×

„Felruház a Rock&Roll Áruház!”
Poós Zoltán: Rock&Roll Áruház – ez a divat 1957–2000
Murzsa Tímea 2018.12.08

Mikor a „zene és az öltözködés még veszélyforrást jelentett”. Mikor egy megfelelően kiválasztott farmernek vagy zakónak üzenete volt. Ebbe az érába kalauzol bennünket Poós Zoltán legújabb könyve.
Tovább

Mikor a néma megszólal
Nádas Péter: Párhuzamos olvasókönyv
Murzsa Tímea 2017.08.17

A Párhuzamos olvasókönyv második változata jelentősen bővített kiadás. A Nádas Péter Párhuzamos történetek című, három kötetből álló művéhez készült kísérő alkotás jegyzeteket, képeket, interjúkat és interpretációkat tartalmaz, bepillantást engedve abba az elképesztő mennyiségű anyagba, amelyet a szerző felhasznált, hogy megírja a magyar irodalom egyik legfontosabb opus magnumát. De vajon meg lehet-e szólaltatni a szöveg néma poétikai struktúráját?
Tovább

Kiszolgálva és kiszolgáltatva
Szabó T. Anna: Törésteszt
Murzsa Tímea 2017.06.09

Szabó T. Anna Törésteszt című kötetének novellái eredetileg a Nők Lapjában jelentek meg, tárcák formájában. Ez a kontextus sok mindent meghatároz a szövegekkel kapcsolatban: nem feltétlenül a legkidolgozottabb karakterekkel működnek, azonban beleragadnak az ember fejébe, továbbgondolásra késztetve olvasójukat. Ezek a novellák – a szerző korábbi prózai nyitásaival, a Senki madara című kisregénnyel és a Fűszermadár című meseregénnyel szemben – egyértelműen felnőtteknek szólnak.
Tovább

Disznóvágás a panelban – mesék Szolnokról
Bajnai Zsolt: A megmozdult világ
Murzsa Tímea 2017.03.29

Bajnai Zsolt első szépirodalmi kötete Szolnokról szól szolnokiaknak. Meséket tartalmaz a könyv, de a történeteknek egyértelműen köze van a valósághoz. Általuk – hétköznapi kisemberek nem mindig hétköznapi sztorijai által – utazunk a jelenből a múlt egyes állomásaira: a kockás abroszok, a német és orosz megszállók és a hangalámondásos filmek világába.
Tovább

„Aludj csak, én majd átkozom az istent”
kabai lóránt: semmi szín
Murzsa Tímea 2016.11.25

A Műút folyóirat szerkesztőjének, kabai lórántnak a legújabb kötete pőrén mutatja meg a világ bizonytalanságát, megismerhetetlenségét és sötétséget – kívül és belül. Itt nincsenek színek, nincsen fény, ha van is, akkor elvakítja a szemünket. A semmi szín kényelmetlen olvasmány, mert szembesít minket saját egzisztenciális bizonytalanságunkkal. Azonban a hideg távolságtartás mögül mégis kiszűrődik valami nagyon emberi: a remény.
Tovább

Az onkológiai derű
Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló
Murzsa Tímea 2016.08.03

Esterházy Péter naplót írt, Hasnyálmirigynaplót. A szöveg néhol brillírozó szövegmutatvány, máshol egyszerű, húsbavágó híradás a betegségről. Fikció és irodalom keveredik ezeken a lapokon, de máshogy, mint ahogy eddig megszokhattuk. Itt E. P. az E. P. De mit kezd az író és az ember azzal, ha ezentúl ez az E. P. hasnyálmirigyrákban szenved? Erről szól ez a könyv. És szomorú, de sajnos aktuális kérdés, hogy mit kezd az olvasó azzal, hogy a mű megjelenése után nem sokkal a szerző eltávozott az élők sorából.
Tovább

Tesco Disco Reloaded
Hello Hurricane
Murzsa Tímea 2016.03.08

A Hello Hurricane a fiatal magyar alter/indie szcéna egyik legmeg­hatá­rozóbb zene­kara lehet. Erős indie ala­pokra épített, egyedi fel­állású banda, sok döggel és finom­sággal, vala­mint megle­pően érett muzsi­kával.
Tovább

Behúzódni egy kapualjba
Darvasi Ferenc: Köztünk vagy – Beszélgetések Mándy Ivánról
Murzsa Tímea 2016.02.02

Darvasi Ferenc interjú­köte­téből egy új, eddig isme­retlen vagy csak darab­jaiban ismert Mándy-kép bon­ta­kozik ki. Húsz interjú, húsz­fajta meg­köze­lítés a szer­zőről, akit sze­ret­nek Buda­pest író­jának nevezni. A Köztünk vagy be­tekin­tést ad a kávé­házak apró zugaiba, de Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Kék­golyó utcai ott­ho­nába is.
Tovább

Hát akkor itt fogunk élni
Benedek Szabolcs: A kvarcóra hét dallama
Murzsa Tímea 2015.09.17

Szokatlan bűnesetek ütik fel fejüket 1985-ben Szol­nokon: fiatal nők vetik le ma­gu­kat (lökik le őket?) külön­böző épü­letek tete­jéről. Főhő­sünk, a fiatal Tóth Bence nyo­mozni kezd. A Ká­dár-rend­szer­ben eltöl­tött gye­rek­kor – a fel­nőtt­korból vissza­tekintve.
Tovább

Saját igazságok
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok
Murzsa Tímea 2015.07.10

Tóbiás Áron legújabb kötete szemé­lyes törté­nete­ken keresz­tül mutat be egy hallga­tással öve­zett kor­szakot. Megke­resni az igaz­ságot, meg­törni a csendet, akkor, ami­kor a kettős­beszéd az egyetlen lehet­séges­nek tűnő meg­szóla­lási mód. Művé­szetről, ars poeti­cáról, politi­káról beszél­get Tóbiás Áron külön­féle alko­tókkal a Meg­men­tett hang­sza­lagok lapjain.
Tovább

Magán(y)mitológia
Lesi Zoltán: Merül
Murzsa Tímea 2015.02.11

Mese és valóság, gyermeki néző­pont és fel­nőtt­pers­pek­tíva keve­redik Lesi Zoltán második köte­tében. De ottho­nos tud-e lenni a Merül elsőre ide­gen­nek ható világa? Meg­oszt­ható-e a magán­mito­lógia?
Tovább

„Azoknak, akik vigyáznak rájuk”
Szilasi László: A harmadik híd
Murzsa Tímea 2014.10.06

Szilasi László új kötete nem egy­szerű regény, hanem egyben tár­sa­dalmi tett is. Le lehet­-e vet­kőzni azt az olva­sói menta­litást, amely a társa­dalmi érzé­keny­ségű műve­ket rög­tön a szocio­gráfia műfa­jában he­lyezi el? Lehet­-e más he­lyett be­szélni – hite­lesen? Eze­ket a kérdé­seket is fe­sze­geti A har­madik híd, mely elő­hoz­za a lát­hatat­lan­ság­ból a haj­lék­tala­nokat.
Tovább

A profán Ophélia
Nagy Márta Júlia: Ophélia a kádban
Murzsa Tímea 2014.08.21

Nagy Márta Júlia kihalt, vadnövé­nyekkel övezett tájon vezet át ben­nünket oda, ahol meg­fér egy­más mellett a hinta a dió­fával és a bomla­dozó Ophélia teteme. A költő­nő első kötete egy lát­szólag isme­rős shakespeare-i alakon keresz­tül egy hét­köz­napi vilá­got mutat be. Azon­ban minden az ellen­tett­jére fordul: az isme­rős isme­retlen lesz, a szent pedig profán.
Tovább

„Csak neveket és szavakat tudok.”
Fodor András: Összegyűjtött versek
Murzsa Tímea 2014.06.26

Fodor András szemléli a világot. A vilá­got, és benne az em­bert. Ver­seit az ellen­tétek állan­dó harca moz­gatja: szub­jektív és objek­tív, külső világ és belső világ ütkö­zése. Az ered­mény mégis egy nagyon hig­gadt, kifino­mult líra. Kor­doku­men­tum vagy tisztán szép­iro­dalom? Az Össze­gyűj­tött versekben egy 1944-től 1979-ig tartó költői pálya egyen­lete­sen jó szín­vo­nalú telje­sítmé­nyeit olvas­hatjuk.
Tovább

Kilátás a Bárkáról
Interjú Elek Tiborral
Murzsa Tímea 2014.04.07

A Kortárs Online áprilisi KorTÁRSa a Bárka. Elek Tibor­ral, a Bárka főszer­kesztő­jével beszél­gettünk nyom­tatott és online sajtó viszo­nyáról, az iro­dalmi szféra piac­jelle­géről, és arról, hogyan is kép­zeljük el a Bárka bel­sejét, a kapi­tány és a tenge­részek viszo­nyát.
Tovább

Különcök diadala
Daniel Pinkwater: A titokzatos gyíkzenekar története
Murzsa Tímea 2014.02.21

„Mennykővároshoz képest Dis­ney­land egy lerobbant ham­burger­stand” – Daniel Pink­water olyan világba kala­uzol minket, ahol minden a feje tete­jére áll. Az em­berek meg­változ­nak, bután moso­lyognak, és gyors­fagyasz­tott éte­leket esznek, eköz­ben viszont a gyíkok szellemi virág­korukat élik. A titok­zatos gyík­zene­kar ügyesen bújta­tott társa­dalom­kritika, de leg­főképp szóra­koz­tató ifjú­sági könyv.
Tovább

„A slammer van, meg a pucér szíve”
Slam poetry, Interjú Kemény Zsófival
Murzsa Tímea 2013.09.26

„A slamnek van kocká­zata: igenis bátor­ság kell hozzá, hogy az ember oda­álljon a szín­padra, és a bátor­ság szexi.” – Kemény Zsófi oda­csap! Bátor vallo­más slamről, iroda­lomról, politi­káról és a család­ról, ahol az író csúcs­teljesít­ménye a másfél kilós regény.
Tovább

Dal a madártani egyletről
Márton Evelin: Papírszív
Murzsa Tímea 2013.09.02

A Papírszív egy folya­mato­san höm­pölygő gon­dolat­halmaz: utó­pia is, meg nem is, szerel­mes tör­ténet is, meg nem is. Bár Márton Evelin saját novel­lájából szüle­tett sci-fi-szerű keret­törté­nete nagyon ígé­retes, mégis sok üres­járat maradt a szöveg­ben.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben