×

Testképzavar
Sanna Lenken: Az én csontsovány nővérem
Vass Éva 2016.07.18

Ideálkeresésről, a testvérkapcsolat ambivalenciájáról, serdülőkori magányáról szól a svéd Sanna Lenken első nagyjátékfilmje. Az én csontsovány nővérem önanalízissel spékelt intim dráma.
Tovább

Kincs a pincében
A tolonc – MaNDA DVD
Vass Éva 2016.05.25

Hosszas restaurálás után DVD-n is elér­hetővé vált a Casab­lanca ren­dezője, Kertész Mihály két fenn­maradt magyar játék­film­jének egyike, A tolonc (1914). A több mint száz­éves alko­tásban fel­tűnik a színész­legenda, Jászai Mari is.
Tovább

A meg nem értett zseni
Abel Ferrara: Pasolini
Vass Éva 2016.03.02

Itt egy újabb film, ami Pier Paolo Pasolini emléke előtt tisz­teleg. A nagy olasz ren­dező tra­gikus halá­lának negy­ve­nedik évfor­dulója alkal­mából Abel Ferrara vitte film­vá­szonra Pasolini életének utolsó huszon­négy óráját.
Tovább

A szabadság zabolátlan
Deniz Gamze Ergüven: Mustang
Vass Éva 2016.01.25

Nem véletlenül nevezte Francia­ország a Mus­tangot a leg­jobb ide­gen­nyelvű filmnek járó Oscar-díjra: a török szárma­zású, Párizs­ban élő Deniz Gamze Ergüven erő­teljes debü­táló filmje szemé­lyes hang­vé­telű, rea­lista kép a lázadó kamasz­korról és a nők hely­ze­téről a mai Török­országban.
Tovább

A neorealisták atyja
Szőts István: Ének a búzamezőkről
Vass Éva 2015.11.26

Szőts István Ének a búza­mezők­ről című filmjét a Rákosi-kor­szak­ban betil­tották, a mű sokáig doboz­ban hevert – eszté­tikai érvénye azon­ban az idő előre­halad­tával sem csor­bult. A MaNDA kezde­ménye­zé­sére az idén resta­urálták a ren­dező 1947-ben befe­jezett klasszi­kusát, amely már DVD-n is elér­hető.
Tovább

Hazugságleplek mögé néz
Mászáros Márta: Napló gyermekeimnek
Vass Éva 2015.09.16

Mészáros Márta önéletrajzi alapú Napló-triló­giájá­nak első része, a Napló gyer­me­keim­nek a MaNDA jóvol­tából digitá­lisan felújított válto­zatban DVD-n is elér­hetővé vált. A törté­nelmi és sze­mélyes emlé­kezés, önke­resés össze­függé­seit bon­coló alko­tás kitöröl­hetetlen darabja film­törté­netünknek.
Tovább

Robinson-szigeten élünk mind
Révész György: Utazás a koponyám körül
Vass Éva 2015.08.18

Révész György nevét az utóbbi idő­ben mintha rit­káb­ban emle­get­nénk, pedig olyan gyöngy­sze­mekkel gazda­gította a magyar film­tör­té­netet, mint a 2 x 2 néha 5 vagy az Éjfél­kor. Jó hír, hogy a direk­tor sokáig szinte „látha­tatlan” mun­kája, az Uta­zás a kopo­nyám körül a MaNDA gon­do­zásá­ban néhány hete meg­jelent DVD-n.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben