×

Egy nemlétező világ zenéje
Beszélgetés Győrffy Ákossal
Krajcsi Karola 2014.09.26

A nemrég búcsú­kon­cer­tező Baj­dázó két tagja, Győrffy Ákos és Gu­gyella Zoltán duója, a horhos zene­kar méltó tovább­vivője a „bör­zsönyi bar­kács-am­bientnek”. Az idén József Attila-díjjal kitün­tetett költő­nek pilla­nat­nyilag ez a fő kife­je­zési for­mája, vagy ahogyan ő fogal­maz: egyre inkább zené­ben és nem sza­vak­ban gon­dol­kodik.
Tovább

Kíváncsiskodva a dalok útjain
Beszélgetés Jónás Verával
Krajcsi Karola 2014.02.25

Könnyed, kissé bohókás, intuitív, emellett precíz és karak­teres fiatal jelen­ség, aki példa­értékűen mene­dzseli az életét. Énekes, gitáros, dal­szerző, zenekar­vezető és ki tudja, még mi, és mire készül: szemé­lyesen Jónás Vera tudó­sít bennün­ket éle­tének egyre foko­zódó történé­seiről.
Tovább

Új kvartett, új kezdet
Beszélgetés Bágyi Balázzsal
Krajcsi Karola 2014.02.10

Hogyan lehet szétválasz­tani a szín­padi embert és a tisztség­viselőt? Bágyi Balázs nemcsak zenél, zenét szerez és zenét tanít, hanem a Magyar Jazz Szövet­ség elnöke is. A jazz jele­néről és jövő­jéről, a szövet­ség mun­kájáról és nem utolsósorban új zene­karáról, a Bágyi Balázs New Quartet­ről is beszél­gettünk vele.
Tovább

Zene és ember a középpontban
Beszélgetés Sütő Mártonnal
Krajcsi Karola 2013.12.02

Bár a trombita volt az első hang­szere, Juhász Gábor és a gitár akkora hatást gyako­rolt rá, hogy sokak örö­mére immár hazánk meg­hatá­rozó dzsessz­muzsiku­saként tart­hatjuk számon. Sütő Márton zene­kará­val hama­rosan első évtize­düket zárja, ennek kapcsán beszél­gettünk vele.
Tovább

Létjáték a Bélaműhellyel
Beszélgetés Rimóczi Istvánnal
Krajcsi Karola 2013.09.30

Teknőkotó, slagszax, gettó­marim­bula: ezek létező hang­szerek, de egye­lőre csak náluk talál­kozha­tunk velük, hiszen az ő teremt­mé­nyeik. A Béla­műhely hulla­dékok­ból és kiselej­tezett tár­gyakból, alkat­részek­ből lehel belé­jük életet, varázs­latos kon­cert­jeiken pedig még ahhoz is kedvet kaphat a közön­ség, hogy maga gyárt­son sze­mélyre sza­bott zene­szer­szá­mot egy jobb sorsra hiva­tott sze­mét­kupac­ból.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben