×

Egy komikus házasságszédelgő tragédiája
Don Juan a Maladype Bázison
Kovács Natália 2013.05.10

Hogy mi a házasság? A hetedik szent­ség; férfi és nő jogilag törvé­nyesí­tett kap­csolata; két ember a törvény előtt is vállalt pár­kapcso­lata; hitele­sített szere­lem; csak egy papír; kötelék; börtön; egy férfi és több nő törvé­nyes kap­csolata; egy nő és több férfi törvé­nyes kap­csolata; 2013-ban Magyar­orszá­gon az egyik leg­népsze­rűbb beszéd­téma. S hogy mi a házas­ság Don Juan értel­mezésé­ben, az kiderül Zsótér leg­újabb rende­zésé­ből, a Maladype Bázison.
Tovább

A komikus halála
Mihail Bulgakov: Képmutatók cselszövése
Kovács Natália 2012.07.14

Művészet és hata­lom: egyik sem lehet meg a másik nélkül, hiszen a művész­nek támo­gatóra, a hata­lomnak pedig megerő­sítésre van szüksége. E roppant ambivalens, örökké felold­hatat­lannak látszó ellent­mondá­son alapuló viszonyt ragadja meg és mutatja be Bulgakov a Moliére Tartuffe-je körül kirob­bant botrány törté­netén keresztül.
Tovább

„Pesti road-movie”
Faragó Zsuzsa, Forgács Péter: Négyeshatos
Kovács Natália 2012.06.03

Nagyon szórakoz­tató, közben kicsit vonta­tott, alap­vetően komoly, itt-ott szomorú, meg­rázó, szür­reális vagy tragi­komikus. Mint maga az élet. Kellő­képpen magyar, de egyáltalán nem magyar­kodó. Önironikus, de nem önosto­rozó. Egysze­rűen szelle­mes és kelle­mes, élvez­hető, de egyáltalán nem felszínes. Felvet olyan problé­mákat, melyeken tényleg érdemes elgon­dolkozni.
Tovább

Szó szerint
Panodráma: Tanulni, tanulni, tanulni
Kovács Natália 2012.05.30

Schermann Márta rende­zésében szóba kerül a cigány­kérdés, a szegre­gáció és integ­ráció problé­mája, tanár­verő diákok és diák­verő tanárok, keret­létszám-csökken­tés a felső­oktatás­ban, az iskola befe­jezése utáni elhelyez­kedés nehéz­ségei – vagyis jó magyar módra minden, amin kese­regni lehet vagy szokás, és semmi, aminek örül­hetnénk, amit értékel­hetnénk.
Tovább

Roppant tanulságos
Szabó Borbála: A teljes tizedik évad
Kovács Natália 2012.05.19

A szitkom napjaink egyik legnép­szerűbb szóra­koztató műfaja, amely­ből készül­nek jók és rosszak egyaránt. Szabó Bor­bála április 27-én a Bárká­ban bemuta­tott új darabja, A teljes tizedik évad éppen e műfaj nega­tív hatá­sait veszi górcső alá. Roppant tanul­ságos, megtud­hatjuk belőle: a tele­vízió öl, butít és nyomorba dönt.
Tovább

Ketten jöttek…
Sławomir Mrożek: Próféták
Kovács Natália 2012.05.09

A rendezés – a Mrożek-szöveg­ben rejlő­kön túl is – számos problé­mát vet fel. Úgy mint az elnyo­más vagy a népes­ség mérték­telen és mérsé­kelhetet­len növeke­dése, a más­ság és a válto­zások el nem foga­dása. Mégis, a köz­ponti kérdés a látszat­világ, vagyis a világ látsza­ton ala­puló műkö­dése.
Tovább

Az ember helye
Természetes Vészek Kollektíva: Végtelenbe zárva
Kovács Natália 2012.04.23

Nem lehetne ponto­san meg­mon­dani, hogy ki az a nő, aki az üveg­dobozban tartóz­kodik. Egyedül rab­sága az, ami biztos­nak tűnik. Már a cím is erre utal, s erre enged követ­kez­tetni bezárt­ságá­nak látvá­nya is. Ijesztő sze­meivel olykor felénk, nézők felé tekint, egy darabig értet­len­kedik, tapo­gató­zik az üve­gen, de kép­telen át­törni azt.
Tovább

A szív közepe
Jana Dobreva: Homokpuzzle
Kovács Natália 2012.04.15

A modern ember magá­nyos­sága látszik eze­ken a nőkön, akik­nek kapcso­latai a rossz kommu­niká­ción sik­lottak félre. Olyan emberek ők, akik kény­szere­sen igye­kez­nek meg­felelni korunk társa­dalmi normái­nak, s közben – észre nem véve, hogy a másik szereti őket – meg­gyűlö­lik ön­magu­kat.
Tovább

Sorsvetés
Inversedance: Eszter
Kovács Natália 2012.04.15

A sors forgandó­ságának, mintegy jobbra fordulá­sának ünne­pe a zsidó purim, amely hagyo­mány erede­téről szól az ószövet­ség­beli Eszter könyve. Elmeséli a per­zsáktól üldö­zött zsidó­ság sorsát, s azt, hogyan vívták ki végül szabad­ságukat a szép és nemes lelkű Eszter révén. Ezen a törté­neten alap­szik az Inverse­dance leg­újabb elő­adása, melyet már­cius 20-án mutat­tak be a Nemzeti Tánc­színházban.
Tovább

Szellemidézés
Valcz Péter: Áldja meg az Isten, Mr. Vonnegut
Kovács Natália 2012.04.09

Vékes Csaba az öt éve elhunyt Kurt Vonne­gutot ala­kítot­ta, amint egy éppen íródó törté­netbe ve­zeti be az össze­gyűlte­ket. A színész meg­jele­nésén, s a meg­idézett humo­ron és műve­ken túl­menő­en is átha­totta Vonne­gut szel­leme ezt a szom­bat estét.
Tovább

Akárki élete
Kövesdi László: …hogy mi az a majomtőr?
Kovács Natália 2012.04.09

A közép­pontban egy negy­venes éveit tapo­só férfi áll, aki újra­értel­mezi, újra­érté­keli addigi életét. Az adott kor­osztály szá­mára bizo­nyosan isme­rős az élmény, így könnyen a szerep­lővel érez­het. Ezért nem is vélet­len, hogy a neve Akárki. Ő tény­leg bárki lehet­ne, egy közü­lünk. Nem elvará­zsolt királyfi vagy becsa­pott trón­örökös, csak egy ember­élet drámá­jának fősze­replője. Ahogy mind­nyájan azok vagyunk. Minden­napi élmé­nyekkel, problé­mákkal, egy telje­sen hétköz­napi figura szabad­idő­ruhában mesél éle­téről.
Tovább

Emlékmorzsák álomképben
Muta Imago: Madeleine
Kovács Natália 2012.03.23

Madeleine élmé­nyében oszto­zunk. Rém­álom­ban, amely az övé, s amely­be ezúttal mi is be­bocsá­tást nyerünk. A fent emlí­tett prousti vonat­kozás utal­hat arra, hogy ebbe a Madeleine-be bele­kóstolva saját emlé­keink árjába keve­redünk. Vagy talán csak arra, hogy töre­dékes emlék­képeket látunk, melyek mögött egy teljes törté­net rejtezik.
Tovább

Magányban osztozók
Természetes Vészek Kollektíva: Aura
Kovács Natália 2012.02.27

Zavarba ejtő pilla­nat, mikor a fehér kosztü­mös nők között feke­te zakó­jában megáll a sza­kállas író, de nagyon erős szimbo­likus jelen­téssel bír. Az álom képei közt meg­jelenik az ember. Az, aki ezt az egé­szet alkotta. Nél­küle nem len­ne senki sem a ketre­cen belül, sem azon kívül. Nélküle nem len­ne magány.
Tovább

Játék határokkal
Andrew Hefler, Iványi Marcell: Maestro – Improvizáció életre-halálra
Kovács Natália 2012.02.23

Hogy ki kivel és mit csinál, az egé­szen vélet­len­sze­rűen dől el. Kalap­ból húzzák ki a neve­ket, s e szerint állnak párba a színészek. Majd kapnak egy fela­datot, amelyet telje­síte­niük kell. Lehet szerel­mes jele­net, lóver­seny, titok, esti mese, vagy mexi­kói szappan­opera – nem tudjuk, és ők sem tudják előre: a játé­kosok meg­lepetés­szerű­en csöp­pen­nek a külön­féle, megol­dásra váró szituá­ciókba.
Tovább

Párhuzamos életrajzok
Sofi Oksanen: Tisztogatás
Kovács Natália 2011.12.27

Két nő, két generáció, mégis kísértetiesen hasonlít sorsuk. Mintha egyik élet ismételné a másikat. Két nő, akik férfiaknak kiszolgáltatva elvesztették minden tisztaságukat és büszkeségüket, s akik testüket áldozták egy jobb jövő reményében – mindhiába.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben