×

Ahol az ellentétek vonzzák egymást
Szabó T. Anna Kyoko: Senki madara
Wéber Anikó 2015.06.12

Van egy határ, ahol a keleti és a magyar kul­túra talál­kozik, ahol ugyan­azt a mesét egy­szerre érezzük japán­nak és ma­gyar­nak, ahol egy pusz­tán élő juhász­fiú talál­kozhat egy messzi föld­ről érke­ző kimo­nós lánnyal. Ezt a határt veszi célba Szabó T. Anna regé­nye is, amely­ben egy­más­tól távoli motí­vumok és sze­rep­lők talál­koz­nak, hogy együtt fedez­zék fel a ter­mé­szet­ben mű­ködő varázs­latot…
Tovább

Az ellentétek nagyregénye
Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok
Wéber Anikó 2015.04.13

Több mint hatszáz oldalon keresztül, te­mérdek sze­replőt és cselek­mény­szálat felvo­nul­tatva meséli el Rakovszky Zsuzsa a konzer­vatívok és prog­resszívok között kiala­kuló ellen­tétet, ami a Tanács­köztár­saság idején kirob­banó erő­vel ébresz­tett fel min­den­kit mély álmá­ból. A hiányzó tanul­ság és állás­fogla­lás pedig arra kész­teti az olva­sót, hogy egye­dül illessze össze a regény szi­lánk­jait.
Tovább

Régi, kopott, fekete-fehér tragédiák
Vincze Ferenc: Desertum
Wéber Anikó 2015.03.19

„Vannak törté­netek, ami­ket el kell me­sélni”, olvas­hat­juk Vincze Fe­renc De­ser­tum című köny­vé­ben. Nagy­apák régi, kopott, feke­te-fehér tör­té­netei, ame­lye­ket át­sző a há­ború és a nem­ze­tek tra­gé­diája. Mára azon­ban nem a bor­zal­makon van a hang­súly. A múlt kiüre­se­dett meséi helyett a felej­tés, a gene­rá­ciók közti kap­cso­lat és az em­lé­kek át­örö­kíté­se kerül a közép­pontba.
Tovább

Ábránd és valóság
Kertész Erzsi: Dalia és Dália
Wéber Anikó 2014.12.17

A népmesei hagyomá­nyokból bontakozik ki Kertész Erzsi modern kön­tösbe bújta­tott törté­nete, amely­ben semmi sem úgy vég­ződik, ahogy elő lenne írva, és amely­ben a sze­replők a nép­mesék­ben meg­szokott módon visel­kednek mind­addig, amíg el nem kez­denek érezni és gondol­kodni, és saját vágyaik szerint csele­kedni.
Tovább

Zene, kép és szöveg egysége
Rutkai Bori: Sárkányjárgány
Wéber Anikó 2014.10.31

Ahogy a szivárvány minden színe megje­lenhet egy bicikli­kerék küllői között vagy egy emberi arcon, úgy egy sanzon, egy pörgős rock ’n’ roll szám és egy „mű­mongol” dal is jól megfér egy­más mellett egy CD-n. Rutkai Bori a Sárkány­járgány című köny­vének dal­szer­zője­ként és illusztrá­tora­ként, vala­mint leme­zének zene­szerző­jeként a kép, a szöveg és a zene egy­ségét teremti meg művében.
Tovább

Minden, ami Janikovszky
Komáromi Gabriella: Janikovszky Éva – Pályakép mozaikokban
Wéber Anikó 2014.09.25

Komáromi nem minden szemé­lyes elfo­gult­ság nélkül mesél Jani­kovsz­kyról. Sorai­ból árad a sze­re­tet, mi­köz­ben az iro­da­lom­törté­nésze­ket, a kuta­tókat is igyek­szik meg­szólí­tani. Így kerül Jani­kovsz­ky kamasz­szerel­mei, naplói mellé a művek szö­veg­tani, stilisz­tikai elem­zése. Az író­nő port­réja pedig nem lesz más, mint külön­böző for­májú, min­tájú és színű mo­zai­kok hal­maza.
Tovább

Egy cukorréteggel kevesebb
Dóka Péter: Lila királylány
Wéber Anikó 2014.08.11

Ahogy a népmesék, úgy Dóka Péter törté­netei sem kifeje­zetten a gyere­keknek szólnak. A Lila király­lány sok­szor pikáns, fel­nőttek tapasz­tala­taiból merí­tett meséi a szere­lemről beszél­nek, néha paró­diaként, néha meta­forikus, titok­zatos vilá­got teremtve.
Tovább

Hagyománykövetés, unalom nélkül
Fésűs Éva: Kukkantó manó és a kerekerdő titkai
Wéber Anikó 2014.07.18

Fésűs Éva meséi még a 19. és 20. század­ról mesél­nek. A nép­mesei hagyo­mányok­ból kiin­dulva egy olyan világ­ban ját­szód­nak, ahol eldönt­hető, mi a jó és a rossz, és fino­man közve­títenek egy biztos érték­rendet.
Tovább

A gyerekkönyv, ami beszippantja az olvasót
Domonyi Rita: Tündérbodár
Wéber Anikó 2014.06.20

A Tündérbodárt 2013 leg­vicce­sebb gyerek­köny­vének kiál­tották ki. A Bárká­tól kezdve, a Mese­utcán, a Literán és Prae.hu-n át az Élet és Iroda­lomig mind­egyik fóru­mon mél­tat­ták a művet, a FISZ Kriti­kus­tusán azon­ban jóval több nega­tív kriti­kát kapott. Jogo­san merül fel a kér­dés: akkor most jó könyv, vagy sem? Izgal­mas vagy unal­mas? Bra­vúros vagy eről­tetett?
Tovább

Örök kérdések gyerekszemszögből
Krusovszky Dénes: Mindenhol ott vagyok
Wéber Anikó 2014.05.20

Az élet nagy kérdé­seiről: iden­titás­kere­sésről, ma­gány­ról, öreg­ség­ről, halál­ról mesél Kru­sovszky Dénes első gyerek­vers­köte­tében. Olyan té­mákról, melyek­ről nehéz köz­hely­mente­sen, őszin­tén írni. Neki mégis sike­rül. Ver­seiben egy kisfiú élmé­nyein keresz­tül fedez­zük fel a vilá­got.
Tovább

Toleranciaséták a Nyóckerben
Interjú a Budapest Beyond Sightseeing csapatával
Wéber Anikó 2014.04.10

Szánkban a Negro és a házi krémes ízével a reform­kor skanzen­jében sétál­tunk, majd meg­láto­gattunk egy roma muzsi­kus csalá­dot, ahol elhúz­ták a nótán­kat. Mindezt a Buda­pest Beyond Sight­seeing sétá­jának kere­tében. A csapat leg­főbb célja, hogy változ­tasson a Nyócker negatív meg­íté­lésén.
Tovább

Plázák és próbababák mítoszai
Seita Parkkola: Pára
Wéber Anikó 2014.03.24

Seita Parkkola finn írónő varázslók és vám­pírok nélkül alkot izgal­mas fikciót ifjú­sági regé­nyeiben. A gyerekek hét­köznapi környe­zeté­ből: plá­zákból, isko­lákból, graffitik­ből és egy szürke város­ból építi fel mítoszait, és mesél minden olva­sónak, kortól füg­getle­nül. Néha hiteles hangon és mélyre­hatón, néha mester­kélten, a fel­színen maradva.
Tovább

Új út az irodalmi kikötőből
Interjú Korányi Mátyással
Wéber Anikó 2014.02.13

A több mint 13 éve működő dokk.hu janu­ártól inaktív. „Az alapok meg­maradnak, de felnő az oldal!” – mondja a fejlesz­tés alatt álló iro­dalmi kikö­tőről Korányi Mátyás, aki 2010 óta a portál főszer­kesztője. Őt kérdeztük a változ­tatások okáról, céljáról, és arról, milyen lesz az új oldal. Mitől búcsú­zunk, és mit köszön­tünk majd az újra­indulással?
Tovább

Betyárregény a 21. században
Halász Margit: Vidróczki-kódex
Wéber Anikó 2014.01.10

Kritika, melyben megismer­kedhe­tünk Vidróczky Márton kereszt­fiával, aki kiválasz­tottként be­utazza Euró­pát, és jó pár „tüzes cziczát” ma­gáévá tesz. Szó esik a regény elbe­szélői stílu­sáról, miszti­kusról és reális­ról, iró­niáról és humor­ról. Emle­getjük Mikszáthot és Krúdyt. Végül arra is fény derül, milyen erős­ségei és gyen­geségei lehet­nek a regény­nek.
Tovább

Mindent a gyerekirodalomról!
Interjú gyermekirodalmi fórumokkal
Wéber Anikó 2013.12.18

Valamennyi gyermek­irodalmi oldalnak megvan a sajátos, egyedi profilja, így kölcsö­nösen kiegé­szít­hetik egymást – derült ki a gyermek­iro­dalmi fóru­mokkal készí­tett inter­júnkból. A Csoda­ceruza, a Könyv­mutat­ványo­sok, a Papír­hajó, és a Prae.hu szer­kesz­tőit kér­deztük a gyermek­iro­dalom ala­kulá­sáról, akik a kará­csony közeled­tével könyve­ket is aján­lottak a fa alá.
Tovább

Bábok, árnyak és káprázatok között
Interjú a Manufaktor Műterem alkotóival: Ötvös Enikővel és Garami Richárddal
Wéber Anikó 2013.11.25

Van egy Síp utcai műhely, ahol a báboké és a káprá­zatoké a fő­szerep. A Magyar­orszá­gon egye­dülálló műte­remben saját terve­zésű mari­onett­bábokat, papír- és árny­színhá­zakat, művész­könyve­ket és árnyjá­tékokat készít egy alkotó­pár: Ötvös Enikő és Garami Richárd. Ők meséltek nekünk az alkotá­saikról, a bábo­zás törté­neté­ről és hazai jele­néről.
Tovább

Librarius: A hőskorban vagyunk
Interjú Podmaniczky Szilárddal
Wéber Anikó 2013.10.08

A Librarius nemrég döntött láto­gatói csúcsot napi húsz­ezer egyedi láto­gató­val. A siker mögött ren­ge­teg munka és kitar­tás, élmény­centrikus írói közös­ség és egy folya­matos fejlesz­tésben gondol­kodó szer­kesztő áll. Podma­niczky Szilárdot, a Libra­rius.hu alapító főszer­kesztő­jét a kultu­rális portá­lok lehető­ségeiről és a Librarius jele­néről, jövő­jéről kér­deztük.
Tovább

Magozni a végtelen nyári estéken
Dimény Lóránt: Tizenegy
Wéber Anikó 2013.08.15

A Grund: szopóka és gyümöl­csös török rágó, nyári fű, a vissza­járó lelkek, a rókák és az ötszáz éves ember, a foci és a mago­zás, az idő fanyar súlya. Dimény Lóránt első regé­nyének közép­pontjá­ban egy foci­csapat és annak össze­tartó ereje­ként a Grund áll. Egy ízekkel, szagok­kal, hiedel­mekkel meg­ragad­ható hely, mely a nosz­talgia és az önref­lexió terepe egy csíksze­redai szerző tollá­ból.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben