×

A falu poétikájának hitele
A magyar falu poétikái – A FISZ irodalomtörténeti tanácskozása
Konkoly Dániel 2016.03.23

A magyar falu poétikái címen 2016. március 3. és 5. között Szög­lige­ten került meg­ren­de­zésre a Fia­tal Írok Szö­vet­sé­gé­nek iro­dalom­tör­té­neti tanács­ko­zása. Az ese­ményt meg­nyitó beszé­dében Korpa Tamás a konfe­rencia cél­jául a falu­ról alko­tott képünk kimoz­dítá­sát tűzte ki, amely elvá­rás­nak a sike­rül­tebb elő­adá­sok ele­get is tettek. Külö­nös, hogy ezek a beszé­dek majd­nem mind érin­tették a hite­lesség kér­dését.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben