelvű szak­irodal­mat. Tanner szóra­koz­tató elbe­szélő stílusa, köz­ért­hető zenei elem­zései és magya­rázatai min­denki szá­mára ha­szon­nal for­gat­ható köny­vet ered­mé­nyeztek. A kötet remek bevezető Wagner művé­szeté­nek univer­zumába!
Tovább

Barbárság & diktatúra
Íphigeneia Tauriszban
Péter Zoltán 2014 // 07. 02

A Magyar Állami Operaház külön­leges premi­errel zárta ide évad­ját: az Íphige­neia Tau­riszbancímű opera be­muta­tóját nagy vára­kozás előzte meg, hiszen ez volt Alföldi Róbert első opera­házi rende­zése. Ám hiába Alföldi ren­de­zésé­nek minden erénye, a halvá­nyan sike­rült zenei meg­való­sítás miatt a ma­gával raga­dó elő­adás ezút­tal elma­radt.
Tovább

Könnyed táncelőadás kezdőknek és középhaladóknak
A Moszkvai Klasszikus Balett a Margitszigeten
Péter Zoltán 2014 // 07. 01

Az idei Budapesti Nyári Feszti­válon a Globe Szín­ház után a Moszk­vai Klasszi­kus Balett társu­lata is fel­lépet. Két, az Opera­házban régóta nem játszott, klasszi­kus modern darab­bal (Tűz­madár és Tavaszi áldo­zat). Az iga­zán ferge­teges és nagy­szerű elő­adás azon­ban el­maradt.
Tovább

Hamlet mint vásári tragédia?
A Shakespeare’s Globe a Margitszigeten
Péter Zoltán 2014 // 06. 25

Shakespeare születésének 450. évfor­dulója alkal­mából egye­dül­álló tur­néra vállal­kozott a lon­doni Shakes­peare's Globe Theatre, melynek során két év alatt a világ vala­mennyi orszá­gában elő­adják majd a dráma­író legnép­szerűbb tragé­diáját, a Hamletet. Világ körüli útjuk 21. állo­mása a Margit­szigeti Szabad­téri Szín­pad volt.
Tovább

Csak egy tánc a sok közül
A Salome a Strauss fesztiválon
Péter Zoltán 2014 // 06. 04

Richard Strauss születésének 150. évfor­dulója alkal­mából, közel ötéves pihen­tetés után lát­hattuk ismét a Salomét a Magyar Állami Opera­házban. Szikora János 1989-es, a sze­cesszió deka­dens hangu­latát árasztó rende­zése a maga monu­men­tális képi meg­jele­níté­sével ma is lenyű­göző. Azon­ban a rende­zés számos eleme kiürese­dett az évek múl­tával, s úgy látszik, az opera főbb szere­peire se igen talál ideális jelöl­teket a dal­színház.
Tovább

A császárné árnyéka
Az árnyék nélküli asszony premierje
Péter Zoltán 2014 // 06. 04

Richard Strauss születé­sének 150. évfor­duló­jára két­hetes feszti­vállal emlé­kezik meg a Magyar Állami Opera­ház. A fesztivál ideje alatt össze­sen hat Strauss-opera elő­adá­sát tekint­hetik meg az érdek­lődők: Salome, Elektra, A rózsa­lovag, Ara­bella, Ariadné Naxos­ban és az évad új produk­ciója­ként Az árnyék nélküli asszony elő­adásait.
Tovább

A díva, a piktor és a rendőrfőnök
A Tosca a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2014 // 05. 18

Nem feltétlen kell New Yorkig, de még Bécsig se mennünk, ha jó opera­elaődást akarunk hallani. Mindezt az Andrássy úti Ybl Palo­tában is meg­kap­hatjuk. A május 11-i Toscáról ugyanis csak szuper­latívu­szokban lehet beszélni! Kiváló énekesi telje­sítmé­nyek, izzó lírai­ság és min­dent el­söprő szen­vedé­lyes­ség. Kell ennél több?
Tovább

Al Capone mulat!
A Rigoletto a Primavera fesztiválon
Péter Zoltán 2014 // 04. 23

Az Operaház tavalyi évadban indí­totta útjára a Prima­vera soro­zatot, melynek kere­tein belül vidéki és határon túli magyar opera­társu­latok előadá­saival ismer­ked­het meg a buda­pesti közön­ség. A fesz­tivál nyitó elő­adása a győri Kis­faludy Szín­ház leg­újabb Rigo­letto produk­ciója volt.
Tovább

Kékszakállú, akár a Déli-sarkon
Interjú Bretz Gábor operaénekessel
Péter Zoltán 2014 // 04. 11

Bretz Gábor az utóbbi években szinte minden jele­ntős opera­színpa­don meg­fordult, szere­pelt klasszi­kus és kortárs elő­adá­sok­ban egya­ránt, a követ­kező évad­ban épp a New York-i Metro­politan színpa­dára lép Esca­milló­ként, de itthon is számos elő­adás­ban hall­ható lesz.
Tovább

A női lélek kálváriája
A Jenufa a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2014 // 04. 01

A Magyar Állami Opera­ház hat év után ismét műsorra tűzte a nagy cseh opera­kompo­nista, Leoš Janáček Jenufa című ope­ráját. A konzer­vatí­vabb ízlésű magyar közön­ség ezúttal sem muta­tott nagy érdek­lődést a darab iránt, ám mind­ezek elle­nére a Jenufa egy igazán katar­tikus törté­net egy fiatal nő bol­dog­ság­kere­sé­séről.
Tovább

Lírai szenvedélyek New Yorkból
A Metropolitan Opera új Anyegin DVD-je
Péter Zoltán 2014 // 03. 03

A Metropolitan Opera új Anyegin produk­ciója már DVD-én is hozzá­férhető az opera­rajon­gók számára. Az elő­adás leg­nagyobb erős­sége Anna Netrebko nosz­talgiá­val átita­tott Tatjana alakí­tása, vala­mint a zene­kari kísé­ret szé­lesen áradó lírai­sága, ráadá­sul még drága rep­jegy sem kell ahhoz, hogy az élmény – a dívával együtt – házhoz jöjjön.
Tovább

Operettből balett?
A víg özvegy, balettpremier
Péter Zoltán 2014 // 02. 28

Lehár Ferenc világhírű operett­jének balett­verziója végre Buda­pestre is meg­érke­zett egy lát­ványos elő­adás­ban. Aki könnyed szóra­kozásra vágyik, és kedveli a táncs­how-szerű produk­ciókat, annak köte­lező darab!
Tovább

Mario és Kékszakáll
Az Erkel Színház új bemutatójáról
Péter Zoltán 2013 // 11. 14

A megújult Erkel Színház első premier-elő­adásán két egyfelvo­násos művet látha­tott az opera­kedvelő közön­ség: Bartók Kék­szakállúját és Vajda János Marió és a varázs­lóját. A ren­dező Galam­bos Péter ötletes újra­értelme­zésében elgondol­kodtató és hatásos előadás jött létre, amely minden­képpen számot tarthat a komoly­zene kedve­lőinek érdeklő­désére.
Tovább

Napszakok a Vármegyeháza udvarán
A Concerto Budapest Haydn-hangversenye
Péter Zoltán 2013 // 07. 31

A Concerto Budapest nyári hang­verseny­soro­zatá­nak máso­dik esté­jén a pesti Vár­megye­háza hangu­latos udva­rában szó­laltak meg Haydn Nap­szakok szim­fóniái. Az auten­tikus környe­zetnek és Vas­hegyi György értő tolmá­csolá­sának köszön­hető­en igazán kelle­mes és szóra­koz­tató élmény­ben lehe­tett része annak, aki meg­hall­gatta a kon­certet; és jön a nyári foly­tatás…
Tovább

Bolygóközi látványvilág barokk módra
Rameau Hippolütosz és Aricia című operájának bemutatója a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2013 // 07. 15

Igazi opera­ritkaság­gal zárta idei évad­ját a Magyar Állami Opera­ház: a francia barokk egyik leg­kiemel­kedőbb mes­terének, Jean-Philippe Rameau-nak Hippo­lütosz és Aricia című operá­jának színre­vite­lével. Káel Csaba a törté­netet a fantasy műfaj eszkö­zeivel élve egyfajta futurisz­tikus, bolygó­közi térbe helyezte, modern eszkö­zökkel jele­nítve meg a barokk opera nagy­sza­bású látvá­nyossá­gát.
Tovább

Egy felszarvazott lelkész története
Verdi Stifelliója a Magyar Állami Operaházban
Péter Zoltán 2013 // 06. 21

Az idei Verdi bicente­nárium alkal­mából az Opera­ház két koncert­szerű elő­adás erejéig tűzte műsorra a mester ritkán játszott, talán kevésbé jól sikerült, ám annál több figye­lemre méltó rész­letet tartal­mazó operáját, a Stiffeliót. A darabot az utóbbi évtize­dekben több neves külföldi dalszín­ház is bemu­tatta, az Opera­ház pedig a második elő­adást a Verdi-ritka­ság Feszti­vál záró esemé­nyének szánta.
Tovább

Végre az eredeti Hunyadi!
A Operaház új Hunyadi László felvétele
Péter Zoltán 2013 // 06. 07

Az Operaház 2012-ben kiadta a Hunyadi László ere­deti, Erkel által kiala­kított végső válto­zatának első cédé­felvé­telét. A zenei meg­való­sítás minden profiz­musa elle­nére nem sikerült kifo­gásta­lanra, azon­ban a fel­vétel minden hibája elle­nére jelen­tős lépés Erkel opera­művé­szeté­nek újra­értéke­lésében.
Tovább

Erőszak és erotika az Operában
Richard Strauss: Ariadné Naxosban, premier
Péter Zoltán 2013 // 05. 23

A Magyar Állami Operaház negy­ven év után újra műsorra tűzte Richard Strauss ritkán ját­szott operá­ját, az Ariadné Naxosban-t. Anger Ferenc ren­dező a halál és az ero­tika felől köze­lített az anyag­hoz: az elő­adás első fele az erő­szak­ban, a máso­dik a szexu­ális uta­lások soka­ságá­ban bővel­kedik, nagy mérték­ben meg­osz­tóvá téve a dara­bot, ami zenei telje­sít­mény­ben még így is igazi élményt nyújt.
Tovább

A hunok már a kapuban vannak
Verdi: Attila – ősbemutató
Péter Zoltán 2013 // 05. 18

Verdi születésének kétszá­zadik évfor­dulója alkal­mából a Művé­szetek Palo­tája és a Sanghaji Nagy­színház közös produk­ciójában egy ritkán játszott Verdi-operát hall­hatott a buda­pesti közön­ség: az Attilát. A rende­zés sajnos nem sikere­dett túl fan­tázia­dúsra, azonban a zenei kivite­lezés profiz­musa minde­nért kárpó­tolt.
Tovább

Programsorozat

Párbeszédek a valóság sokoldalúságáról

Bővebben

Verseny

Kreatív irodalmi verseny középiskolás csapatok számára

Bővebben

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

A Kortárs novemberi számából ajánljuk

Zsolnai György: Terrakotta magány

Vilcsek Béla: A vers legyen velünk (Turczi István 60 éve)

Sturm István: Kemsei István / 40 év – 40 könyv. Válogatott bírálatok

Csuday Csaba Felülnézet (Kertész Imre: A néző – Feljegyzések 1991–2001)

Bővebben