×

Öko-irodalmi top 5
Lapis József 2019.06.27

Kíváncsiak vagytok, milyen verseket, prózákat vagy éppen életműveket idézett fel az ökológia hívószava a kortárs magyar irodalom egyik mérvadó kritikusában? Kellemes olvasást kívánunk Lapis József izgalmas ajánlójához!
Tovább

Kérem
Bertók László: Priusz
Lapis József 2017.05.19

Régi fiókok mélyén bizonyára sok, később jó hírt s nevet szerzett költőnek akadnak olyan kivágatai helyi napi- és havilapokból, iskolai újságokból, melyek ifjúkori zsengéinek gondosan elraktározott és még gondosabban el is felejtett lenyomatait őrzik. Viszonylag ritkán esik azonban meg az emberrel, hogy évtizedekkel később, bírósági akták részeként látja viszont a szövegeit, merthogy a hatalom magára s a társadalomra oly’ veszélyes dolgoknak ítélte őket, hogy okvetlenül szükségesnek látta fiatal szerzőjüket börtönbe juttatni. Ez történt Bertók Lászlóval húszévesen, 1955-ben, s egyebek mellett ennek dokumentuma a Magvető kiadó Tények és tanúk című fontos sorozatában megjelent Priusz című kötet.
Tovább

A múltteremtés öröme
Szigeti Csaba: Macska a fa alatt
Lapis József 2016.12.27

Szigeti Csaba legújabb, több mint tíz éves szünet után kiadott tanulmánygyűjteményének címe, folytatva a maga teremtette hagyományt, A hímfarkas bőre és a Mint egy elefánt után szintén egy állat neve köré szerveződik: Macska a fa alatt. A mű megjelenése öröm mindazoknak a szakmabelieknek, akik szeretik az irodalmi és irodalomtörténeti ínyencségeket, akiket lenyűgöznek a mikro- és makrofilológiai kalandozások, illetve a belőlük levont eredeti következtetések, s akik úgy akarnak szórakozni, hogy közben műveltségük és látókörük is számottevő módon bővül.
Tovább

Sampite
Kollár Árpád: A Völgy, írta Tárkony
Lapis József 2016.07.25

Kollár Árpádról gyakran jut eszembe Kosztolányi híres analógiája: „Minden költő gyermek.” Második könyve, A Völgy, írta Tárkony azt a benyomást kelti, hogy itt egy írás- és játékszenvedélytől fűtött, a nyelv- és a világteremtés lehetőségeiben tobzódó, felszabadult, öntörvényű, s talán kicsit felelőtlen költő-gyermek szól hozzánk.
Tovább

Tőkesúly
Murányi Zita: Csillag
Lapis József 2016.02.13

Murányi Zita kötete keresz­tül-kasul bejárja a költé­szet biro­dal­mát. Talá­lunk benne nagy­szerű és érzék­letes, emberi és isteni jelen­léttel átita­tott termé­szeti képet és táj­meg­írást, emlé­ke­zetes, finoman töré­keny apa- és anya­verse­ket, a terem­tés és a sze­relem útjait fürké­sző költe­ménye­ket. S mindeh­hez fűszer­nek alapos mellé­fogá­sokat is.
Tovább

A lány, aki beszélt
Tóth Krisztina: A lány, aki nem beszélt
Lapis József 2016.01.15

A gyerekirodalomban régóta ottho­nosan mozgó szerző 2015-ben több gyerek­könyvet is meg­jelen­tetett, és ezek közül egyik sem nevez­hető éppen szok­vá­nyosnak. Két korábbi köte­tében már nehéz témák kerül­nek elő. Tóth Krisz­tina A lány, aki nem beszélt című könyve most az örök­be­foga­dás hely­zetét járja körül mesei keret­ben.
Tovább

Téli rege
Térey János: A Legkisebb Jégkorszak
Lapis József 2015.11.09

Már Térey János korábbi verses regénye, a Protokoll is emlé­kezetes fejeze­tekben eleve­nítette meg az év végi ünnepi idő­szakot, új könyve, A Leg­kisebb Jég­kor­szak pedig különös­képpen téli könyv­ként olvas­ható. Az elkép­zelt közel­jövő kará­cso­nyának szelleme ugyan­akkor nem mond­ható kifeje­zetten derűs jele­nésnek.
Tovább

Mint nem holt nyelv
Izsó Zita: Színről színre
Lapis József 2015.02.27

Izsó Zita költé­szetének szá­momra leg­fon­tosabb tapasz­talata az, ahogyan a költői nyelv ára­mában a világ és annak jelen­ségei egé­szen ide­gen­ként terem­tődnek meg. Úgy ide­gen­ként, hogy az delejez, kérdé­seim vannak hozzá. A szitu­ációk nem (teljesen) isme­retle­nek, mégis újra és újra rácso­dálko­zunk arra, hogy egy mon­dat, egy hason­lat mire kész­teti elménk műkö­dését.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben