×

Kényelmetlenül ismerős
Egressy Zoltán: Százezer eperfa
Farkas Evelin 2015.04.03

Egressy Zoltán egy nagyon is valósá­gosnak tűnő világba kala­uzolja olva­sóját, ahol mind a magyar nemzet, mind pedig az egyé­nek sorsa rivalda­fénybe kerül egy kataszt­rófa súj­totta terü­leten, a Kárpát-me­den­cében.
Tovább

„Tarts önmagadtól”
Lanczkor Gábor: Folyamisten
Farkas Evelin 2014.12.11

Lanczkor Gábor második, Folyam­isten című kötete leg­inkább láto­mások gyűjte­ménye­ként értel­mez­hető. Egy olyan, a mai környe­zetbe oltott misz­tikus világ­képet tár elénk, amelynek körvo­nalai nehe­zen ragad­hatóak meg. A világ­kép átlát­hatat­lansá­gának leg­főbb oka, hogy a re­gény sze­rep­lőinek való­sága, álom- és kép­zelet­világa időről időre egy­másba mosódik.
Tovább

A kreatív gondolatok lapja
Interjú a Szkholion szerkesztőségével
Farkas Evelin 2014.05.16

Egyetemi és PhD-hallga­tók publi­kálnak egy egye­temi szer­kesztő­ségű lap­ban, ami szá­mukra mégis a kortárs kultu­rális és tudo­mányos élet kapu­ját jelenti. Fel­tétel a kreatív gondol­kodás és a szak­mai meg­szóla­lás­mód – a Szkholion folyó­irat szer­kesztő­ségé­vel a lap elvei­ről, vizu­ális meg­jelené­séről és ter­vei­ről beszél­gettünk.
Tovább

A hagyomány és a megújulás lehetőségei
Interjú Vaderna Gáborral
Farkas Evelin 2014.01.22

Gyülekeznek-e sötét fellegek a tudo­mány egén a digi­tális át­állás­sal? Mit nyer­het az iro­dalom­tör­ténet, illetve a magyar kultúra a bevált hagyo­mányok fenn­tartá­sával, és hol van lehe­tőség a meg­úju­lásra? Mi ebben a mun­kában a közép­iskolai és az egye­temi oktatók fele­lős­sége? Vaderna Gábort, az Iro­dalom­törté­net szer­kesz­tőjét kér­deztük.
Tovább

Tovább a Vörös Postakocsin
Interjú Onder Csabával
Farkas Evelin 2013.12.12

A 2007-ben indult A Vörös Posta­kocsi a kezde­tektől magas színvo­nalú szöve­gekkel van jelen a kultu­rális folyó­iratok, illetve mostanra már az online felü­letek között is: így vissza­fogottan, ám annál nagyobb nyoma­tékkal szerepel a kultu­rális életben. A Vörös Posta­kocsi Online jelen­legi helyze­téről Onder Csaba főszer­kesztő­vel beszél­gettünk.
Tovább

FÉLonline: egy színes egész
Interjú Braun Barnával
Farkas Evelin 2013.11.07

Úgy tűnhet, mindig, minden­hol ott vannak. Nem vélet­len. A FÉL­online az elmúlt évek­ben nemcsak kultu­rális portál volt, hanem egy közös­ség, ren­geteg egyedi kezde­ménye­zéssel és rendez­vények soka­ságával. Novem­beri KorTár­sunk a FÉL­online: az újabb ötle­teikről, prog­ram­jaikról és az oldal elvei­ről Braun Barna főszer­kesztőt kér­deztük.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben