×

„A Bárka összeköt bennünket”
Interjú Vidovszky Györggyel
Totobé Anita 2016.07.29

Az 1996 nyarán alapított Bárka Színház 2015 nyarán megszűnt. Az Ördögkatlan Fesztivál a Majdnem 20 programsorozattal idézi meg a színház kultúrateremtő hagyományát, amelynek részeként létrejön egy előadás is, amelyet Vidovszky György állít színpadra. Erről kérdeztük a rendezőt.
Tovább

Lenni, vagy…?
Vádli Társulás: Rosencrantz és Guildenstern halott
Totobé Anita 2015.05.04

Tom Stoppard drámája, a Rosen­crantz és Guil­den­stern halott sok­szo­rosan össze­tett utalás­rend­sze­rével, iro­dalmi, filo­zófiai és logikai hivat­kozá­saival hálót sző az olvasó köré. Időről időre akad olyan bátor ren­dező, akit elcsá­bít a rafi­nált darab. Leg­utóbb Szik­szai Rémusz állí­totta szín­padra alkal­mi szín­házi társu­latá­val, a Vádli­val.
Tovább

Csótányapokalipszis Budán
Avagy leselkedtünk a Jurányiban
Totobé Anita 2014.08.27

Videó, animáció, térmikrofon, falakat meg­mászó színé­szek tették lehe­tővé, hogy bete­kintést nyer­jünk egy buda­pesti bérház csótány­invázió­tól sújtotta hétköz­napjaiba. Lesel­kedtünk, aztán mintha bele­kerül­tünk volna egy rovar­irtós video­játékba: ilyen is lehet majd a színház.
Tovább

Vitézzé válni nagyon nehéz
Nemzeti Színház: János vitéz
Totobé Anita 2014.03.18

Költői, idilli színház, ahol János vitéz becsü­letes, deli legény, Iluska pedig szőke és kék szemű. Tündér­ország­ról mégis Törő­csik Mari olvas fel nekünk felvé­telről, a sötét­ben. Vidnyánszky Attila be­avató szín­háza így leg­inkább a látvá­nyos megol­dások­ba és a fiatal színé­szekből álló kar profi működ­teté­sébe avat be.
Tovább

Élet-disco: egy maradandó parti
Interjú Ardai Petra rendezővel
Totobé Anita 2013.11.27

A Tünet Együttes legújabb produk­ciója jobb lesz, mint egy pop­szám, hiszen a közön­ség is közbe-közbe­loopol­hat. Mind­eközben úgy tudha­tunk meg közhe­lyeket az egyik legfor­galma­sabb köz­terünk­ről és magunk­ról, hogy az nem lesz köz­helyes. Ardai Petrát, meg­hívott rende­zőt, a holland Space Színház alapí­tóját kér­deztük a bemu­tató­val kapcso­latban.
Tovább

A Másik igazsága, Szárazon
AlkalMáté Trupp: Száraz Dénes – Vele, de Nélküle
Totobé Anita 2013.08.13

Minden alkotó­közös­ségnek belső hierarchi­ája van, függet­lenül attól, hogy egy épület felhú­zására, egy vese­kő eltávo­lítására, vagy egy elő­adás létre­hozá­sára jöttek össze. Az alkal­Máté Trupp tagjai idén meg nem értett társuk éle­téről készí­tettek elő­adást, amely­ben mindenki felvil­lantja a maga igaz­ságát. De vajon a cím­adó, jelen nem lévő főhős is meg­csillant ezen a rend­hagyó elő­adáson?
Tovább

Harlem és Rákospalota között félúton
FÜGE Produkció, Kia Corthron: Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak!
Totobé Anita 2013.04.18

Ha egy rendező a Rákos­palotai Leány­nevelő Inté­zetben készít elő­adást, azzal azt üzeni leendő néző­inek, hogy nem klasszi­kus színházi élmény­ben lesz részük. Az egy­órás kert­városi odaút valóban nem minden­napi élmény, de a zsilip­rend­szeres, kame­rával felsze­relt bizton­sági ajtó sem az a tipikus szín­házi portás­fülke. Az elő­adás ezzel szemben annyira hagyo­mányos nyelven beszél, hogy jól beil­leszt­hető lenne bármelyik belvá­rosi színház kamara­programjába.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben