×

„Minél személyesebb, annál jobb”
Beszélgetés Szeder-Szabó Krisztával
Szarka Károly 2016.05.05

Három éve alakult, két éve be is lopta magát a közön­ség és a kriti­kusok szívébe a Szeder zene­kar. A Hab a tete­jén című mini­albu­mon több­nyire akusz­tikus hang­zású szá­mok­kal mutat­koz­tak be, most pedig egy rocko­sabb nagy­leme­zen dol­goz­nak. Az éne­kes-gitá­ros Szeder-Szabó Krisz­tiná­val beszél­gettünk.
Tovább

„Tíz-húsz lemez van még ebben”
Interjú Horváth Boldizsárral
Szarka Károly 2016.04.21

Korábban a Riddim Colony tagja volt, Sze­re­csen­király néven egye­dül is zenél, de leg­inkább a Kele­men Kabát­ban front­embe­reként ismert. Horváth Boldi­zsárral beszél­gettünk.
Tovább

Mesebeli koncert hab nélkül
Szeder-koncerten jártunk
Szarka Károly 2016.03.10

Még el sem kezdődik a Szeder-kon­cert, akad, akit máris fel­kavar. Még­hozzá azokat, akik végül nem tudnak eljönni: miért ilyen kései az idő­pont, meg amúgy is, miért kez­dőd­nek álta­lában éjszaka, a meg­hir­de­tett idő­pont­nál is később, és érnek végét még lehe­tetle­nebb idő­pon­tokban a hét­köz­napi kon­certek?
Tovább

Üde színfolt a magyar zenei palettán
A Blahalousiana alapítóival beszélgettünk
Szarka Károly 2016.03.01

Tavasszal jelenik meg a Blaha­louisiana első nagy­le­meze. A 2012 nyarán alakult zene­kar eddigi kis­leme­zeivel, klip­jeivel, koncert­jeivel foko­zato­san hódí­totta meg a közön­séget és nyerte el a szakma elis­meré­sét. Az alapító tagok­kal a zenei hatá­sokról, kezde­tekről és táv­lati ter­vekről beszél­gettünk.
Tovább

„Nagyon nem vagyok menő”
Interjú Csorba Lóránttal, a Lóci Játszik frontemberével
Szarka Károly 2016.02.17

„Civilben” esküvői zenész a Lóci Játszik front­em­bere, aki közre­mű­kö­dött a VAN va­lami furcsa és meg­magya­ráz­ha­tatlan című kultf­ilm zené­jének írá­sá­ban is. Csorba Lóránt­tal töb­bek közt zenei inspi­rá­ciók­ról és magyar nyelvű dal­szö­ve­gek­ről beszél­gettünk.
Tovább

„Próbálok nem íróként létezni”
Interjú Gerőcs Péterrel
Szarka Károly 2015.10.01

Függetlenül attól, hogy negatív utópia vagy sem, és hogy mennyi hason­lóságot mutat a való­sággal, Gerőcs Péter regénye, a Győzte­sek köztár­sasága izgal­mas könyv: egy kísérleti állam létre­hozá­sát mutatja be, miköz­ben igyek­szik portrét festeni egy eny­hén szólva is ellent­mondá­sos figuráról.
Tovább

Mindenki a maga kis világát hozza
Beszélgetés Szabó Imola Juliannával
Szarka Károly 2015.08.27

„Én sokkal nagyobb idióta­ságokra vagyok képes, mint a gyere­keim. Egy játszó­térről már ki is tiltot­tak minket a fér­jem­mel, mert lecsúsz­tunk a csúsz­dán, és ez ott nem szokás. Pró­bálom megtar­tani ezt a nyitott­ságot, miköz­ben muszáj fele­lős­ség­telje­sen gondol­kodnom.”
Tovább

„a fájdalom nem nemesít”
Beszélgetés Potozky Lászlóval
Szarka Károly 2015.08.11

Nem könnyű ma fiatalnak lenni, de egyik gene­ráció­nak sem volt az. Sehol a vilá­gon, Kelet-Közép-Euró­pában meg pláne nem. Itt játszó­dik Potozky László regénye, a Mag­vető­nél meg­jelent Éles, amellyel két no­vel­lás­kötet után jelent­kezett. Név­telen város, név­telen fő­sze­replő, mere­dek törté­net – de csak azok szá­mára, akik nem me­rül­tek meg elég­gé a mo­csok­ban.
Tovább

Alternatív eredettörténet
Beszélgetés Sirokai Mátyással
Szarka Károly 2015.07.28

A Telep Csoport tagja volt, mosta­nában pedig plakát­arc – a Libri Kiadó­nak köszön­hetően a Nyugati alul­járó­jában néz vissza a falakról a járó­kelőkre. Leg­újabb kötete, A káprázatbeliekhez tulajdon­képpen A beat ta­núinak könyve folyta­tása, a vallá­sok, a míto­szok és a sci-fi-regé­nyek nyelvén íródott alter­natív eredet­történet.
Tovább

Jó és rossz trollok az irodalomban
Zsáner, pop, kultúra – konferencia
Szarka Károly 2015.05.04

A József Attila Kör és a BME Szocio­lógia és Kom­mu­niká­ció Tan­szé­ké­nek közös konfe­ren­ciá­ján egy kicsit el­vesz­tünk a mű­fajok és az al­kate­góriák, illetve a defi­níciók és az újra­fel­osztá­sok erde­jében, de ez a bolyon­gás izgalmas, itt egyet­len olyan elő­adás sem volt, amely után ne röp­köd­tek volna a hozzá­szólá­sok és kér­dések, de gya­ko­riak voltak az élénk viták is.
Tovább

Múltban keresett identitás
interjú Tinkó Mátéval
Szarka Károly 2015.04.22

2014-ben jelent meg Tinkó Máté első verses­kötete Amíg a dolgok rende­ződnek címmel. A versek egy homá­lyos család­törté­net pilla­nat­képeit villant­ják fel, a költői én a múlt­ban keres iden­titást. Hogy rende­ződnek-e valaha a dolgok, azt szándé­kosan nem kérdez­tem meg, beszél­gettünk viszont sok minden másról. (Szarka Károly interjúja)
Tovább

„napról napra meg kell tanulni írni”
beszélgetés Nyerges Gábor Ádámmal
Szarka Károly 2015.03.05

Nyerges Gábor Ádám első verses­kötete meg­jele­nése­kor még csak huszon­egy éves volt, két év múlva jelent meg Szám­vetés­forgó címmel a má­sodik könyve, de hozzá köt­hetők Pet­rence Sándor versei is. 2013-ban kis­re­génnyel jelent­kezett (Sziránó), a tavalyi év végén pedig új köte­tének kiadá­sához a remény­beli olvasók segít­ségét kérte.
Tovább

Soha nem járt hetedikbe
Szép Ernő-konferencia a PIM-ben
Szarka Károly 2014.11.12

Nem telik meg a Petőfi Iro­dalmi Múzeum „vörös” kis­terme a Szép Ernő szüle­tésé­nek száz­harmin­cadik évfor­dulója alkal­mából tartott konfe­ren­ciára. Bár Szép Ernő a Nyugat­ban publi­kált, nem tarto­zik a leg­népsze­rűbb nyuga­tosok közé. Élet­művé­ről álta­lában azt tartják, hogy nem nagy, nem jelen­tős, de minden­képpen szeret­hető. Szarka Károly tudó­sítását olvas­hatják a konfe­ren­ciáról.
Tovább

„harminc-hetven százalék”
interjú Pallag Zoltánnal
Szarka Károly 2014.10.30

Pallag Zoltán író, olvasó, találkozó, ahogy saját magát jel­lemzi könyve fül­szö­vegé­ben. Alko­hol- és drog­függő volt, vagyis függő ma is, de egy éve tiszta. Első verses­kötete, a Noir idén jelent meg a JAK és a Prae.hu gondo­zásában. Koráb­ban dolgo­zott újság­író­ként és szer­kesz­tő­ként, most múze­umi alkal­mazott Székes­fehér­váron és régé­szetet tanul Pesten – utóbbi város­ban talál­koztunk, és ültünk be beszél­getni a Csen­desbe.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben