×

Egy magyar géniuszra emlékezve
A Pannon Filharmonikusok koncertje
Burkus Boglárka 2017.02.10

A novemberben elhunyt Kocsis Zoltán emlékének ajánlotta 2017. február 4-i koncertjét a Pannon Filharmonikusok. Bogányi Tibor vezényletével a műsor első felében kevésbé ismert Saint-Saëns művek hangzottak el, míg a második részben Beethoven VI. (Pastorale) szimfóniája állított méltó emléket a zenei géniusznak.
Tovább

Egy este a barátság jegyében
A Csík és a Rackajam közös koncertjéről
Burkus Boglárka 2016.05.11

Csík Zenekar koncertjein 1988-as meg­ala­kulása óta több alka­lommal műkö­dött közre Ferenczi György és a Racka­jam. Ahogyan a Művé­szetek Palo­tája Bartók Béla Nem­zeti Hang­ver­seny­termé­ben 2016. május 1-jén is meg­hall­gat­hattuk a két együt­tes közös produk­cióját.
Tovább

„Merjünk nagyot álmodni!”
A Bach mindenkinek programsorozat szervezőjével beszélgettünk
Burkus Boglárka 2016.03.16

Kovács Zalán László tuba­mű­vésszel, a Zene­aka­démia Dokto­ran­dusz Önkor­mány­zatá­nak elnö­kével, a Bach min­den­kinek főszer­vező­jével beszél­gettünk a 2016. már­cius 19-20-án meg­ren­de­zésre kerülő, közel 70 kon­certet ma­gá­ban foglaló Bach-hét­végéről.
Tovább

Dublőrrel Nyugatra
West Side Story az Erkelben
Burkus Boglárka 2015.10.07

A budapesti opera­társulat legelső pre­mierje egy igazi kurió­zumot kínált, még­pedig a – vára­kozás­nak megfe­lelően – telt­házas Erkel Szín­házban. A New York-i Broad­way egyik – ha nem legis­mertebb – musi­caljére, a West Side Storyra nagy vára­kozá­sokkal tekint­hetett a néző.
Tovább

Tenorverseny Desdemonáért
Beszámoló Milánóból
Burkus Boglárka 2015.07.31

Július közepén ebben az évadban harmad­szor adták elő Rossini Otello című három­felvo­násos operáját igazán kima­gasló sze­replő­gárdá­val a milánói Teatro alla Scalá­ban. A nagy sikerhez hozzá­járultak a berlini Staats­oper énekesei is – az olasz és a német színház kopro­duk­cióját lát­hatták és hall­hatták mind­azok, akik elláto­gattak a híres opera­házba ezen a meleg nyári estén.
Tovább

Meg kell találni a középutat
Interjú Vörös Szilvia operaénekessel
Péter Zoltán 2014.11.14

Vörös Szilvia, az I. Marton Éva Nem­zet­közi Ének­verseny Nagy­díjasa őszin­tén és fiatal kora elle­nére rend­kívül határo­zottan beszélt velünk a hiva­tásáról – az ének­lésről, eddigi pályá­jának alaku­lásáról, az újság­írók, a média érdek­lődé­séről és eljö­vendő ter­veiről.
Tovább

Az eltévedt király
Mozart: Mitridate, Pontus királya
Burkus Boglárka 2014.10.20

2014. október 16-án az Erkel Szín­házban a Tbiliszi Állami Opera elő­adá­sában Mozart egyik korai ope­ráját lát­hattuk. Az 1770-ben bemu­tatott Mitri­date, Pontus királya szöve­gét Cigna Santi írta Jean Racine Mithri­date című drámá­jának olasz fordí­tása alapján.
Tovább

Egy sokszínű koloratúra
Interjú Kolonits Klára operaénekessel
Péter Zoltán 2014.08.20

Az a jó, ha valaki meg­találja a saját közön­ségét, úgy, hogy az érdek nélküli és őszinte kap­csolat, amibe az opera „biznisz” része nem tud bele­szólni, és éppen ezért rend­kívüli módon meg­becsü­löm – mondja Kolonits Klára, aki a Magyar Állami Opera­ház magán­énekese a 2013/2014-es évadban. Az erede­tileg kar­veze­tőnek készülő, mindig derűs opera­énekes­sel beszél­gettünk.
Tovább

Kékszakállú, akár a Déli-sarkon
Interjú Bretz Gábor operaénekessel
Péter Zoltán 2014.04.11

Bretz Gábor az utóbbi években szinte minden jele­ntős opera­színpa­don meg­fordult, szere­pelt klasszi­kus és kortárs elő­adá­sok­ban egya­ránt, a követ­kező évad­ban épp a New York-i Metro­politan színpa­dára lép Esca­milló­ként, de itthon is számos elő­adás­ban hall­ható lesz.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben