×

A világosság gyümölcse
Szöllősi Mátyás: Simon Péter
Dominka Ede Harald 2018.12.01

Legyenek jók vagy rosszak, de szükségünk van a tekintetekre, amikből emberi érzéseket olvashatunk ki. Szükségünk van a közelségre, a jóságra – a regény egyik központi problémaköre a jóság mibenléte. Mi a jóság? Hogyan lehetünk jók az embertársainkkal? Jók vagyunk-e minden esetben, amikor azt gondoljuk, hogy jót tettünk?
Tovább

„Bár volna két életem, nevetnék mindenen!”
Juhász Tibor: Salgó blues
Dominka Ede Harald 2018.10.08

Juhász Tibor Salgó blues című első novelláskötete oldalszámra ugyan vékony, alig nyolcvanat számlál, miliője annál vaskosabb. Még föl sem lapozva a címből tudható, hogy Salgótarjánról lesz szó, és a blues afroamerikai fájdalmas-szomorú szólamai visszhangoznak a kis Moszkvának is titulált város összeomlott szovjet légvárai között, sajátos atmoszférát teremtve.
Tovább

„Nem kellenek a megálmodott álmok”
Zalán Tibor: Királylányok második könyve
Dominka Ede Harald 2018.05.18

Lejárt a passzív (király)lányok kora, akik a mesékben csak sóhajtozva üldögéltek trónjukon, és várták a hős férfit. A Királylányok második könyvében végre ők is kezükbe vehetik a sorsukat. Mindegyikük más miatt utánozhatatlan és különleges. Csúfolódók, ellenségek gördítenek akadályokat eléjük, de csak ez az egyetlen út vezet kiteljesedésükhöz.
Tovább

S lőn világosság – de mit kezdjünk vele?
Szöllősi Mátyás: Váltóáram
Dominka Ede Harald 2017.11.21

Egy felrobbant óriáscsillag fénye világítja be az éjszakai eget, egyúttal az alatta mindennapjaikat tengetőket. Vajon a betlehemi redukált szakralitású, távoli rokona megvilágítja az élet lényegi pontjait, avagy éppen elvakít, s még annyira sem látjuk? Vagy hol így, hol úgy?
Tovább

Nemet mondani a muszájra
Pályi András: Gyász és gyönyör
Dominka Ede Harald 2017.10.20

Pályi András írásaiban az élet, a létezés ünneplése a szerelemből, az őszinte szenvedélyes vonzalomból fakadó szexuális együttlét, amely olyan természetes és emberi, hogy az itt kirajzolódó istenképtől nem idegen, nem bűn. A látszólagos lázadás Isten ellen valójában a lélektelen rituálévázat igyekszik lerombolni az élő Isten javára.
Tovább

A házasság sötét oldalán
Ács Margit: Párbaj
Dominka Ede Harald 2017.08.18

Az 1941-es születésű Ács Margit terjedelmes kritikusi, szerkesztői, esszé- és szépírói életművet is magáénak mondhat. Novellákkal, elbeszélésekkel, kisregényekkel már korábban jelentkezett, regénye viszont mostanáig a tavaly megjelent Párbaj az egyetlen.
Tovább

Itt el kell hagynod minden törpe gondot
Herczeg Szonja: Kis üdítő, kis krumpli
Dominka Ede Harald 2017.05.24

Herczeg Szonja novellái olyan pszeudo-, avagy fiktív újságcikkekben előforduló történeteket tárnak elénk, amelyekért egy napilapot is szívesen veszünk kézbe. Fordulatos események között vezet minket, ahol álbiztonságunk kecsegtető állapotában élvezzük, hogy a valóság szegmens történtei nem velünk estek meg – ám mindez körülöttünk zajlik, ezért mindenféle értelemben érintettek vagyunk.
Tovább

Középeurópaiságomat nyugatira cserélném
Fabricius Gábor: Más bolygó
Dominka Ede Harald 2017.03.31

Sokszínű pályakép hátterével íródott Fabricius Gábor első regénye, a Más bolygó arról az áthághatatlan határról, amely pontosan ott húzódik, mint korábban a vasfüggöny. Ám szögesdrót helyett egy annál is biztosabb, az identitásunkba szivárgott szorongás fékez le minket, örök lemaradásra ítélve a Nyugattól. Hiszen ha nem haladna előttünk, nem tudnánk bálványunk után koslatni.
Tovább

Megélni a kultúrát
Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt
Dominka Ede Harald 2017.01.20

A Nobel-díjra érdemes büszkeségünk tizenkét év után átdolgozva regényét újra aktuálisként tárja elénk gondolatait, melyek azt feszegetik, hogy az identitásunk gyökerének számító tradicionális kultúránkat mennyire éljük meg a mindennapjainkban. Ugyan a problémát Kína kapcsán tárgyalja, a kérdésfeltevés korántsem kínai: nagyon is érthető, indokolt nálunk is, itt és most.
Tovább

A gyűlölet lélektana
Závada Pál: Egy piaci nap
Dominka Ede Harald 2016.10.06

Az Egy piaci nap borítóján az arctalan agresszió szimbóluma, egy követ tartó kéz látható. A félig homályos, félig éles kép egyszerre utal arra, hogy hetvenéves, konkrét történelmi eseményt dolgoz fel a regény, ám egyúttal azt is jelzi, hogy ehhez hasonló ma is előfordulhat.
Tovább

Útravaló a világosság felé
Thimár Attila: Időszilánk
Dominka Ede Harald 2016.08.24

Thimár Attila 2007-es Lélekkönyv című haikukötetéhez hasonló az idén megjelent Időszilánk. A harminchat apró méretű – de annál jelentőségteljesebb meglátásokat tartalmazó, illetve olvasóját arra sarkalló – költeményében olyan időpillanatok csillannak meg, amelyek a szerző kontemplatív látásmódjának köszönhetően nem maradnak az észrevétlenség homályában.
Tovább

Látkép egy turista háta mögül
Háy János: Ország, város, fiú, lány
Dominka Ede Harald 2016.06.07

Társasjátékra invitál Háy János Ország, város, fiú, lány című könyvével: „Gyere velem, nézd meg, hogy merre járok […] dobd be ezt a könyvet a táskádba” – biztat a fülszövegben. A játék­szabály egy­szerű: a világ (leg­alább) tizen­négy helyé­ről mond vala­mit. Ha már voltam ott, elfo­gad­hatom vagy ellen­vet­hetek, ha még nem voltam, rábó­lintok, ami­kor elég meg­győző­nek tűnik a kép.
Tovább

A személyesség portréja
Bartis Attila: A vége
Dominka Ede Harald 2016.04.06

Bartis Attila új könyve inkább a cseme­gézők­nek való, mint­sem a könyv­falók­nak. Ahogy egy kiállí­táson, úgy ebben a regény­ben is taná­csos meg-meg­állva szemlé­lődni. Nem csoda, ha a regény­világot meg­ked­velve, a fogyat­kozó lapokat szán­déko­san egyre las­sab­ban olvassuk.
Tovább

A beleélés hangjai
Dragomán György: Oroszlánkórus
Dominka Ede Harald 2016.02.19

Három az igazság, plusz egy a ráadás: Drago­mán György három regé­nye után a rá­adás Orosz­lán­kórus no­vel­lás­kö­tet­ben har­minc­féle hang csen­dül fel, amelyek között vannak erő­seb­bek és gyen­gébbek, ízlés szerint az egyik jobban cseng a fü­lünk­nek, a másik ke­vésbé. Ezzel együtt a kar­mes­ter erős, félre­ismer­he­tet­len han­got csa­lo­gat elő, ame­lyet szí­vesen dúdo­lunk tovább ma­gunk­ban.
Tovább

Ördöngös színjáték
Orbán János Dénes: A Swedenborg kávéház
Dominka Ede Harald 2016.01.11

Orbán János Dénes szövege sok­oldalú iro­dalmi tudás­ról árul­kodik, ez talál­ható az obsz­ceni­tás para­vánja mögött, és csak remél­hető, hogy nem kell két évszá­zadot várni, amíg ez kiderül. A könyvet a szem-telen, ám három­szájú arc elide­ge­nítő effek­tus­ként üvölti az óvat­lan olvasó felé a cím­lap­ról, hogy a regény­ben való eliga­zodás kulcsa a mű­alko­tás ajta­ját nyitja meg, azzal ne a hét­köz­napi való­ság­ban próbál­kozzunk.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben