×

„A zenében muszáj meglennie”
Beszélgetés Oláh Krisztiánnal
Varga Viktor 2016.11.29

Harmadik helyezés a Montreux-i szóló-zongoraversenyen, Junior Prima Primissima és Gramofon-díj. Oláh Krisztián most huszonegy éves és „jazz” zongorista, de lehet, hogy inkább a klasszikus, mindenre nyitott művészek utolsó mohikánja, aki még gondolkodik: jazzről, zeneiparról, Weöres Sándorról, tehetségről, Bachról és még rengeteg mindenről…
Tovább

„A világ… nem tudom, kié”
Beszélgetés Henri Gonzóval
Varga Viktor 2016.08.17

Adott egy nagyon fiatal együttes jungle, indie, punk, garage, tropical és mindenféle elemekkel a zenéjükben: ez a Fran Palermo. Sokan ismerik őket, sokan majd meg fogják. A bandának pedig van egy zenei agya, aki a rocksztárattitűdöt csúcsra járatva töretlenül rója a frontemberek útját. Az arcátlanul tehetséges Henri Gonzóval beszélgettünk.
Tovább

Az üvöltés legitimitása
Beszélgetés Jónás Verával
Varga Viktor 2016.06.09

Jónás Vera 2012 óta van itthon velünk, és azóta pro­mi­nens tagja lett a magyar pop­szcéna igé­nye­sebbik felé­nek. Kar­rierje biz­tosan, egész­sé­gesen épül, és ez nem vélet­len – érzé­keny, pimasz, kere­set­len és min­denek­előtt őszinte. Az éne­kes­nővel a nem­régi­ben meg­jelent máso­dik nagy­le­meze, a Tiger, Now! apro­póján beszél­gettünk.
Tovább

„Csak a szabad szó képes repülni”
Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Varga Viktor 2014.06.16

2014. április 24-én Sofi Oksanen meg­kapta a Buda­pest Nagy­díjat a Buda­pesti Nem­zet­közi Könyv­fesz­tivál kere­tein belül. Meg­tisztel­tetés mindkét rész­ről, hiszen elis­merni egy nagy tehet­ségű írót ugyan­akkora öröm, mint meg­kapni egy rangos díjat. Rangos díjból Sofi Oksanen­nek pedig szeren­csére van ren­geteg, tehát van miért örülnie, van miért örül­nünk. Magyar­orszá­gon április­ban jelent meg negye­dik regé­nye, a Mikor eltűn­tek a galam­bok.
Tovább

Katasztrófára Orgia!
Pedro Almodóvar: Szeretők, utazók
Varga Viktor 2013.04.13

Almodóvar bátor vállal­kozása a Szeretők, utazók. Ezúttal ne szá­mít­sunk formai trou­vaille-okra, a film a víg­játék egyet­len, igazi tétjét játssza meg: Vicces vagy nem? Jót mula­tunk vagy nem? Ne a Rossz nevelés három­szorosan tükrö­ződő narrá­ciós bravúr­jait keres­sük, itt most nevetni fogunk – még­hozzá sokat!
Tovább

A bizonytalanság dialektikája
Sarah Polley: Volt egy tánc
Varga Viktor 2013.01.17

A félelem a bizony­talan­ságtól, a magány­tól, magától a féle­lemtől nép­beteg­ség. Margot-nak a Volt egy táncban dön­tenie kell férje és az éle­tébe belépő férfi között, és dönt is. A történet tehát a bizony­talan­ság finom és kevésbé finom rezdülé­seinek törté­nete, amely szükség­szerűen változ­tatásra sarkall. De ez, mint láttuk, koránt­sem ilyen egy­szerű.
Tovább

Feljegyzések a bordélyházból
Bertrand Bonello: Bordélyház
Varga Viktor 2012.05.09

Bertrand Bonello filmjé­nek témája nem új, viszont a hozzá­állása a kérdés­hez (meg­jegy­zem, rend­kívül proble­matikus kérdés­hez) annál inkább szo­katlan. A 19–20. század fordu­lójának egy nép­szerű párizsi bordély­házában járunk, annak minden­napjaiba tekin­tünk bele, és egé­szen annak alkonyáig kísér­hetjük figye­lemmel a műintéz­ményt.
Tovább

Guruló természetesség
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne: Srác a biciklivel
Varga Viktor 2012.02.20

A színészek, de az egész film ter­mé­szetes­ségét hiva­tott erő­síteni a kézi­kamera, a rend­kívül ritkán fel­hangzó zene és a törté­net tapint­ható valódi­sága, továb­bá a társa­dalmi prob­lémák bele­dolgo­zása a törté­netbe. A meg­élhe­tésért és a jobb életért fiát elha­gyó apa, a gyermek­bűnö­zés, az árva­házak világa (ami mérsé­kelten ugyan, de szintén átüt a filmen) mind valós szoci­ális küz­delmek.
Tovább

Játszótéri pofonok a felnőtteknek
Roman Polanski: Az öldöklés istene
Varga Viktor 2012.02.13

A kérdés, hogy felkiáltó­jel, figyelmez­tetés lehet-e Az öldöklés istene, vagy élünk tovább mobil­csörgések és ölre menő szánal­mas viták, érdek­telen­ségek, személyes­kedések és kompro­misszum­hiányok között. Lehet, hogy mindez elkerül­hetetlen, és csak jó egy pilla­natra kívülről nézve magunkat...
Tovább

Ez gonzo?
Bruce Robinson: Rumnapló
Varga Viktor 2011.12.27

A mozi készítői tulajdon­képpen egy lagy­matag cselek­mény­szálra fűztek fel semmit­mondó jelene­teket. A filmet több jegyében is az – átvitt érte­lemben vett – olcsó­ság jellemzi. A poénok sok­szor egy gyen­gébb roman­tikus víg­játék közön­séges­ségével vetek­szenek.
Tovább

Intellektuális túlburjánzás Párizsban
Woody Allen: Éjfél Párizsban
Varga Viktor 2011.12.12

Barcelona (Vicky Cristina Barcelona) és London (Férfit látok álmaidban) után most Párizst választotta Woody Allen legújabb filmje, az Éjfél Párizsban helyszínéül. Azt is tudjuk, hogy a romantikus nagyváros-sorozat következő állomása Róma lesz. De a kérdés most az, hogy mi történt Párizsban?
Tovább

Sose feledd, honnan jöttél
Colombiana
Varga Viktor 2011.10.19

A mozi szerencsére – és a fentiek is ezt igyekeznek alátámasztani – nem próbált többnek látszani, mint ami: egy igényesen elkészített akciófilm. Egy mérsékelten izgalmas kezdő helyszín, egy valamelyest izgalmas főszereplő, néhány emlékezetes jelenet, de semmi többet nem várhat, ne várjon a néző.
Tovább

Megmutatott valamit magamban, ami undorral töltött el
Paul Auster: Láthatatlan
Varga Viktor 2011.10.11

Paul Auster Láthatatlan című kötete a tizenharmadik a szerzőtől az Európa Könyvkiadó gondozásában. A hazai olvasóközönség előtt sem lehet ismeretlen a név, Auster műveit már a ’90-es évek óta fordítják és adják ki itthon, továbbá – többek között – a Füst és az Egy füst alatt című filmek forgatókönyvírójaként emlékezhet rá a közönség.
Tovább

Hanna – Gyilkos természet
Varga Viktor 2011.09.25

Amiért a Hanna akciófilmként kiemelkedik a „tömegből”, az részben a történet eredetisége, az abban lévő izgalmas csavarok, de a film egyéb megoldásai is érdekesek, azok teszik igazán emlékezetessé. A színészgárda fontos és említésre méltó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben