×

Ballada tűnt idők lovagjairól
Fisher Stevens: Született gengszterek
Debreczeni Márton 2013.03.24

Mit is látunk ponto­san, amikor meg­nézzük a Szüle­tett gengsz­tereket? Egy­részről egy féke­zett tempójú „haver-filmet”, annak minden bájával és könnyed­ségével, más­részről a gyilkos köte­lesség Damok­lész-kard­jának lebe­gését, mely az utolsó percig kísér­teni fog.
Tovább

Identitászavaros gengszter
Ruben Fleischer: Gengszterosztag
Debreczeni Márton 2013.02.16

Ha a zsánerjegyek­ből épít­kezés kötő­anyaga az una­lom, akkor ne várjunk csodát, még akkor se, ha majd az összes vala­mire­való mai színész feltűnik a vásznon. Akár­hogy is fáj, Ruben Fleischer filmje csak „dísz­gengsz­ter” lehet az igazi nagy­kutyák között.
Tovább

Az amerikai Főnix legendája
Ben Affleck: Az Argo-akció
Debreczeni Márton 2012.12.31

A romantikus komédiáktól és tehet­ség­telen rende­zőktől meg­gyötört Ben Affleck a két­ezres évek dere­kán fogta magát, és ren­dező lett. Mára már egy három­filmes direk­tort tisztel­hettünk benne, akinek idei mun­káját, Az Argo-akciót való­színű­leg Oscar-díjra fogják jelölni. Nem vélet­lenül…
Tovább

Kollektív őrület
Peter Strickland: Berberian Sound Studio
Debreczeni Márton 2012.11.08

Ha valaki automa­tikusan David Lynchet kiált a Berberian Sound Studio láttán és hallatán, az nem jár messze a való­ságtól. Aki fogé­kony az ame­rikai rendező­zseni agyme­néseire, ne sokat hezi­táljon a film megtekin­tését illetően. Debre­czeni Márton recen­ziója.
Tovább

Szép álmokat!
Paul W. S. Anderson: A kaptár – Megtorlás
Debreczeni Márton 2012.10.07

Egyetlen dolog képes némi­képp meg­menteni – immá­ron ötödik alkalommal – e féke­vesztett mészár­lást: még mindig szóra­koztató. Ha képesek vagyunk felül­emel­kedni a logi­kus­ság tökéletes hiányán és a po­fátlan (ön)plagi­záláson, majd kikap­csoljuk agyunkat, akár még élvezhető is. Végtelen­ségig lassított szaltók, soha ki nem ürülő gép­fegyverek...
Tovább

Hiszem, ha látom
Ridley Scott: Prometheus
Debreczeni Márton 2012.07.05

A nyolcadik utas: a Halál (Alien, 1979) még mai szem­mel nézve is zseni­ális alko­tás, mely azóta három folyta­tást is megért, három külön­böző ren­dező irányí­tása alatt. Amikor kiderült, hogy Ridley Scott, maga a te­remtő bővíti tovább a legen­dáriu­mot, hihe­tetlen izgalom kerí­tette hatal­mába a soro­zat iránt kicsit is érdek­lődőket. Ez egészen a Prometheus meg­tekinté­séig tartott.
Tovább

A néző magányossága
David Cronenberg: Cosmopolis
Debreczeni Márton 2012.06.15

Korszak­alkotó mozi helyett egy üres­ségtől kongó fehér limuzin bosszan­tó araszo­lását szen­vedjük végig: a film valahol annyira irányt tévesz­tett, hogy meg­tekin­tése valódi kihí­vást jelent. A legszo­morúbb az egész­ben az, hogy a nyilván­való kudarcról nem a hátsó ülésen pöffesz­kedő tini­vámpír tehet, hanem maga a direktor.
Tovább

Mindenkinek, aki szereti
Boaz Yakin: A biztonság záloga
Debreczeni Márton 2012.05.24

Einstein szerint mind­annyian zsenik vagyunk, de ha egy halat az alap­ján ítélünk meg, hogyan tud fára mászni, akkor az egész életé­ben osto­bának fogja gon­dolni magát. Nézzünk szembe a tények­kel: A bizton­ság záloga a könnyű szóra­kozás szerel­meseinek készült, nem pedig létünk sors­kérdé­seit hiva­tott fesze­getni. Miért akar­nánk fára má­szatni ezt az egy­ügyű kis halat, ha olyan kedve­sen elúsz­kál a tóban a többi közt?
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben