×

Disznóbőrben
Bencsik Orsolya: Több élet
Gláser Diána 2016.10.28

Bencsik Orsolya kedves, vékony, rózsaszín könyvének fülszöveget olvasva előzetes elvárásunk megegyezik a lányregények általános fogalmával. A szemfüles olvasó azonban felfedezheti az érzelmeket szimbolizáló belső szerv biológiai ábráját aortástul, mindenestül. Ez a lányregény ugyanis a női tudat nyers és sötét oldalát mutatja.
Tovább

A változás szele
Balogh Ádám: Nyers
Gláser Diána 2016.07.11

Amíg a társadalom várta a rendszerváltozással beáramló nyugati jólétet, szemlélte a világ lassú kitárulkozását, felnövekedett észrevétlenül egy generáció. Ezt a nemzedéket a pubertáskorral együtt érte nagy dózisban a változás szele. Balogh Ádám kötetében a főhős férfivá bontakozása, az ismeretlen új iránti áhítata éppen e korszakváltásra esik.
Tovább

Bolyongás a gépezetben
Lakatos István: Óraverzum
Gláser Diána 2015.03.26

Lakatos István második regénye a fül­szö­veg­beli állítás elle­nére sem gyer­mek­könyv. Ahogy a szerző az Óra­verzu­mot és az azt körül­ölelő világot ábrá­zolja, az feled­hetet­len társa­dalom­kritika, amely saját uni­ver­zu­mun­kat képezi le, kidol­gozott törté­nelem­mel, hagyo­mányok­kal, világ­kép­pel és mik­rosz­kopi­kus jellem­rajzok­kal.
Tovább

Ahol bármi megtörténhet
Ijjas Tamás – Lackfi János: A világ legrövidebb meséi
Gláser Diána 2014.11.05

A világ legrövidebb meséi valóban élő anyag­nak mutatják az iro­dal­mat. Az elhasz­nált sémák újra­gondo­lásá­nak köszön­hető­en a törté­netek egy­fajta újdon­sült, ámde hite­les mesei köze­get terem­tenek, jelez­vén, hogy a klasszi­kus mesei világ a saját tulaj­donunk. A bank­rabló bele­szeret az ügy­inté­zőbe, Csipke­rózsika kiáb­rándul a szere­lem mai felfo­gásá­ból, a béka és a király­lány soha­sem talál­koznak.
Tovább

Kultúra, virtuális sebességgel
Interjú a Tiszatáj szerkesztőivel
Gláser Diána 2014.09.17

Napjainkban már megszokott, hogy az irodalmi folyóiratok online portált hoznak létre. De hogyan lehet kreatívan kihasználni az interakcióban rejlő lehetőségeket? Mi az a virtuális sebesség, és milyenek az „ejtőernyőn szálló” új rovatok? A Tiszatáj online kétéves útjáról és a „digitális láb” szerepéről kérdeztem Kollár Árpádot, az online oldal irodalmi rovatvezetőjét és Orcsik Rolandot, a print folyóirat szerkesztőjét.
Tovább

Szederindák és Óperenciák
Kollár Árpád: Milyen madár
Gláser Diána 2014.08.01

Kollár Árpád mese­könyve eredeti képek­kel járja körül a gyer­meki gondol­kodást ott, ahol az erdő mögött is erdő lako­zik, és ahol nem­csak ravasz rókák és szelíd sünök tanyáz­nak, hanem szúrós sze­derin­dák is. De vajon gyermek­versek ezek? Vagy fel­nőttek még, ahogyan Kovács András Ferenc írja ajánló­jában?
Tovább

Versekben megrajzolt útvonalak
Türjei Zoltán: Térkép helyett
Gláser Diána 2014.07.07

Az ember társas lény. Hiába az élet nagy kér­dései, a másik fél nélkül nem tudunk hite­lesen szemlé­lődni, előre jutni, egy­sze­rűen elve­szünk. Türjei Zoltán kötete gondol­kodásra késztet. Filozó­fusként új szabá­lyokat rögzít, olyan távoli ele­mek közt fel­lelve a logikai össze­füg­gést, mint a villa­mos és az őzek, a mini­szok­nya és a fe­kete lyuk.
Tovább

’56: másképp
Ferdinandy György: Mélyebbre
Gláser Diána 2014.05.05

A Mélyebbre című kötet Ferdi­nandy György eddigi eszkö­zeit és élmény­világát meg­sokszo­rozva alkot naiv világ­képet az 1956-os forra­dalom utáni emberi kapcso­latok­ról, lelki folya­ma­tokról. Szinte mik­roszko­piku­san figyeli azokat az apró pszi­chikai rezdü­lése­ket, amiket a törté­nészek át­ugra­nak.
Tovább

Kísértetek egy művház körül
Beszélgetés Dömötör András rendezővel
Gláser Diána 2013.10.23

Íme itt az új magyar szín­házi sitcom, benne: egy vidéki műv­ház és a körü­lötte zajló misz­tikus-hor­rorisz­tikus ese­mények részről részre. Mindez persze ismert színé­szekkel, renge­teg impro­vizá­cióval, neve­téssel, ahol semmi sem lehe­tetlen, még az aznapi hírekkel is szembe­talál­kozha­tunk. További rész­letek a sorozat és a Szakkör egyik ötlet­gazda-ren­dező­jével, Dömötör András­sal készült beszél­geté­sünkben.
Tovább

Önálló monográfia – szerkesztett élet
Banner Zoltán: Hátra ne nézz!
Gláser Diána 2013.05.15

A nyolcvanéves Banner Zoltán ün­nepi válo­gatá­sa szokat­lan iro­dalmi koncep­ciót alkalmaz, hiszen elsőre visszás­nak tűnhet, hogy saját verseit magya­rázza, mielőtt elolvas­hatnánk azokat. Az idő­rendbe szedett műveket mégis egyfajta termé­szetes szem­lélet­válto­zás és motívum­háló szövi át, ami arról árul­kodik, hogy az élet milyen jó szer­kesztő.
Tovább

Mindennapi szomorúság a Vígben
Hanoch Levin: Átutazók
Gláser Diána 2013.04.23

Az átutazókat nézve elgon­dolkod­tam, hogy hol kés­nek a drámai hősök, hol marad a feszült­ség, majd a mindent lezáró vég­követ­kezte­tés. Pedig mind­eköz­ben annyi­féle ember cipelte bőrönd­jében élete tragé­diáját! Ráadá­sul a magyar ren­dezés képi vilá­gával, külön­leges szerep­osztá­sával még inkább kiélez­te ezt a bana­litás és a tra­gédia között vib­ráló feszült­séget –Az élet mint olyan előadá­sát követő sike­res foly­tatás­ként.
Tovább

Itt van a kutya elásva!
Úr és kutya
Gláser Diána 2012.05.13

Gondoltuk volna, hogy az iroda­lomban milyen fontos helyet foglal el a kutya­motívum? Külön­böző adott­ságú, világ­hírű és magyar költő­óriásokat, írókat ihletett meg a négy­lábú társa­inkhoz fűző­dő lelki kapocs. Bálint András rend­hagyó iro­dalmi estje a színház hatá­rait súrolja gazda és eb két­szemé­lyes játékán keresztül.
Tovább

Testvérek harca
Ulrich Hub: Náthán gyermekei
Gláser Diána 2012.03.26

Lessing Bölcs Náthán című drá­mája minden idő­ben aktu­ális, mivel vallási tole­ran­ciára, mások tiszte­letére, meg­becsü­lé­sére nevel, ezek pedig napja­inkban is idő­szerű kérdé­sek. Ezt vilá­gítja meg Ulrich Hub német író külön­leges ifjú­sági átdol­gozása és művé­nek magyar feldol­gozása a Nem­zeti Szín­ház szín­padán.
Tovább

Nem mondjuk el senkinek
Rajko Grlić: Családban marad
Gláser Diána 2012.03.23

A vígjáték szórakoz­tatá­sának egyet­len alapja a szexu­a­litás. Mi ez, ha nem az emberi nem kigú­nyolá­sa, le­nézése? Persze nem a puszta meg­jele­nítés jelenti a fő prob­lémát, hanem az arány­talan tömény­ség, a tény, hogy a humor, mint olyan kizá­rólag erre a témára korlá­tozó­dik. Még az erő­sebb ideg­zetű­eknek is bizo­nyára lehan­goló ez a, mond­hatni, válasz­tékos paráz­naság.
Tovább

A valóság határán
Tennessee Williams: A kétszereplős darab
Gláser Diána 2012.03.19

Kell-e a műnek a befe­jezés, el­vég­re az élet maga is nyitott, meg­vála­szolat­lan kérdé­sek hal­maza. Vala­hol Buda­pest rejtett zugá­ban, szoc­reál hangu­latú kultúr­ház szín­padán komoly filo­zófiai gondol­kodás­ra ne­velik a fiata­labb közön­séget Tennessee Williams „színház a szín­házban” világának külön­leges meg­terem­tésével.
Tovább

Irodalom a szavakon túl
A Liliomfi a Nemzeti Táncszínházban
Gláser Diána 2012.01.29

Irodalmi művek tán­cos fel­dolgo­zása nem egy­szerű vállal­kozás. Nehe­zíti a felada­tot az a ren­dezői, koreo­gráfusi atti­tűd, az a monda­nivaló is, amely jelen eset­ben Román Sándor alko­tói ambíci­ója mögött rejlik: kife­jezni mind­azt, amit számá­ra a ma­gyar­ság jelent, fel­mutat­ni a kultúr­kincsek, a művé­szetek társa­dalmi szüksé­ges­ségét mint a nem­zeti önmeg­való­sítás terepét. Ez a Liliomfi nem az a Liliomfi, közli a narrá­ció, de meg­állja-e helyét az alko­tás saját lég­köré­ben, mű­fajá­ban, szín­padi egész­ként?
Tovább

Hogy unokáink is lássák
Milčo Mančevski: Anyák
Gláser Diána 2012.01.19

Nem fogadta széles körű érdek­lődés az Anyák című mace­dón film premi­erjét. Talán nem meg­lepő ez egy olyan mű ese­tében, amely távol áll a multi­plexes igé­nyek kira­kati szép­ségé­től, és amely­nek célja a való­ság auten­tikus ábrá­zolá­sa meg­oldá­sok nélkül, „hogy gyerme­keink, uno­káink is emlé­kezzenek”.
Tovább

Az ezredváltás krónikája
Kibédi Varga Áron: Szép napok
Gláser Diána 2011.12.12

Az ezredváltás lehetséges krónikája önmagában véve izgalmas felvetés. De hogyan szemléli ezt a folyamatot a tizenöt éves korától nyugaton élő, kívülállóként is hazakívánkozó művész és irodalomtudós? Kibédi Varga Áron új kötetéből ez is kiderülhet.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben