×

Ébren álmodni, finnül
Antti Leikas: EvickÉlj
Nagy Zoltán 2013.07.23

Napjaink társadalmi beteg­sége a mono­tónia, hiába gyor­sult fel és tágult ki életünk a térben és az idő­ben. Antti Leikas szerint a moto­rikus minden­napok­ból kive­zető úthoz egy kérdést bizto­san fel kell tennünk: merünk-e ébren álmodni?
Tovább

Amikor a rések belakhatók
Turi Tímea: jönnek az összes férfiak
Nagy Zoltán 2013.04.22

„A szerelem nem test. A test hiánya csak. / Kínzó aka­rása, hogy ne legyen aka­rás. / Titok és elhall­gatá­sok kusza szerke­zete.” Turi Tímea első verses­köte­téről, kicsit más­képp – avagy most jönnek az összes férfi­olva­sók; de mini­mum egy kritikus.
Tovább

Rendhagyóan hagyományos
Az év novellái 2012
Nagy Zoltán 2013.03.26

Annak ellenére, hogy a 2012-es Az év novellái kilenc folyó­iratból és önálló köte­tekből huszon­hat szerző írásának válo­gatá­sát adja, még­sem nyújt külö­nösebb élményt az olvasó számára, amire az az előző évekbeli kiad­ványok után számí­tana. De az sem válik az anto­lógia előnyére, hogy a törté­netek zöme már szinte nyomasz­tóan politikai hang­vételű.
Tovább

Dallam és erő
Insane: Concord the World
Nagy Zoltán 2012.08.17

A Concord the World talán a kiadvány egyik legkímé­letlenebb darabja, amely jól mutatja, miként férhet meg egymás mellet dallam és erő ebben a stílusban, első­sorban az utóbbira helyezve a hang­súlyt. Maga a zene­kar is úgy nyilat­kozott, hogy ez a dal repre­zentálja a leg­jobban azt, amit a mai Insane kép­visel.
Tovább

Luzitán csavar
Moonspell: Alpha Noir / Omega White
Nagy Zoltán 2012.08.11

A napsütötte Portugália kapcsán a legtöbb ember aligha asszociál metál­zenére, pláne gótikus és black metálos ele­mekkel is operáló sötét fém­muzsikára. Mégis a húsz éve alakult Moonspell képviseli e kis országot a leg­inkább elismert­ként világ­szerte ebben a műfajban. Négy­évnyi hallga­tás után idén Alpha Noir címmel kiadták kilen­cedik sorleme­züket, amely érdekes zenei kont­rasztot mutat részben a zenekar eddigi élet­művét tekintve, részben pedig a zenei meg­újulást célba vevő kísér­letező kedvnek köszön­hetően.
Tovább

Vihar a csend után
Anathema: Weather Systems
Nagy Zoltán 2012.07.05

Vincent Cavanagh hangját jól támo­gatják Lee Douglas vokál­betétei, és amely egész harmo­nizál a hang­szeres alappal. A Weather Systems számai­ban is meg­jelennek a prózai beté­tek, beve­zetők (például az Internal Landscape-ben), amelyek szintén jól mutatják, hogy az Anathema dalai többek puszta zenénél: az élet érzelmi oldalának és az eszté­tikai érte­lemben vett szépnek művészi kifeje­zései.
Tovább

20 éves A legjobb méreg
Széljegyzetek a Tankcsapda A legjobb méreg lemezéhez
Nagy Zoltán 2012.07.02

Könnyű bele­ragadni a túlzá­sokkal teli urbá­nus betyár­roman­tikába, és meg­állni azon a szinten, hogy beteg a világ, éljük túl az életet. Veszé­lyes játék ez, az egyik legjobb méreg, amit ismerek.
Tovább

With or without U2
Huszonöt éves a U2 Joshua Tree lemeze
Nagy Zoltán 2012.03.30

A U2 koráb­ban is meg­kerül­hetet­len banda volt, de ezzel a lemez­zel vég­érvé­nyesen és örökre a világ máso­dik leg­jobb zene­kara lett. Az ama­tőr báj már a múlt, itt került iga­zán he­lyére min­den egyes hang, min­den egyes csend.
Tovább

Egy magyar irodalom van
Nagy Zoltán 2011.12.27

Pomogáts Béla sorozata abszolút hiánypótló munka, amely minden szempont­ból hasznos a magyar iro­dalom és iro­dalom­törté­net szem­pont­jából. Néze­teivel és mód­szerei­vel lehet egyet­érteni vagy vitat­kozni, ám mégis egy­fajta alap­követ ad a további épít­kezéshez.
Tovább

A múlt nyomában Gordon Zsigmonddal
Kondor Vilmos: Budapest romokban
Nagy Zoltán 2011.09.24

Kondor Vilmost manapság a magyar hard-bolied krimi megteremtőjeként emlegeti a kritika. A szerzőről ennek ellenére keveset lehet tudni: elzárkózik a nyilvánosság elől, s mint egyik e-mail interjújában fogalmaz, saját személyét érdektelennek tartja – szerinte regényei fontosak igazán. Legújabb könyvével idáig összesen négy műve jelent meg az Agave kiadó gondozásában: a Gordon-sorozat elindítójaként 2008-ban a Budapest noir, majd egy-egy évvel később a Bűnös Budapest (2009) és A budapesti kém (2010).
Tovább

Zenei modernség és hagyomány
Szabó Balázs Band: Átjárók
Nagy Zoltán 2011.09.24

Az Átjárók végeredményben megszünteti a műfaji határokat a folk és a funk, a zene és a költészet között, ahogy erre a matt fekete borítón látható, vízen lebegő esernyőket ábrázoló fénykép is rámutat. Az Alízótai álmodozók zeneileg kiforrottabb, mint az együttes első lemeze, és kimondottan vonzóvá teszi a CD-formát a Pilinszky-versek megzenésítése.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben