×

„A zenében muszáj meglennie”
Beszélgetés Oláh Krisztiánnal
Varga Viktor 2016 // 11. 29

Harmadik helyezés a Montreux-i szóló-zongoraversenyen, Junior Prima Primissima és Gramofon-díj. Oláh Krisztián most huszonegy éves és „jazz” zongorista, de lehet, hogy inkább a klasszikus, mindenre nyitott művészek utolsó mohikánja, aki még gondolkodik: jazzről, zeneiparról, Weöres Sándorról, tehetségről, Bachról és még rengeteg mindenről…
Tovább

„A világ… nem tudom, kié”
Beszélgetés Henri Gonzóval
Varga Viktor 2016 // 08. 17

Adott egy nagyon fiatal együttes jungle, indie, punk, garage, tropical és mindenféle elemekkel a zenéjükben: ez a Fran Palermo. Sokan ismerik őket, sokan majd meg fogják. A bandának pedig van egy zenei agya, aki a rocksztárattitűdöt csúcsra járatva töretlenül rója a frontemberek útját. Az arcátlanul tehetséges Henri Gonzóval beszélgettünk.
Tovább

Az üvöltés legitimitása
Beszélgetés Jónás Verával
Varga Viktor 2016 // 06. 09

Jónás Vera 2012 óta van itthon velünk, és azóta pro­mi­nens tagja lett a magyar pop­szcéna igé­nye­sebbik felé­nek. Kar­rierje biz­tosan, egész­sé­gesen épül, és ez nem vélet­len – érzé­keny, pimasz, kere­set­len és min­denek­előtt őszinte. Az éne­kes­nővel a nem­régi­ben meg­jelent máso­dik nagy­le­meze, a Tiger, Now! apro­póján beszél­gettünk.
Tovább

„Csak a szabad szó képes repülni”
Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Varga Viktor 2014 // 06. 16

2014. április 24-én Sofi Oksanen meg­kapta a Buda­pest Nagy­díjat a Buda­pesti Nem­zet­közi Könyv­fesz­tivál kere­tein belül. Meg­tisztel­tetés mindkét rész­ről, hiszen elis­merni egy nagy tehet­ségű írót ugyan­akkora öröm, mint meg­kapni egy rangos díjat. Rangos díjból Sofi Oksanen­nek pedig szeren­csére van ren­geteg, tehát van miért örülnie, van miért örül­nünk. Magyar­orszá­gon április­ban jelent meg negye­dik regé­nye, a Mikor eltűn­tek a galam­bok.
Tovább

Katasztrófára Orgia!
Pedro Almodóvar: Szeretők, utazók
Varga Viktor 2013 // 04. 13

Almodóvar bátor vállal­kozása a Szeretők, utazók. Ezúttal ne szá­mít­sunk formai trou­vaille-okra, a film a víg­játék egyet­len, igazi tétjét játssza meg: Vicces vagy nem? Jót mula­tunk vagy nem? Ne a Rossz nevelés három­szorosan tükrö­ződő narrá­ciós bravúr­jait keres­sük, itt most nevetni fogunk – még­hozzá sokat!
Tovább

A bizonytalanság dialektikája
Sarah Polley: Volt egy tánc
Varga Viktor 2013 // 01. 17

A félelem a bizony­talan­ságtól, a magány­tól, magától a féle­lemtől nép­beteg­ség. Margot-nak a Volt egy táncban dön­tenie kell férje és az éle­tébe belépő férfi között, és dönt is. A történet tehát a bizony­talan­ság finom és kevésbé finom rezdülé­seinek törté­nete, amely szükség­szerűen változ­tatásra sarkall. De ez, mint láttuk, koránt­sem ilyen egy­szerű.
Tovább

Feljegyzések a bordélyházból
Bertrand Bonello: Bordélyház
Varga Viktor 2012 // 05. 09

Bertrand Bonello filmjé­nek témája nem új, viszont a hozzá­állása a kérdés­hez (meg­jegy­zem, rend­kívül proble­matikus kérdés­hez) annál inkább szo­katlan. A 19–20. század fordu­lójának egy nép­szerű párizsi bordély­házában járunk, annak minden­napjaiba tekin­tünk bele, és egé­szen annak alkonyáig kísér­hetjük figye­lemmel a műintéz­ményt.
Tovább

Guruló természetesség
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne: Srác a biciklivel
Varga Viktor 2012 // 02. 20

A színészek, de az egész film ter­mé­szetes­ségét hiva­tott erő­síteni a kézi­kamera, a rend­kívül ritkán fel­hangzó zene és a törté­net tapint­ható valódi­sága, továb­bá a társa­dalmi prob­lémák bele­dolgo­zása a törté­netbe. A meg­élhe­tésért és a jobb életért fiát elha­gyó apa, a gyermek­bűnö­zés, az árva­házak világa (ami mérsé­kelten ugyan, de szintén átüt a filmen) mind valós szoci­ális küz­delmek.
Tovább

Játszótéri pofonok a felnőtteknek
Roman Polanski: Az öldöklés istene
Varga Viktor 2012 // 02. 13

A kérdés, hogy felkiáltó­jel, figyelmez­tetés lehet-e Az öldöklés istene, vagy élünk tovább mobil­csörgések és ölre menő szánal­mas viták, érdek­telen­ségek, személyes­kedések és kompro­misszum­hiányok között. Lehet, hogy mindez elkerül­hetetlen, és csak jó egy pilla­natra kívülről nézve magunkat...
Tovább

Ez gonzo?
Bruce Robinson: Rumnapló
Varga Viktor 2011 // 12. 27

A mozi készítői tulajdon­képpen egy lagy­matag cselek­mény­szálra fűztek fel semmit­mondó jelene­teket. A filmet több jegyében is az – átvitt érte­lemben vett – olcsó­ság jellemzi. A poénok sok­szor egy gyen­gébb roman­tikus víg­játék közön­séges­ségével vetek­szenek.
Tovább

Intellektuális túlburjánzás Párizsban
Woody Allen: Éjfél Párizsban
Varga Viktor 2011 // 12. 12

Barcelona (Vicky Cristina Barcelona) és London (Férfit látok álmaidban) után most Párizst választotta Woody Allen legújabb filmje, az Éjfél Párizsban helyszínéül. Azt is tudjuk, hogy a romantikus nagyváros-sorozat következő állomása Róma lesz. De a kérdés most az, hogy mi történt Párizsban?
Tovább

Sose feledd, honnan jöttél
Colombiana
Varga Viktor 2011 // 10. 19

A mozi szerencsére – és a fentiek is ezt igyekeznek alátámasztani – nem próbált többnek látszani, mint ami: egy igényesen elkészített akciófilm. Egy mérsékelten izgalmas kezdő helyszín, egy valamelyest izgalmas főszereplő, néhány emlékezetes jelenet, de semmi többet nem várhat, ne várjon a néző.
Tovább

Megmutatott valamit magamban, ami undorral töltött el
Paul Auster: Láthatatlan
Varga Viktor 2011 // 10. 11

Paul Auster Láthatatlan című kötete a tizenharmadik a szerzőtől az Európa Könyvkiadó gondozásában. A hazai olvasóközönség előtt sem lehet ismeretlen a név, Auster műveit már a ’90-es évek óta fordítják és adják ki itthon, továbbá – többek között – a Füst és az Egy füst alatt című filmek forgatókönyvírójaként emlékezhet rá a közönség.
Tovább

Hanna – Gyilkos természet
Varga Viktor 2011 // 09. 25

Amiért a Hanna akciófilmként kiemelkedik a „tömegből”, az részben a történet eredetisége, az abban lévő izgalmas csavarok, de a film egyéb megoldásai is érdekesek, azok teszik igazán emlékezetessé. A színészgárda fontos és említésre méltó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben