×

Szívvel gyógyítani
– a közhely-szótár megelevenedése
Tóth Kata 2013.01.04

Újabb zenés színházi produk­cióval örven­dez­tette meg a kecske­méti közön­séget a Katona József Színház. A tavalyi Víg özvegy-rende­zés után a Doktor Herz című musi­calt vitte színre Szered­nyei Béla. A főbb szere­pekben olyan művé­szeket látha­tunk, mint Egyházi Géza, Dunai Tamás, Simon Boglárka, Kiss Zoltán, Sáfár Mónika.
Tovább

Száraz toroknak üres korsó
(avagy a cipész, meg a kaptafa...)
Tóth Kata 2012.03.11

A darab erede­tileg vígjáték, van is benne humor, bár szolid, ennyi móka a híradó­ban is akad. A ren­dezés, mint emlí­tettem, jó szót nem érde­mel. Van mégis vala­mi, ami miatt érde­mes végig­ülni ezt a két és fél órát, ez pedig a színé­szek munkája. Az elő­adás tipikus pél­dája annak, hogyan képes a társu­lat össze­fogása meg­men­teni egy halálra ítélt pro­duk­ciót úgy, hogy annak végén méltán dübö­rög­jön a taps.
Tovább

„Ahogy üt és ahogy őt ütik...”
Richard Crane: Karamazov testvérek
Tóth Kata 2012.02.20

Vér, izzadság, könnyek, indu­latok, fájdal­mak, ölelé­sek, ütések, meg­bántá­sok és meg­báná­sok, humor. Minden, ami éle­tünk és termé­szetünk része.
Tovább

Valójában mennyire idegen?
Maxim Gorkij: Kispolgárok
Tóth Kata 2012.02.07

A fal kidől, az addig össze­függő lejtő darabjai eltávo­lodnak egy­más­tól mintegy szige­teket alkotva, és a lakók, mintha mi sem történt volna, ugyanúgy lép­kednek, mozog­nak tovább. Az ő rendjük azonban nem a miénk, mi mások vagyunk, ez csak egy törté­net, melynek fő­szerep­lői kicsi­nyesek, tehetet­lenek, csak panasz­kodnak, nem jutnak egyről a kettőre, szánal­masak... Kispolgárok.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben