×

Fordulj be!
Berriloom: Discontinous Man
Nyéki Gábor 2016.04.08

A berriloom első nagylemeze szo­morú, önma­gába tekintő zenét rejt – elmúló han­gulat­fosz­lányok gyűjte­ménye, amely kimun­káltsá­gával és átgon­dolt koncep­ciójával bizo­nyára sokak szá­mára lesz érdekes.
Tovább

„Vidéken is szerelmesek a fiúk”
Interjú Sallai Lacival, a Felső Tízezer és a The Somersault Boy dalszerzőjével
Nyéki Gábor 2016.02.20

Sallai Laci neve számos hazai gitárz­ene­karból cseng­het isme­rősen: leg­utóbb épp a Felső Tíz­ezer nevű alter­natív pop­for­máció élén mutat­kozott be egy igazán fülbe­mászó első lemez­zel. Adta magát tehát az alka­lom, hogy beszél­gessünk a saját projek­tekről, a dal­szer­zésről és a kilenc­venes évekről.
Tovább

Hurrápesszimizmus
Felső Tízezer: Normális élet
Nyéki Gábor 2016.01.06

A 2015-ös év végére még egy kiváló magyar lemez futott be: a Sallai Laci vezette Felső Tíz­ezer zene­kar szín­vona­las debü­tálása a huszon­évesek élet­közepi válsá­gáról szól, pofon­egyszerű és hiper­dalla­mos zenei világgal.
Tovább

Pszichedelikus-progresszív népdalok
Minden Csak Átmenet: Átutazófélben
Nyéki Gábor 2015.11.03

A Minden Csak Átmenet eddig talán a kevésbé ismert hazai prog­rock együt­tesek közé tartozott. Az idén kiadott nagy­lemez hatá­sára remél­hető­leg gyorsan vál­tozik majd a helyzet, hiszen az Átutazó­félben három­negyed órányi, kiváló zenei utazásra hívja az elréve­désre fogé­kony hallgatókat.
Tovább

Elpilledtél, Picasso?!
Fran Palermo: Fran Palermo
Nyéki Gábor 2015.09.08

Az ősz beköszön­tével érdemes még utol­jára fel­idézni a nyári emlé­keket, erre pedig a Fran Palermo idei meg­jele­nésé­nél aligha talál­hatunk jobb lemezt. A kiad­ványon sora­kozó tizen­három szer­ze­mény garan­tált kikap­csoló­dást fog nyúj­tani, egy­szerre fel­pör­get és elgon­dol­kodtat majd.
Tovább

„Gyerünk tovább!”
Szabó Benedek // Galaxisok: A legszebb éveink
Nyéki Gábor 2015.06.10

Abszolút jogos várako­zás előzte meg Szabó Bene­dek idei szóló­albu­mát. A 2013-as Kapu­zárási Piknik első­sorban őszinte és hiteles dalszö­vegei­nek köszön­hetően nemcsak lo-fi kiad­ványok közül emel­kedett ki ma­gasan, hanem az év végi listá­kon is rend­szerint elő­kelő helyen zárt. A leg­szebb éveink pedig, úgy tűnik, hasonló utat fog bejárni.
Tovább

Lecke őszinteségből
Fókuszban a Néhai Bárány
Nyéki Gábor 2015.05.19

Igencsak sűrű nyár elé néz a keszt­helyi alapítású, főként garázs­rockban utazó Néhai Bárány: a zene­karral többek között a Fishing on Orfűn, az A38 Tető­tera­szon és a Sziget feszti­válon is talál­koz­hatunk majd. Az együt­tes közben egyre népsze­rűbbé válik a közön­ség köré­ben is, jól bizo­nyítja ezt a 2015-ös A Számon elért győ­zelme is
Tovább

Irány északra!
Anez: Listen Closely
Nyéki Gábor 2015.04.20

A kísérletező, elektro­nikus zené­ben utazó ANEZ duó­jának leg­utóbbi nagy­lemeze még 2014 októ­beré­ben érke­zett meg a közön­séghez. A Listen Closelynak azon­ban kifeje­zetten jót tesz az idő, így újra­hall­gat­ván érde­mes róla számot adni.
Tovább

Hendrix és a konzervatórium
A Roundabout zenekarról
Nyéki Gábor 2015.03.24

A 2013-ban alakult Roundabout a gitá­ros-éne­kes duók sorába illesz­kedik. Eddigi felvé­teleik­ben a jazzes és a psziche­delikus zenei világo­kat sikerül meg­idézni, elis­me­résre méltóan maga­bizto­san és profi módon.
Tovább

Még magasabban
Middlemist Red: Supersonic Overdrive
Nyéki Gábor 2014.12.23

Első kislemezt övező zajos siker, megnyert tehetség­kutatók, egyre maga­bizto­sabb koncert­szerep­lések – mos­tanra szinte közhely leírni, hogy a Middle­mist Red az egyik leg­gyor­sabban fejlődő, legígé­rete­sebb gitár­zene­kar ide­haza. Jó hír, hogy to­vábbra sincs meg­állás: első albu­muk még tovább emeli azt a bizo­nyos lécet.
Tovább

Koncepció- és sallangmentesen
Dope Calypso: Farewell to the Fairy, Goodbye to the Ghost
Nyéki Gábor 2014.11.04

Zsigerből jövő, dögös riffek, csorda­vokál, igazi piszkos gitár­hangzás – a Dope Calypso szemé­lyében a honi garázs­punk újabb képvi­selőit köszönt­hetjük, első leme­züknek pedig a műfaj erő­sebb dobá­sai között a helye.
Tovább

Hatásvadászok
Real Lies 9 című lemezéről
Nyéki Gábor 2014.10.06

Hosszas beharan­gozás után idén végre meg­érke­zett a közön­séghez a szegedi illető­ségű, eddig job­bára grunge és stoner műfaj­ban mozgó Real Lies első nagy­lemeze. Az egy­sze­rűen csak 9 címre keresz­telt korong jócskán eltávo­lodik az előz­mények­től, de ha­son­lóan igé­nyes zenét rejt ma­gában.
Tovább

Mária Terézia és a garázsrock
A Gustave Tiger és a Piresian Beach lemezeiről
Nyéki Gábor 2014.09.01

Szezonnyitó az iskolatáska mellé: az idei év elején két olyan zene­kar is jelent­kezett külön lemez­zel, akikre korábbi anya­gaik alapján külön kíván­csiak lehet­tünk. A Gustav Tiger hatá­rokat fesze­gető négyese mellett Németh Zsófia egysze­mélyes pro­jektje, a Piresian Beach is ugyan­csak erős lemez­zel jött ki.
Tovább

Pályakezdés: pipa!
A Middlemist Red debütálásáról
Nyéki Gábor 2014.07.30

A Middlemist Red kitűnően rajtolt: négy­számos EP-jüket széles körű kritikai elis­merés övezte, majd az Index.hu dalver­senyén sike­rült ismét bizo­nyítani. A zene­kart a Deezer stream szolgál­tatója a négy legígére­tesebb csapat közé jelölte, és a közön­ség­szava­zás alapján a leg­tehet­sége­sebb induló ban­dának kiál­totta ki.
Tovább

Hello, nyár!
The Somersault Boy: How To Do A Somersault
Nyéki Gábor 2014.07.09

Hosszas felvezetés és több eltolt pre­mier után végül idén május­ban meg­érke­zett a hazai The Somer­sault Boy első nagy­lemeze, a How To Do A Somer­sault. Alig fél órá­ban tíz fel­vételt kap­tunk, még­sem lehet hiány­érze­tünk: elisme­résre mél­tóan egy­séges pop-punk lemez, a hazai szín­tér egyik kiváló anya­ga szüle­tett meg.
Tovább

Ha a nagyok visszatérnek
A Turbo, a Subscribe és a Grand Mexican Warlock új lemezei
Nyéki Gábor 2014.05.23

2014 tavaszán három olyan zene­kar is új album­mal jelent­kezett, akik kap­csán rendre meg szokás emlí­teni, hogy minden kétsé­get kizá­róan a hazai zenei élet él­lova­sai közé tar­toznak, és a figyel­mes hall­gató­kat nemzet­közi színvo­nalú produk­cióval képesek meg­örven­dez­tetni. A Turbo, a Subscribe és a Grand Mexican Warlock most sem cáfol rá a várako­zásokra!
Tovább

Lovasiék felnőttek
Kiscsillag: Szeles
Nyéki Gábor 2014.04.17

Minél több helyről lehe­tett azt hallani, mennyire elta­lált a Kis­csillag idei lemeze, annál nagyobb kétke­déssel fogad­tam ezeket a híreket. Mert hogy van az, hogy egy kissé elhasz­náló­dott zene­kart pre­zen­táló harma­dik lemez után épp a negye­dik fogja ismét helyre­tenni a dol­gokat? Mégis úgy tűnik, a Szeles új irányt is mutat a jövőre nézve.
Tovább

Téli álomból ébredve
Isten Háta Mögött: Hazugságok harminc körül
Nyéki Gábor 2014.03.11

Nagy várakozás előzte meg az Isten Háta mögött új kis­lemezét, hiszen nem sokkal a leg­utóbbi sor­lemez, a 2010-es Ű megjelen­tetése után a zene­kar ideig­lenesen felfüg­gesz­tette a műkö­dését, és azóta is csak elvétve hallattak magukról.
Tovább

Három friss magyar lemez
Bankrupt, Kisavas, Kozmosz
Nyéki Gábor 2014.02.05

Az utóbbi időben több magyar zene­kar is bizo­nyította, nem feltét­lenül baj az, ha nin­csenek túlbo­nyolítva a felvé­telek, és az egyes kiad­ványok hossza még a fél­órás játék­időt sem ugorja meg. A Bankrupt, a Kisavas és a Kozmosz együt­tesek mind­egyiké­ben benne rejlik a rockos hang­zás­világ, izgal­masan vegyülve más műfa­jokkal, ezért hatá­rozot­tan érdemes velük meg­ismer­kedni!
Tovább

Kápmegyertől a popslágerig
Mayberian Sansküllots: PseudoDeath
Nyéki Gábor 2013.09.06

Bár alig három évvel ezelőtt lépett először nyilvá­nos­ság elé a May­berian Sanskül­lots, kon­certjei és kiad­ványai minő­sége révén rövid időn belül a hazai háló­szoba­pop szín­teré­nek egyik leg­eklekti­kusabb, legérde­kesebb tagjává avan­zsált az együttes. Eddigi pálya­futásuk a folya­matos fejlő­dés jegyé­ben telik: olyan világ az övék, amelynek jófor­mán minden egyes állo­mása önálló, kerek egész, amivel érde­mes meg­ismer­kedni.
Tovább

Mius: Egy bátortalan album
Behind the line
Nyéki Gábor 2013.07.08

A mostanság egyre nagyobb népszerű­ségnek örvendő, Horányi Júlia és Álmos Gergely alkotta mius duója a 2011-es world is chan­ging EP után idén janu­árban már nagy­lemez­zel jelent­kezett. A behind the line hűen az előző kiad­ványhoz szintén profi munka, de nagy kérdés, mind­ezen túl nyújt-e még valami mást a hall­gató számára.
Tovább

Dalok a szobából
Szabó Benedek: Kapuzárási Piknik
Nyéki Gábor 2013.06.28

Nem könnyű feladat a meglehe­tősen tehet­séges és sok­színű előadót kiter­melő hazai háló­szoba­zene mező­nyében valami olyannal elő­rukkolni, ami aztán hosszú ideig a leg­jobbak között marad. A hely­zetet bonyo­lítja, ha a dal­szerző a fiatal felnőtt­kor kellős köze­pén áll, Szabó Bene­dek számára viszont mintha magá­tól érte­tődő lenne nagy­szerű dalokat írni erről.
Tovább

Így írj progresszív rockzenét!
Steven Wilson: The Raven That Refused to Sing
Nyéki Gábor 2013.06.13

Talán még annak sem cseng­het teljesen isme­ret­lenül Steven Wilson neve, aki nem követi kitün­tetett figye­lemmel a prog­resszív rock­zene világát. A zenész évtize­dekig vezette az angol Porcupine Tree együt­tesét, az utóbbi idő­ben pedig bátran kísérle­tezgető, több stílust is fel­vonul­tató szóló­albumai­val került a figyelem közép­pontjába. Wilson nyáron Európába is elláto­gat karrier­jének soron követ­kező állo­mását jelző idei leme­zével, amit több helyen már most az év leg­jobb­jai között tarta­nak számon.
Tovább

Óriási, mert egyszerű a képlet
Óriás: Tűz, víz, repülő
Nyéki Gábor 2013.06.03

Az Óriás a világért sem sze­retne lassí­tani: a tavaly­előtti Gon­dala­pos EP és a tavaly rög­zített Live@SSR stúdió­koncert-­album után a zene­kar immá­ron a harmadik nagy­lemezé­vel jelent­kezett. A Tűz, víz, repülő rövid­sége elle­nére is igényes anyag lett, az utóbbi idők lendü­letének a lenyo­mata: egy erő­teljes, elejétől a végéig élet­tel teli album­ról van szó.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben