×

A bőröm az enyém
Delaine Le Bas: Mondj nemet az identitáslopásra! – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Kölüs Lajos 2015.07.21

Az angol roma Delaine Le Bas munkáinak témáit a kire­kesz­tés, az iden­titás, a szte­reo­típiák, az elmon­datlan törté­nelmek, a félre­ábrá­zolá­sok, a társa­dalmi nemek és a „másik” tapasz­talata adja. Roma alko­tóként a testet lopott műtár­gynak és küz­del­mek tere­pének tekinti. Ruha­neműk­kel és szö­vetek­kel is dol­gozik, külö­nösen azok kultu­rális, szim­boli­kus és iden­tifiká­ciós sajá­tossá­gait veszi célba.
Tovább

Emlékezés – szenzáció, de meddig?
ULAY: Irritáció // Irritation – az OFF-Biennále Budapest kiállításáról
Kölüs Lajos 2015.07.06

Közel negyvenéves a történet, öndoku­mentációt, önle­írást látunk. Ulay egy eto­lógus lett, aki most krimit mutat, bűn­ügyet gön­gyölít fel mint tanú, sőt koro­na­tanú. Senki sem lép közbe, senki sem aka­dályoz­za meg, hogy doku­mentál­hassa, mi tör­tént, hogyan történt.
Tovább

Bunkermozi kísértetekkel
Az OFF-Biennále „Küldj egy jelet lentről...” című kiállításáról
Kölüs Lajos 2015.06.18

Többszörös jeleket érzé­kelünk és foga­dunk be a kiállí­táson. Az érzék­területek összekapcsolódása egyes jele­ket fel­erősít, má­sokat gyen­gít, attól füg­gően, hogy emlé­keink felidé­zése milyen helye­ket és esemé­nyeket köt össze.
Tovább

A kutya vacsorája, Torjay-módra
Altorjay Gábor: WELT OHNE HERZ
Kölüs Lajos 2015.04.10

Elementáris szabad és felsza­badult gesztus jel­lem­zi a mű­veket. Új para­dig­mát alkot, a lét­mód más­sá­gát ke­resve. Üveg­fal mö­gött cso­dál­hat­juk meg a kol­bász­ból font kerí­tést, mint­ha sző­nyeg­po­ro­lón lógna, el­verik a port rajta, egyik olda­lán már le­rágva. A kutya vacso­rája. Fel­ve­tődik, hogy Altor­jay Gábor ma milyen hap­pe­nin­get csi­nál­hat­na Szent­jóby­val a Mű­csar­nok­ban.
Tovább

Normaszegők
Mester és tanítvány: Gaál József és Rózsa Luca
Kölüs Lajos 2015.04.02

A két művész másként opti­mista és kétel­kedő. Mind­ketten pesszi­mistának tűnnek, valami­féle táv­latba helye­zett vilá­got és hori­zontot keres­nek. Rózsa Lucá­nak még lehet­nek illúziói, talán vannak is. Gaál grafikái kegyet­lenek és őszinték.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben