×

Fuss a szerelemért!
Malgorzata Szumowska: Az Ő nevében
Legáth Zsolt 2015.05.18

Kell-e egy homoszexuális pap törté­netét széle­sebb közön­ségnek is bemu­tatni két évvel azután, hogy a film a 2013-as buda­pesti meleg­film­feszti­válon már lát­ható volt? Ha nem vagyunk álszen­tek a témá­val kap­cso­latban, akkor nem. Ha álszen­tek vagyunk, akkor igen. És mi azok vagyunk, ál­szentek.
Tovább

Német karóra, afgán idő
Feo Aladag: Világok között
Legáth Zsolt 2014.10.08

Dema­góg háborús propa­ganda­mozi a német hon­pol­gárok feltü­zelé­sére, vagy úttörő vállal­kozás arra, hogy a német film végre szembe­nézzen Német­ország afga­nisz­táni szerep­válla­lásá­nak követ­kez­mé­nyei­vel? A Világok között meg­osztó film, amely súlyos társa­dalmi kérdé­sekkel foglal­kozik, ezért nagyobb a rá irá­nyuló figye­lem, mint amek­korát pusz­tán eszté­tikai kvali­tásai alap­ján meg­érde­melne.
Tovább

Kultúrvámpírok
Jim Jarmusch: Halhatatlan szeretők
Legáth Zsolt 2014.04.18

Ritkán látunk vámpírokat annyira embe­rinek, mint Jim Jarmusch leg­újabb filmjében. Az ame­rikai kult­ren­dező vérivó lényei inkább szen­vedély­bete­gek, sem­mint vér­szom­jas fene­vadak.
Tovább

Meleg fiúk fejjel a falnak
Császi Ádám: Viharsarok
Legáth Zsolt 2014.03.20

A magyar Túl a barátságon minden kép­koc­káján érződik a gender­tudatos gondol­kodás és a melegek ügye melletti elköte­lezett­ség. Fontos társa­dalmi témát bon­colgat, ám művészi ereje kevéssé meg­győző.
Tovább

A Tarr-képlet
Kovács András Bálint: A kör bezárul – Tarr Béla filmjei
Legáth Zsolt 2013.11.28

Kovács András Bálint monográ­fiája a „legjelen­tősebb és nemzet­közileg leg­ismer­tebb kortárs magyar film­ren­dező, Tarr Béla munkás­ságá­ról szól”. Ez nem az elem­zés végén levont követ­kezte­tés, hanem Kovács köny­vének leg­első mondata. Nemcsak eszté­tikai érték­ítélet, hanem meg­süve­gelen­dően bátor kiállás is egy ide­haza oly sokat kárhoz­tatott film­ren­dező mellett.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben