×

Legendagyalázás
A lázadás kora: Michael Kohlhaas legendája
Kovács Patrik 2014.08.18

Kohlhaas Mihály történetét sokan és sok­féle­kép­pen adap­tálták már film­vá­szonra. Arnaud des Pallières mun­kája Mads Mikkel­sennel a fősze­repben való­színű­leg mind közül a leg­ke­vésbé érdek­feszítő: a francia–német kopro­dukció lassú, vonta­tott és maní­ros dol­gozat, mely nem tud mit kez­deni az örök­becsű alap­anyag­gal. E film láttán a ló­csi­szár való­színű­leg újra elin­dulna a maga iga­záért…
Tovább

Ember az embertelenségben?
David Michôd: Országúti bosszú
Kovács Patrik 2014.08.07

David Michôd friss munká­jával még impo­záns ren­dezői debü­tálá­sát is túl­szár­nyalja. A direk­tor az Animal Kingdomhoz képest szűkí­tette látó­szögét, és e bölcs lépés­ből csak profitált: tempó­érzéke kifino­multabb, stílusa simább lett. Az Ország­úti bosszú a kor­társ auszt­rál mozi egyik csúcs­produk­tuma.
Tovább

Lánysorsok Törökországban
Yesim Ustaoglu: A pokol kapujában
Kovács Patrik 2014.06.30

Yesim Ustaoglu ötödik egész estés pro­duk­ciója lassan höm­pölygő, érzé­keny film. Az alko­tó hiány­tala­nul leltá­rozza a pátriá­jából elvá­gyódó tiné­dzser­lány magán­életi problé­máit, sőt az enyhén melo­drámai fogal­mazás­mód még jól is áll e darab­nak. A pokol kapu­jában valódi eré­nyeit mégis másutt érde­mes keresni.
Tovább

Utazás a semmibe
Felix Herngren: A százéves ember…
Kovács Patrik 2014.06.17

Felix Herngren nem kockáztatott túl sokat: köz­ismert siker­regényt adap­tált vászonra, a vég­ered­mény mégis kétes értékű. A száz­éves ember mozza­natnyi rész­letei néhol egé­szen kitű­nőek, a film kiállí­tása is pazar, de a túlsá­gosan szét­tartó cselek­mény – mely ironi­kus tükröt tart a pika­reszk elbe­szélés­módja elé – összes­ségé­ben nem elég meg­győző.
Tovább

Akarsz-e játszani?
Alex van Warmerdam: Borgman
Kovács Patrik 2014.05.07

Nehéz lenne pontosan meg­hatá­rozni, mi is a Borgman, e nagy vihart kavart szer­zői filmes ámok­futás. Főhaj­tás a poszt­modern nihiliz­mus oltára előtt, vagy mag­vas his­tória az elfaj­zott nyugati kor­szellem­ről? Annyi bizo­nyos, hogy Alex van War­mer­dam darabja közös töpren­gésre invitál.
Tovább

A fény áll nyerésre
Nic Pizzolatto: True Detective
Kovács Patrik 2014.04.20

Tavaly, amikor lezárult minden idők egyik legjobb sorozata, a Breaking Bad, a nagyérdemű közönség még csak nem is hitt benne, hogy a közeljövőben bármikor készülhet egy olyan széria, mely állhatná az összehasonlítást az AMC modern klasszikusával. Az HBO gondozásában készült True Detective azonban jött, látott és porba döngölte ezeket az elvárásokat.
Tovább

Egy álomgyári kapitány
Paul Greengrass: Phillips kapitány
Kovács Patrik 2013.11.05

A Phillips kapitány nincs híján poten­ciális siker­ténye­zőknek: egy hírne­ves ren­dező és egy nagy sztár közös mun­kája, és a még mindig kelen­dő „igaz törté­net alap­ján” címke is ott lóg rajta. Ennek elle­nére Greengrass filmje bátor­talan túsz­dráma, amelyet java­részt óvatos stúdió­érdekek diktáltak.
Tovább

Kettős mélyanalízis
Călin Peter Netzer: Anyai szív
Kovács Patrik 2013.10.25

Călin Peter Netzer harmadik nagy­játék­filmje pazar fesz­tivál­szerep­lést tudhat maga mögött, mi több, a jövő évi Oscar-díjért folyó ver­senybe is bekap­csoló­dott. De ami még talán ennél is fon­tosabb: bizo­nyítja, hogy a román újhullám néven ismert film­művé­szeti mozga­lomra még mindig oda kell figyelni.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben