×

Adalékok Kosztolányi életrajzához
Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett
Albert Sándor 2014.11.19

Bíró-Balogh Tamás érde­kes, eddig nem ismert doku­men­tu­mokkal, részle­tekkel egé­szíti ki a maga korá­ban és azóta is nagy nép­szerű­ség­nek örven­dő 20. századi magyar költő­óriás élet­rajzát. Gondo­san szer­kesz­tett, infor­máció­gaz­dag kötete nem­csak a szak­embe­rek vagy a kuta­tók szá­mára hasz­nos forrás­anyag, de az átlag (bele)ol­vasó szá­mára is érde­kes, tanul­ságos olvas­mány lehet.
Tovább

A Saramago-regények mögött
Pál Ferenc: Saramago-olvasatok
Albert Sándor 2014.08.19

Könyvében Pál Ferenc egy általa kivá­lasz­tott spe­ciális szem­pontból – az olva­sás, a meg­értés, a befo­gadás felől – elemzi Sara­mago regé­nyeit, és tesz kísér­letet „az olva­sói lehető­ségek” vizsgá­latára, a legmeg­bízha­tóbb GPS-t adva a Nobel-díjas portu­gál író regé­nyeihez.
Tovább

Térey János

1970-2019

Előfizetés

Tarts lépést a kortárs kultúrával!
A Kortárs folyóiratra a képre kattintva lehet előfizetni.

Ajánló

Megjelent a Kortárs legfrissebb száma

Bővebben