×

A megkövesedés művészi világa
Szurcsik József festményein és Császár László verseiben
Mayer Erzsébet 2016.10.11

Szurcsik József a művészettörténet tanúsága szerint nagyon sokoldalú művész. Az egyik oldala határos Császár László költő verseivel. Az összetartozást a költői szövegek erőteljes képszerűsége, valamint a festmények domináns narratív sajátossága adja. Ezen túl mindketten a történelmi cselekvés nagyszerűségével a sokoldalúan képzett ember (pszeudo) mítoszával való szembesülést, a velük való leszámolást, végezetül pedig az élet és a lét üres telkén való kesernyés körülnézést fogalmazzák újra és újra, miközben a hiábavalóság lidérce gyötri őket.
Tovább

Nem vagy más világ!
Kelle Antal ArtFormer alkotói világáról
Mayer Erzsébet 2016.06.03

Kinek, minek tekint­hetjük Kelle Antalt, aki okle­veles gé­pész­mér­nök, elis­mert szob­rász, játék­ter­vező és -ké­szítő, a robot­techni­kák isme­rője és műve­lője, tudo­má­nyos foko­zattal ren­del­kező egye­temi oktató, akinek a mikro­mecha­niká­ról önálló kötete jelent meg, ezen túl konst­ruktőr, és jobb szó híján kom­muni­ká­ciós művé­szet­tera­peuta. Lefedi mind­ezt az art­for­mer titulus?
Tovább

Elemi szálak és szövetek
Regős Anna textilművész alkotói világáról
Mayer Erzsébet 2016.03.28

Regős Anna textilművész szemé­lyi­sége, alkotói élet­műve tisz­te­letre és elis­me­résre méltó. Hatá­rozott jellem, letisz­tult egyé­niség, meg­úju­lásra kész, s mindez képezi gaz­dag alko­tói pályá­jának fede­zetét. Már­pedig akit az Isten textil­mű­vész­nek szán, abból textil­mű­vész is válik.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben