×

Döglött dán ügyek
Mikkel Norgaard: Nyomtalanul
Szegheő Csaba 2014.03.28

Gondolhatnánk, hogy az „egy kapta­fára készült holly­woodi filmek” között kelle­mes szín­folt a nagy sikerű könyv­ből készí­tett Nyomta­lanul című dán thriller. Tény, hogy akarva-aka­rat­lanul látvá­nyosan eltér a holly­woodi mintá­tól, de kér­dé­ses, hogy a minő­ség végül elvér­zik-e az újítás oltárán.
Tovább

Felhős szórakozás Tímeával
Megdönteni Hajnal Tímeát
Szegheő Csaba 2014.02.20

A Coming Out után nem sokkal a magyar műfaji film­gyár újra a közön­ség elé tárt egy ala­posan és tuda­tosan beharan­gozott víg­játékot. A Megdön­teni Hajnal Tímeát elkövet néhány nagyobb hibát, amik meg­nehe­zítik a fel­hőtlen szóra­kozást, de emlé­kezetes karak­tereivel és kelle­mes humo­rával mégis meg­tekin­tésre érde­mes.
Tovább

Amikor felrobban a Fehér Ház
Roland Emmerich: Az elnök végveszélyben
Szegheő Csaba 2013.09.11

Terroristák támad­nak meg egy kormány­épületet. Egy törté­net, amit már ezer­szer láttunk, és mégis, ezer­egyed­szerre is képes szóra­koztatni. Miért? Mert Roland Emmerich ért hozzá, hogyan kell úgy elme­sélni egy sztorit, hogy az izgal­masnak hasson. Ez törté­nik most is, ami­kor az elnök kerül vég­veszélybe.
Tovább

Tüzes horgászkaland
Guillermo del Toro: Tűzgyűrű
Szegheő Csaba 2013.07.22

A Tűzgyűrű című filmben óriási, pusztí­tásra terem­tett robotok küzde­nek Godzilla nagy­ságú szörnye­tegek ellen. Ennél több nem igazán történik, ez viszont nagyon – látványos adre­nalin­bomba, amit minél nagyobb vásznon tekin­tünk meg, annál jobb. Megfe­lelő elvá­rások mellett töké­letes szóra­kozás.
Tovább

Csalás és ámítás
Louis Leterrier: Szemfényvesztők
Szegheő Csaba 2013.06.24

Csiribí-csiribá, és máris eltűnt a nyuszi a kalapból – vagy a pénzünk a bank­szám­lánkról. A Szem­fény­vesztők című film egy bűvész­csoport előadás­soro­zatát követi nyomon, akik modern kori Robin Hood módjára bankoktól és biztosí­tóktól lopnak, és a tönkre­men­teknek adnak. Varázs­lat és szem­fény­vesztés, szinte töké­letesen kivite­lezve. Szinte…
Tovább

Ezek hülyék!
Titanic Hajónapló IV.: Hölgyek a pácban
Szegheő Csaba 2013.04.16

Eurázsiai művész­filmek mellett egy ame­rikai víg­játék – a Titanic már csak ilyen, min­denki meg­találja, amire vágyik, így futhat­tunk össze a Hölgyek a pácban című komé­diával is. Egy vidám recen­zióval zárjuk a filmes „hajó­kázást”, eme jó­kedvre pedig még a fesz­tivál tíz­ezret megha­ladó láto­gatói száma is okot ad. Immár az is hiva­talos, hogy a 21. Titanic jö­vőre április 4. és 12. között lesz.
Tovább

Igyunk-e a világ gondjaira?
Titanic Hajónapló III.: Csehül töltött szilveszter
Szegheő Csaba 2013.04.16

Filmek és sörfőzés – két dolog, ami­hez a csehek­nek külö­nösen jó érzéke van. A Titanic Film­fesz­tivál szer­vezői is fel­figyel­tek erre, és – bár ingyen sört nem oszto­gatnak a láto­gatók­nak – külön szek­ciót szen­teltek északi szom­széd­jaink alkotá­sainak. Itt szere­pelt a Fiatal még az éjszaka is, ami egy szil­vesz­teri hepaj moso­lyogta­tóan botrá­nyos esemé­nyein keresz­tül hívja fel a figyel­met arra, hogy mek­kora fele­lősség példa­képnek lenni.
Tovább

Depiben jók vagyunk
Titanic Hajónapló II.: Csendesek
Szegheő Csaba 2013.04.11

A Titanic filmfesztivál palet­tája színes, mint a ta­vaszi mező. Akad­nak a nagy­közön­ség számára is bár­mikor levetít­hető és egy szűkebb befo­gadói rétegre sza­bott filmek. Némelyi­kük után mosoly­gós érzés járja át a nézőt, más­kor pedig sóvá­rogva gon­dol vissza a film­élmény előtti ön­magára. Nézzük, mindezek tük­rében mit érde­mes tudni a Csendesek című produk­cióról.
Tovább

Rémálom a Smaragd-szigetről
Titanic Hajónapló I.: ír horror
Szegheő Csaba 2013.04.10

Idén huszadjára is kifutott a Titanic, fedél­zetén sok-sok nagy­szerű filmmel. Választ­hatjuk az Uránia pazar ter­meit, a Toldi, a Puskin vagy az Örök­mozgó családi­asabb hangu­latát, sőt néhány film ese­tében még az A38 ringa­tását is, a lényeg, hogy átadjuk magun­kat a film­fesz­tivál minden örö­mének – melyek közül csak egy a Cita­della című horror nyúj­totta bor­zongás.
Tovább

Tovább a Sárgaköves Úton
Sam Raimi: Óz, a hatalmas
Szegheő Csaba 2013.03.16

Az Óz, a hatalmas újra abla­kot nyit nekünk, hogy bepillant­hassunk abba a csodá­latos világba, melyben utol­jára Dorothy és Totó volt a kala­uzunk. A mostani film a nagy varázsló, Óz kaland­jait meséli el, ahogy közön­séges cirkuszi bűvész­ből egy varázs­latos világ legna­gyobb mágu­sává emel­kedik. Az alkotás megem­lékezik az Óz, a csodák csodája című örök­zöldről, miköz­ben elbű­völő képei­vel és bájos, izgal­mas törté­netével elrepít minket a szivár­ványon is túlra.
Tovább

McClane a belvárosban
John Moore: Die Hard – Drágább, mint az életed
Szegheő Csaba 2013.02.23

Bruce Willis az első Die Hard filmmel, a Drágán add az életeddel robbant be a nagy­betűs film­csillagok vilá­gába, és az elmúlt cirka huszonöt év során való­ságos legen­dává vált. Hősünk idén újra magára öltötte John McClane fehér atléta­trikóját, hogy immár ötöd­szörre is meg­mutassa a rossz­fiúknak, mennyi esélyük lehet bár­milyen sikerre egy akció­filmben – semennyi, ez még Buda­pesten is áll.
Tovább

Gyönyörű káosz
Lana Wachowski, Andy Wachowski, Tom Tykwer: Felhőatlasz
Szegheő Csaba 2012.12.18

A Felhőatlasz című film hisz a jóság­ban. Abban az egye­temes, kor­talan jóság­ban, amely érté­kessé és széppé teszi a vilá­gunkat, dacolva az ember­telen­séggel, rossz­akarattal, kapzsi­sággal és gyűlö­lettel.
Tovább

Újra elrabolva
Olivier Megaton: Elrabolva 2.
Szegheő Csaba 2012.11.11

Az Elrabolva 2. izgal­mas és igényes akció­thriller, aminek egyet­len hibája, hogy nem tudott meg­újulni az első rész­hez képest; minden­esetre ez a másfél órás adre­nalin-fröccs bizto­san kedvet csinál ahhoz, hogy újra­nézzük a műfa­jában eta­lon első részt.
Tovább

Vérfoltos idők története
Rian Johnson: Looper – A jövő gyilkosa
Szegheő Csaba 2012.10.14

Nem az akciójelenetek véres­sége az, ami miatt a film kiemel­kedik a hasonló alko­tások töme­géből – hanem a sztorija. A Looper törté­nete, annak minden csavar­jával, morális kérdés­felveté­sével és izgal­mat biztosító érthe­tet­lensé­gével abszolút lebilin­cseli a nézőt, és nehe­zen felejt­hető élményt tud bizto­sítani szá­munkra.
Tovább

Lincoln, a legenda
Timur Berkmambetov: Abraham Lincoln, a vámpírvadász
Szegheő Csaba 2012.09.09

A film készítői törekedtek rá, hogy – a lehető­ségekhez mérten – tartsák magukat a törté­nelmi tények­hez, ezeket azon­ban vöröslő vérrel teli gó­tikus csu­porba már­tották, és addig áztat­ták őket, míg kellően szórakoz­tatóvá nem váltak. Lincoln édes­anyja például való­ban fiatalon elhunyt, a törté­nelem­könyvek azonban e halál­esetet inkább étel­mérge­zéssel, mint vámpír­táma­dással szokták össze­függésbe hozni.
Tovább

Végre, végre, világvége!
Lorene Scafaria: Míg a világvége el nem választ
Szegheő Csaba 2012.08.11

A Míg a világ­vége el nem választ című film egyik leg­nagyobb érdeme, hogy akár­mibe fog, azt ügyesen csinálja. Amikor humoros sze­retne lenni, akkor megnevet­teti a nézőit, ha a drámai­ságot célozza meg, a közön­ség elérzé­kenyül, ha pedig elgondol­kodtatni szeretne, képes töpren­gésre bírni az embereket.
Tovább

50 centes mozi
Mike Gunther: Felültetve
Szegheő Csaba 2012.07.14

Bármilyen szem­üvegen keresz­tül pró­báljuk is nézni az alko­tást, hangya­bolyként go­molygó mellé­fogások kusza renge­tegével talál­kozunk, legyen szó a mini­málisan elvár­ható erede­tiség kérdé­séről, a tör­ténet­mesé­lési techni­kákról, drama­turgiáról vagy karak­ter­ábrá­zolásról. Kérdés, hogy ezek­nek az egzakt dolgok­nak mennyi jelen­tősége van, ha valaki leül meg­nézni egy filmet.
Tovább

Ízes thriller
Morten Tyldum: Fejvadászok
Szegheő Csaba 2012.07.10

Műfaji filmek­ben Holly­wood a legjobb, Európa pedig a stílus­filmek terén szorítja maga mögé a világ filmgyár­tását. Bizto­san kijelent­hető, hogy a Fej­vadászok szoros kapcso­latot ápol az ame­rikai műfaji fil­mekkel – a néző mégis egy pilla­nat alatt ki­szúrja, hogy ez az alko­tás kizárt, hogy ame­rikai legyen. Miért?
Tovább

Attrakció!
Peter Berg: Csatahajó
Szegheő Csaba 2012.05.09

A Csatahajó című film vér­beli attrak­ciós mozi, ami látvány­elemei­vel percen­ként passzí­rozza néző­jét a szé­kébe. A vászon minden négyzet­centijé­ről szá­mító­gépes effek­tektől meg­ele­vene­dett vizu­ális úthen­gerek rob­bannak elő és dübö­rögnek keresz­tül rajtunk, mi pedig akkor járunk a leg­job­ban, ha ön­ként meg­adjuk magun­kat az élve­zetnek.
Tovább

Nincs csoki
Roger Donaldson: A bosszú jogán
Szegheő Csaba 2012.04.15

Mert A bosszú jogán kelle­mes kis akció­film, ami küsz­ködik ugyan kisebb-nagyobb hibák­kal, és élve­zetes darab is lehet­ne, ha a kezde­tekkor nem tette volna önma­gának túl magas­ra a lécet. Így viszont jókora hiány­érzet­tel távozunk a vetítő­terem­ből, halkan mor­molva az una­lomig kopta­tott frázist: ebből a film­ből sokkal töb­bet is ki lehe­tett volna hozni.
Tovább

„Élünk, és meghalunk ezen a napon”
Joe Carnahan: Fehér pokol
Szegheő Csaba 2012.03.30

Egy ponton túl a jeges vadon a kita­szí­tott­ság, a remény­telen­ség, a halál­félelem össze­tett alle­góriá­jává alakul, hőse­ink pedig már nem a faggyal és a farka­sokkal kénysze­rülnek meg­küzdeni, hanem saját, belső démo­naikkal mennek ölre.
Tovább

Tekintsünk előre!
Bernáth Zsolt: Sherlock Holmes nevében
Szegheő Csaba 2012.02.13

A Sherlock Holmes nevében egy fiatal, duna­újvá­rosi baráti társa­ság kísér­lete arra, hogy fel­rázza a hazai műfaji fil­mek vilá­gát. Az alko­tó­csoport szimpa­tikus hozzá­állása és a helyen­ként szemet kápráz­tató filmes megoldá­sok biza­lomra ad­hat­nak okot a jövő­re nézve, még úgy is, hogy mos­tani film­jük suta forga­tó­könyve száj­húzós film­élménnyel fenye­geti a moziba téve­dőket.
Tovább

Majd a hó eltakarja
Happy, happy
Szegheő Csaba 2011.12.05

Anne Sewitsky első egész estés filmje didergős skandináv környezetben mutatja be, hogyan képesek a sokáig elfojtott érzelmek teljesen szétzilálni az amúgy is döcögős párkapcsolatotokat. A vígjátéknak kikiáltott, Sundance fesztivál-díjas norvég dráma emberi humorral, átható atmoszférával és helyenként kusza történetmeséléssel vázolja fel két házaspár boldogtalan boldogulását.
Tovább

Emberi szemmel
Rofusz Ferenc: Ticket
Szegheő Csaba 2011.10.13

Rofusz Ferenc – hosszú hallgatás után – 2011-ben új animációs rövidfilmmel állt a közönség elé. Az alkotás bemutatásának egy kerek évforduló adott egyedi hátteret, hiszen éppen harminc éve született A légy című filmje, melyet az Akadémia 1981-ben „legjobb animációs rövidfilm” kategóriában Oscar-díjra is érdemesnek ítélt.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben