×

A köd bizonyossága
Bartók Imre: Láttam a ködnek országát
Molnár Illés 2017.01.06

Bartók Imre legújabb regényében a tragikumvesztés késő egzisztencialista tragédiájába dagad bele egy összeesküvésszál, hogy végül magabiztos hajszálrepedések mentén kérdőjelezzen meg mindent, amiben esetleg biztosak lehettünk volna.
Tovább

Önt/ör/vény
Mezei Gábor: natúr öntvény
Molnár Illés 2016.07.27

Mezei Gábor a ritkán publikáló költőkhöz tartozik. Két könyvét látva az is nyilvánvaló, miért: a függelék. és a natúr öntvény recepciója is rendre hangsúlyozza a kötetek átgondolt szerkezetét. Előbbinél még az üres felületnek is jelentése van, utóbbinál a számok használata és a motívumok hálózatos el- és előtűnése ad erős vázat a verseknek.
Tovább

A szenvedés kiáltványa
Béki István: Magatartás
Molnár Illés 2015.12.15

Béki István életműve a szenve­dést állítja a közép­pontba. A szen­vedő test képe persze más­ként jelenik meg egy perfor­mansz­ban, és másként a versek­ben. A perfor­man­szok során saját tes­tének tűrő­képes­ségét teszi próbára. A Maga­tartás versei hason­lókép­pen bánnak a szöve­gekben elbe­szélt testtel: elkülö­nítik a világ­tól, majd a világ szen­vedé­seivel töltik meg azt.
Tovább

Széttükrözött madár
Hevesi Judit: Hálátlanok búcsúja
Molnár Illés 2015.06.15

Hevesi Judit komplett, koherens költői univer­zumot épít kövek­ből, mada­rakból, ki nem mon­dott, lap­pangó családi emlé­kekből. Öntu­dato­san vállalja a dado­gást, az elakadó szava­kat, és ezzel elkü­löníti magát a fehér inges, egye­nes háttal emlé­kező tömegtől.
Tovább

Preparált füveskönyv
Németh Zoltán: Kunstkamera
Molnár Illés 2015.04.15

Németh Zoltán legújabb kötetének rövid verseiben csonkolt, torz testek meredeznek. Kicsi, de nehéz könyv: nem lehet egyszerre végigolvasni, de abbahagyni sem.
Tovább

Cezúra
Molnár Illés 2015.03.27

„Szemcsés, sikamlós utcákat járok, / a fülem­ben szemer­kélő szimfo­nikusok. / Két sorház közt tőmon­datnyi utca, / a lassú bomlás, a kül­színi fejtés túl­ereje / nyomja el az épít­kezés zaját.” Molnár Illés verse
Tovább

Fehér elefánt a porcelánboltban
Turi Tímea: A dolgok, amikről nem beszélünk
Molnár Illés 2015.01.09

Turi Tímea második kötete ígé­retet hordoz a címé­ben: a kibe­szélet­len, sebként fel­nyíló emlékek feldol­gozá­sát a közép­kor óta hang­ta­lanná lett médiu­mon, az olva­sáson keresz­tül. A belső beszéd meg­hitt­sége egyben zavar­ba ejtő­vé is teszi az erről való direkt, tárgyi­asító gondol­kodást, azaz a kriti­kai ref­lexiót.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben