×

Csendes zene Coenéktől
Ethan & Joel Coen: Llewyn Davis világa
Ballabás Sándor Dániel 2014.05.21

A Coen fivérek tavalyi − a hazai vász­nakra most érkezett − mozija annak elle­nére is csendes film, hogy főhőse egy gyakran dalra fakadó folk­énekes. Bár nehéz bele­kötni, a Llewyn Davis világa bizto­san nem lesz a szerző­páros leg­emlé­keze­tesebb műve.
Tovább

Dosztojevszkij Orwell-módra
Richard Ayoade: A hasonmás
Ballabás Sándor Dániel 2014.04.15

Dosztojevszkij A hason­más című műve egy alig 200 oldalas, ese­ten­ként még így is túl­írtnak ható regény arról, miként őrül bele egy egy­szerű hiva­talnok abba, hogy „meg­kettő­ződik”. Richard Ayoade az orwelli disz­tópiák hagyo­má­nyába ültette át a regény cselek­ményét: az ered­mény egy köze­pesen szóra­koz­tató víg­játék­szerű­ség.
Tovább

Alföldi srác a vörös szőnyegen
Interjú Ferge Rolanddal
Ballabás Sándor Dániel 2014.03.20

Ferge Roland El című diploma­filmjével került feb­ruár­ban a Berlini Film­feszti­vál Gene­ration szek­ciójá­nak prog­ram­jába. A fekete-fehér, pár­beszéd nélküli rövid­filmben gyere­keket látunk, amint elin­dulnak − hogy hová, az a néző értel­mezé­sére van bízva. A fiatal ren­dező magá­ról, film­jéről és a feszti­válon szer­zett élmé­nyeiről beszélt.
Tovább

Futurológiai katasztrófa
Ari Folman: A futurológiai kongresszus
Ballabás Sándor Dániel 2014.01.23

A futurológiai kongresszus minden kocká­ján érződik az alko­tók nagyra törő ambíciója: van itt gyö­nyörű ani­máció, holly­woodi sztá­rokkal föl­vett, élő­szerep­lős jelenet­sor, disz­topikus sci-fi, társa­dalom­kritika, szemé­lyes melodráma. Ari Folman azon­ban túl sok mindent zsúfolt bele a Sta­nislaw Lem hasonló című novel­láját lazán adap­táló alko­tásába.
Tovább

Isteni elsőfilmes
Interjú Bodzsár Márk rendezővel
Ballabás Sándor Dániel 2013.10.30

Valóban „férfimozi” az Isteni műszak, és való­ban Bodzsár Márk a magyar Taran­tino? Milyen városi legen­dák keltek szárnyra a film­mel kapcso­latban, és miért szereti a lengyel közön­ség? Bodzsár Márk első­filmes rende­zővel beszél­gettünk, aki idő­közben a luxem­burgi CinÉast nemzet­közi zsűri­jének közön­ség­díját is magá­énak tud­hatja.
Tovább

Itt a koronás attention whore
Oliver Hirschbiegel: Diana
Ballabás Sándor Dániel 2013.09.26

A 20. század egyik legnép­szerűbb és leg­izgal­masabb nőalak­járól unal­mas és rossz élet­rajzi film készült. A Szívek király­nője egy buta, ellenszenves, éretlen tinil­ány, akivel nem­hogy azono­sulni, de karak­terét meg­érteni sem lehet: film meg­tekin­tése a her­cegnő rajon­góinak és úgy álta­lában senki­nek nem aján­lott.
Tovább

Lágyan aláhulló vérzuhatag
Neil Jordan: Byzantium
Ballabás Sándor Dániel 2013.08.09

Amikor már azt hittük, hogy az Alko­nyat és az új kor hozzá ha­sonló, roman­tikával átita­tott vámpír­képe vég­képp megöli a műfajt, vissza­tér Neil Jordan – akinek Interjú a vám­pírral-ja tulaj­don­képpen el­kezdte ezt a hullá­mot Holly­wood­ban –, és a Byzantiumban leve­zényli a vérfris­sítést. Vagy legalábbis meg­próbálja.
Tovább

Elkapkodott emberölés
Craig Viveiros: Piszkos melók
Ballabás Sándor Dániel 2013.08.01

A brit gengszter­filmekre még mindig érde­mes oda­figyel­ni. Ezút­tal Craig Viveiros, egy rela­tíve kezdő pró­bálta ki magát a műfaj­ban. A Piszkos melókat – bár a magyar címe mindent meg­tesz, hogy el­ijessze a néző­ket – érde­mes meg­nézni, ugyan­akkor az alko­tás sikerül­hetett volna sok­kal jobban is, ha rende­zője nem rohan.
Tovább

Háborús bevezetés a zombifilmekbe
Marc Forster: Z világháború
Ballabás Sándor Dániel 2013.07.07

Brad Pitt Z világháborúja már jó előre elül­dözte magától a közön­séget: a produk­ciós nehéz­ségek és a könyv­től radiká­lisan eltérő cselek­mény miatt min­denki a nyár leg­nagyobb buká­sát várta (kreatív és finan­ciális érte­lemben egy­aránt). Pedig aki el tud tekin­teni az adap­táció erede­tihez való hűtlen­ségétől (vagy csak nem olvasta a könyvet), megle­pően izgal­mas és szóra­koz­tató zombi­thrillert láthat.
Tovább

Instant művészfilm
Szergej Loznyica: Ködben
Ballabás Sándor Dániel 2013.05.25

Szergej Loznyica Ködben című műve a feszti­válo­zásra szánt filmek minta­példája. Minden megvan benne, amit a feszti­válok válo­gatói elvár­nak egy kelet-­euró­pai alko­tástól, azon­ban az egyszeri – legyen akár művész­film-­rajongó – néző­ben a leg­való­szí­nűbb kérdés a film meg­tekin­tése után a „Miért nem jöttem ki a felénél?” lesz.
Tovább

Tartozni valakihez valamiért
Paul Thomas Anderson: The Master
Ballabás Sándor Dániel 2013.04.18

Paul Thomas Anderson nem a meg­alku­vó típusú ren­de­zők egyike, ezt leg­utóbbi filmje, a The Master is remekül alá­tá­masztja. Az erő­sen meg­osztó alko­tásról sok min­dent el lehet mon­dani, de azt, hogy figyel­men kívül hagy­ható volna, azt nem! Ballabás Sándor Dániel kriti­kája ad nekünk érté­kelő, értel­mező tám­pontokat.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben