×

Megannyi kis halál
Krusovszky Dénes: A fiúk országa
Hegedűs Linda 2014.10.31

Krusovszky Dénes első novella­gyűjte­ményét. A fiúk orszá­gát a fel­nőt­tek dön­téseit elszen­vedő kis­kama­szok lakják, fiatal fel­nőttek, akikkel a fér­fivá válás pilla­natá­ban talál­kozunk, s pár­kap­cso­lat­ban vagy házas­ságban élő, egzisz­ten­ciális kérdé­sek­kel vívódó fel­nőttek. Már a címből kiolvas­ható a kötet­kompo­zíciót alkotó viszony­rend­szer leg­fonto­sabb jegye: nem a férfiak, a fiúk orszá­gában járunk.
Tovább

Regényhősök szorításában
Nagypál István: A fiúkról
Hegedűs Linda 2014.04.04

Újabb kontextusba helyezni korábbi tör­téne­teket, pár­beszéd­re hívni már meg­terem­tett regény­alako­kat, és vers­nyelvbe sűrí­teni az epi­kus for­mákat: nagy lehe­tősé­gekkel kecseg­tető vállal­kozás. E cél olvas­ható ki Nagypál István első, A fiúkról című verses­köte­téből, mely három német fejlő­dés­regény főhő­sét és törté­netét idézi meg, s az őket meg­szólító lírai én szó­lama mentén fűzi kötet­be.
Tovább

Tűzfalakon éledő Budapest
Beszélgetés Jankovits Barnabással, a Neopaint Works alapítójával
Hegedűs Linda 2014.02.06

A Neopaint Works egyre több buda­pesti hely­színen teszi le név­jegyét: mára már a negye­dik, egykor omla­dozó belvá­rosi tűzfal vált Buda­pest művészi memen­tójává. A Neopaint Works ala­pítója arra is vála­szolt, hogy milyen lenne a Neo­paint Buda­pestje, vagy hogy a street art mennyire kap és kap­hatna helyet a város­kép fejlesz­tésében.
Tovább

Az e-könyvről kiadói szemmel
Beszélgetés Kereszty Andrással
Hegedűs Linda 2013.10.17

Míg az Amazon­nak már néhány évvel ezelőtt sikerült a nyom­ta­tott­nál több e-példányt értéke­síteni az ame­rikai pia­con, Euró­pában még messze van az e-könyv dia­dala. Hogy milyen nehéz­ségek­kel küsz­ködnek jelen­leg, és milyen lehe­tősé­gekkel élhet­nek a hazai szeg­mens szerep­lői, A Hónap Könyve kiadó veze­tőjét, Kereszty Andrást kér­deztük.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben