×

„A múlt nem más, mint tapasztalat”
Beszélgetés Sándor Ivánnal
Ayhan Gökhan 2015.03.11

Az idén március 11-én nyolcvan­ötödik évét betöltő Sándor Iván tavaly jelen­tette meg A kő vissza­hull című esszé­nap­lóját és A Vander­bilt-jacht hajó­orvosa című regé­nyét. A regény­ről, a dikta­túrák­nak kiszol­gálta­tott ember sor­sáról, a téves emlé­kezés veszé­lyeiről s az idén hu­szon­öt éves rend­szer­vál­tás­ról is beszél­gettünk vele.
Tovább

„A kortárs zene az irodalmunk”
Interjú Lukács Miklóssal
Ayhan Gökhan 2015.02.27

„Megmutathatom a cimbal­mot, hozzá­járul­hatok az elter­jedé­séhez, a meg­isme­résé­hez”, mondja Lukács Miklós, a kortárs zenei élet egyik megha­tározó figu­rája. Zenéje egy­szerre táplál­kozik az auten­tikus cigány­zene, a klasszi­kus zene és a jazz vilá­gából. Hang­sze­réről, zene­szer­zés­ről, zene­karok­ról, most futó pro­jek­tek­ről és jövő­beni ter­vek­ről beszél­gettünk vele.
Tovább

„valami nagyon nincs rendben”
Beszélgetés Balaskó Ákossal
Ayhan Gökhan 2015.01.19

Balaskó Ákos kapta 2013-ban a Petri-díjat. Az elisme­résnek köszön­hetően jelent meg nem­rég első verses­kötete a Mag­vető kiadó gondo­zásában. A civil­ben a szá­mítás­tech­nika terü­letén dol­gozó fiatal költő­vel beszél­gettünk Petri György­ről, a költé­szet miben­lété­ről és a kötet han­gulatáról.
Tovább

A teraszon
Ayhan Gökhan 2015.01.08

„Apák bűne súlytalan visszatér. Hang­súlyos / apák bűne nép­szám­lálás, kimért, kövér / bűnök helyet­tesítése, utód­gon­dozás. / Ma én vagyok a saját apám, és ezért / is szé­gyel­lem magam, hiány­zik belőlem / a meg­váltás sínén felbo­rult szerel­vény”
Tovább

„erőt ad, akárhányszor rápillantok”
Beszélgetés Vathy Zsuzsával Lázár Ervinről
Ayhan Gökhan 2014.12.23

Nyolc éve halt meg Lázár Ervin. Meséi­nek világát több gene­ráció emléke­zetében őrzi, Magyar­országon aligha­nem az ő meséi a legked­velteb­bek mind a mai napig. Felesé­gével, Vathy Zsuzsa íróval beszél­gettünk többek között Lázár Ervin fiatal­koráról, az alkotó­munká­ról és egy képről, ami minden eset­ben jól jön.
Tovább

A zene mindig kinyitja a kapukat
Beszélgetés Csoóri Sándor Sündivel
Ayhan Gökhan 2014.12.12

Csoóri Sándor Sündi a Buda Folk Band­del a Kárpát-me­dence gazdag zenei világát viszi el Magyar­orszá­gon belül és külföl­dön több helyre, hogy a kul­túra szer­ves részét képe­ző nép­zenét nép­szerű­sítse és bebizo­nyítsa, minden idő­ben képes újat adni a sok-sok ősi, auten­tikus dallam. Vele beszél­gettünk az együt­tesről, a nép­zene múlt­járól, jele­néről és annak a min­den­napi életre gyako­rolt, jóté­kony hatá­sáról.
Tovább

A Betűember a szavadba vág!
Beszélgetés Bajtai Andrással
Ayhan Gökhan 2014.12.01

Bajtai András az egyik legtehet­ségesebb fiatal magyar költő. Várat­lan képeivel, zavar­ba ejtően szim­bolikus ver­seivel hamar a költé­szete hatása alá kerül az olvasó. Leg­újabb könyve, a Kere­kebb napok néhány hó­napja jelent meg a Kal­ligram Kiadó­nál. Ayhan Gökhan az új kötetről, s a minden­napok­ban buj­káló költé­szetről beszél­getett Bajtai Andrással.
Tovább

A Makám 30 éve
Interjú Krulik Zoltánnal
Ayhan Gökhan 2014.10.22

Az idén harminc éves Makám zene­kar sikere a kezde­tektől fogva tö­retlen. Zenei kalan­dozá­saik során ren­geteg műfajba bele­kóstol­tak, sok neves zenésszel muzsi­káltak együtt. Az együt­tes múlt­járól, jele­néről és a jövő­beli ter­vekről Krulik Zoltán­nal beszél­gettünk.
Tovább

„…hogy minél jobb zenész legyek”
Beszélgetés Devich Gergely csellóművésszel
Ayhan Gökhan 2014.10.13

A mindössze tizenhat éves Devich Gergely cselló­művész kor­osztá­lya egyik leg­kiemel­ke­dőbb tehet­sége. A Zene­akadé­mia elő­ké­szítő tago­zatán Mező László növen­déke. Tehet­ségét mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy leg­utóbb az Ifjú Zené­szek Euro­víziós Ver­se­nyén Köln­ben a har­madik helyen végzett.
Tovább

„Galileán túl, Umbráriában”
Serestély Zalán: Feltételes átkelés
Ayhan Gökhan 2014.10.02

A nyáron jelent meg Seres­tély Zalán első könyve, ami stílu­sában és nyel­vében egé­szen üde színt hoz a honi fiatal lírába. Rejté­lyek és ala­gutak, isme­retlen tájak és tájo­lások talál­hatóak és tárha­tóak fel a nagyon vé­konyra sike­redett verses­kötet­ben.
Tovább

Szükségünk van hősökre
Interjú Nógrádi Gáborral
Ayhan Gökhan 2014.07.23

Nógrádi Gábor a kortárs magyar gyerek­iroda­lom egyik leg­fonto­sabb alakja. Művein nem­zedé­kek nőttek fel, hisz ki ne ismer­né a Pete­pite című regényt vagy épp a Sose halunk meg című filmet, aminek a for­gató­köny­vét neki köszön­hetjük. Leg­újabb regénye, A mi Dózsánk a közép­korba röpít vissza, hogy képet kap­junk a régi idők­ről és a jelent is érintő prob­lémákról.
Tovább

A Budapest Katalógus mindenkié!
Interjú Szöllősi Mátyással
Ayhan Gökhan 2014.07.15

Szöllősi Mátyás író, költő, szer­kesztő, a Face­bookon elér­hető Buda­pest Kata­lógus egyik ötlet­gaz­dája. Ahogy ő mondja, har­minc éve ott­hona a fő­város, tehát jelent neki egy­fajta hagyo­mányt, emlé­keket, örö­möt minden­képp. A kata­lógus meg­szüle­tésé­ről beszél­gettünk, a város­ról és mindar­ról, ami mö­götte van.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben