×

Közelebb a kultúrához
Interjú Kappelmayer Zitával, a Closer to Budapest moderátorával
Schalk Endre Kornél 2015.11.23

A Kortárs Online nemcsak kritikákkal, inter­júk­kal ref­lektál a hazai kultu­rális életre, hanem szá­mos kultu­rális ese­mény szer­vezője is. Érde­kes kez­demé­nyezés a nem­rég indult Closer to Buda­pest angol nyelvű beszél­getés­soro­zat, mely­nek mode­ráto­rát, Kappel­mayer Zitát kér­dez­tük az eddigi tapasz­tala­tokról és a ter­vekről.
Tovább

Hangyás fiú a pincében
Bernardo Bertolucci: Én és te
Schalk Endre Kornél 2013.06.05

Hetvenegy­néhány eszten­dősen filmet forgatni egy mai tizen­négy éves kis­kamasz lelki­vilá­gáról, valljuk be, bátor vállal­kozás. Vajon az olasz mes­ternek, Bernardo Bertoluccinak sikerült a (tini)pszi­cho­lógiai mély­fúrás? Schalk Endre Kornél premier előtti kriti­kája egy finom, szeret­hető szerzői filmről.
Tovább

Vadászjelenetek Dániából
Thomas Vinterberg: A vadászat
Schalk Endre Kornél 2013.03.06

Thomas Vinterberg erős érzel­meket szikráz­tató drámája egy ártat­lanul pedo­fíliával vádolt óvó­bácsi tör­téne­tében egyén és közös­ség ellent­mon­dásos viszo­nyát kutatja. Bár a film való­szerű­sége itt-ott megbi­csaklik, meg­lepeté­sekkel tűzdelt cselek­ménye és nagy műgond­dal szimpati­kussá tett főhőse jó eséllyel levesz a lá­bunkról.
Tovább

Görög eljegesedés
Jorgosz Lanthimosz: Alpok
Schalk Endre Kornél 2013.01.08

Jorgosz Lanthimosz görög ren­dező észak(abb)i mes­terek nyom­dokain jár: a Kauris­mäki-féle boron­gós abszur­dot és a hanekei ke­gyet­len rideg­séget mixeli egyé­nien keserű kok­téllá. Az Alpok a címé­hez illően zord, jég­hideg atmosz­férájú dráma, az év egyik leg­izgal­masab­ban elhibá­zott mun­kája.
Tovább

Tehetek érted valamit?
Michael Haneke: Szerelem
Schalk Endre Kornél 2012.11.29

Nem tévedett az Arany Pálmát 2009 után ismét Haneké­nek ítélő cannes-i zsűri: a Szerelem kon­cent­rált, hatásos, nagy film, az osztrák rendező talán eddigi leg­erő­telje­sebb munkája. Az idős értel­miségi házas­pár, Anne és Georges méltó­ságának, ottho­nos bizton­ságának semmibe hullá­sát ábrá­zoló dráma ez, amely tapint­hatóan közel visz a szen­ve­déshez és a halál­hoz, de a szere­tethez és a szere­lemhez is.
Tovább

Szellemes emberek
Apichatpong Weerasethakul: Mekong Hotel
Schalk Endre Kornél 2012.10.14

A Mekong Hotel ugyan­olyan személyes, forma­bontó és külö­nös film, mint Apichatpong Weerasethakul korábbi munkái, ám azoknál kevésbé szerte­ágazó és sokkal rövidebb is. A nemzet­közi művész­filmes szcéna thai­földi kedvence új alkotá­sában tovább szövi a cannes-i arany pálmás Boonmee bácsi, aki képes vissza­emlé­kezni korábbi életeire motívu­mait: ván­dorló lelkekről, szelle­mekről mesél.
Tovább

Elveszettek
Markus Schleinzer: Michael
Schalk Endre Kornél 2012.06.25

Markus Schleinzer filmjé­nek hát­borzon­gató mesé­jét a valóság hite­lesíti: az elmúlt évek­ben nyilvá­nos­ságra került, világ­szerte elhíre­sült ausztriai gyermek­rablási, -fogva­tartási bűnügyek. A debütáló osztrák rende­zőt azonban nem egy vér­fagyasz­tó bűn­törté­net kibon­tása érdekli: hűvös tár­gyila­gosság­gal, finom vona­lakkal raj­zolja meg egy kis­fiút fogva tartó pedo­fil lélek­tani portréját.
Tovább

Hideg kávé, forró puskacső
Cristi Puiu: Aurora (Virradat)
Schalk Endre Kornél 2012.03.16

Fáradt tekin­tetű, esetlen moz­gású, negyve­nes férfi próbál átkelni egy forgal­mas buka­resti úton a robo­gó autók között. Cristi Puiu szomorú, szürkés-kékes árnya­latok­ban úszó alkotá­sának ez a vissza-vissza­térő kép­sora a film előre­halad­tával szimbó­lummá terebé­lyesedik: kifejezi és átélhe­tővé teszi a fő­szerep­lő sérülé­kenysé­gét, magá­nyát.
Tovább

Az ördög szekerén
Alekszandr Szokurov: Faust
Schalk Endre Kornél 2012.02.17

Alekszandr Szokurov Faustja láto­más erejű képek ára­dása. Mintha vala­kinek a tudat­alattija szólna hozzánk egy nehe­zen ért­hető, szimbó­lumok­kal zsúfolt nyelven. A rendező a szoká­sos film­drama­turgiai eszkö­zök – törté­net, jelle­mek, konflik­tusok helyett a szinte tapint­ható, (rém)álom­szerű atmosz­férára kon­centrál.
Tovább

Egy rakás szerencse
Aki Kaurismäki: Kikötői történet
Schalk Endre Kornél 2012.01.29

Kaurismäki filmjei eset­len, szó­fukar hősei­vel, lepuk­kant, mégis szép­pé stili­zált külváro­saival, az 1950-es éveket a jelen­be vará­zsoló tárgyi vilá­gával a reali­tás és irreali­tás hatá­rán egyen­súlyoznak. A Kikötői törté­net sem kivé­tel, ám a meg­jósol­ható kime­netelű mese­szövés és az időn­ként mű­vészi önismét­lésnek ható gegek némi­leg csök­kentik a film élve­zeti értékét.
Tovább

Jó fiú, rossz kislány
Schalk Endre Kornél 2011.12.18

Túlzás lenne azt állítani, hogy Céline Sciamma filmje után a néző úgy támolyog ki a moziból, hogy azt sem tudja, fiú-e vagy lány. Az viszont valószínű, hogy a főszereplő gyermekszínész nemét jó néhányan nem tudnák helyesen megtippelni a Tomboy megtekintése után.
Tovább

Azután elhallgat
Alekszej Popogrebszkij: Így ért véget a nyaram
Schalk Endre Kornél 2011.11.28

Alekszej Popogrebszkij harmadik nagyjátékfilmje paradox módon egyszerre meditatív és a lélektani thrillereket idézően izgalmas. A kétszereplős kamaradrámában az első negyedóra után folyamatosan nő a feszültség, de olyan finom fokozatokban, lassú tempóban, hogy bőven van időnk „csak” szemlélődni.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben