×

Sztyepan Pehotnij talán utolsó versei
Baka István: Összegyűjtött versek
Nagypál István 2017.04.25

A Baka István halálának 20. évfordulója után megjelent Összegyűjtött versek című kötet arra vállalkozik, hogy az eddig kiadatlan és a hagyatékból előkerült költeményeit is bemutassa, hogy a lehető legteljesebb képet kaphassuk a 20. század végén élő szerepjáték-költészet egyik különleges alkotójáról.
Tovább

A kis(s)család purgatóriuma
Nagy Kata: Inkognitóablak
Nagypál István 2017.01.09

Nagy Kata Inkognitóablak című kötetének poliszém szövegeinek két- vagy többhangúságát már a címe is megmutatja. A gyermeki pózba ragadt lírai én egy család széthullását nézi végig. A költemények valahol a régi és az új miliő közötti szakaszban sínylődnek: a családi purgatóriumban.
Tovább

Az (anti)versek könyve
Szeles Judit: ilyen svéd
Nagypál István 2016.03.22

Szeles Judit ilyen svéd című verses­kötete vegyes minő­ségű szöve­geket tar­tal­maz, de leg­in­kább úgy fogal­maz­hat­nánk: nem akar eli­tista költé­sze­tet ránk zúdí­tani, hanem humo­rosan, ironi­kusan, helyen­ként paj­zá­nul, de van, hogy rend­kívül közön­sége­sen mesél a svéd­or­szági törté­nelem­ről, embe­rek­ről, szo­ká­sokról – egy­sze­rűen: az életről.
Tovább

„ezeket a történeteket az élet írja”
Interjú Jeney Orsolyával, az Amnesty International Magyarország igazgatójával
Nagypál István 2015.09.07

Az augusztus végi JAK-táborba elláto­gatott az Am­nesty Inter­national képvi­sele­tében Jeney Orsolya, az AI Magyar­ország igaz­gatója. Az idén meg­jelent Tíz igaz törté­net című könyv be­muta­tóján Czinki Ferenc­cel, Kiss Tibor Noé­val és Kara­fiáth Orso­lyával beszél­getett. Erről a könyv­ről és újabb projekt­jeikről kérdeztük őt.
Tovább

A gépek monománt játszanak
Tóth Kinga: All Machine
Nagypál István 2015.07.17

Tóth Kinga második kötete, az All Machine vers­for­máiban nem válto­zott az előző köny­véhez képest, de jóval erő­telje­sebb hangon szólal meg. Ez a kafkai hang a Duchamp-féle kifor­dított tárgy­értel­me­zéssel, vala­mint a cyber­punk vizu­alitás­sal párosul, és ennek vég­ered­ménye egy disz­tópikus világkép.
Tovább

Az idő metaforái
Gerevich András: Tizenhat naplemente
Nagypál István 2015.06.24

A Tizenhat nap­lemente versei fele­más érzést kelte­nek. A korábbi, egy­séges köte­tekhez képest Gere­vich sok­kal szét­tartób­bat ad közre. Úgy tűnik, sze­retne elmoz­dulni a korábbi könyvei vilá­gától, de nem tudja össze­fogni, nem tudja össze­ren­dezni az újon­nan szüle­tett ver­seket.
Tovább

Egy ballonkabátos angyal története
Kántás Balázs: Félkomfortos magánpokol
Nagypál István 2014.10.17

A Félkomfortos magán­pokol képalko­tására nem jel­lemző sem a meta­fora, sem a ha­sonlat. Kántás Balázs inkább jelleg­zetes és sajá­tos szimbó­lumokat hasz­nál. Tiszta, egyenes, pátosz­tól men­tes beszéd az övé, amire érde­mes oda­figyelni.
Tovább

Vigasztalan és vigasztaló
Ayhan Gökhan: János és János
Nagypál István 2014.09.15

Ayhan Gökhan legutóbbi kötete, a János és János egy­szerre vigasz­taló és vigasz­talan könyv. Egy elvesz­tett gyermek allegó­riája, aki a maga útját a keresz­tény hiten keresz­tül pró­bálja meg­ta­lálni és elfo­gadni.
Tovább

KO VERSes felhívás SZEPTEMBER
„folytasd a mesét!"
Pataky Adrienn 2014.09.03

Első őszi témánk a tanév­kezdést meg­könnyí­tendő: „foly­tasd a mesét!” Olyan verseket várunk, amelyek Ottlik Géza nyomán ott kez­dődnek, ahol más mesék véget érnek. Ugor­junk fejest a fikció erde­jébe!
Tovább

Nincs történet zöld fotel nélkül
Balázs K. Attila: A zöld fotel lakója
Nagypál István 2014.08.04

Balázs K. Attila verseskötete, a Vizuáliák után egy deka­me­ronra jel­lemző tudat­folyam-re­génnyel jelent­kezett, amely­ben korábbi költői hangja nem veszett el. A szerző stílusa hal­ványan Kertész Imre komor, fekete humo­rára és Virginia Woolf Hullámok című regé­nyének párbe­szédes költői megszó­lalá­saira is emlé­keztet­het, miköz­ben a törté­net tragi­komikus, a szöveg gyakran lapos, helyen­ként pedig köz­helyes.
Tovább

KO VERSes felhívás AUGUSZTUS
„hullámzás”
Pataky Adrienn 2014.07.25

Lorca egyik esszé­jében azt írja, Anda­lúziában a „réten mély folyó­meder­ben lassan tova­gördülő hullá­mot »vízi ökör­nek« hívják, hogy ezzel is jelez­zék méretét, lendü­letét és erejét”. A Kortárs Online VERSes rovata ezzel az ihlettel ismét új témával várja a szerző­ket és olva­sókat: az augusz­tus a hullám­zásé.
Tovább

KO VERSes felhívás JÚLIUSra
„gyümölcsös”
Pataky Adrienn 2014.06.30

A Kortárs Online VERSes rovata ismét friss, nyári témával várja a szerzőket és olvasókat: szeretnénk, ha a július is meghozná a maga gyümölcseit.
Tovább

Flamingókkal a hamutálban
INTERJÚ KOMOR ZOLTÁNNAL
Nagypál István 2014.05.12

A debreceni születésű, Nyíregyházán élő Komor Zoltán fiatal kora ellenére már több, hivatalos amerikai publikációval rendelkezik. Művei a bizarro-ban (avagy bizarr szürrealizmus műfaja) íródtak, amely egyre népszerűbb a tengerentúlon. A legújabb könyve, a Flamingos in the Ashtray kapcsán beszélgettem vele, amely az amerikai Burning Bulb kiadónál jelent meg idén.
Tovább

Kisbiblia, avagy egy újabb Voynich-kézirat
Sirokai Mátyás: A beat tanúinak könyve
Nagypál István 2014.04.25

Sirokai Mátyás könyve meglepően jó kísér­let egy profán, világi kis­biblia létre­hozá­sára. Öt könyv­ből áll, akár Mózes könyve. Egy másik utat mutat a fiatal nemze­dékhez, a szerző újabb írá­sai­ból viszont sejt­hető (A káprá­zat­beliek­hez írott levelek, Szkholion 2013/1), hogy itt nem állt meg.
Tovább

A megkésett barokkos ouroboros
Korpa Tamás: Egy híd térfogatáról
Nagypál István 2014.03.10

Korpa Tamás első kötete kísér­leti munka, amely inkább rövid­prózának nevez­hető, semmint lírának. Barok­kos körmon­datai között egé­szen kivé­teles, mély eszté­tikai meg­figyelé­sek is meg­talál­hatók. A kötet egé­szére mégis a meg­késett­ség, az avítt­ság és leg­főkép­pen a modo­rosság jellemző.
Tovább

Lelkében él már a Perzsa
Sopotnik Zoltán: Saját perzsa
Nagypál István 2013.11.12

Sopotnik Zoltán Saját perzsája nem vállal akkorát, amek­kora a szán­déka volt: nem látni az egyén sérü­lékeny­ségé­nek és önmar­cango­lásá­nak a végét. Mégis köze­lebb jutunk ahhoz, hogy a korábbi köte­tekben meg­jelenő iker­testvér törté­netét megis­merjük. Mind­eközben egy társa­dalmi miliő, egy szoc­reál város képe rajzo­lódik ki a hát­térben.
Tovább

Home Sweet Nünü
Interjú Nünü Müllerrel
Nagypál István 2013.10.01

Nünü Müller 1994 óta dol­gozik saját műhe­lyében, egyedi hatású kerá­miái Szent­endrén már igen nép­sze­rűek. A műhe­lyeként is működő laká­sában Nagypál István kér­dezte éle­téről és hiva­tásáról: a kerá­miáról.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben